Інформація про новину
  • Переглядів: 215
  • Дата: 24-02-2021, 18:53
24-02-2021, 18:53

3. Сучасні географічні дослідження

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  2. Географічні відомості про Україну в ...
Наступна сторінка:   4. Зображення України на картографічни...

ПРИГАДАЙТЕ

Яка роль закладів вищої освіти в географічних дослідженнях території України?

На якому материку без постійного населення є діюча українська наукова станція?

Географія в Україні у ХХ ст. Серед визначних постатей географічної науки XX ст. - ім’я академіка Степана Рудницького (мал. 7), якого можна вважати фундатором української наукової школи з географії. У своїй науковій діяльності вчений широко використовував польові географічні дослідження, здійснюючи експедиції в Українські Карпати, на Поділля, Волинь, Придніпров’я і Донеччину, у Крим і на Азовське море. Одним з перших С. Рудницький досліджував тектонічні рухи та рельєф Карпатських гір, долину Дністра. Велику увагу він приділяв розвитку українських географічних термінів, географічній освіті - створив для школи перший підручник з географії українською мовою.

Особливе значення ученого й у розвитку картографії. Саме завдяки його активній участі побачила світ перша фізична карта України в масштабі 1:1 000 000, виконана українською мовою. В окремих своїх працях приділяв увагу формуванню національних територій України, розкрив географічне місце нашої держави в Європі.

Упродовж XX ст. вагомий внесок у дослідження природних та економічних особливостей території нашої держави здійснили: академік Георгій Висоцький (один із засновників ландшафтознавства), академік Петро Погребняк (відомий природодослідник, спеціаліст з лісівництва, ініціатор створення Українського товариства охорони природи), учений Олексій Діброва (розробник схеми економічних районів України), академік Костянтин Воблий (економіст та географ, дослідник промисловості та населення України, засновник кафедри економічної географії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), Володимир Кубійович (автор «Енциклопедії українознавства»), академік Максим Паламарчук (мал. 8) (відомий економгеограф, дослідник територіальної організації господарського комплексу України) та багато інших вітчизняних учених. За дорученням Президії Академії наук України, академік М. Паламарчук у 1964 р. створив й очолив сектор географії при Інституті геологічних наук Академії наук України. Через численні зміни підпорядкування в 1991 р. відділення географії трансформовано в Інститут географії Національної академії наук України (мал. 9). Сьогодні цей заклад

є провідною науково-дослідною установою з природничо-географічних, суспільно-географічних та картографічних досліджень в Україні.

Відомим в Україні та за кордоном ученим-географом XX ст. є Маринич Олександр, праці якого присвячені теоретичним та прикладним проблемам геоморфології та ландшафтознавства, фізико-географічному районуванню України, історії географічної науки.

Упродовж 1960-1990 рр. були здійснені великі за обсягом і важливі за результатами дослідження геологічної будови, підземних вод, корисних копалин, клімату, поверхневих вод, Чорного та Азовського морів, ґрунтового покриву, заповідних територій, рекреаційних ресурсів, населення, господарського комплексу України, складено відповідні карти. Досягненнями українських географів є створення «Атласу природних умов і природних ресурсів» (1978 р.), багатотомної серії «Природа України» (19841987 рр.), видання книжок серій «Геологія і корисні копалини», «Клімат», «Моря і внутрішні води», «Ґрунти», «Рослинність», «Тваринний світ», «Ландшафти і фізико-географічне районування». Найповніші географічні дані про нашу державу наводяться в тритомній «Географічній енциклопедії України» (1989-1993 рр.).

Географічні дослідження в наш час. Сучасні наукові дослідження - це сфера діяльності великих колективів. Вони об’єднують свої зусилля на комплексному фізико- і суспільно-географічному дослідженні території України, працюючи в спеціальних установах -науково-дослідних інститутах (НДІ) Національної академії наук України чи на географічних кафедрах закладів вищої освіти. Прикладом НДІ НАН України є Інститут географії, Український гідрометеорологічний інститут, Інститут гідробіології, Інститут проблем природокористування та екології, Інститут геологічних наук та ін. Учені зазначених установ приділяють значну увагу фундаментальним дослідженням на території України, беруть активну участь у міжнародних наукових проєктах. Інститутом географії Національної академії наук України створено Національний атлас України.

ВАША ДУМКА

Науковці Інституту географії НАН України проводять дослідження, що стосуються різноманітних наукових напрямків. Вагомим результатом останніх років стало обґрунтування нового наукового загальногеографічного напряму - геокомплексоло-гії - як вчення про комплекси й територіальні системи. Користуючись додатковими джерелами інформації, поясніть сутність цього напрямку та оцініть роль українських учених у сучасних фундаментальних географічних дослідженнях.

Державна установа «Національний Антарктичний науковий центр» спрямовує свої зусилля на реалізацію Державної ц ільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиді. Метою програ

ми є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень на льодяному материку, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції «Академік Вернадський», виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Договору про Антарктику та здійснення науково-обґрунтованої оцінки біологічного й мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

Значний внесок у вивчення природи, населення, господарства всієї України та її окремих регіонів здійснюють географічні кафедри національних і галузевих університетів країни, а також Українське географічне товариство.

Діяльність Українського географічного товариства. У 1993 р.

вже в незалежній Україні було офіційно зареєстроване статут Українського географічного товариства - всеукраїнської наукової громадської організації, яка нині об’єднує вчених-географів, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів. У його структурі функціонує ряд комісій та асоціацій, відділи є в кожній адміністративній області України. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд, який проводиться один раз на чотири роки за ініціативою Вченої ради. Президентами Українського географічного товариства в різні роки були відомі вчені-географи О. Маринич, П. Шищенко, Я. Олійник.

Товариство співпрацює з органами державної влади й місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами освіти, НАН України, науково-дослідними установами як в Україні, так й у світі, зокрема з Міжнародним географічним Союзом та ін.

Нині робота Українського географічного товариства зосереджена на посиленні ролі географії в суспільстві, удосконаленні територіальної системи державного управління, формуванні державної регіональної політики, принципів регіонального розвитку, проведенні комплексних досліджень регіонів України (природних, соціально-економічних умов і ресурсів). Окрім того, діяльність спрямована на оновлення географічної освіти та культури, розроблення державних стандартів середньої та вищої географічної освіти, розвиток картографії та геоінформацій-них систем. Міжнародна діяльність Українського географічного товариства пов’язана з дослідженням Антарктики, спостереженням за змінами клімату, що провокують стихійні лиха та катастрофи тощо.

ПІДСУМУЄМО!

Фундатором української наукової школи з географії є С. Рудницький.

Вагомим доробком географів ХХ ст. стало створення значних географічних творів, картографічних матеріалів та Інституту географії НАН України.

Сучасні географічні дослідження здійснюються великими колективами науковців і спрямовані на комплексне вивчення природи, населення й господарства України. Українське географічне товариство - дієва наукова громадська організація, яка є ініціатором багатьох інноваційних географічних проєктів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Сучасні географічні дослідження, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Хто з учених займався фундаментальними географічними дослідженнями у ХХ ст.?

2. Чи зрозуміли? Чим обумовлені сучасні географічні комплексні дослідження?

3. Чи можете застосувати? Користуючись інтернет-ресурсами, доберіть інформацію про діяльність науково-дослідних установ і центрів України, названих у параграфі.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте географічні про-єкти Інституту географії НАН України, користуючись його офіційним сайтом

https://igu.org.ua/uk/proj

.

5. Чи можете оцінити? Оцініть роль С. Рудницького в розвитку географії України.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Вступ

1. Зазначте метод, який дає наочне уявлення про розташування географічних об'єктів: А Описовий

Б Спостереження В Картографічний Г Статистичний

2. Хто вперше склав докладні карти території України:

А Клавдій Птолемей Б Геродот В О. Тілло Г Г. де Боплан

3. Оберіть правильну відповідь: систематичні географічні дослідження території України розпочалися в:

А XIV ст.

Б XVIII ст.

В XX ст.

Г I ст. до н. е.

4. Кому з учених належить видання першої друкованої книжки з географічними відомостями про Україну:

А Геродот Б Ю. Дрогобич В С. Рудницький Г В. Каразін

5. Зазначте музеї, які є важливим джерелом інформації про географічні особливості рідного краю:

А Історичні Б Літературні В Краєзнавчі Г Художні

6. Визначте відповідність між дослідником території України й змістом його досліджень:

1 О. Тілло

2 В. Докучаєв

3 П. Тутковський

4 В. Каразін

А Увів комплексні дослідження природних зон Б Досліджував геологічний розвиток території України В Досліджував переважно ґрунти й рослинність на півдні країни Г Заснував першу в Україні метеорологічну станцію Д Досліджував і картографував рельєф території

7. Визначте відповідність між науковими установами України й напрямками їхніх досліджень:

1 Національний антарктичний науковий центр

2 Інститут геологічних наук

3 Інститут географії

4 Інститут демографії та соціальних досліджень А Комплексні геологічні проблеми Б Закономірності розвитку економіки В Проведення досліджень в Антарктиці

Г Розробка теоретичних засад фундаментальних географічних досліджень Д Відтворення населення

8. Зазначте, що вивчає «Географія України» як шкільний предмет у 8-му класі:

1 Особливості населення

2 Географію промисловості

3 Природні зони Євразії

4 Природні комплекси України

5 Географічне положення країни

6 Склад і будову атмосфери

7 Особливості розвитку транспорту

9. Назвіть традиційні джерела географічної інформації, якими ви користуєтеся найчастіше:

1 Картини художників

2 Підручники

3 Музеї

4 Географічні карти

5 Радіо

6 Український фольклор

7 Енциклопедії

10. Назвіть джерела, у яких є перші вітчизняні згадки про територію нашої країни:

1 Енциклопедії

2 Княжі грамоти

3 Літописи

4 Теле- та радіопередачі

5 Географічні карти

6 Літературні твори

7 Інтернет-сайти

 

РОЗДІЛ 1

Тема 1

Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт

Географічні карти дають можливість оглядати навколишній простір у різних вимірах - від невеликої ділянки місцевості до поверхні Землі в цілому. Вони створюють зоровий огляд земної поверхні, дають можливість описати та проаналізувати форми, величини та взаємне розміщення різноманітних об’єктів, дозволяють знаходити їхні просторові розміри: координати, довжини, площі, висоти й поширення. Значення карти в дослідженнях Землі дуже велике.

Картографування певної території пройшло тривалий шлях - від примітивних замальовок невеликих ділянок до карт нашого часу: різноманітних за змістом, масштабом, призначенням та електронних картографічних продуктів.

Сьогоднішня картографія - це комп’ютерна картографія, яка об’єднала в собі різноманітні напрями: геоінформаційне картографування, цифрове картографування, тривимірне моделювання, доповнену реальність, анімаційне та мультимедійне картографування та багато іншого.

Ознайомившись з матеріалами теми та виконавши завдання, ви будете називати джерела картографічної інформації, розуміти, як змінювалося картографування території нашої держави впродовж історії, уміти користуватися сучасними атласами та використовувати в життєвих ситуаціях картографічні інтернет-сервіси.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  2. Географічні відомості про Україну в ...
Наступна сторінка:   4. Зображення України на картографічни...^