Інформація про новину
  • Переглядів: 1968
  • Дата: 18-08-2020, 14:00
18-08-2020, 14:00

Формули в електронних таблицях

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Автоматичні дії над вмістом клітинок
Наступна сторінка:   Форматування електронної таблиці

Для опрацювання даних потрібно зазначити, в яких клітинках таблиці містяться ці дані.

Адресація

Кожна клітинка (діапазон) ЕТ має свою унікальну адресу.

Адреси й імена клітинок Адреса клітинки складається із заголовка стовпця (А, В, С...) і номера рядка (1, 2, 3...), на перетині яких вона знаходиться. Адреса активної клітинки відображається у полі Ім'я. Якщо у ньому на місці адреси клітинки ввести ім’я, яке не збігатиметься з наявним або адресою, натиснути Enter, то це ім’я присвоюється виділеній клітинці (діапазону). Адреси діапазонів

Адреса зв’язного діапазону складається з адрес двох клітинок: верхньої зліва і нижньої справа, розділених двокрапкою.

Адреса незв’язного діапазону складається з окремих адрес клітинок і/або зв’язних діапазонів, розділених крапкою з комою.

Розглянемо рис. 22.1. Адреса клітинки на перетині стовпця А і рядка 2 — А2 (а); адреса зв’язного діапазону із чотирьох клітинок — В2:СЗ (б); адреса незв’язного діапазону, який об’єднує два перших приклади — А2;В2:СЗ (в); адреса третього стовпця — С (замість діапазону СІ :С1048576).

Формули

Особливістю ЕТ є можливість використання формул і функцій. Поняття формули

Формулою в електронній таблиці називають послідовність символів, що починається зі знака рівності.

У формулах можуть використовуватися числа, адреси або імена клітинок і/або діапазонів, круглі дужки, функції та знаки порівнянь і арифметичних дій:

Правила запису формул

Запис формули починають знаком «=», далі йде сама формула. Для внесення у формулу адреси клітинки достатньо клацнути відповідну клітинку.

Для розрахунку підсумкової оцінки (середнього балу) Сумлінної Ліни знайдемо суму оцінок і поділимо на їх кількість (рис. 22.2).

У результаті після введення формули та натискання клавіші Enter у клітинці з формулою відобразиться результат обчислень.

Для приховування дробової частини числа (округлення) можна зменшити ширину стовпця (рис. 22.3).

Використання функцій

Застосована у прикладі 2 формула має суттєвий недолік: якщо учениця отримає нову оцінку, доведеться переробляти формулу. Зробити формулу однаковою для будь-якої кількості оцінок можна завдяки застосуванню функцій.

Функція в електронній таблиці — це іменоване позначення певних дій над даними таблиці.

Дані, які опрацьовує функція, вказують у дужках після назви функції і називають аргументами. У формулах для опрацювання даних є багато вбудованих функцій. Розглянемо застосування функції AVERAGE (у російськомовному інтерфейсі — назва СРЗНАЧ).

Функція AVERAGE повертає середнє арифметичне числових даних.

Для розрахунку підсумкової оцінки застосуємо функцію AVERAGE (рис. 22.4). Як аргумент задамо діапазон B2:F2. Порожні клітинки і клітинки з даними нечислового типу функцією нехтуються.

Копіювання формул

Копіювання формул дозволяє прискорити їх уведення і модифікацію. Копіювання здійснюється за допомогою команд контекстного меню клітинки, або сполученнями клавіш Ctrl + С, Ctrl + V, або перетягуванням маркера автозаповнення.

Імена та адреси клітинок і діапазонів, використані у формулах, називають посиланнями.

Посилання, які змінюються під час переміщення та/або копіювання формул, називають відносними.

Під час копіювання чи переміщення формул відбувається модифікація відносних посилань у нових формулах (рис. 22.5).

Для копіювання формули до суміжних клітинок рядка (стовпця) можна виділити клітинку з формулою й перетягнути маркер автозаповнення. У формулах відносні посилання будуть модифікованими (рис. 22.6).

Редагування формул відбувається аналогічно редагуванню даних іншого типу: у рядку формул або після подвійного клацання — у клітинці з формулою.

Щоб розрахувати підсумкову оцінку кільком учням, створену формулу можна скопіювати маркером автозаповнення (рис. 22.7).

Абсолютні та мішані посилання

Іноді формули містять посилання на значення, яке після переміщення чи копіювання формул не повинно змінюватись.

Посилання, які не змінюються під час копіювання формул, називають абсолютними (рис. 22.8).

Посилання, у яких під час копіювання формул не змінюється одна з величин: номер рядка або заголовок стовпця називають мішаними.

Абсолютні та/або мішані посилання зліва від заголовка стовпця та/або рядка містять символ $:

Для автоматичної зміни типу посилань необхідно встановити курсор на посилання у формулі та натиснути клавішу F4.

При копіюванні формул із мішаними посиланнями модифікуються лише відносні номери рядків та/або заголовки стовпців.

Переведемо підсумкові оцінки із 12-бальної системи в iV-бальну на основі прямої пропорційності, тобто 12 — це N балів, 6 — N/2 балів і т. д. (рис. 22.9).

Переміщення та копіювання адресних клітинок

Клітинки, на які у формулах зроблено посилання, називатимемо адресними.

При копіюванні даних з адресних клітинок до інших клітинок посилання на них у формулах не модифікуються.

При переміщенні адресних клітинок усі посилання на них модифікуються залежно від їхнього нового розташування (адреси) і відповідно до типу посилань (рис. 22.10).

Посилання також модифікуються під час переміщення адресної клітинки внаслідок вставлення або видалення стовпців, рядків, клітинок або діапазонів клітинок, що містяться вище або ліворуч від адресної.

Видалення адресних клітинок призводить до помилок у формулах, які містять посилання на видалені клітинки (рис. 22.11).

Питання для самоперевірки

1. Що являє собою адреса клітинки, діапазону, стовпця, рядка?

2. Чим формула відрізняється від інших даних ЕТ?

3. Що таке функція в ЕТ? Наведіть приклад її використання.

4. Що таке посилання у формулах ЕТ? У чому відмінність запису відносних і абсолютних посилань?

5. Яким чином можна копіювати формули до інших клітинок і що при цьому відбувається з посиланнями в них?

6. Що відбувається з формулами під час копіювання і переміщення адресних клітинок?

Вправа 22

Ознайомитися з обчисленнями числових даних ЕТ за допомогою формул і функцій.

1) Запустіть Excel. Створіть Нову книгу. Заповніть клітинки таблиці за зразком (рис. 22.12), окрім діапазонів D2:D7 і F2:F8. Тариф заповнюйте цілими числами або дробовими з одним десятковим знаком.

2) У діапазоні E2:F7 установіть грошовий формат гривні з трьома знаками після коми.

3) У клітинці D2 створіть формулу розрахунку кількості спожитої електроенергії за показами лічильників. Скопіюйте формулу для комунальних послуг (окрім водовідведення). У D7 створіть формулу розрахунку кількості відведеної води, що дорівнює загальному обсягу спожитої холодної і гарячої води.

4) У клітинці F2 створіть формулу підрахунку вартості спожитої електроенергії за тарифом (Е2) та обсягом спожитої енергії (D2). Скопіюйте формулу для решти комунальних послуг.

5) У клітинці F8 створіть формулу підрахунку загальної вартості усіх комунальних послуг.

6) Знайдіть в інтернеті тарифи за відповідні комунальні послуги у вашому регіоні на поточний місяць. Змініть табличні дані у діапазоні Е2:Еб згідно з тарифами з точністю до тисячних. Збережіть документ із назвою Вправа 22. Надішліть листа вчителеві із вкладеним файлом Вправа 22.xlsx. Завершіть роботу.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 22 із автоматичною перевіркою результату.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Бондаренко

 
Попередня сторінка:  Автоматичні дії над вмістом клітинок
Наступна сторінка:   Форматування електронної таблиці^