Інформація про новину
  • Переглядів: 236
  • Дата: 15-08-2020, 16:35
15-08-2020, 16:35

Словник історичних термінів за 7 клас

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Піднебесна імперія та Японія
Наступна сторінка:   Раннє Cередньовіччя

Абат - насто ятель (голова) чоловічого католицького монастиря (абатства)

Альбігойські війни - хрестові походи (1209-1229), спрямовані Папою Римським проти альбігойців

Альбігойці (катари) - учасники єретичного руху в Південній Франції ХП—ХШ ст. Заперечували положення християнської церкви про троїчність Бога, не визнавали католицьких обрядів і влади Па пи. Вважали земне життя творінням диявола

Аристократйчно-купецька республіка - форма правління у середньовічному Новгород, за якої виборні органи влади існували водночас із княжою владою

Баскак - ханський намісник на Русі

Булла - папський указ, який обов’язково мали виконувати всі віряни

Вальденси (від імені ліонського купця Петра Вальдо) - прибічники єресі, що виникла наприкінці XII ст. на півдні Франції. Виступали проти власності, давали обітницю бідності, вважали католицьку церкву злом

Варвари - назва, яку стародавні греки й римляни давали народам і племенам, які не належали до греко-римської цивілізації

Варварські королівства - перш середньовічні держави Європи, створені варварськими племенами на тлі розпаду Західної Римської імперії

Варна - терши, який позначає чотири основні стани індійського суспільства

Васал - дворянин, лицар, який присягнув на вірність сеньйору та за свою службу отримав від нього земельне володіння

Василевс - візантійський імператор

Велйкий князь - вищий князівський титул на Русі

Вікінги - у Скандинавії учас ни ки морських торгових і завойов ниць ких походів

Вітраж - картина з кольорово го скла, розташована зазвичай у вікнах

Віче - збори всіх вільних чоловіків у Новгороді

Ганза - торгово-політичне об’єднання німецьких купців на чолі з містом Любеком

Гвельфи та гібеліни - ворожі політичні угруповання в Італії, які виникли на зламі XI-XII ст. Гвель фи - прибічники Папи, а гібеліни - прибічники імператора

Генеральш штати - зібрання представників трьох станів (дворянство, духовенство, містяни) при французькому королі для вирішення найважливіших питань життя держави

Герцог - у ранньому середньовіччі війсь ковий вождь племені; згодом -титул знатної людини

Гільдія купецька - об’єднання, що створювалося для спільного захисту товарів під час перевезення їх для забезпечення вигідних умов торгівлі та отримання привілеїв

Готйчний стиль - панівний стиль середньовічного західноєвропейського мистецтва з XII ст., що виник у Франції та найяскравіше вилився в архітектурі соборів

Граф - у добу раннього середньовіччя посадова особа, представник влади короля в окрузі; згодом - один з вищих дворянських титулів Гуманізм - система ідей та поглядів, за якими людина є найвищою цінністю

Гусйти - прибічники Яна Гуса - учасники гуситських війн (1419-1434) у Чехії проти римської церкви та засилля німців

Дворянство - привілейований стан середньовічного суспільства Десятйна - де ся та частина прибутку (урожаю, грошових коштів та ін.), яка стягувалася з населення на користь церкви Династйчна унія - об’єднання влади однієї династії над двома державами, за якого самі держави залишаються незалежними Домен - спадкові земельні володіння феодала, на яких він вів своє господарство і здійснював свою владу Дофін - спадкоємець престолу у Франції, старший син коро ля Духовенство - служителі релігійного культу

Духовно-лйцарський орден — військово-чернече об’єднання лицарів, які зі зброєю в руках боролися проти ворогів християнської три (мусульман, язичників)

Єпархія - територія кількох провінцій, що утворювали церковний округ. На чолі єпархії стояв єпископ. На чолі групи єпархій стояв архієпископ

ресь - релігійні погляди, які супере чать церков ному віровченню

Ієрархія - драбина підпорядкованих церковних і світських посад Індуїзм - традиційно панівна релігія в Індії. Її прибічники вшановують величезну кількість богів, вірувань та обрядів Інквізйція - спеціальна карна церков на установа для боротьби з єретиками

Кардинал - у католицькій церкві вища духовна особа, нижча лише за Папу. Кардинали є найближчими радниками й помічниками пап, яких обирають зі свого середовища

Каста - в індійському суспільстві група людей, об’єднаних однією професією

Клір - духовенство. Член духовенства - клірик

Колонізація внутрішня - освоєння та заселення нових земель усередині власної країни

Колонізація зовнішня - загарбання чужих земель за допомогою зброї Коран - священна книга мусульман

Кортеси - станово-представницькі органи в країнах Піренейського шв-острова

Курфюрсти - вищі духовні та світські князі Священної Римської імперії, яким належало право обирати короля

Ландтаг - орган станового представництва у володіннях, що входили до складу Священної Римської імперії Лорд - в Англії вели кий землевласник, представ ник вищої титулованої аристократії

Магістрат - орган міського управління Майордом - управитель Майстер - повноправний член цеху Марка - укріплена прикордонна область Маркіз - представник титулованої знаті Медресе - мусульманська школа

Мінарет - висока башта, з якої оголошувався заклик до мусульманської молитви

Міська комуна - вільне місто, у якому влада належить самим містянам Монастйр - релігійна громада ченців або черниць, які живуть за єдиним правилом (монастирським уставом). Належні їй громадські землі, майно, а також будівлі становлять церковно-громадську організацію Мусульманство (іслам) - одна зі світових релігій. Ґрунтується на вірі в цілковиту залежність від волі Бога (Аллаха), який наперед визначає долю кожної людини. Пророк Мухаммад - посланець Аллаха

Парламент - в Англії орган станового представництва, вища законодавча установа; у Франції - вищий королівський суд Підмайстер - найближчий помічник цехового майстра Повйнності - обов’яз ки селян на користь феодала

Прочани - учасники подорожей вірян до святих місць із метою вклонитися святиням на знак спокутування гріхів

Раджа - індійський князь

Раннє Відродження - період історії культури Західної Європи з кінця XIV ст.

Ратуша - будинок, у якому розташовувався магістрат, центр суспільного життя середньовічного міста

Рейхстаг - станово-представницький орган у Священній Римській імперії

Реконкіста - зворот не відвоювання християнами земель Іспанії та Португалії в мусульман у VIII-XV ст.

Реліквія - предмет релігійного поклоніння; річ, яку особливо шанують і зберігають як пам’ять про минуле Риторика - наука красномовства

Романський стиль - стиль в європейському мистецтві X-XII ст. з характерними ознаками давньоримської архітектури

Санскрйт - літературно опрацьована давньоіндійська мова Сейм - станово-представницький орган у Польщі, Литві, Чехії Сеньйор - землевласник, який мав залежних від нього селян і васалів Скрипторій - майстерня для переписування книг, переваж но в монастирях

Собор - 1) великий християнський храм; 2) збори вищого духовенства Станово-представнйцька монархія - форма правління, за якої влада короля спирається на органи станового представництва Суспільний стан - група суспільства з правами та обов’язками, що передаються від батьків до дітей Схйзма - розкол у церкві Сюзерен - верховний сеньйор щодо васала

Теократія - форма держави, за якої політичну та духовну владу зосереджено в руках духовенства

Університет - вищий навчальний заклад Устав - правила жит тя і поведінки ченців

Феод - спадкове володіння, яке сеньйор надавав васалу за несення військової служби

Феодал - землевласник, власник феоду

Феодальна роздробленість - розпад держави на окремі князівства Фреска - живо пис на вогкій штукатурці розведе ними на вод фарбами

Халіф - світський і духовний голова мусуль ман, правитель Хартія - грамо та про надання прав і вольностей містам

Централізація - зосередження керівництва в єдиному центрі Цех - об’єднання міських ремісників однієї або декількох споріднених професій

Шаріат - мусульманське право

Шедевр - зразковий виріб, який мав зробити підмайс тер, аби скласти іспит на право стати пов ноправним майстром

Яничари - особливе військо в Туреччині з XIV ст.

Ярлик - ханська грамота на право управляти князівством на Русі

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Подаляк

 Попередня сторінка:  Піднебесна імперія та Японія
Наступна сторінка:   Раннє Cередньовіччя^