Інформація про новину
  • Переглядів: 1370
  • Дата: 18-08-2020, 14:02
18-08-2020, 14:02

Словник термінів з інформатики за 7 клас

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Реалізація математичних моделей засо...
Наступна сторінка:   Перелік основних понять курсу Інформа...

Браузер — спеціальна програма для перегляду вебсторінок.

Величина — інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо), основними характеристиками якого є назва, вид, тип і значення.

Відмова — подія, що виникає в разі виклику команди в неприпустимому для цієї команди стані середовища.

Гіперпосилання — адреса ресурсу, пов’язана з елементом сторінки, клацання якої приводить до переходу до цього ресурсу.

Діапазон клітинок — прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на перетині декількох стовпців та рядків.

Електронна пошта (E-mail) — служба обміну електронними повідомленнями через комп’ютерну мережу з використанням поштової системи адресації.

Електронна таблиця — таблиця, що складається із рядків і стовпців, на перетині яких утворюються клітинки.

Змінна — величина, значення якої може змінюватися в ході виконання програми.

Інкапсуляція — об’єднання в межах класу певних даних і методів для роботи з ними.

Інтернет користувача — сукупність засобів операційної системи для взаємодії із застосуванням комплексу відповідних засобів.

Інтернет речей — сукупність під’єднаних до інтернету фізичних пристроїв — «речей», оснащених засобами приймання й передавання даних.

Інформаційна модель — модель, що містить інформацію про властивості і стан об’єктів, процесів, явищ.

Клієнт (робоча станція) — комп’ютер, який використовує ресурси мережі.

Коментар — текст, призначений для читання людиною; підказка, яку програміст записує в програмі.

Комп’ютерна модель — модель, реалізована за допомогою комп’ютера.

Константа — величина, значення якої не може змінюватися в ході виконання програми.

Контакт — сукупність даних про адресата в комунікаційних сервісах інтернету.

Математична модель — система математичних співвідношень між величинами, необхідними для розв’язування задачі.

Модель — спрощене подання об’єкта, процесу або явища.

Повторення (цикл) — алгоритмічна структура, в якій та сама послідовність дій може виконатися кілька разів.

Поліморфізм — різна поведінка методу в різних класах.

Поштовий сервер — виділений комп’ютер, що забезпечує роботу електронної пошти завдяки спеціальному програмному забезпеченню.

Робоча книга — документ Excel, що складається з одного або кількох аркушів.

Розгалуження — алгоритмічна структура, в якій виконання певної послідовності дій залежить від істинності умови (логічного виразу).

Сервер — комп’ютер, який надає ресурси.

Синтаксис мови — сукупність правил побудови команд мови програмування.

Слідування — така організація дій в алгоритмі, за якої дії виконуються послідовно одна за одною без пропусків або повторень.

Снам — небажана розсилка листів зазвичай рекламного характеру.

Список — упорядкований набір об’єктів довільних типів (чисел, рядків, списків тощо), який можна змінювати.

Список розсипки — сервіс електронної пошти, який створює можливість об’єднати певну кількість людей у єдину групу для спрощення процесу розсилання листів.

Табличний процесор — прикладна програма для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

Тіло циклу — серія команд, які повторюються під час виконання циклу.

Умова — запитання, сформульоване таким чином, що допускає лише одну з двох відповідей: «так» або «ні».

Успадкування — можливість створення нового класу (нащадка) на базі наявного (базового).

Фішинг — шахрайські методи отримання особистих даних (банківських реквізитів батьків тощо) або коштів через інтернет.

Хмарний диск — сховище даних, розташоване на віддаленому сервері.

Хмарні сервіси — сервіси, пов’язані з наданням користувачам постійного доступу до віддалених інтернет-ресурсів (серверів, додатків, сховищ тощо).

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Бондаренко

 
Попередня сторінка:  Реалізація математичних моделей засо...
Наступна сторінка:   Перелік основних понять курсу Інформа...^