Інформація про новину
  • Переглядів: 674
  • Дата: 11-08-2020, 11:15
11-08-2020, 11:15

35. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  34. Покриви тіла тварин
Наступна сторінка:   36. Органи чуття тварин

Пригадайте функції нервової системи.

Більшості багатоклітинних тварин притаманна нервова система. Вона керує всіма процесами, що відбуваються в організмі. Основу нервової системи становлять нервові клітини - нейрони, здатні сприймати інформацію, перетворювати її на електричні сигнали (нервовий імпульс) і передавати іншим клітинам.

Нейрони складаються з тіла клітини та відростків (мал. 187). Одні з них короткі й розгалужені. Це чутливі відростки, ними нервові імпульси прямують до тіла нейрона. Є ще один довгий відросток, розгалужений на кінці. Ним нервовий імпульс проводиться до інших клітин. Довгі нервові відростки, оточені оболонкою, називають нервами.

Для діяльності нервової системи характерні збудливість і провідність.

Збудливість - здатність організмів сприймати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та відповідати на них.

Провідність - здатність проводити збудження до різних частин організму.

Складність будови нервової системи пов’язана зі способом життя тварин: у тварин, які ведуть активний спосіб життя, нервова система складніша, ніж у тих, які ведуть прикріплений, малорухливий чи паразитичний спосіб життя.

Які типи нервових систем характерні для безхребетних тварин?

• Кишковопорожнинним притаманна дифузна нервова система (мал. 188, 1). їхні нервові клітини, з’єднуючись відростками, утворюють нервове плетиво. У медуз, крім дифузного плетива, по краю дзвона розташоване одне чи два нервові кільця з нейронів та їхніх відростків. Вони іннер-вують м’язові волокна та органи чуття: рівноваги та зору.

У кільчастих червів, членистоногих і молюсків нервова система вузлова. Вона поділена на центральну та периферичну. Більша частина нейронів центральної нервової системи зібрана в нервові вузли - ганглїі.

• У кільчастих червів та членистоногих до складу центральної нервової системи входять головний мозок і черевний нервовий ланцюжок (мал. 188, 2, 3). Головний мозок складається з трьох відділів: переднього, середнього та заднього. У головному мозку членистоногих найскладніше побудований передній відділ. Він відповідає за складні форми поведінки. Черевний нервовий ланцюжок іннервує різноманітні внутрішні органи.

• У більшості молюсків на нервових стовбурах утворюється кілька пар гангліїв, пов’язаних між собою. Такий тип нервової системи називають розкидано-вузловим (мал. 188, 4). Найпростіша її будова у двостулкових молюсків (поміркуйте чому). У головоногих молюсків утворюється головний мозок складної будови. Він оточений хрящовою капсулою, яка

нагадує череп хребетних тварин. У ньому виділяють окремі зони, які відповідають за певні типи рухових реакцій, складні форми поведінки, пам’ять тощо.

Мал. 188. Типи будови нервової системи безхребетних: 1 - дифузна кишковопорожнинних (гідри); вузлова кільчастих червів (2) і членистоногих (3); 4 - розкидано-вузлова молюска

Які особливості будови нервової системи в хребетних тварин? Для хребетних тварин характерна трубчаста нервова система (мал. 189). Центральна нервова система представлена спинним і головним мозком, а периферична - нервами, що від них відходять. Головний мозок хребетних тварин складається з таких частин: довгастого, заднього, середнього, проміжного та переднього, або кінцевого (мал. 190).

Довгастий мозок межує зі спинним, у ньому розташовані різні нервові центри, які регулюють процеси життєдіяльності: дихання, серцеву діяльність, ковтання тощо.

За довгастим мозком розташований задній.

Його складовою є мозочок (знайдіть його на мал. 190), який разом з переднім мозком відповідає за узгодженість рухів. Далі розташований середній мозок. До нього надходять сигнали від багатьох органів чуття.

Середній мозок разом із проміжним, довгастим та спинним регулює різноманітні процеси життєдіяльності. Проміжний мозок сполучає між собою середній і передній відділи головного мозку. У ньому розташовані особливі клітини, які виробляють біологічно активні речовини, що регулюють процеси життєдіяльності тварин.

Передній, або кінцевий, мозок відповідає за складні форми поведінки, у ньому розташований нюховий центр.

Порівняймо будову головного мозку різних хордових тварин (мал. 190). Як ви бачите, в амфібій порівняно з рибами краще розвинений передній мозок, що відповідає за складні форми поведінки. Зокрема, в амфібій чітко виражені півкулі переднього мозку.

У рептилій півкулі головного мозку вкриті сірою речовиною - сукупністю тіл нервових клітин. Ця речовина формує кору півкуль головного мозку. У рептилій вона гладенька. Мозочок у рептилій розвинений добре, що визначається необхідністю координації складних рухів.

Мал. 190. Схема будови головного мозку хребетних тварин: А. Риби. Б. Амфібії. В. Рептилії. Г. Птаха. Д. Ссавця. Частини мозку: 1 - довгастий; 2 - мозочок;

З — середній; 4 — проміжний; 5 — передній, або кінцевий

Головний мозок птахів має більші розміри, ніж у рептилій. Півкулі переднього мозку вкриті сірою речовиною. Добре розвинений і мозочок.

У ссавців головний мозок має ще більший об’єм. Добре розвинена кора півкуль переднього мозку. У багатьох видів кора вкрита численними борознами та звивинами, які збільшують її поверхню.

Отже, що вищий рівень розвитку тварини, то складніша її нервова система (зокрема, головний мозок).

Біологічний словничок; нейрон, дифузний, вузловий, трубчастий типи нервової системи.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Що таке нервова система? Які її функції? 2. Які типи нервових систем притаманні безхребетним тваринам? 3. Які особливості будови нервової системи хребетних тварин?

Обговоріть у групах

Схарактеризуйте типи нервових систем у безхребетних тварин (І група) та ускладнення в будові головного мозку у хребетних тварин (II група).

Для допитливих і кмітливих

Чим можна пояснити складніший розвиток нервової системи в головоногих молюсків порівняно із черевоногими та двостулковими?

ДОВЕДЕЛ/ІО НА ПРАКТИЦІ

Практична робота 4 (виконується на вибір учителя)

Тема: ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Мета: порівнювати та аналізувати кровоносні системи різних представників хребетних тварин.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: схеми кровоносних систем риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців.

Хід роботи

1. Розгляньте і проаналізуйте схему кровоносної системи риб.

Зверніть увагу на напрямок руху крові від серця до зябер.

Визначте, скільки кіл кровообігу в риб.

2. Розгляньте і проаналізуйте схему кровообігу в амфібій на прикладі жаби. Зверніть увагу на появу другого передсердя.

Визначте, скільки камер має серце жаби. Назвіть органи жаби, з появою яких пов’язана поява другого кола кровообігу.

3. Порівняйте будову серця жаби та рептилій.

Яка особливість з’являється в будові серця рептилій?

4. Розгляньте і проаналізуйте схеми кровообігу у ссавців і птахів. Визначте, скільки камер має серце цих тварин.

Знайдіть, з якого відділу серця у птахів і ссавців починається велике коло кровообігу.

Знайдіть відмінності в судинах, якими починається велике коло кровообігу в ссавців і птахів.

5. Зробіть висновки, проаналізувавши ускладнення в будові системи кровообігу різних груп хребетних тварин. Висновки занесіть у зошит.

Практична робота 5 (виконується на вибір учителя)

Тема: ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Мета: порівнювати та аналізувати скелети різних представників хребетних тварин, знаходити риси подібності і відмінності.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: скелети риби, жаби, ящірки, птаха, ссавця; лінійки, малюнки або макети скелетів хребетних тварин.

Хід роботи

1. Розгляньте скелет риб. Зверніть увагу на скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет), кінцівок (парних плавців та їхніх поясів).

2. Розгляньте скелет жаби. Знайдіть скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет), парних кінцівок та їхніх поясів. Виявіть головні ускладнення в будові скелета жаби порівняно зі скелетом риби. Поясніть, із чим це пов’язано.

3. Розгляньте скелет ящірки. Знайдіть скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет), парних кінцівок та їхніх поясів.

Визначте, яка довжина хребта ящірки і з яких відділів він складається. Із чим пов’язана така будова хребта? Зверніть увагу на те, як розміщені кінцівки ящірки.

4. Розгляньте будову скелета птаха. Знайдіть відділи: скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет), парних передніх кінцівок (крил), задніх кінцівок та їхніх поясів. Яких видозмін зазнав скелет передніх і задніх кінцівок птаха порівняно з такими рептилій? Із чим це пов’язано?

5. Розгляньте будову скелета ссавця. Знайдіть відділи скелета: скелет голови (череп), скелет тулуба (хребет), парних кінцівок та їхніх поясів.

До скелета якої тварини, дослідженої вами раніше, найбільш подібний скелет ссавця?

6. Зробіть висновки, як будова скелета залежить від способу життя тварини, які ускладнення в будові скелетів тварин ви побачили. Висновки занесіть в зошит.

Практична робота 6 (виконується на вибір учителя)

Тема: ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН (на муляжах/моделях)

Мета: розглянути особливості будови головного мозку хребетних тварин, з’ясувати особливості його організації та ускладнень будови в різних представників цих тварин.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: муляжі та малюнки головного мозку хребетних тварин: риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців.

Хід роботи

1. Розгляньте муляж та/або малюнок головного мозку риб. Знайдіть передній, проміжний середній, довгастий мозок і мозочок. Визначте, які із цих частин головного мозку краще розвинені.

2. Розгляньте муляж та/або малюнок головного мозку жаби. Знайдіть усі його частини. Порівняйте ступінь розвитку різних частин мозку жаби і риби.

3. Розгляньте муляж та/або малюнок головного мозку ящірки. Знайдіть усі його частини. Порівняйте ступінь розвитку різних частин головного мозку ящірки і жаби. Які ускладнення будови головного мозку ящірки порівняно з таким жаби? Чим їх можна пояснити?

4. Розгляньте муляж та/або малюнок головного мозку птаха. Знайдіть усі його частини. Порівняйте ступінь розвитку різних частин головного мозку птаха і ящірки. Які частини головного мозку птаха розвинені краще? Поясніть чому.

5. Розгляньте муляж та/або малюнок головного мозку собаки. Знайдіть усі його частини. Зверніть увагу на півкулі переднього мозку, що накривають усі інші частини мозку й утворюють звивини й борозни сірої речовини. Порівняйте ступінь розвитку різних частин головного мозку ящірки і собаки.

6. Зробіть висновки щодо ускладнення будови мозку відповідно до складності поведінки тварини. Висновки занесіть у зошит.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 Попередня сторінка:  34. Покриви тіла тварин
Наступна сторінка:   36. Органи чуття тварин^