Інформація про новину
  • Переглядів: 124
  • Дата: 24-02-2021, 18:52
24-02-2021, 18:52

2. Географічні відомості про Україну в минулому

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  1. Що вивчає географія України
Наступна сторінка:   3. Сучасні географічні дослідження

Хто з давніх мандрівників відвідував територію України?

Наведіть приклади документів чи картографічних зображень різних історичних епох, у яких згадується чи відображається територія нашої країни.

Географічні відомості про територію України в минулому.

Територія сучасної України, її природні умови та багатства, привертали увагу іноземних мандрівників у різні часи. Так, ще античні вчені залишили в спадок географічні описи нашої землі. їхні роботи свідчать, що в Ш-ІІ тис. до н. е. територія була заселена племенами, які займалися рільництвом, ремісництвом, скотарством, мисливством і мали зв’язки з племенами Середземномор’я та Кавказу. У VII-V ст. до н. е. на Чорноморському узбережжі було засновано давньогрецькі міста: Херсонес, Тіра, Ольвія, Пантікапей (нинішні Севастополь, Білгород-Дністровський, Очаків, Керч). Саме стародавнім грекам належать перші географічні згадки про Україну.

Давньогрецький учений Геродот (484-425 рр. до н. е.) відвідав Крим та Скіфію. У своїй праці «Історія» він описав північнопричорноморські степи, річки Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро),

Гіпаніс (Південний Буг), українську Наддніпрянщину. Інший відомий античний мандрівник і лікар Гіппократ (460-377 рр. до н. е.) занотував свої враження від подорожі південною частиною території нинішньої України в праці «Про повітря, воду та місцевість».

У праці «Географія» давньогрецького географа та історика Страбопа (64 р. до н. е. -23 р. н. е.) (мал. 4) наведено важливі та цікаві історико-географічні матеріали про Північне та Східне Причорномор’я.

ВАША ДУМКА

Південь території України описав у своєму творі «Природнича історія» римський письменник, природознавець, військовий і політичний діяч Пліній Старший. Саме цей твір вважається першою європейською енциклопедією. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади, які підтверджують це твердження. Які досягнення природознавця в пізнанні території України в давні часи?

Дослідження доби середньовіччя. Відомості про Україну значно розширилися після утворення Київської Русі. У ХІІ ст.

Київ тричі в ідвідував арабський учений і мандрівник Абу-Гамід. У своїх книжках він описував природу, звичаї, побут населення Київської Русі. На початку XIV ст. перетнув Чорне море й побував у Криму інший арабський мандрівник - Ібн Баттута. Він відвідав нинішні Керч, Феодосію, Судак і Старий Крим та описав життя, господарство й побут

кримських татар. Арабські мандрівники також звертали увагу на особливу гостинність людей, які жили на землях Середнього Придніпров’я та Північного Причорномор’я.

Перші вітчизняні згадки про територію нашої країни знаходимо в літописах, княжих грамотах, літературних творах. Так, у найдавнішому літописі «Повість минулих літ» описується не тільки природа Русі, а й народи, що мешкали на цих землях, їхня господарська діяльність, торговельні зв’язки з іншими країнами. У Київському (XII cm.), а дещо пізніше - у Галицько-Волинському (XIII cm.) літописах трапляється назва «Україна». У цих літописах є відомості про заселення та освоєння нових територій, заснування давньоруських міст, їхню розбудову.

Відомості про Україну поширювали й наші співвітчизники. Серед них важливою є постать Юрія Дрогобича, який більшу частину життя навчався й працював у країнах Європи, зокрема в Італії та Польщі, а в 1481-1482 рр. був ректором Болонського університету.

УКРАЇНА Й УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Юрій Дрогобич (при народженні Юрій Михайлович Донат-Котермак) - відомий у світі вчений і освітянин доби Відродження. Йому належить видання першої друкованої книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року», у якій були зібрані й географічні відомості про країни Східної Європи, визначені географічні координати багатьох європейських міст. Характеризуючи політичну карту того часу, учений наголосив, що Львів і Дрогобич належить не до Польщі, а до Русі, до якої відносив і Галичину.

Зображення території України на картах. Перші картографічні роботи із зображенням окремих ділянок української території почали з’являтися ще в античні часи. Так, Чорноморське узбережжя й Південь знаходимо на карті давньогрецького вченого Клавдія Птолемея (87-160 рр. н. е.).

До стародавніх карт Птолемея додавалися й нові. Спочатку це були рукописні карти, потім друковані. Часто Україну зображували на картах усієї Європи чи її окремих регіонів.

Однією з найдавніших карт, де згадується назва «Україна» є карта Мотіеля (мал. 5). Це , з якою

французький купець подорожував до Туреччини наприкінці XVI ст. Важливим є те, що зображена на ній територія по обидва боки Дніпра названа Україною. Також тут показані й українські міста: Київ, Житомир, Овруч, Чигирин, Полтава, Кам’янець-По-дільський. Нині ця карта зберігається в Національній бібліотеці Франції.

Перші карти всієї української території створив у 1650-1660 рр. Гійом Левассер де Боплан, французький військовий інженер і картограф, який тривалий час перебував на службі в польського короля. Боплан склав кілька загальних карт України та її окремих частин - Волині, Київщини, Поділля.

Також світ побачила й детальна карта Дніпра. Генеральна карта України (1648 і 1660 рр.) (мал. 6) надає відомості про 1293 об’єкти, у тому числі 993 назви населених пунктів та 153 назви річок. Подорожуючи українськими землями майже 17 років, він сам здійснював топографічні вимірювання, робив окремі замальовки й креслення для майбутніх карт, написав українознавчий літературний твір «Опис України», у якому йдеться не тільки про природу, а й про населення країни, його побут, традиції, населені пункти.

Географічні дослідження XVIII-XIX ст. Систематичні географічні дослідження території України, спричинені потужним розвитком промислового виробництва й пожвавленням торгівлі, розпочалися в XVIII ст. Їх здійснювали дослідники окремих європейських держав і вітчизняні вчені в різних частинах території нашої країни.

У XIX ст. систематичні дослідження як природних умов, так і розвитку господарства в Україні, здійснювали вчені, які працювали в Київському, Львівському, Харківському, Одеському університетах. Вагомий внесок у географічні дослідження України зробили відомі вчені: Василь Каразін (заснував першу в Україні метеорологічну станцію), Олександр Клосовський (один з організаторів метеорологічної служби), Олексій Тілло (досліджував і картографував рельєф території України), Василь Докучаєв (дослідник геологічної будови, ґрунтів, ре

льєфу та рослинного світу), академіки Микола Андрусов (вивчав природу Причорномор’я) і Павло Тутковський (досліджував геологічний розвиток території України й створив класифікацію її ландшафтів) та ін.

Значну роль у вивченні території України відіграли наукові товариства. У 1873 р. у Києві було створено Південно-західне відділення Російського географічного товариства, одним із засновників і керівником якого був видатний український географ й етнограф Павло Чубинський. За безпосередньої його участі товариство склало програму різноманітних наукових досліджень в Україні. Результати цих досліджень були видані під назвою «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Російський край» (1872-1878 рр.). У роботі відділу Російського географічного товариства брали участь не тільки вче-ні-дослідники природи, а й відомі діячі української науки й культури: історик Михайло Драгоманов, композитор Микола Лисенко, письменник Панас Мирний та ін. Проте проіснувало це відділення недовго й було розпущене указом російського царя. У січні 1947 р. було офіційно оформлено український філіал Всесоюзного географічного товариства.

У 1918 р. в Києві була заснована Академія наук України, першим президентом якої став відомий учений Володимир Вернадський. Нині його почесним ім’ям названо українську антарктичну науково-дослідну станцію.

ПІДСУМУЄМО!

Згадки про територію нашої країни вміщено в роботах стародавніх учених, арабських мандрівників, літописах.

Європейці дізналися про українські міста й землі в першій друкованій книжці Ю. Дрогобича.

Докладні карти території України склав Г. де Боплан.

Систематичні наукові дослідження природних умов і ресурсів України розпочалися у ХУІІІ ст.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Географічні дослідження.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Хто з учених стародавнього світу бував на території України?

2. Чи зрозуміли? Чим відомі українцям Клавдій Птолемей і Г. де Боплан?

3. Чи можете застосувати? Використавши мал. 5, мал. 6, що вміщені в параграфі, і додаткові джерела інформації, порівняйте зображення території України на картах різних часів.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте головні наслідки географічних досліджень в Україні у XVIII-XX ст.

5. Чи можете оцінити? Оцініть роль Ю. Дрогобича в популяризації відомостей про Україну.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  1. Що вивчає географія України
Наступна сторінка:   3. Сучасні географічні дослідження^