Інформація про новину
  • Переглядів: 992
  • Дата: 28-09-2020, 03:43
28-09-2020, 03:43

11. Змінні в Phyton. Присвоювання значень змінним величинам в Phyton

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  10. Знайомство з Phyton. Виведення даних
Наступна сторінка:   12. Дані різних типів в Phyton

На комірки камери схову схожі не лише клітинки електронної таблиці, а й змінні у програмуванні. Будь-яка змінна має ім’я та значення (так само, як клітинка електронної таблиці має адресу та значення, що в ній зберігається). Процес надання змінній значення називається присвоюванням. У Python присвоювання позначається символом «=». Зліва

від цього символа записують ім’я змінної, а справа — вираз, значення якого змінній присвоюється. Виразом може бути число, текстовий рядок, ім’я іншої змінної, арифметичний вираз тощо.

Переглянь приклад Python-програми із присвоюваннями та аналогічних дій в електронній таблиці.

Символом # у Python-програмах позначають коментарі. Увесь текст рядка програми, що записаний після цього символа, не виконується і призначений для самого програміста. У середовищі IDLE коментарі зафарбовуються червоним кольором. Вони допомагають автору програми не забувати, що означає її код.

Виконай

Реалізуй алгоритми у вигляді програм мовою Python.

1. Змінній х присвоїти 1.

2. Змінній у присвоїти 5.

3. Змінній z присвоїти суму змінних де та у.

1. Змінній х присвоїти 4.

2. Збільшити значення змінної де удвічі.

1. Змінній х присвоїти 3.

2. Змінній у присвоїти значення, що на 2 більше за значення х.

3. Змінній х присвоїти значення, що вдвічі більше за значення у.

Якого значення набуде змінна х після виконання наведених фрагментів програм? Спробуй відповісти, а потім перевір свої відповіді в Python.

Яких значень набудуть змінні а і Ъ після виконання наведених фрагментів програм? Спробуй відповісти, а потім перевір свої відповіді в Python.

Яка із цих програм міняє значення змінних а і Ь місцями?

Щоб краще зрозуміти, як поміняти місцями значення змінних, уявімо дві склянки. Нехай вміст першої склянки — це значення змінної х, вміст другої склянки — значення змінної у. Щоб перелити вміст склянок одна в одну, потрібна третя порожня склянка (змінна z).

Розглянь малюнок, що ілюструє обмін значеннями між змінними х та у за допомогою змінної z і доповни опис алгоритму цього обміну.

1. Змінній ... присвоїти значення змінної.... 2.Змінній ... присвоїти значення змінної.... 3.Змінній ... присвоїти значення змінної....

Щоб комп’ютер міг «поговорити» з користувачем, використовують команду input. Виконуючи цю команду, програма відобразить текст-запрошєння (наприклад, Введіть значення:), очікуватиме введення даних від користувача, а потім присвоїть їх змінній.

Команду input можна використовувати і без параметра: input (). Тоді підказки користувачеві не буде.

Яким оператором треба доповнити програму, що запитує в користувача його ім’я, а потім виводить привітання на кшталт: «Привіт, Олю» чи «Привіт, Олеже»?

Створи програму, що вітатиметься з користувачем, запитавши його ім’я. Самостійно зміни програму так, щоб у привітанні після імені людини виводився ще знак оклику, наприклад «Привіт, Оленко!».

У змінній х міститься рядок «Оля», а у змінній у — «Олег». Запиши у робочому зошиті, що буде виведено кожною із зображених команд. Перевір у Python, чи правильно було визначено відповіді.

Складати програми без помилок неможливо, і в цьому немає нічого поганого! Потрібно лише вміти виявляти та виправляти помилки.

Якщо в Python виконати програму з помилками, відобразиться червоне повідомлення про помилку. Спробуй пояснити, чому було виведено повідомлення про помилку в кожній із зображених ситуацій. Для цього переклади з англійської повідомлення.

Змінним можна надавати не будь-які імена. У кожній мові програмування існують правила іменування змінних, і якщо їх порушити, то можуть відобразитися різноманітні повідомлення про помилки.

Спробуй здогадатися, які з наведених нижче імен змінних допустимі.

Перевір, чи правильні були твої здогадки. Для перевірки кожного імені змінної створи окрему програму, де цій змінній присвоюватиметься якесь значення, а потім значення змінної виводитиметься командою print. Подивись, чи працюватимуть програми без помилок.

Спробуй пояснити, що нетакзтими іменами, які виявилися помилковими. Переглянь правила іменування змінних у рубриці «Запитання -відповіді», щоб перевірити, чи правильними були твої пояснення.

Створи програму, яка підписуватиме дипломи учасників конкурсу за зразком. Користувач вводить таку інформацію:

• місто

• номер школи

• клас

• прізвище

• ім’я учня

Створи програму, що мінятиме місцями значення двох змінних без використання третьої змінної.

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Що таке змінна?

Як і в математиці, у програмуванні змінна — це об’єкт, що має ім’я та значення. *

*У Python це зробити значно легше, ніж в інших мовах. Пошукай розв’язання задачі в Інтернеті.

Що таке присвоювання і як його записують у мові Python?

Процес надання змінній значення називається присвоюванням. У Python присвоювання позначається символом « = ». Зліва від символа «=» вказують ім’я змінної, а справа записують вираз, значення якого присвоюватиметься змінній. Цим виразом може бути число, рядок, ім’я цієї ж або іншої змінної, арифметичний вираз із числами, рядками та іменами змінних тощо.

Як запрограмувати введення значення змінної користувачем?

Для цього змінній треба присвоїти команду input. У дужках після слова input записують текст-підказку:

Під час виконання такої команди програма відобразить текст підказки і зупиниться, очікуючи введення значення користувачем. Коли користувач введе значення й натисне клавішу Enter, це значення буде присвоєне змінній і програма продовжить виконуватися.

Які є правила Іменування змінних у мові Python?

Змінним можна надавати не будь-які імена. Ось правила найменування змінних.

• Ім’я змінної може містити літери, цифри та знак підкреслення.

• Ім’я змінної має починатися з літери або знака підкреслення.

• Ім’я змінної не може збігатися зі стандартними командами.

Які найпоширеніші повідомлення про помилки в Python-програмах?

Загалом різних повідомлень про помилки в середовищі Python IDLE є більше сотні, однак початківці найчастіше припускаються помилок, що призводять до появи таких повідомлень:

• NameError: паше 'х' is not defined — використання невиз-наченої змінної. Наприклад, цю помилку буде відображено під час виконання команди у=х, якщо перед тим змінній х не було присвоєно ніякого значення. Інакше кажучи, змінна х буде не визначена, і Python не знатиме, що саме присвоювати змінній у. Також ця помилка виникає, якщо записати стандартну команду з помилкою, наприклад:

У цьому випадку Python вважатиме, що inpyt — це ім’я якоїсь неви-значеної змінної.

Назви стандартних команд автоматично позначаються кольором, наприклад команд input та print — фіолетовим. Якщо стандартна команда відображається чорним кольором, в її імені є помилка.

Якщо перед якоюсь командою буде вставлено зайвий пробіл, у вікні SyntaxError (Синтаксична помилка) відобразиться повідомлення unexpected indent (неочі-куваний відступ).

Річ у тім, що в мові Python за допомогою відступів визначається вкладеність команд одна в одну (це поняття буде розглянуто в наступних розділах).

І тому в простій програмі всі команди мають бути вирівняні зліва, без зайвих відступів.

Помилка SyntaxError: invalid syntax (Синтаксична помилка: неправильний синтаксис) може відображатися у найрізноманітніших випадках, наприклад якщо не завершити введення виразу:

х=у+

Синтаксисом називають правила запису команд мови програмування.

Інколи Python знає не просто, яку помилку містить програма, а і як її виправити. Наприклад, якщо забути поставити дужки в команді print 1, буде відображено вікно синтаксичної помилки з текстом: «У виклику команди ‘print’ пропущено дужки. Можливо, ви мали на увазі print( 1)?».

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Коршунова

 Попередня сторінка:  10. Знайомство з Phyton. Виведення даних
Наступна сторінка:   12. Дані різних типів в Phyton^