Інформація про новину
  • Переглядів: 283
  • Дата: 15-09-2020, 10:52
15-09-2020, 10:52

Cловничок термінів з курсу Інформатика за 7 клас

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  4.4. Величини в алгоритмах із циклами
Наступна сторінка:   Додатки до підручника Інформатика за 7...

А

Автодобір ширини (висоти) стовпця (рядка) - автоматичне змінення ширини (висоти) стовпця (рядка) електронної таблиці, с. 89.

Автозаповнення - заповнення клітинок електронної таблиці з використанням маркера заповнення, с. 92.

Адреса електронної поштової скриньки - запис, що складається з імені користувача, під яким він зареєстрований на сервері поштової служби, та імені сервера, розділених символом @, с. 5.

Адреса клітинки в електронній таблиці складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона знаходиться, с. 82.

Адресна книга - засіб, призначений для зберігання контактних даних під час електронного листування, с. 22.

Аркуш електронної книги - об’єкт електронної книги, на якому розміщується електронна таблиця, діаграма тощо, с. 79.

В

Вихідні дані (кінцеві результати) - дані, які отримані як результат розв’язування задачі, с. 73.

Вхідні дані (початкові дані) - дані, які потрібно знати перед початком розв’язування задачі, с. 73.

Д

Датчики (сенсори) - об’єкти для відстежування стану оточуючого середовища, реалізують з’єднання фізичного і віртуального світів, забезпечуючи збирання й опрацювання даних в реальному часі, с. 56.

Діапазон клітинок електронної таблиці - деяка сукупність клітинок електронної таблиці, с. 83.

Дослідження - людська діяльність, спрямована на вивчення властивостей об’єктів оточуючого світу та їх зв’язків з іншими об’єктами, с. 64.

Е

Екаунт (акаунт) - обліковий запис користувача поштової служби, сукупність даних для розпізнавання користувача під час звертання до ресурсів поштового сервера, с. 7.

Електронна книга - документ табличного процесора, який є сукупністю кількох електронних таблиць, розміщених на окремих аркушах, с. 82.

Електронна пошта, або e-mail, - послуга Інтернету, призначена для пересилання комп’ютерними мережами повідомлень (електронних листів) від деякого користувача одному чи групі адресатів, с. 5.

Електронна таблиця - основний об’єкт табличного процесора, який складається з рядків і стовпців, с. 82.

Етикет - норми й правила гідної поведінки людей у суспільстві, с. 18.

З

Змінна величина - величина, яка може змінювати своє значення, с. 121.

І

Інтернет речей - сукупність пристроїв, оснащених датчиками, сенсорами, засобами передавання сигналів і підключених до глобальної мережі Інтернет, с. 56.

Інтернет-безпека - система захисту онлайн-даних від несанкціонованого втручання, с. 59.

Інформаційна модель - модель об’єкта, подана у вигляді його опису, с. 66.

К

Клітинка електронної таблиці - об’єкт електронної таблиці, який утворився на перетині рядків і стовпців таблиці, с. 82.

Коментар - запис у тексті проекту, що пояснює призначення команд, але не відображається і не виконується під час виконання проекту, с. 148.

Контакти - дані про осіб, з якими спілкується користувач електронної пошти, с. 22.

Контролери - спеціальні пристрої, призначені для керування зовнішніми пристроями комп’ютера або датчиками, с. 60.

Конфіденційність - властивість, яка не підлягає розголосу, с. 28.

Л

Лінійний запис формули - спосіб запису формул в електронній таблиці у вигляді рядка символів, с. 99.

Логін - ім’я, яке користувач вибирає для себе під час реєстрації на поштовому сервері, с. 6.

М

Маркер заповнення - маленький чорний квадрат у правому нижньому куті табличного курсора, с. 91.

Математична модель - інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об’єкта та його зв’язки з іншими об’єктами описуються математичними формулами, функціями, рівняннями, нерівностями тощо, с. 73.

Матеріальна модель - модель об’єкта, подана у вигляді його предметної копії, с. 66.

Мініатюризація - зменшення фізичних розмірів датчиків, що дало можливість вбудовувати їх безпосередньо в об’єкти фізичного світу, с. 60.

Мобільність - здатність до швидкого переміщення, рухливість, с. 28.

Модель об’єкта - новий об’єкт, який має властивості об’єкта, суттєві для даного дослідження, с. 65.

Модифікація формули в табличному процесорі - автоматична зміна адрес клітинок у формулах під час їх копіювання, с. 102.

О

Онлайн-форма - вид документа, призначеного для проведення анкетування та опитування респондентів, с. 48.

П

Переобчислення в електронній таблиці - автоматичне змінення результатів обчислень за формулами під час змінення даних, с. 100.

Персональне освітньо-комунікаційне середовище - набір інструментів і сервісів, використання яких забезпечує конкретному користувачу досягнення власних цілей для навчання та спілкування, с. 27.

Полотно - вікно для створення зображень у мові Python, с. 126.

Предметна область - множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в межах деякого дослідження або у процесі діяльності, с. 64.

Провайдери - організації, які обслуговують канали передавання даних і надають послуги Інтернету своїм клієнтам, забезпечують доступ до них та опрацювання їх запитів, с. 28.

Програма-перекладач - програма для автоматичного перекладу тексту з однієї мови іншою, с. ЗО.

Проміжні результати - дані, які використовують для отримання кінцевих результатів із вхідних даних, с. 73.

Р

Респондент — учасник інтерв’ю, соціологічного опитування або психологічних тестів, с. 48.

Рівні доступу до спільних документів: Може переглядати, Може коментувати, Редактор, с. 39.

Рядок електронної таблиці - об’єкт електронної таблиці, який містить опис одного об’єкта за всіма його властивостями, с. 77.

С

Синхронізація - це процес відстеження змін файлів у двох або більше місцях розміщення та процес їхнього оновлення до новішої версії, с. 40.

Смайл - послідовність символів, що нагадує обличчя; використовується для передавання емоцій під час спілкування в Інтернеті, с. 18.

Спам - небажані для одержувачів електронні листи, що масово розсилаються користувачам електронної пошти, с. 19.

Списки розсилання - групи контактів, які об’єднано для швидкої підготовки листів однакового змісту групі адресатів, с. 24.

Спільні документи - документи, з якими можуть працювати різні користувачі одночасно або у зручний для них час віддалено один від одного, с. 38.

Способи надання доступу до спільних документів: за запрошенням, за посиланням, с. 38.

Стала величина (константа) - величина, яка не змінює свого значення, с. 120.

Стовпець електронної таблиці - об’єкт електронної таблиці, який містить опис однієї властивості для всіх об’єктів таблиці, зазвичай має назву, яка відображає назву цієї властивості, с. 77.

Т

Табличний процесор - прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях, с. 79.

Типи даних в електронних таблицях - числа, тексти і формули, с. 83.

Ф

Фішинг- вид шахрайства в Інтернеті, що полягає в намаганні отримати від користувачів («вивудити») коди доступу до банківських систем і платіжних карток, с. 19.

Формат даних - спосіб відображення даних у клітинках електронної таблиці, с. 110.

Формула в електронній таблиці - вираз, який задає операції над даними у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання, с. 99.

X

Хмарні технології - інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних, с. 27.

Ч

Черепашка - виконавець алгоритмів, який створює зображення у мові Python, с. 126.

Черепашкова графіка - технологія створення зображень у мові Python, с. 126.

А

AVERAGE - вбудована функція табличного процесора для обчислення середнього арифметичного чисел, с. 104.

С

САРТСНА - засіб для перевірки того, що реєстрацію на сервері в Інтернеті виконує ліедина, а не шкідлива програма, с. 7.

Е

Excel - табличний процесор пакета прикладних програм Microsoft Office, с. 80.

G

Google Диск - хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам в Інтернеті, с. 14.

І

IDLE - інтегроване середовище розробки проектів, алгоритми у якому створюють мовою програмування Python, с. 123.

М

МАХ - вбудована функція табличного процесора для визначення максимального значення серед указаних чисел, с. 104.

MIN - вбудована функція табличного процесора для визначення мінімального значення серед указаних чисел, с. 104.

S

Smart-технології - технології, які забезпечують взаємодію об’єктів з оточуючим середовищем і наділяють цю систему здатністю до адаптації у нових умовах, саморозвитку та самонавчання, ефективного досягнення цілей, с. 59.

SUM - вбудована функція табличного процесора для обчислення суми вказаних чисел, с. 104.

X

xlsx - стандартне розширення імені файла електронної книги в Microsoft Office Excel, с. 84.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Ривкінд 2020

 Попередня сторінка:  4.4. Величини в алгоритмах із циклами
Наступна сторінка:   Додатки до підручника Інформатика за 7...^