Інформація про новину
  • Переглядів: 917
  • Дата: 24-02-2021, 18:59
24-02-2021, 18:59

9. Елементи змісту карти. Об’єкти та показники картографування

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  8. Елементи географічної карти
Наступна сторінка:   10. Математична основа карт. Картографі...

ПРИГАДАЙТЕ

Що вивчає наука картографія?

У чому відмінність між загальногеографічними та тематичними картами?

Елементи змісту географічних карт. Створення географічної карти називають картографуванням. Воно передбачає вибір тематики карти, розробку змісту, обґрунтування вибору способів картографічного зображення, додаткових елементів тощо. Одним з найважливіших етапів створення карти є визначення змісту карти та її елементів.

Зміст карти - це сукупність зображених на ній об’єктів і відомостей про них. Зміст залежить від теми та призначення карти. Він складається з окремих географічних елементів з характерними тільки для них ознаками й властивостями. Наприклад, рельєф земної поверхні, клімат, внутрішні води, населені пункти, рослинний покрив, господарські об’єкти.

Усі ці географічні об’єкти, або об’єкти картографування, відрізняються за просторовим розміщенням, кількістю складових, структурою. Так, це може бути сукупність природних і соціально-економічних компонентів або окремий компонент природи чи економічної діяльності людини, наприклад, клімат, рельєф, ґрунти, водні об’єкти, види господарської діяльності.

Географічні об’єкти, що наносяться на карту, можуть бути конкретними та реальними (країна, населений пункт, гори, річка), абстрактними (густота населення, ресурсозабезпеченість країн, водозабезпеченість міст), передбачуваними (запроєктоване заліснення території, система розселення).

Елементами змісту географічної карти можуть бути об’єкти, що сприймаються людиною зорово. Ними можуть виступати окрема гора, річка, болото, підприємство, будинок або об’єкти, що об’єднані в групу за певними ознаками (природний комплекс, гідрографія, населений пункт). Окрім того, елементами змісту карти можуть бути об’єкти, інформацію про які отримують за допомогою спостережень і вимірювань (висота Сонця над горизонтом, амплітуда температур повітря, абсолютна та відносна висота). Зміст карт може формуватися на даних досліджень явищ та процесів, які не можна бачити безпосередньо, як-от геологічна будова планети, загальна циркуляція атмосфери.

За особливостями поширення на земній поверхні, що картографується, розрізняють об’єкти:

• точкові (балка, пагорб, населений пункт);

• лінійні (океанічна течія, річка, шляхи сполучення);

• площинні (пояс, район).

Показники картографування. Будь-який географічний об’єкт чи певна сукупність, мають відмінні ознаки, за якими їх можна розрізнити, класифікувати, об’єднати, виявити певні особливості. Ці ознаки, за якими на карті подається об’єкт картографування чи його складові, називають показниками картографування.

Розрізняють якісні показники (наприклад, кліматичні пояси, типи ґрунтів, види діяльності) і кількісні показники (висота над рівнем моря, площа, густота річкової сітки).

Кількісні показники поділяють на абсолютні - такі, що отримані під час польових досліджень, вимірів, підрахунку кількості об’єктів. Їх записують у певних одиницях виміру - кілометрах, екземплярах. Також виділяють відносні показники - такі, що отримані в процесі

певних обчислень (визначення відносної вологості повітря, густоти населення, частки орних земель; лісистість території).

Розрізняють також моментні показники (прогноз погоди на певну дату або час) та інтервальні (рух літосферних плит або зміни клімату за певний проміжок часу).

Об’єкт картографування може мати кілька показників, кожен з яких характеризує його з різних боків (табл. 2), але для певної карти відбирають лише ті показники, котрі відповідають її темі та призначенню.

Таблиця 2

Показники картографування річки

Значення карт. Сьогодні неможливо уявити галузь людської діяльності, у якій певною мірою не використовувалися б географічні карти.

Під час розв’язання різних навчальних і практичних завдань важливим джерелом інформації була й залишається географічна карта. Знання карти, уміння нею користуватися дає кожній людині змогу розв’язувати важливі проблеми. Вона не тільки містить інформацію про об’єкти і явища, а також є наочним посібником, що допомагає створити уявлення про їхнє просторове розміщення, територіальні зв’язки, визначити природні особливості території. За картами однієї території, створеними в різний час, можна визначити закономірності її зміни в часі й просторі.

Вони також є незамінними для вивчення розвитку різних явищ та їхнього прогнозування. Географічні карти виконують функції, серед яких можна виокремити такі:

• комунікативна - передача інформації про явища та процеси, які відбуваються в природному середовищі та соціумі;

• освітня - отримання інформації про навколишній світ користувачем;

• наукова - важливий засіб наукових досліджень;

• оперативна - вчасне реагування на зміни в природному та соціально-економічному середовищі, коригування дій під час розв’язання різних завдань.

Карти - це надійні путівники на суші й океані, у туристичних походах, для польоту літака та в пішохідному маршруті. У військовій справі вони є основним джерелом інформації про місцевість та обов’язковим посібником для керування діями військ та організації їхньої взаємодії.

Сьогодні оптимальність прокладання залізничних колій, автомагістралей, трубопроводів визначають не в польових умовах, а здійснюють за топографічними картами в проєктних установах.

Карта слугує наочним посібником, об’єктом вивчення й джерелом знань. Вона є моделлю різних природних і суспільних просторових явищ.

ПІДСУМУЄМО!

Картографуванням називається процес створення географічної карти. Картографування передбачає вибір тематики карти, розробку змісту, обґрунтування вибору способів картографічного зображення та додаткових елементів.

Усі об'єкти картографування відрізняються за просторовим розміщенням, кількістю складових та структурою.

Географічні об'єкти, що наносяться на карту можуть бути конкретними й реальними, абстрактними та передбачуваними.

За особливостями поширення на земній поверхні, що картографується, розрізняють точкові, лінійні та площинні об’єкти.

Розрізняють якісні й кількісні показники картографування.

Географічна карта була та залишається важливим джерелом інформації під час виконання різних навчальних і практичних завдань.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Картографування, показники картографування.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що таке картографування?

2. Чи зрозуміли? Які є об'єкти картографування та як їх класифікують?

3. Чи можете застосувати? Чи зможете виділити види карт за різними об'єктами картографування?

4. Чи можете проаналізувати? Яка різниця між реальними, абстрактними та передбачуваними географічними об'єктами, що наносяться на карту?

5. Чи можете оцінити? Яке значення картографічних зображень різного змісту та масштабу для господарської діяльності людини та її повсякденного життя?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  8. Елементи географічної карти
Наступна сторінка:   10. Математична основа карт. Картографі...^