Інформація про новину
  • Переглядів: 4494
  • Дата: 17-09-2018, 16:22
17-09-2018, 16:22

Біологія та екологія. Форми життя

Категорія: Біологія


Наступна сторінка:   Біологічні системи. Рівні організації...

Біологія як наука

Термін «біологія» в його сучасному значенні запропонував французький учений Жан Батист Ламарк 1802 року. Біологія (від давньогрец. bios — «життя», logos — «учення») — це наука про життя. Як і будь-яка інша наука, біологія має об’єкт, який вона вивчає, і методи, якими вона користується для його вивчення. Крім того, біологія має власний понятійний апарат — сукупність термінів і понять, які використовують уче-ні-біологи у своїй роботі.

Об’єктом вивчення біології є всі живі організми та різноманітні аспекти їхньої життєдіяльності. Живих організмів на нашій планеті, як і аспектів їхньої життєдіяльності, багато. А ще є вимерлі організми, які також є об’єктами вивчення біології. Тому сучасна біологія стала справжньою системою наук, у якій виділяють багато галузей.

Ціла низка галузей біології присвячена вивченню певних систематичних груп живих організмів. Ботаніка вивчає рослини, вірусологія — віруси, зоологія — тварин, а мікологія — гриби. Це великі галузі, які, у свою чергу, поділяються на більш дрібні. Так, бріологія вивчає мохи, арахнологія — павуків, ентомологія — комах, мірмекологія — мурах, іхтіологія — риб, орнітологія — птахів, а маммологія — ссавців.

Деякі галузі біології вивчають внутрішні процеси в живих організмах. Це, наприклад, фізіологія рослин і фізіологія тварин. Біохімія вивчає перебіг хімічних реакцій у живих організмах. Цитологія досліджує особливості будови клітин, а гістологія — тканин. Генетика досліджує спадковість та мінливість організмів, а етологія вивчає поведінку тварин.

Існують галузі біології, що вивчають сукупності живих організмів, їхні об’єднання, які утворюються в тих чи інших умовах. Це популяційна генетика (вивчає генетичні процеси в популяціях), біогеоценологія (досліджує біогеоценози) та інші.

Екологія як наука

Термін «екологія» запропонував німецький учений Е. Геккель 1866 року. Він походить від грецьких слів eikos, що означає дім, помешкання, місце перебування, та logos — наука. Так Геккель назвав науку, що вивчає організацію та функціонування надорганізмових систем різних рівнів, видів, популяцій, біоценозів і біосфери.

Спочатку цей термін застосовували, коли йшлося про вивчення взаємозв’язків між рослинними та тваринними угрупованнями, що входять до складу стійких та організованих систем, які виникли у процесі еволюції органічного світу в певному середовищі. Сучасна екологія вивчає також взаємодію людини та біосфери, суспільного виробництва з навколишнім середовищем та інші проблеми.

Критерії життя

Живе від неживого відрізняється не за однією якоюсь характеристикою, а за сукупністю цілої низки властивостей. Якщо розглядати кожну з характеристик живого окремо, то її можна знайти і в деяких неживих об’єктів. Так, кристали мінералів у певних умовах здатні рости й відтворювати свою структуру.

Основні властивості живого

Властивість

живого

Характеристика властивості

Певний хімічний склад

Наявність певних груп речовин, які називають органічними речовинами

Багаторівне-вість організації

Біологічні системи мають кілька рівнів організації, кожному з яких притаманні певні ознаки й особливості

Наявність обміну речовин

Усі живі системи можуть функціонувати лише за умови існування обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем. Припинення обміну спричиняє припинення життєдіяльності живої системи

Здатність до саморегуляції

Наявність обміну речовин вимагає від живих систем здійснення постійної регуляції своїх внутрішніх процесів та процесів у взаємодії з навколишнім середовищем. Відсутність або порушення саморегуляції спричиняє припинення процесів обміну

Подразливість

Це здатність адекватно реагувати на зовнішні або внутрішні впливи. Подразливість живої системи є основою її ефективної саморегуляції, бо без одержання адекватної інформації щодо впливів будь-яка регуляція неможлива

Здатність до розмноження

Неможливість розмноження стає причиною загибелі живої системи

Здатність до розвитку

Усі живі системи протягом індивідуального існування поступово видозмінюються (процес онтогенезу). Крім того, вони змінюються і в процесі еволюції

Форми життя

Живі системи дуже різноманітні, бо життя може існувати в різних формах. Ці форми поділяються на дві великі групи — клітинні й неклітинні (мал. 1.1).

Ключова ідея

Біологія складається з багатьох галузей. Вона вивчає живі організми та їх об'єднання.

Усі живі організми мають певний комплекс характеристик, за якими їх можна відрізнити від неживих.

Практична робота

Довести наявність/відсутність критеріїв життя для запропонованих об'єктів

1. Визначте основні властивості різних об'єктів живої й неживої природи (наприклад, струмка, бурульки, вулкана, їжака, соняшника, підберезника).

2. За результатами дослідження складіть таблицю, в якій укажіть, які з критеріїв життя характерні для кожного з об'єктів, та вкажіть, які об'єкти вашого дослідження є живими й чому.

3. Сформулюйте висновок.

Запитання та завдання

1. До характерних властивостей живого відносять також ріст, живлення, дихання, адаптацію. Складіть для цих властивостей таблицю з їхніми характеристиками та прикладами прояву. 2. Деякі вчені не впевнені в тому, що віруси можна віднести до живих організмів. На чому може ґрунтуватися така думка? 3. Використовуючи додаткові джерела інформації (зокрема, Ін-тернет), знайдіть приклади наявності в неживих об'єктів основних властивостей живого.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 

Наступна сторінка:   Біологічні системи. Рівні організації...^