Інформація про новину
  • Переглядів: 3502
  • Дата: 20-09-2020, 21:50
20-09-2020, 21:50

10. Текстові величини та операції над ними в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  9. Додаткові модулі Python
Наступна сторінка:   11. Опрацювання величин логічного типу....

Ви дізнаєтесь:

  • як вводять й описують текстові величини мовами програмування;
  • які операції виконують над текстовими величинами;
  • які виникають помилки при створенні та виконанні програм.

1. Як вводять й описують текстові величини мовами програмування?

Для опрацювання текстових даних мовою програмування використовують величини символьного та рядкового типів.

Значенням величини символьного типу може бути один символ — літера, цифра чи знак. Набір символів утворює рядок.

Надавати значення текстовим величинам, як і числовим, можна при написанні програмного коду за допомогою оператора присвоювання або під час виконання програми, що містить команду введення.

Ви вже знаєте, що у програмному коді мовою програмування Python можна використовувати одинарні та подвійні лапки.

Рядки можуть містити набори символів, що починаються з похилої риски \; їх називають escape-послідовностями. При виведенні рядка такі символи опрацьовуються спеціальним чином і можуть повністю або частково не відображатися на екрані. Найчастіше використовують такі:

перехід на новий рядок;

вставлення табуляції;

подвійні лапки (корисно, якщо необхідно вставити подвійні лапки в рядок, оточений подвійними лапками);

одинарні лапки (корисно, якщо необхідно вставити, наприклад, апостроф у рядок, оточений одинарними лапками).

Поняття escape-послідовності, що походить від англомовного аналогу escape sequences (від англ, to escape — уникати), викори-

стовують для запису в текстових значеннях спеціальних символів, у якихуникається виведення на екран самої послідовності символів.

Усі символи в рядку мають свій порядковий номер. За цим номером можна отримати значення символу, вказавши номер у квадратних дужках після імені змінної. У мові Python нумерація символів розпочинається з нуля:

2. Які операції виконують над текстовими величинами?

Над текстовими величинами виконують операцію склеювання — поєднання кількох рядкових величин, яка позначається символом «+» (мал. 10.1).

Текстові величини є незмінюваними, це означає, що не можна змінити частину рядка, не створивши нового.

У програмі мовою програмування Python при роботі з текстовими величинами можна використовувати операцію зрізу, за допомогою якої копіюється послідовність або її частина. Наприклад, для змінної

операції зрізу подано в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1

Щоб записати символи в рядку у зворотному порядку, використовують операцію

Тоді змінна s 4 буде мати значення

Текстову величину можна повторити декілька разів. Наприклад:

Ви вже використовували функції для перетворення текстової величини у величину числового типу. Щоб перетворити число у величину текстового типу, у мові програмування Python використовують функцію Іеп ( ) .

Вправа 1. Слова.

Завдання. Складіть програму мовою Python, за допомогою якої

з введеного слова інформатика будуть утворюватися слова форма,

романтика.

1. Запустіть середовище програмування.

2. Створіть новий файл програми мовою Python з іменем Слова в папці Програми своєї структури папок.

3. Нехай у програмі будуть використані змінні: s — значенням якої буде введене з клавіатури слово інформатика, s1 — отримане значення якої має бути форма, s2 — отримане значення якої має бути романтика.

4. Визначте номер позиції кожної літери у слові:

5. У вікні редактора коду запишіть команди введення змінної s та знаходження значень змінних s1, s2\

6. Запишіть команди виведення отриманих значень.

7. Запустіть проект на виконання. Введіть у вікні виконання програми значення змінної s: інформатика. Перевірте отримані результати. За потреби виправте помилки.

8. Завершіть роботу із середовищем.

3. Які виникають помилки при створенні та виконанні програм?

Створена в середовищі програмування програма може не виконуватися взагалі, або результат її виконання не відповідатиме очікуваному результату. Це відбувається тоді, коли при складанні алгоритму розв’язування завдання чи написанні коду програми були допущені помилки. Розрізняють три групи помилок:

• синтаксичні;

• помилки під час виконання;

• логічні.

Синтаксичні помилки можна виявити як у процесі написання програмного коду, так і після запуску програми на виконання. Якщо деяка команда у програмному коді написана програмістом не за правилами, прийнятими в мові програмування, то вона може набувати іншого кольору, який відмінний від кольору правильно написаних команд.

Після запуску програми на виконання у вікні виконання програми в середовищі Thonny буде відображено не тільки місце розташування помилки у програмному коді, а й сама команда, у якій допущено помилку. Наприклад,

При цьому в середовищі з’явиться ще одне поле Асистент, у якому може бути не тільки пояснення помилки, а й спосіб її усунення (мал. 10.2).

Типовими є помилки, що позначають невідповідність типів описаних величин і значень, які їм присвоюються у процесі виконання програми. Наприклад, після запуску програми на виконання отримуємо повідомлення про неможливість застосувати операції у виразі даних визначеного типу (мал. 10.3).

До помилок під час виконання відносять помилки, пов’язані з неправильними числовими обчисленнями, помилки при знаходженні значень величин за формулами. їх розпізнають тільки під час виконання програми. Наприклад, якщо у програмі мовою Python використати програмний код

то після запуску програми на виконання у вікні виконання отримаємо повідомлення

Логічні помилки — це помилки алгоритму, який лежить в основі програми. Результат, отриманий у ході виконання програми, не збігається з очікуваним результатом. Такі помилки не можна виявити засобами програмного середовища.

Виправити синтаксичні помилки та помилки часу виконання програми можна після їх виявлення. А тоді знову запустити програму на виконання. Для того щоб перевірити наявність логічних помилок, потрібно запустити програму з тестовим (вхідним) набором даних і перевірити, чи збігається результат «ручного» підрахунку та програмного.

Процес пошуку логічних помилок у тексті програми з використанням тестових наборів вхідних даних називають тестуванням програми.

1. Наведіть приклади значень текстових величин.

2. Чим відрізняються значення символьного та рядкового типів?

3. Як описати величини символьного та рядкового типів мовою програмування Python?

4. Які операції можна виконувати з текстовими величинами?

5. Які функції використовують у мові програмування Python для опрацювання текстових величин?

6. Чому програмний код у проекті може не виконатися взагалі або в програмі можуть бути отримані неправильні результати?

7. Яких помилок допускаються під час складання програм у середовищах програмування?

8. У чому полягає процес налагодження програми?

9. Як у середовищах програмування здійснюють контроль над значеннями змінних у процесі виконання програми?

10. У програмі, написаній мовою програмування Python, використовуючи значення текстової змінної s1, отримали s2 (табл. 10.2). Складіть відповідний програмний код. Перевірте, чи одинакові засоби отримання значення змінної s2 зі змінної s7 ви використали. Зробіть висновки.

Таблиця 10.2

Значення змінноїs 1

Значення змінноїs2

Слово — не спіймаєш,

Слово — не горобець,

вилетить — не горобець

вилетить — не спіймаєш

Світнебездобрихлюдей

Світ не без добрих людей

Вік учись — вік живи

Вік живи — вік учись

ьтюанзіп ітуркс в агурД

Друга в скруті пізнають

11. Обговоріть, як мовою програмування Python можна вивести текст заяви про зарахування до гуртка технічної творчості у прийнятому для такого документа вигляді, у якій дані про заявника вносяться у процесі виконання програми.

12. Обговоріть, у чому схожість процесу налагодження програми в середовищі програмування та редагування тексту в середовищі текстового процесора. Чи можна вважати редагування і налагодження синонімами?

У задачах 13-15 побудуйте блок-схему та реалізуйте відповідну програму в середовищі програмування. Збережіть програму в папці Програми власної структури папок.

13. Складіть програму, за допомогою якої зі слова «університет» можна отримати слово «турист».

14. У програмі Шифрувальник вводять слово з п’яти літер, а після запуску програми на виконання отримують результат за правилами, описаними в таблиці 10.3.

Таблиця 10.3

Результат

Введене

значення

Отримане значення

1

Усі літери написано двічі

школа

шшккооллаа

2

Змінено порядок літеру парах

книга

нкгиа

3

Після кожної літери додано останню літеру слова

голуб

гбоблбубб

4

Кожну літеру замінено на відповідний код у кодовій таблиці

зошит

10791086109610801090

5

Кожна літера замінена на наступну в кодовій таблиці

аркуш

бслфщ

15. У програмі Розрядні одиниці вводять чотиризначне ціле число й отримують запис числа у вигляді суми розрядних одиниць. Наприклад, для введеного числа 5843 отримують

5*1000+8*100+4*10+3*1.

Склади схему з термінів, які вивчались у даному уроці.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 7 клас Морзе

 Попередня сторінка:  9. Додаткові модулі Python
Наступна сторінка:   11. Опрацювання величин логічного типу....^