Інформація про новину
  • Переглядів: 3931
  • Дата: 17-09-2018, 16:43
17-09-2018, 16:43

Біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Вид як базовий таксон сучасної систем...
Наступна сторінка:   Дослідження біорізноманіття

Поміркуйте

Корінні американці створили добре розвинені цивілізації'. Але до приходу європейців не мали у війську кінноти, хоча коні виникли й еволюціонували в Північній Америці. Чому?

Рівні й типи біологічного різноманіття

Термін «біорізноманіття» почали застосовувати нещодавно. Поняття «біологічне різноманіття» ввів Томас Лавджой (мал. 10.1) 1980 року, а скорочений варіант — «біорізноманіття» — запропонував Едвард Осборн Вілсон 1986 року.

Зараз застосовують кілька різних варіантів значення терміна «біорізноманіття». Одним із найбільш поширених є такий: біорізноманіття — це сукупність генів, видів та екосистем у регіоні. Визначення, прийняте на саміті ООН у Ріо-де-Жанейро (1992), говорить, що біорізноманіття — це мінливості серед живих організмів з будь-яких ареалів, включаючи, зокрема, суходольні, морські та інші водні, та серед екологічних комплексів, частинами яких вони є, що включає мінли-

вість усередині видів, між видами та між екосистемами. Відповідно, за рівнями можна розглядати біологічне різноманіття на рівні популяції, виду, екосистеми тощо.

Розрізняють три основні типи біорізно-маніття: альфа-, бета- та гамма-різноманіт-тя. Альфа-різноманіття оцінює різноманіття всередині угруповання, бета-різноманіття — між угрупованнями, а гамма-різноманіття — на рівні ландшафтної зони, яка містить цілу низку угруповань.

Значення біорізноманіття у природі й житті людини

Біорізноманіття відіграє надзвичайно важливу роль в існуванні біосфери. Протягом еволюції біорізноманіття постійно зростало, що добре видно на прикладі збільшення кількості родин живих організмів із часом (мал. 10.2).

Екосистеми можуть існувати тільки за умови, що до їхнього складу входять продуценти, консументи і редуценти, бо органічні речовини слід постійно утворювати і постійно руйнувати, щоб забезпечити обмін речовин. Тобто без мінімального біологічного різноманіття екосистема існувати просто не зможе. Теоретично мінімальною умовою існування екосистеми є наявність хоча б двох компонентів — продуцента і редуцента.

Більший рівень різноманіття робить екосистеми більш стійкими до зовнішніх впливів.

Високе генетичне різноманіття збільшує шанси популяції на виживання в умовах зміни середовища існування, бо в такому випадку хоч хтось із нащадків може виявитися достатньо пристосованим до нових умов існування.

Велике значення має біорізноманіття і для людини. Людина також є складовою екосистем. Тому високий рівень біорізнома-ніття збільшує шанс виживання екосистем узагалі й людини зокрема. Велика кількість різних видів тварин і рослин може бути джерелом природних сполук і матеріалів, які можуть використовуватися людиною.

Крім того, високе різноманіття надає людині переваги і в її господарській діяльності. Так, перші цивілізації на планеті зароджувалися у схожих умовах. Але євразійські цивілізації мали можливість для одомашнення набагато більшої кількості видів тварин, ніж, наприклад, американські. Одомашнення коней зробило більш ефективним як сільське господарство, так і транспорт, що стало причиною вищої ефективності економіки і швидшого розвитку цивілізації в Євразії.

Систематика і біогеографія

Систематика та біогеографія є науками, які складають основу вивчення біорізнома-ніття. Систематика розподіляє організми за систематичними групами, враховуючи сту-

пінь спорідненості та еволюційну історію видів. Біогеографія досліджує закономірності географічного поширення живих організмів та їхніх угруповань і характер фауни (сукупності видів тварин) і флори (сукупності видів рослин) окремих територій.

Завдяки дослідженням систематики і біогеографії було, наприклад, виділено флористичні царства — райони Землі, які відрізняються особливостями флористичного складу (мал. 10.3). Цікаво, що фауністичне районування, яке теж було виконано, дало дещо інший поділ поверхні Землі на області (мал. 10.4).

Практична робота

Порівняльна характеристика фауністичних царств

1. Розгляньте карту фауністичного районування суходолу. Визначте території, які охоплює кожне фауністичне царство.

2. Використовуючи текст підручника, визначте характерні ознаки кожного фауністичного царства. Складіть та заповніть відповідну таблицю.

3. Визначте головні принципи фауністичного районування. Дайте їм коротку характеристику.

4. Сформулюйте висновок.

Ключова ідея

Біорізноманіття є обов'язковою умовою існування будь-якої екосистеми. Високий рівень біорізноманіття робить екосистеми більш стійкими. Воно має величезне значення для розвитку та виживання людства.

Запитання та завдання

1. Якими мовами подано підписи на картах (мал. 10.3, 10.4)? Чому саме ці мови найчастіше використовують у науці? 2. Чи згодні ви з твердженням, що популяція з високим рівнем біорізноманіття має більші шанси на виживання у випадку дії на неї несприятливого фактора? Обґрунтуйте свою точку зору. 3. За яких умов зможе існувати екосистема, до складу якої входить тільки один вид живих організмів? Яким чином у ній можна створити мінімально необхідне для функціонування біорізноманіття?

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 
Попередня сторінка:  Вид як базовий таксон сучасної систем...
Наступна сторінка:   Дослідження біорізноманіття^