Інформація про новину
  • Переглядів: 4231
  • Дата: 17-09-2018, 16:39
17-09-2018, 16:39

Аналіз та представлення результатів наукових досліджень

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Принципи планування біологічного та е...
Наступна сторінка:   Біологічна систематика

Поміркуйте

Групі лабораторних щурів у корм щодня додавали шматочки огірка. Протягом трьох років усі ці щури померли. Чи правильним буде висновок, що споживання огірків стало причиною смерті цих тварин? Поясніть.

Принципи аналізу наукових результатів

Аналіз результатів становить головний науковий сенс будь-якої роботи. Він полягає, власне, в поясненні тих результатів, які були отримані в ході роботи. Часто для пояснення результатів автор висуває якусь гіпотезу.

Основними принципами аналізу результатів дослідження є такі:

— пояснення повинно бути обґрунтованим;

— результати експериментального дослідження необхідно статистично обробляти;

— під час проведення аналізу необхідно розглядати можливі альтернативні варіанти пояснення отриманих результатів;

— аналізувати слід усі отримані результати (навіть ті, які не збігаються з гіпотезами автора дослідження).

На основі аналізу результатів роботи необхідно сформулювати висновки, з яких буде видно, чи було досягнуто мети, поставленої на початку роботи. Якщо мети не було досягнуто, то це потребує пояснення. Не треба також вносити до висновків загальновідомих біологічних істин або тих фактів, які не були доведені результатами дослідження.

Представлення результатів наукових досліджень

Результати наукового дослідження матимуть цінність тільки в тому разі, якщо вони

будуть представлені для обговорення науковій спільноті. Таке представлення може бути виконане у вигляді усного повідомлення, публікації у друкованому науковому виданні або електронної версії.

Усне повідомлення зазвичай роблять на семінарах, колоквіумах або конференціях різних рівнів. Друковані публікації розміщують у журналах відповідного профілю або в наукових монографіях. Електронні версії — в електронних журналах або на відповідних сайтах. Головна вимога до представлення результатів дослідження в будь-якій формі — чіткість і логічність тексту.

Для полегшення розуміння результатів наукових досліджень дуже добрим є використання схем, графіків, діаграм, фотографій та інших наочних матеріалів. Це дозволяє значно легше сприймати аргументацію. Крім того, ілюстративні матеріали добре показують розуміння авторами біологічного змісту своїх досліджень. Саме за допомогою ілюстративного матеріалу можна одразу побачити як переваги, так і недоліки певної роботи.

Основні види наукових творів

Наукові твори поділяють на дві основні групи — рецензовані й нерецензовані. Рецензованими є твори, які перед публікацією перевіряють на новизну результатів, об’єктивність проведеного дослідження, відсутність помилок, правильність виконання аналізу отриманих даних, адекватність висновків тощо. Нерецензовані твори в такий спосіб не перевіряються.

Рецензованими є більшість сучасних наукових публікацій. Такими рецензованими публікаціями є статті в наукових журналах (мал. 6.1), електронні препринти (попередні повідомлення головних положень) наукових статей, наукові книги (монографії), дисертації, патенти, наукові звіти. Нерецензованими творами є тези конференцій, тексти усних доповідей, електронні публікації на нерецен-зованих сайтах.

Наукометричні бази даних

Наукове дослідження буде мати цінність лише за умови, якщо його результати будуть використовуватися. Найкращим показником використання результатів роботи є його цитованість. Під час виконання будь-якого дослідження звертаються до робіт ученої спільноти, яка працює у цій галузі. Публікуючи результати, вказують, результати яких робіт враховували під час планування свого дослідження та аналізу його результатів. Для цього в кінці будь-якого наукового твору міститься список літератури.

Якщо чиясь робота має важливе значення, то на неї посилаються часто (вона має високий індекс цитування). Для того щоб зрозуміти, наскільки часто посилаються на конкретну роботу, створюють спеціальні на-укометричні бази даних.

Наукометричні бази даних — це бібліографічні й реферативні бази даних, які мають спеціальні програмні інструменти для відстеження цитованості статей, що було

опубліковано в наукових виданнях. Найбільш авторитетними і повними на даний момент вважаються такі бази даних, як Scopus та Web of Science.

Практична робота

Візуалізувати результати дослідження за допомогою таблиць, діаграм, графіків

1. Зробіть виміри певної характеристики будь-яких біологічних об'єктів (наприклад, довжину насінин соняшника, кількість зерен у колоску пшениці тощо) або скористайтеся тими, що наведено в електронному додатку.

2. Візуалізуйте їх — складіть таблиці, побудуйте діаграми й графіки.

3. Сформулюйте висновок.

Практична робота

Проаналізувати різні види біологічних/еколо-гічних наукових творів, визначити їхні особливості, мету та завдання, недоліки та переваги

1. Підберіть та прочитайте різні види наукових творів (наприклад, стаття в енциклопеції, в науково-популярному журналі, відеофрагмент в Ін-тернеті) на біологічну або екологічну тематику (наприклад, способи запилення рослин, способи руху тварин, міграції тварин тощо).

2. Визначте їхні особливості, мету й завдання.

3. Визначте їхні недоліки й переваги.

4. Сформулюйте висновок, зазначивши, яке значення у практичній діяльності людини має вміння аналізувати наукові твори.

Ключова ідея

Результати будь-якого наукового дослідження необхідно проаналізувати, на їхній основі сформулювати обґрунтовані висновки, оформити їх у певному вигляді та представити науковій спільноті. Такі роботи можна розмістити для вільного користування в наукометричних базах даних.

Запитання та завдання

1. Чому тези доповідей для наукових конференцій зазвичай не потребують рецензування? 2. Порівняйте переваги й недоліки публікацій у друкованих наукових журналах і на сторінках електронних ресурсів. 3. Щоб встановити вплив добрива на урожайність моркви, учень засіяв нею дві ділянки однакової площі. На першу ділянку він вніс 0,5 кг добрива, а на другу — 1 кг. З першої ділянки він зібрав 20 кг моркви, а з другої — 15 кг, і зробив висновок, що використання цього добрива погіршує врожайність. Поясніть, чому цей експеримент було сплановано неправильно, а висновки, що було зроблено на основі цього дослідження, не є науковими.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 
Попередня сторінка:  Принципи планування біологічного та е...
Наступна сторінка:   Біологічна систематика^