Інформація про новину
  • Переглядів: 141
  • Дата: 24-02-2021, 19:01
24-02-2021, 19:01

11. Способи зображення об’єктів на тематичних картах

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  10. Математична основа карт. Картографі...
Наступна сторінка:   12. Фігура та розміри Землі

ПРИГАДАЙТЕ

Які є приклади застосування тематичних карт під час вивчення різних тем з географії?

Що означає вираз «читати карту»?

Чи однакові умовні знаки на різних географічних картах?

Способи картографічного зображення. Для зображення різних географічних об’єктів на картах використовують спеціальні графічні символи - умовні знаки, за допомогою яких карта інформує про розміщення об’єктів, дає їхні кількісні та якісні характеристики. Усі умовні знаки бувають лінійні, площинні, масштабні та точкові (поза-масштабні).

Масштабні умовні знаки передають справжні розміри об’єктів і репрезентовані в масштабі карти. Наприклад: озеро, фруктовий сад, ліс.

Лінійні умовні знаки позначають об’єкти лінійного характеру: кордони, дороги, ріки, розломи.

Площинні умовні знаки застосовують для зображення морів, озер, лісових масивів. За ними завжди можна визначити точну площу об’єкта.

Позамасштабні (точкові) умовні знаки використовують для об’єктів, площа яких або зовсім не виявлена в масштабі відтворення, або погано сприймається оком унаслідок малих розмірів.

Для передачі на географічній карті тематичного змісту застосовують різні способи картографічного зображення (мал. 40).

Спосіб

якісного фону

Відображення кольором якісних відмінностей різних явищ, що мають суцільне поширення. Наприклад, типів ґрунтів, ландшафтів, природних зон, сільськогосподарських районів

Спосіб

кількісного

фону

Застосовують для відображення кількісних розбіжностей певних явищ. Наприклад, запасів водних чи земельних ресурсів, рівня економічного розвитку, густоти населення, ступеня розчленування рельєфу

Спосіб

ареалів

Спосіб зображення на карті поширення природних чи соціально-економічних об'єктів. Наприклад, деяких видів рослин чи тварин, корисних копалин, населення певної національності

Точковий

спосіб

Застосовують для відображення явищ масового, але не суцільного поширення, за допомогою великої кількості точок, кожна з яких має визначене числове значення явища. Зазвичай таким чином показують розміщення населення (наприклад, одна точка - 1000 жителів)

Спосіб

локалізованих

діаграм

Спосіб вираження на карті об'єктів суцільного та лінійного розповсюдження за допомогою графіків або діаграм. Зазвичай цим способом подають характеристики природних об'єктів: роза вітрів, графіки середньомісячних температур та опадів

Спосіб знаків

руху

Використовують для відображення на карті різних просторових переміщень об'єктів, як природних, так і соціально-економічних. Прикладом є рух циклонів, морських течій, перельоти птахів, перевезення вантажів, міграція населення

Спосіб картограм та картодіаграм

Відображають середню інтенсивність якого-небудь об'єкта в межах територіальних одиниць та абсолютної і відносної величини певного явища на території за допомогою діаграм. Наприклад, запаси земельних ресурсів за районами або обсяги промислової продукції в містах

Поєднання всіх видів умовних знаків на географічній карті дозволяє:

• передавати велику кількість інформації;

• значно зменшувати зображення;

• характеризувати різні об’єкти та явища природи й суспільства;

• розглядати їхню структуру та динаміку.

Картографічна генералізація. На картах неможливо зобразити земну поверхню повністю, ураховуючи всі об’єкти на ній. Навіть створюючи найбільш детальну карту, учені-картографи застосовують особливий прийом - картографічну генералізацію, який передбачає відбір та узагальнення об’єктів, що відображені на карті, зважаючи на їхнє призначення, масштаб та вид.

Для того щоб зрозуміти сутність картографічної генералізації, потрібно порівняти між собою зображення однієї і тієї самої місцевості на аерофотознімку та на топографічній карті (мал. 41).

На фотознімку ми побачимо місцевість з усіма подробицями, однак їхній аналіз залежить від масштабу зображення: так, у процесі зменшення його масштабу можна розпізнати меншу кількість об’єктів місцевості. Закономірно, що деякі з них узагалі стають малопомітними, тож ці зміни залежать від розмірів об’єктів.

На відміну від аерофотознімка, на карті виділяють і підкреслюють основні та найсуттєвіші об’єкти й характерні риси місцевості. Карта зазвичай правильно відтворює місцевість і досить точно передає розташування різних об’єктів, однак за таких умов на ній немає об’єктів

і деталей, які через невеликі розміри й значення не викликають інтересу.

Така властивість топографічної карти є можливою завдяки тому, що в процесі її створення проводять картографічну генералізацію, тобто відбір, узагальнення, виділення всього головного й істотного залежного від призначення карти, її масштабу й особливостей місцевості. Прикладом картографічної генералізації є зображення в різних масштабах населеного пункту (мал. 42).

Якщо на першому з них (мал. 42, а) ми можемо розпізнати окремі будинки (їхнє розміщення та форму), то на наступному (мал. 42, б), зі зменшенням масштабу, ми бачимо, як збірними знаками позначають цілі квартали та загальний контур міста. На двох останніх зображеннях (мал. 42, в, г) це місто показано абстрактними знаками - пунсонами.

ПІДСУМУЄМО!

Для зображення різних географічних об'єктів на картах використовують спеціальні графічні символи - умовні знаки.

Усі умовні знаки бувають лінійні, площинні (масштабні) та точкові (позамасштабні). Для передавання на географічній карті тематичного змісту застосовують різні способи картографічного зображення.

Картографічна генералізація передбачає відбір та узагальнення об'єктів, що відображені на карті, зважаючи на їхнє призначення, масштаб та вид.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Способи картографічного зображення, умовні знаки, картографічна генералізація.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які бувають умовні знаки на географічних картах?

2. Чи зрозуміли? Для чого при картографуванні використовується генералізація?

3. Чи можете застосувати? Яким способом зображуються на фізичних картах рельєф, корисні копалини та водні об'єкти?

4. Чи можете проаналізувати? Чому на картах застосовують різні способи зображення географічних об'єктів?

5. Чи можете оцінити? Як різні способи зображення та генералізація впливають на ефективність роботи з географічними картами?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Визначення способів зображення об’єктів на тематичних картах.

Корисні посилання до теми:

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт. Основи картографії

1. Морські навігаційні карти, що з'явилися в Європі в XIII ст. називалися:

А Перипли

Б Портолани В Картографічні малюнки Г Морські атласи

2. Система умовних позначень і текстового супроводу до них на географічних картах називається:

А Картографічною проєкцією Б Легендою карти В Картографічною генералізацією Г Описом карти

3. Оберіть варіант, що характеризує рівнокутні картографічні проєкції:

А Зберігаються без спотворень кути й форми географічних об'єктів, проте спотворюються довжини та площі

Б Зберігаються площі, але спотворюються форми об'єктів і кути В Масштаб є сталим за одним із головних напрямків і дорівнює головному масштабу (найчастіше за меридіанами)

Г Характерні будь-які співвідношення спотворень форм, площ, кутів і відстаней

4. Оберіть спосіб зображення на картах, що застосовують для відображення морських течій, перевезення вантажів або перельоту птахів:

А Якісного фону Б Кількісного фону В Знаків руху Г Точковий спосіб

5. Спостереження поверхні нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, установлених на космічних апаратах та інших літальних об'єктах, називається:

А Геоінформаційними системами Б Дистанційним зондуванням Землі В GPS-навігацією Г Картографуванням

6. Встановіть відповідність між видами карт та їхніми масштабами:

1 Дрібномасштабна

2 Великомасштабна

3 План місцевості

4 Середньомасштабна

А 1:20 000 і більше Б 1:1 000 000 і дрібніше В 1:5 000 до 1:200 000 Г 1:200 000 до 1:1 000 000 Д 1:5 000 і більше

7. Встановіть відповідність між назвою картографічної проєкції та особливістю її створення:

1 Циліндрична

2 Конічна

3 Азимутальна

4 Умовна

А Отримують завдяки перенесенню зображення земної поверхні з певної точки на площину

Б Отримують унаслідок перенесення зображення земної поверхні з кулі на циліндр В Отримують під час перенесення зображення Землі на бічну поверхню конуса Г Отримують при проєктуванні поверхні кулі на декілька дотичних конусів Д Створюють без застосування геометричних фігур, використовуючи лише математичні формули

8. Оберіть приклади об'ємних геозображень:

1 Географічна карта

2 Електронна карта

3 Блок-діаграма

4 Космічний знімок поверхні

5 Рельєфна карта

6 План місцевості

7 Об'ємна голограма

9. Назвіть, що належить до математичної основи:

1 Легенда

2 Карта-врізка

3 Масштаб

4 Рельєф

5 Проєкція

6 Довідкові дані

7 Геодезична основа

10. Оберіть правильні твердження щодо використання способів картографічного зображення:

1 Способом якісного фону відображають типи ґрунтів, природні зони, ландшафти

2 Для позначення забезпеченості території водними або земельними ресурсами використовують точковий спосіб

3 Басейни корисних копалин зображають за допомогою способу ареалів

4 Кордони, дороги, ріки зображують лінійними знаками

5 Позамасштабними знаками позначають ступінь розчленування рельєфу або густоту населення

6 Для відображення кількісних розбіжностей певних явищ використовують спосіб знаків руху

7 Кліматичні зони та тектонічні структури позначають способом картограм

Тема З

Введення в геодезію та основи топографії

Опрацювавши матеріали теми «Введення в геодезію та основи топографії», ви будете краще вміти користуватися топографічними картами та гаджетами, що їх використовують. Також зможете пояснювати особливості читання топографічної карти, описувати географічні об’єкти, що зображуються на ній.

Ви навчитеся краще розпізнавати умовні знаки, вимірювати азимути та ди-рекційні кути, румби, відстані, географічні, прямокутні координати, абсолютні та відносні висоти точок, що допоможе виконувати різноманітні завдання за топографічною картою.

Ви зможете застосовувати отримані знання для орієнтування на місцевості за допомогою топографічної карти, плану, схеми. Ви краще зрозумієте можливості використання у своєму житті цих карт.

Ви також зможете оцінити значення топографічних карт для господарської діяльності людини та її повсякденного життя.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  10. Математична основа карт. Картографі...
Наступна сторінка:   12. Фігура та розміри Землі^