Інформація про новину
  • Переглядів: 120
  • Дата: 24-02-2021, 19:11
24-02-2021, 19:11

22. Географічне положення України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  21. Етапи формування політичної карти с...
Наступна сторінка:   23. Державна територія і державні кордо...

ПРИГАДАЙТЕ

Навіщо слід знати особливості географічного положення країни? У яких півкулях розміщена Україна?

Особливості природи, життя людей, господарства будь-якої країни залежать насамперед від її географічного положення. Зазвичай розрізняють два основні види географічного положення - фізико-географічне та економіко-географічне.

Фізико-географічне положення України - розташування країни відносно будь-яких природних об’єктів, що накладають свій відбиток на життєдіяльність її населення. Це дуже важлива характеристика, оскільки саме вона дає перше уявлення про природні умови країни. Територія України лежить у Північній півкулі та майже повністю в межах помірного географічного поясу. Лише вузька смуга південного узбережжя Кримського півострова проникає в субтропічний пояс. А це означає, що територія нашої країни має певні спільні передумови розвитку природи - насамперед типову для помірного поясу чітку контрастну зміну температур повітря за сезонами року, сезонну періодичність багатьох природних процесів. Значна протяжність помірного поясу з півночі на південь (893 км) зумовлює різноманітність і чітку зональну зміну природних комплексів. А завдяки великій протяжності території України із заходу на схід (1316 км) набір природних комплексів навіть на одній широті часто неоднаковий. Адже, що далі на схід, то менше морські повітряні маси впливають на формування природи нашої країни.

Берегова лінія країни сильною розчленована великою кількістю гирл річок, лиманів, заток, бухт, придатних для будівництва морських портів. Це дуже важливо, адже через Середземне море та протоки Чорне й Азовське моря сполучаються з Атлантичним океаном. Зображення Посейдона (міфічний бог, що керував морями за допомогою тризуба на довгому ратищі) зустрічається на монетах Пантікапея - грецької колонії в Криму на місці сучасної Керчі. Отже, не виключено, що тризуб - це вказівка на дуже важливу особливість географічного положення, а саме на вихід до Чорного й Азовського морів.

Островів у морях, що омивають Україну, небагато й великих серед них майже немає. Далеко в море видається лише Кримський півострів, видовжений на захід Тарханкутським, а на схід Керченським півостровами.

ГЕО ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись фізичною, кліматичною картами України та картою природних зон, доведіть, що значна протяжність території країни з півночі на південь та із заходу на схід впливає на особливості компонентів природи.

Економіко-географічне положення України - розташування її відносно будь-яких об’єктів, що мають певне економічне значення. Причому це можуть бути як природні об’єкти, так і ті, що створила людина. Серед природних об’єктів економічне значення мають, наприклад, судноплавні річки або моря, родовища корисних копалин, водні ресурси чи лісові масиви тощо. До об’єктів штучного походження, які впливають на економіку країни, належать шляхи сполучення, великі міста й культурні центри, ринки збуту та країни-сусідки, з якими є спільні державні кордони тощо.

Україна має загалом вигідне економіко-географічне положення. Вона розташована в Європі - одній з найдавніше освоєних частин світу. Потужний поштовх для розвитку економіки нашої країни можуть надати й транспортні переваги, які має країна завдяки виходу до Чорного моря, що не замерзає взимку, а також до Азовського моря, що вкривається кригою лише на 2-3 місяці. Завдяки цьому Україна посідає важливе місце в системі світових морських транспортних шляхів (мал. 76). Через чорноморські порти вітчизняну продукцію зручно вивозити до країн Близького Сходу та Середземномор’я, а залізницями - до балтійських портів.

Україна має вдале транзитне положення, адже вона лежить на шляху основних транзитних потоків товарів і пасажирів між Європою і Азією,

Північною та Південною Європою.

Транзитом (від лат. transitus - проходження) називають перевезення пасажирів і вантажів з одного пункту в інший через проміжні пункти.

Для економіки України позитивним фактором також є те, що терито

рія країни загалом компактна. Протяжність її із заходу на схід не набагато перевищує протяжність з півночі на південь. За таких умов різні регіони країни приблизно однаково доступні для всіх видів транспорту.

Позитивні риси економіко-географічного положення України підсилюються надзвичайно сприятливими для господарства природними умовами. Це переважно рівнинний рельєф території, загалом сприятливий клімат, відсутність катастрофічних природних явищ, як-от: тайфуни, цунамі або виверження вулканів. Благодатні й природні зони - від мішаних і широколистих лісів на півночі до степів із цілющими травами й найродючішими у світі ґрунтами на півдні. До того ж особливості будови земної кори в межах території країни зумовлюють різноманітність корисних копалин. Усе це сприяє сільськогосподарській діяльності, промисловому розвитку й житловому будівництву, транспортному сполученню.

Особливістю економіко-географічного положення України є те, що серед її сусідів немає економічно високорозвинених країн. Проте з усіма сусідніми країнами вона намагається налагодити міцні політичні, економічні й культурні зв’язки.

Місце України на політичній карті Європи та світу визначається гео-політичним положенням, що є дуже важливим для будь-якої держави.

Політико-географічне положення України - розташування країни відносно інших держав з огляду на їхню належність до певних політичних союзів й угруповань, з урахуванням їхньої стабільності, надійності та перспективності. Геополітичне положення не є сталим у часі. Після розпаду Радянського Союзу наприкінці XX ст. та світової соціалістичної системи відбулося загострення боротьби різних політичних блоків і союзів за сфери впливу. Ця обставина та факт проголошення Україною незалежності докорінно змінили її геополітичне положення. За таких умов Україна змушена розробляти в зовнішній політиці нові стратегії, які мають відповідати її національним інтересам.

Політико-географічне положення України безпосередньо пов’язано з її розташуванням на політичній карті світу, де на тлі інших країн вона не виділяється своїми розмірами. Адже за площею Україна посідає 43 місце зі 193 суверенних держав. Проте на політичній карті Європи Україна посідає помітне місце не лише тому, що є лідером за площею, а ще й тому, що має рубіжне (транзитне) положення, оскільки розташована водночас у Східній і частково в Центральній Європі. До того ж вона належить до країн Чорноморського басейну. Зауважимо, що Україна опинилась між країнами Європейського Союзу (ЄС) і членами Північноатлантичного військово-політичного союзу (англ. North Atlantic Treaty Organization - NATO), до яких вона прагне ввійти, та країнами Співдружності Незалежних Держав, яка утворилася після розпаду СРСР.

Політико-географічне положення - важлива передумова розвитку й економіки, і зовнішньоекономічних зв’язків. Від того, наскільки вміло країна використовує своє геополітичне положення, значно залежать раціональність структури та ефективність матеріального виробництва країни, її економічна, політична, екологічна й воєнна безпека.

Розташування України між країнами Центральної і Східної Європи зумовлює наявність на її території транзитних магістральних трубопроводів, потужних ліній електропередач й електрифікованих залізничних магістралей, які з’єднують ці країни. Водночас розташування України між Європою і країнами Закавказзя та Близького Сходу надає перспективи щодо встановлення тісних економічних зв’язків з багатими на природні ресурси країнами Близького Сходу й Перської затоки, Іраном і Туркменістаном. Положення України між балтійським і чорноморським басейнами дає їй змогу зміцнювати економічні зв’язки з причорноморськими та прибалтійськими країнами.

Сприятливе політичне положення України істотно впливає на розв’язання багатьох її політичних проблем. Водночас існують деякі негативні особливості геополітичного положення України. Серед таких, наприклад, розміщення її поблизу регіонів - вогнищ воєнних конфліктів і політичної напруженості, як-от: Кавказ, Близький Схід. Вкрай негативним для України є анексія (приєднання в односторонньому порядку) Росією Криму, конфлікт на Донбасі за участю східного сусіда.

ВАША ДУМКА

Одна з головних проблем, з огляду на політико-географічне положення України, - це загострення українсько-російських відносин. Ця проблема залишається однією з найбільш обговорюваних у Європі та світі. Для України розвиток неправових подій на своїй суверенній території є особливо важливим і, можна сказати, особливо тривожним. Як розв'язати цю проблему? Яка ваша думка з цього приводу?

ПІДСУМУЄМО!

Фізико-географічне положення України - розташування країни відносно будь-яких природних об'єктів, що накладають свій відбиток на життєдіяльність її населення.

Економіко-географічне положення України - розташування її відносно будь-яких об'єктів, що мають певне економічне значення.

Геополітичне положення України - розташування країни відносно інших держав з огляду на їхню належність до певних політичних союзів й угруповань, з урахуванням їхньої стабільності, надійності та перспективності. Геополітичне положення не є сталим у часі.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Фізико-географічне положення, економіко-географічне положення України полі-тико-географічного положення України.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які найважливіші особливості географічне положення України?

2. Чи зрозуміли? У чому полягає особливість транзитного положення України?

3. Чи можете застосувати? За фізичною картою України поясніть, як фізико-географічне положення впливає на життя та діяльність населення країни.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте основні переваги й недоліки політико-географічного положення України. Які їхні наслідки?

5. Чи можете оцінити? Оцініть місце своєї області в контексті політико-географічного положення.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняльна оцінка фізико-географічного положення України та інших країн світу (2-3 на вибір учителя/учительки).

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  21. Етапи формування політичної карти с...
Наступна сторінка:   23. Державна територія і державні кордо...^