Інформація про новину
  • Переглядів: 115
  • Дата: 24-02-2021, 18:54
24-02-2021, 18:54

4. Зображення України на картографічних творах

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  3. Сучасні географічні дослідження
Наступна сторінка:   5. Джерела для створення географічних ...

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке географічна карта й для чого вона існує?

Хто з давніх мандрівників відвідував територію сучасної України?

Поява перших картографічних зображень території сучасної України.

Як ви вже знаєте, територія сучасної України завжди цікавила дослідників минулого. Не лише описи, а й зображення цих земель трапляються на давньогрецьких і давньоримських картах. У творах таких античних учених, мандрівників, географів, як Анаксимандр, Геродот, Ератосфен є багато важливої інформації про морське узбережжя України.

Згадки про наш край можна знайти у творах візантійських, арабських географів і мандрівників, а також у давньогрецьких морських путівниках - периплах.

За часів Київської Русі картографічну інформацію про землі нинішньої України надавали у своїх працях арабський географ Аль-Ідрісі, іспанський монах Беатус. Також вона відображена на портола-нах Чорного моря, картах Птолемея та Касторіуса.

Терени України на арабських картах та картах-портоланах. В епоху середньовіччя картографічна наука почала занепадати. Було відхилено античну гіпотезу про те, що Земля куляста. У Європі карти створювали в монастирях учені-богослови, переважно це були ілюстрації до релігійних книг. Тому культуру стародавніх єгиптян, греків і римлян наслідували араби. Вони удосконалили методи визначення широти та оптичні астрономічно-геодезичні прилади, які використовувалися в картографічній науці. Це, та результати спостережень арабів за зірками, дало змогу підвищити точність карт. У X ст. був створений комплект із 21 карти із зображенням мусульманського світу. У 1154 р. відомий арабський мандрівник та географ Аль-Ідрісі створив детальну карту тогочасного світу, на якій південь був зображений зверху (мал. 10).

В епоху раннього Відродження новий поштовх для розвитку отримали культура, ремесла, з’являлися багаті торговельні міста. Зростала кількість морських перевезень. У цих умовах постала нагальна потреба в географічних картах, які б передавали точну інформацію про рельєф і гідрографічну сітку суходолу, берегову лінію та особливості шельфової зони, морські й океанічні простори. У Європі широкого вжитку набувають морські навігаційні карти - портолани, які виникли в XIII ст. Точність цих морських карт, що з’явилися через тисячу років після античної епохи, феноменальна в порівнянні з будь-якими

їхніми іншими древніми й середньовічними попередниками. Очевидно, що такий потужний якісний стрибок став можливий завдяки застосуванню магнітного компаса й астролябії, що дозволили точно визначати координати та напрямки. На них не використовувалася географічна сітка й проєкції. Характерною їхньою ознакою була компасна сітка у вигляді перехрещених прямих ліній, що виходили з певних точок карти за компасними румбами. На портоланах докладно зображувалася берегова лінія і порти (мал. 11).

ВАША ДУМКА

Чому портолани у свій час були надзвичайно дорогі й високо цінувалися?

Саме в епоху Відродження з’являється термін «карта». Він походить від латинського «charta» (аркуш, папір), що походить від грецького χαρτης (хартес - папір з папірусу).

Картографування території України за Нового та Новітнього часу. Одним з перших картографічних зображень, яке охоплювало територію південних і східних від Дніпра регіонів, була карта відомого італійського картографа Баттісти Агнезе, створена 1548 р. Територія сучасної України також відображалася на поширених у Московській державі в XVI-XVII ст. схематичних рукописних картах. Українські землі зображено на 15-аркушевій карті Європи Герарда Меркатора в масштабі приблизно 1:3 600 000 (1572 p.), а також на картах атласу Меркатора (1595 p.).

Значною подією в розвитку картографування українських земель було створення в XVII ст. карт, виконаних на основі інструментальних зйомок та топографічних вимірів. У 1613 р. польським друкарем, художником та гравером Томашем Маковським створено чотириаркушну карту Великого князівства Литовського (мал. 12).

Як ви вже знаєте, першими картами української території та окремих її частин, були карти складені інженером і картографом Гіиомом де Бопланом. Перелік картографічних творів Боплана, присвячених Україні, налічує 23 оригінальні карти, не враховуючи їхніх варіанти. Це план Кодацької фортеці (1639 р.), Українська географічна карта (1639 р.), Генеральна карта України (1648 і 1660 рр.), Спеціальна карта України (1650 р.), карти Дніпра (опубліковані 1662 р.), 12 карт-ілюстрацій до «Опису України» (1652 р.). Усі вони зберігаються в 16 бібліотеках, розташованих у 14 містах восьми держав Європи.

Перші ж вітчизняні друковані карти знаходимо в «Києво-Печерському патерику», який було надруковано в 1661 р.

З початком економічних реформ наприкінці XVII - початку XVIII ст. відбуваються якісні зміни в картографії. Створюються навігаційні карти Чорного та Азовського морів, судноплавних річок, актуальним стає розвиток військової картографії. Так, у XVII ст., у період гетьманства І. Мазепи, в Україні розпочинається топографічна зйомка окремих полків.

У XVIII - на початку XIX ст., із запровадженням топографічних зйомок на основі методу тріангуляції, який застосовували австрійські та російські топографи, відбувається детальне картографування території України.

До 1885 р. створено карти всієї території України, що входила до складу Російської імперії. Західноукраїнські землі закартографовано в польські та австрійські карти.

Упродовж XIX ст. не припинялися роботи зі створення карт Чорного та Азовського морів за матеріалами гідрографічних робіт. У середині XIX ст. з’являються праці з історико-топографічних досліджень, метою яких було реконструювання історичних подій минулого.

Українська картографія в Новітній час. З кінця XIX ст. розвивається тематичне картографування. Цьому сприяв розвиток природничих, економічних і соціальних наук. Створюються геологічні, кліматичні, демографічні, етнографічні карти, а також карти промисловості, сільського господарства, транспортних шляхів.

Становлення української національної картографії пов’язане з діяльністю відомого українського географа та картографа, академіка С. Рудницького. Його особливе досягнення в започаткуванні картографічного напряму в українській географії та обґрунтуванні основ створення навчальних географічних карт. Завдяки його роботі Україну чи не вперше було представлено в картографічних працях як цілісну просторову одиницю. У 1927 р. С. Рудницький очолив створений у Харкові Український науково-дослідний інститут географії та картографії.

У другій половині XX ст. виходить з друку ряд тематичних атласів. Створюється багато шкільних краєзнавчих атласів окремих областей. Видаються загальні політико-адміністративні й загальногеографічні карти, карти окремих регіонів.

Нині в Україні продовжується розвиток картографічної справи, проводяться сучасні знімальні роботи щодо оновлення загальногеогра-фічних і тематичних карт і створення їхніх нових типів.

Національний атлас України, електронні карти. Особливу групу географічних атласів становлять національні атласи. Це фундаментальне картографічне, комплексне, науково-довідкове видання, яке дає повне й цілісне уявлення про територію певної країни. У 2008 р. державне науково-виробниче підприємство «Картографія»

випустило Національний атлас України, створений спеціалістами Інституту географії Національної академії наук України. Це офіційне державне видання, у якому підібрано новітню інформацію про Україну. В атласі є карти, що характеризують природні умови й ресурси України, екологічну ситуацію, населення, економіку, історію. Існує також його аналог в електронному вигляді (мал. 13).

Електронні карти - це окремий вид картографічних зображень, які формуються на основі даних цифрових карт і відображуються на різних засобах (монітор комп’ютера, дисплей смартфона або планшета, супутникового навігатора). Особливістю електронних карт є те, що вони існують лише в певний проміжок часу та, виконавши своє завдання, змінюються іншими.

ВАША ДУМКА

На сайті електронної версії Національного атласу України

http://wdc.org.ua/atlas/

розгляньте та порівняйте зображення території України на різних картах у розділі «Історія».

Класифікація цифрових та електронних карт відповідає загальноприйнятому поділу звичайних карт за змістом і призначенням: цифрова загальногеографічна карта, цифрова тематична карта, цифрова топографічна карта, цифрова геологічна карта тощо. Електронні карти, так само як і звичайні, створюють у певних масштабах, проєкціях, використовують відповідні умовні знаки.

ПІДСУМУЄМО!

Давні описи й зображення території сучасної України зустрічаються ще на давньогрецьких і давньоримських картах, а також у творах античних учених, мандрівників, географів.

У XIII ст. в Європі широкого застосування набувають морські навігаційні карти -портолани.

Перші карти всієї української території створив у 1650-1660 рр. Гійом де Боплан, французький військовий інженер і картограф.

Національний атлас України - це фундаментальне картографічне, комплексне, науково-довідкове видання, яке дає повне й цілісне уявлення про територію нашої держави.

Електронні карти - це окремий вид картографічних зображень, які формуються на основі даних цифрових карт і відображуються на різних засобах (монітор комп’ютера, дисплей смартфона або планшета, супутникового навігатора).

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Перипл, портолан, карта, атлас, електронна карта.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Коли та де з'явилися перші картографічні зображення України?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняється картографування території на різних етапах розвитку картографії?

3. Чи можете застосувати? Чи можливо провести сучасні кордони України на старовинній карті?

4. Чи можете проаналізувати? Як змінювалося картографування території сучасної України протягом історичного часу.

5. Чи можете оцінити? Яке значення має Національний атлас України для навчання?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  3. Сучасні географічні дослідження
Наступна сторінка:   5. Джерела для створення географічних ...^