Інформація про новину
  • Переглядів: 1663
  • Дата: 24-02-2021, 16:56
24-02-2021, 16:56

1. Що вивчає географія України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Геологічне середовище та екологічні в...
Наступна сторінка:   2. Географічні відомості про Україну в ...

Пригадайте

З яких двох основних наук складається географія?

Що вивчає регіональна географія?

Якими джерелами інформації ви користуєтеся для розширення своїх географічних знань?

Об’єкти вивчення географії України. У 7-му класі ви вивчали материки та океани. Регіональна географія вивчає також і менші регіони світу, наприклад окремі країни. Отож, у 8-му класі ви розпочинаєте вивчати географію України, яка є однією з найбільших країн Європейського регіону. Упродовж навчального року ви дізнаєтеся про специфічні риси географічного положення нашої країни, її територіально-адміністративний устрій, географічні відомості про територію України в минулому та сучасні географічні дослідження, про особливості її неповторної природи. Крім того, ви дізнаєтеся про народи, що населяють країну, мови, релігії, традиції українського народу.

Отже, географія України як навчальний предмет у 8-му класі, має кілька об’єктів вивчення, серед яких географічне положення країни, властивості природних компонентів і природних комплексів та закономірності поширення їх територією України, а також особливості населення.

ВАША ДУМКА

Науковці стверджують, що об’єктом досліджень для всієї системи географічних наук є ландшафтна оболонка Землі, а аспекти її вивчення різні: пошук природних (фізична географія) чи соціально-економічних (суспільна географія) принципів її функціонування та територіальної організації. Поясніть своє розуміння об’єктів вивчення географії України.

Вивчати географію своєї держави й цікаво, і дуже корисно. Адже ви не лише дізнаватиметеся нові дані й збиратимете різні відомості про

Україну, а й з їхньою допомогою почнете розуміти місце нашої держави у світі, сутність того географічного простору, у якому вам доведеться жити, працювати, творити, мандрувати, дбаючи про свою рідну землю.

Методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Для пізнання природи та господарства України географи послуговуються різними методами дослідження. Географічні методи дослідження - це способи отримання й обробки географічної інформації. Серед них насамперед методи спостереження й опис. Це дає змогу отримати початкову інформацію про певний об’єкт чи явище, для чого використовують метод опису. З ним пов’язані характеристика й упорядкування різних відомостей про територію. Географічне спостереження та опис формують основу географічних знань. Наприклад, характеристика рельєфу розпочинається зі спостережень та опису його геоморфологічних особливостей (макро- і м ікроформ). Ці методи також

використовують під час характеристики ґрунтових розрізів, ландшафтів, фізико-географічних або соціально-економічних районів тощо. З ними тісно пов’язують метод польових досліджень, коли вивчення географічних об’єктів здійснюється безпосередньо на місці їхнього розташування. Цей метод використовують як під час експедицій, так і на постійно діючих дослідницьких станціях (метеорологічних, сейсмічних, гідрологічних) (мал. 1).

Широко використовують у географії такий загальнонауковий метод, як історичний, оскільки зв’язок між історією і географією завжди був досить тісний. Учені порівнюють різні об’єкти та явища не лише за їхнім місцем розташування, а й за часом утворення. Завдяки цьому методу існує окрема галузь знань, що розглядає географію історичного минулого й охоплює вивчення фізичної, суспільної та економічної географії певної країни чи території в різні історичні епохи. Історичний метод дослідження зумовив виникнення й окремої географічної науки - палеогеографії, яка вивчає фізико-географічні умови на поверхні Землі в минулі геологічні епохи.

Зібрані первинні географічні дані дають ученим змогу застосовувати порівняльно-географічний метод. Цей метод полягає в порівнянні різних територій, географічних процесів та явищ між собою з метою визначення спільних і відмінних рис. Він дає змогу створити класифікації географічних об’єктів, а також проаналізувати їхні зміни.

Аналіз природних та суспільних явищ, процесів та їхнє порівняння нерідко супроводжуються методом моделювання, що передбачає створення їхніх моделей (наприклад, циклонів й антициклонів, структури економіки тощо) (мал. 2).

Для пізнання здебільшого суспільних об’єктів, процесів і явищ географи успішно використовують такий загальнонауковий метод, як статистичний. Він не лише дає змогу визначити кількісні суспільно-

географічні показники, а й допомагає виявити тенденцію розвитку господарства, різних видів діяльності, передбачити наслідки, скласти географічний прогноз. Статистичні дані часто зводять у таблиці, графіки, діаграми, що спрощує їхній аналіз й узагальнення.

Особливим методом і для фізичної, і для суспільної географії є картографічний метод, за допомогою якого відображають просторове розміщення та взаємозв’язки різних природних і соціально-економічних об’єктів, явищ чи процесів на території України.

На ранніх етапах вивчення території України виник науковий метод, що отримав назву районування. При цьому єдину територію країни поділяють на райони за певними ознаками. Так, виокремлюють природні, економічні та інші райони. Цей метод має не лише наукове, а й практичне значення, оскільки допомагає людям у господарській діяльності, у побуті, загалом у житті.

Географія використовує і сучасні методи наукових досліджень: дистанційні аерокосмічні методи, комп’ютерне моделювання, геоінфор-маційні, космічний моніторинг тощо. Одним із сучасних методів дослідження є метод географічного прогнозування - передбачення наслідків процесів і явищ, що відбуваються в природі чи в господарстві. Наприклад, передбачення наслідків впливу людини на навколишнє середовище. Географічний прогноз дає змогу уникнути або зменшити негативні наслідки небажаних явищ, раціонально використовувати обмежені ресурси тощо.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

За оцінкою експертів, у найближчі кілька років в Україні збережеться тенденція скорочення тривалості зими й спостерігатиметься значне підвищення середньої температури повітря холодного періоду. Які можливі причини та наслідки цього процесу? Сформулюйте свої пропозиції щодо розв'язання проблеми потепління клімату.

Джерела географічної інформації. Це насамперед різноманітні географічні енциклопедії, довідники, словники, збірники наукових праць, у яких узагальнено численні дослідження на території України. Так, цінним науковим виданням є тритомна «Географічна енциклопедія України». Важливим джерелом географічних знань для вас є шкільний підручник, атлас, а також інтернет.

Одним із сучасних джерел інформації є географічні інформаційні системи (ГІС). Це спеціальні комп’ютерні програми, які завдяки регулярному оновленню через інтернет дають змогу не лише відстежу-вати й аналізувати різні географічні явища та процеси, а й постійно поповнювати інформацію про них.

Для дослідження території України географи широко застосовують глобальну систему позиціонування (GPS), яка дає змогу досить точно

визначити положення й швидкість руху об’єкта на поверхні Землі чи в атмосфері, та систему геоекологічного моніторингу.

Як джерело географічних знань велику цінність мають музеї, передусім краєзнавчі. Експозиції краєзнавчих музеїв знайомлять відвідувачів з природою, населенням і господарством того чи іншого куточка України. Особливе місце серед таких музеїв посідає Національний науково-природничий музей у Києві (мал. 3).

Географічні відомості про Україну ви також можете отримати з джерел масової інформації, як-от: газети, журнали, радіо, телебачення. Нетрадиційними джерелами географічних знань є художні й літературні твори українських митців, а також український фольклор: прислів’я і приказки, народні казки та легенди, народні прикмети й загадки.

ПІДСУМУЄМО!

Географія України вивчає властивості природних компонентів, природних комплексів і закономірності їхнього поширення територією України, а також особливості населення.

Основні методи географічних досліджень території України: спостереження та опис, історичний, порівняльно-географічний, моделювання, статистичний, картографічний.

До традиційних джерел географічних знань належать підручник, навчальні посібники, енциклопедії, словники, географічні карти; до нетрадиційних - мистецькі твори та український фольклор.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Об'єкти вивчення географії, фізична і суспільна географія, географічні методи дослідження, джерела географічної інформації.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які об'єкти вивчення географії України?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються традиційні методи географічних досліджень від сучасних?

3. Чи можете застосувати? За допомогою навігатора (GPS), що вміщений у вашому смартфоні, визначте напрямок руху від вашого будинку до школи та відстань між ними.

4. Чи можете проаналізувати? Використавши офіційний сайт Українського географічного журналу

https://ukrgeojournal.org.ua/

uk/view-archive, проаналізуйте на прикладі декількох наукових статей, які методи географічних досліджень використовують нині вчені-географи.

5. Чи можете оцінити? Оцініть роль картографічного методу в географічних дослідженнях.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  Геологічне середовище та екологічні в...
Наступна сторінка:   2. Географічні відомості про Україну в ...^