Інформація про новину
  • Переглядів: 196
  • Дата: 25-02-2021, 19:12
25-02-2021, 19:12

8. Елементи змісту карти

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  7. Картографічні проєкції
Наступна сторінка:   9. Фігура та розміри Землі. Поняття про ...

Пригадайте, якими картами ви користувалися. Вони були різними за тематикою? Які основні відмінності у відображенні змісту цих карт ви побачили?

ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІХ ЗМІСТУ. Картографічне зображення на карті формує її зміст.

Карти відрізняються об’єктами, їх кількістю та обсягом інформації на них, тобто змістом. Зміст карти передає відомості про навколишній світ, про процеси, які відбуваються в ньому. Змістом можуть бути події, зміни стану об’єктів і явищ. Усі вони мають свої ознаки та властивості. Зміст формується окремими об’єктами або групами об’єктів, які мають назву елементи змісту. Наприклад, вулкан — це окремий об’єкт, рельєф регіону складається групою об’єктів (височини, низовини, плато). Деякі з елементів змісту ми можемо безпосередньо бачити в реальності — річку, озеро, будинок, дерево тощо. І є такі, яких ми безпосередньо не спостерігаємо — геологічна будова, корисні копалини. Часто вони є результатом обчислень або спостережень (наприклад, температура повітря, кількість опадів, родючість ґрунтів). Елементами змісту можуть бути об’єкти і властивості, яких не існує в реальності, напри-

клад, фізико-географічне районування, густота населення. Зміст визначається тематикою карти та її призначенням

2 ОБ'ЄКТИ ТА ПОКАЗНИКИ КАРТОГРАФУВАННЯ. Елементи змісту карти, які картограф подає на карті, називаються об’єктами картографування

За характером поширення на території, що картографується, розрізняють об’єкти: точкові, лінійні та площинні (мал. 1).

Точкові об’єкти мають невеликі розміри та розміщуються в конкретних точках простору. Це водні джерела, вулкани, окремі дерева, колодязі, позначки висот тощо. Точковими є також об’єкти, у яких на дрібних масштабах не відображається площа. Наприклад, населені пункти показані пунсонами. У лінійних об’єктів ширина не відображається в масштабі карти, тому на картах показують тільки їхню довжину. Лінійні об’єкти, як правило, мають велику протяжність, наприклад, річки, шляхи сполучення Лініями передають і уявні об’єкти — кордо-

ни, атмосферні фронти, фізико-географічні межі. Площинні об’єкти поширені по території. Вони можуть мати обмежену площу, наприклад, озера, льодовики, пустелі. Є об’єкти суцільного поширення, такі як рельєф, клімат, ґрунт. Кожен із них має відмінні ознаки, за якими їх розрізняють. Такі ознаки формують показники картографування та умовні позначення.

Показники картографування бувають якісними та кількісними. Якісні показники відображають характерні риси, сутність об’єкта. Наприклад, течії холодні й теплі, ґрунти сірі й опідзолені. Кількісні показники передають масу, міру, висоту об’єктів тощо, наприклад, кількість населення, висота вулкана, кількість опадів. Показники

записуються в легенді як назви об’єктів або явищ (мал. 2). Умовні позначення створюються різними зображувальними засобами, такими як колір, штрихи, точки, лінії

Знайдіть у легендах карт атласу для 8 класу якісні та кількісні показники картографування.

З СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НА ТЕМАТИЧНИХ КАРТАХ ТА ЇХ ПРИКЛАДИ. Об’єкти і явища на тематичних картах подаються розробленими для цього способами картографічного зображення Прийоми і правила визначають вибір умовних позначень, підбирання зображувальних засобів (колір, штрихування), відображення на території (суцільне, обмежене, у межах контурів). Основними способами зображення є: спосіб значків, лінійних знаків, якісного фону, ізоліній, ареалів.

Способом значків передають точкові об’єкти картографування. Площа таких об’єктів не відображається на карті. Точковими об’єктами є населені пункти, залізничні станції, річкові та морські порти, заклади освіти тощо. На мал. 3 подано фрагмент карти, на якій способом значків подано центри промисловості з різними виробництвами, які відображено сектором кола різного кольору. Значки можуть бути дуже різноманітними за своєю формою, розміром, кольором.

Спосіб лінійних знаків використовують для зображення лінійно витягнутих об’єктів картографування. Способом лінійних знаків показують річки, канали, шляхи сполучення, кордони, межі районування тощо. Основний зображувальний засіб — лінія різної довжини, ширини, кольору (мал. 4).

Спосіб якісного фону відображає якісні відмінності між об’єктами картографування. Він використовується для об’єктів суцільного поширення на території. Поділ території відповідає межам розподілу об’єкта на складові. Межами можуть бути при

родні або адміністративні кордони. Часто в основу поділу покладено наукові класифікації, наприклад, класифікація ґрунтів, кліматичні пояси, національний склад населення тощо. Основний зображувальний засіб — колір або штрихування (мал. 5).

Спосіб ізоліній використовується для відображення явищ та об’єктів суцільного поширення за допомогою спеціальних ліній, які називаються ізолініями. Вони проводяться по точках з однаковими значеннями обраного кількісного показника Таких ізоліній на карті декілька. Кожна з них має своє числове значення, яке зображується на карті. Проміжки між ізолініями для виразності зафарбовують різними кольорами. Легенда відображається у вигляді безперервної кольорової шкали. Спосіб ізоліній часто використовують для показу природних явищ, таких як температура, опади, висота земної поверхні (мал. 6).

Спосіб ареалів застосовують для відображення на карті об’єктів з обмеженою площею поширення, тобто з деяким ареа-

лом. У межах такого ареалу розміщення об’єктів може бути суцільним або з розривами. Наприклад, ареали поширення тварин, площа залягання корисних копалин, ділянка вирощування соняшнику тощо. Зображувальні засоби дуже різноманітні. Це і кольорове забарвлення, і окремі підписи, і значки, і обмежувальні лінії різного рисунку тощо (мал. 7). Ареали частіше передають якісні характеристики об’єктів. Характерною особливістю способу ареалів є несуцільна (вибіркова) характеристика території картографування.

ВИСНОВКИ

Елементи змісту формують картографічне зображення.

Об'єкти картографування поділяються на точкові, лінійні та площинні.

Показники картографування та умовні позначення — основні складові легенди карти.

Об'єкти і явища на тематичних картах подаються спеціально розробленими способами картографічного зображення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення об'єкта картографування.

2. Якими способами передають якісні характеристики об'єктів?

3. Яким способом можна передати найбільше відмінностей об'єкта?

4. Який спосіб указує на місце розташування об'єкта в точці на лінії?

Практична робота 2. Визначення способів зображення об'єктів на тематичних картах

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: працювати з тематичними картами атласу; розпізнавати різні способи картографічного зображення на тематичних картах; використовувати легенду карти та різні способи зображення об’єктів на тематичних картах

Обладнання: тематичні карти атласу для 8 класу.

Завдання

1. Знайдіть приклади всіх способів картографічного зображення в атласі

2. За результатами пошуку заповніть таблицю для всіх способів за зразком.

3. Зробіть висновки про поєднання різних способів картографічного зображення на картах

Дослідження

За допомогою традиційних та інтернет-джерел доберіть джерела інформації для

створення тематичної карти (учитель/учи-телька надає варіанти тематичних карт)

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  7. Картографічні проєкції
Наступна сторінка:   9. Фігура та розміри Землі. Поняття про ...^