Інформація про новину
  • Переглядів: 1823
  • Дата: 24-02-2021, 19:18
24-02-2021, 19:18

32. Мінеральні ресурси. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  31. Типи рельєфу за походженням
Наступна сторінка:   33. Паливні корисні копалини

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке корисні копалини?

Як розрізняють корисні копалини залежно від господарського призначення?

Мінеральні ресурси України, їхня класифікація за використанням. Мінеральні ресурси - природні речовини мінерального походження, що використовуються в господарстві як сировина або джерело енергії. Попит на мінеральні ресурси у світі зростає приблизно на 5 % за рік. Щорічно з надр Землі видобувають понад 100 млрд т мінеральної сировини та палива.

Україна належить до регіонів світу, найбільш насичених мінеральними ресурсами. Із 120 видів корисних копалин, які сьогодні споживає людство, у надрах нашої країни виявлено майже 20 тисяч родовищ і проявів зі 117 видів мінеральної сировини. З них 9225 родовищ мають промислове значення та враховуються Державним балансом запасів корисних копалин. Однак ступінь забезпеченості запасами, їхній видобуток та використання неоднаковий і в сумі вони не створюють необхідний рівень енергетичної безпеки держави.

Промисловістю освоєно понад 3286 родовищ із 100 видів корисних копалин, що містять від 40 до 75 % розвіданих запасів різноманітних корисних копалин. На базі цих родовищ діє понад дві тисячі гірничодобувних, збагачувальних і переробних підприємств.

В Україні існує можливість для забезпечення як своїх власних потреб, так й експорту таких важливих корисних копалин та продуктів їхньої переробки, як залізо, марганець, титан, цирконій, сіль калійна, сіль кухонна, сірка самородна, глина бентонітова, графіт, каолін,

флюсова сировина, глина для вогнетривів, декоративно-облицювальні матеріали. Незважаючи на наявність у надрах країни значної кількості запасів енергетичної сировини, а саме газу, нафти, коксівного вугілля, та застосування в останні роки новітніх технологій, внутрішні потреби держави власним видобутком не задовольняються. З близького та далекого зарубіжжя в Україну імпортуються нафта, газ, боксити, кольорові, рідкісні, рідкісноземельні метали тощо. В якості альтернативної енергетичної сировини на місцевому рівні активізувалося використання торфу.

Мінерально-сировинний комплекс забезпечує вагому частку валового національного продукту. З видобутком і використанням корисних копалин пов’язано 48 % промислового потенціалу країни та до 20 % її трудових ресурсів. Ці показники наближаються до показників розвинутих країн з потужною гірничодобувною промисловістю, де зосереджено від 20 до 40 % загальних інвестицій та до 20 % трудових ресурсів.

Мінеральні ресурси ще визначають як сукупність запасів корисних копалин мінерального походження. Можна сказати, що корисні копалини - це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини.

Корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру: жил, пластів або розсипів. Вони розподілені по території України нерівномірно - у надрах, на поверхні землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, а також у вигляді техногенних мінеральних утворень в місцях видалення відходів виробництва та переробки мінеральної сировини. Скупчення корисних копалин утворюють родовища, а в разі поширення на великій площі - райони, провінції і басейни.

Корисні копалини залежно від особливостей складу й характеру використання поділяють на кілька груп: паливні (горючі), металічні (рудні), неметалічні (нерудні). Розрізняють також корисні копалини державного та місцевого значення.

Закономірності поширення. Тривала історія геологічного розвитку території України й розташування її в межах різноманітних тектонічних структур, у будові яких беруть участь різновікові гірські породи, зумовила різноманітність корисних копалин. Їхнє поширення тісно пов’язано з головними тектонічними структурами території України. Зазвичай рудні корисні копалини належать до магматичних і метаморфічних гірських порід. Тому їх пошук ведуть передусім у районах виходу фундаменту Українського щита, Донецького кряжу, Вулканічного хребта Карпат. До того ж фундамент Східноєвропейської платформи є зосередженням і кам’яних будівельних матеріалів.

Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні корисні копалини (мал. 94). А в осадових і вулканічних відкладах складчастих областей криються не лише поклади паливних корисних копалин, а й різноманітні нерудні корисні копалини - солі, численні джерела мінеральних вод тощо.

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Цінність і невідновлюваність природних мінеральних ресурсів зумовлюють необхідність їхнього раціонального та ощадливого використання. Насамперед в Україні необхідне повне та комплексне геологічне вивчення надр держави. Сьогодні темпи та обсяги відтворення власної мінерально-сировинної бази не відповідають потребам країни, оскільки через складний стан економіки держави значно скорочені обсяги геолого-знімальних, пошукових і розвідувальних робіт. Як наслідок, у недалекому майбутньому ситуація може ще більше ускладнитися. Якщо вже сьогодні не вжити дієвих заходів, то нестача окремих видів власної сировини зростатиме, унаслідок чого значно знизиться рівень національної безпеки.

ДЛЯ допитливих

У 2017 р. на VI З’їзді геологів України було ухвалено рішення, яке передбачає впровадження в Україні передових механізмів і практик Європейського Союзу для досягнення ефективного, збалансованого та невиснажливого використання природних ресурсів та відходів виробництва й споживання. При цьому передбачається співпраця як державних органів влади, так і приватних підприємців та наукової спільноти.

Належне геологічне вивчення надр України дасть змогу найповнішого видобування та сприятиме раціональному (комплексному) використанню як самих корисних копалин, так і компонентів, що містяться в них і мають промислове значення.

Більшість видів мінеральних ресурсів багатокомпонентні. І для господарського використання можуть бути придатні всі складові речовини гірської породи так само, як і основна сировина (вугілля, залізні чи марганцеві руди). Адже супутні компоненти (будівельні або хімічні) за вартістю часто рівноцінні основній корисній копалині. Тим часом супутні речовини часто вважають відходами гірничодобувних підприємств і їх зазвичай складають у відвали. А площі під відвалами бувають значно більшими, ніж площі власне кар’єрних розробок.

Україна має величезні обсяги промислових відходів, у яких містяться фактично всі види найважливіших корисних копалин, що застосовуються нині в промисловості. І якби налагодити ефективну переробку промислових відходів, то господарство нашої країни отримало б «з нічо

го» такі вкрай необхідні йому мідь, золото, ртуть, скандій, галій, тантал, ніобій, ванадій, цирконій тощо. Саме з промислових відходів можливо було б одержати й украй дефіцитні корисні копалини, що не видобуваються в Україні - молібден, вольфрам, олово, вісмут, цинк, свинець, платина, срібло та багато інших металів і неметалевої сировини.

Зокрема є можливості комплексного використання горючих сланців Карпат. Запаси їх в Україні великі. Окрім безпосереднього використання як енергетичної сировини, можлива також переробка їх для одержання різноманітних будівельних матеріалів: керамзиту, щебеню, асфальтобетону, сланцевої смоли. Із сірчаних руд Прикарпаття відразу можна вилучати сировину для виробництва стронцію. А відходи видобування донецького вугілля можуть бути джерелом германію. Цю речовину містять також окремі вугільні пласти Львівсько-Волинського басейну. До того ж у Львівсько-Волинському вугільному басейні є ще й інші цінні хімічні речовини, які під час видобутку вугілля залишаються в надрах.

Сьогодні вже за рахунок комплексної переробки покладів в Україні виготовляють вапнякові добрива, шляховий і будівельний щебінь, цеглу. Деякі родовища корисних копалин, які раніше вважали непро-мисловими, починають використовувати, оскільки вони містять дефіцитні для України ресурси - апатити, фосфорити, боксити. Однак поки що промислові відходи використовуються в нас ще дуже слабо, не більш як на 20 % . І це попри те, що ефективність одержання корисних копалин з відходів у 3-15 разів вища, ніж при видобутку тих самих продуктів мінеральної сировини з природних родовищ.

Потрібно також максимально зменшити шкідливий вплив на довкілля тих робіт, які виконуються під час видобутку корисних копалин. Зокрема, вугільні шахти Донбасу щорічно викидають в атмосферу великий обсяг метану, що призводить не тільки до втрат цінної корисної копалини, а й до погіршення стану навколишнього середовища.

Багатьом добре відомо, що «поклади» - це зібрані природою у великій кількості та в одному місці певні речовини. Однак, трапляється й таке, коли поклади виникають не за природними законами, а внаслідок господарської діяльності людини. І це не спеціальні склади чи сховища, де зберігаються корисні речі. Зовні такі «поклади» часто виглядають, як смітники. Подекуди це просто велетенські звалища відходів, відвали. Упродовж останніх десятиліть лише галузі промисловості України щорічно «виробляли» близько 1 млрд тон відходів! Вони займають площу в багато десятків тисяч гектарів і розташовуються нерідко на ділянках родючих земель, забруднюючи ґрунти, поверхневі й підземні води тощо. А скільки від них газу й пилу потрапляє в повітря! Отже для природного середовища, а відтак - для людей, які мешкають у такому середовищі, ці рукотворні поклади - справжня біда.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За інтерактивною картою техногенних об’єктів України визначте, чи є відвали та звалища відходів у вашій місцевості або неподалік від місця вашого постійного проживання.

Усе більше вчених, інженерів здійснюють пошук нових, нетрадиційних джерел, які могли б забезпечити населення країни енергією та сприяти збереженню довкілля. Особливо гостро тема розвитку відновлюваної енергетики стоїть у нашій державі. Порівняно з розвинутими країнами Європи, Америки й Азії, які йдуть у ногу із часом, Україна перебуває в цій галузі на рівні XX ст.

Украй важливе значення також має охорона родовищ корисних копалин від затоплення, забруднення, забудови, а також охорона заповідників, пам’яток природи та культури від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами.

Землі, на яких здійснюється видобуток корисних копалин або які порушені гірничими роботами, мають рекультивуватися. Це означає повернення земельних ділянок у той стан, коли їх можна використовувати в сільському господарстві, для лісових насаджень, будівництва, створення штучних ландшафтів, що доповнюють природні та стають місцем відпочинку.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Неподалік від міста Яворова Львівської області розташовано найбільше в Україні за глибиною (до 70 м) та об’ємом води (понад 200 млн м3) штучне озеро -Яворівський кар'єр. Свого часу тут було широко відоме в країні та за її межами найпотужніше Яворівське родовище сірки. Однак у середині 1990-х рр. воно майже виробило свої запаси. Тому на його місці було вирішено створити водойму. Для цього води річки Шкло було спрямовано в кар'єр і через три роки на його місці утворився місцевий курорт. До Львівського моря, як його ще називають у народі, з міста приїздять відпочивати не тільки львів'яни, а й гості із сусідніх областей і низки прикордонних міст Польщі.

ПІДСУМУЄМО

Мінеральні ресурси - природні речовини мінерального походження, що використовуються в господарстві як сировина або джерело енергії.

Корисні копалини - це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини.

Тривала історія геологічного розвитку території України й розташування її в межах різноманітних тектонічних структур зумовила різноманітність корисних копалин у її надрах.

Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні та деякі нерудні корисні копалини. А в кристалічних породах і складчастих областях криються поклади не лише рудних, а й різноманітні нерудні корисні копалини.

Актуальними проблемами використання мінеральних ресурсів в Україні є комплексне вивчення надр на території держави, раціональне використання корисних копалин і негативний вплив їхнього видобутку на навколишнє природне середовище.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Мінеральні ресурси, корисні копалини, проблеми використання мінеральних ресурсів.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що називають мінеральними ресурсами?

2. Чи зрозуміли? Які є недоліки вітчизняної мінерально-сировинної бази?

3. Чи можете застосувати? Яку статтю розділу V Закону України «Про надра» ви б застосували для розв'язання питання щодо можливості подальшого видобутку корисних копалин на ділянках, що становлять особливу наукову або культурну цінність?

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-94-п#Text і визначте, які відомі вам корисні копалини вашої місцевості ви б віднесли до загальнодержавних.

5. Чи можете оцінити? Скориставшись сайтом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

https://mepr.gov

. ua, оцініть діяльність цього Міністерства в напрямку розв'язання проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  31. Типи рельєфу за походженням
Наступна сторінка:   33. Паливні корисні копалини^