Інформація про новину
  • Переглядів: 3455
  • Дата: 25-02-2021, 19:17
25-02-2021, 19:17

10. Топографічна карта і план

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  9. Фігура та розміри Землі. Поняття про ...
Наступна сторінка:   11. Системи координат на топографічних ...

Пригадайте, які карти називаються топографічними.

ТОПОГРАФІЧНА КАРТА І ПЛАН. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ, РАМКА АРКУША.

Топографічні карти за змістом належать до загальногеографічних і відрізняються від інших карт насамперед масштабом та умовними позначеннями. Вони дають загальну характеристику місцевості. Топографічні карти й плани укладаються за результатами наземних або дистанційних знімань у великих масштабах. На них із математичною точністю та з однаковою повнотою змісту відображаються всі видимі об’єкти території: промислові, сільськогосподарські, культурні; мережа доріг; гідрографія і гідрографічні споруди; рельєф суходолу, рослинний покрив і ґрунти; кордони й межі. Топографічні карти і плани призначені для детального вивчення місцевості, орієнтування на ній, для вимірювань і розрахунків, що потребують точних даних про об’єкти місцевості.

Елементами топографічної карти є математична основа, яка визначає особливості побудови карти; картографічне зображення, утворене за допомогою умовних позначень; допоміжне оснащення для зручності роботи з картою та додаткові дані

Поясніть, із чого складається математична основа карти.

Особливе значення має рамка аркуша топографічної карти, яка виконує подвійну функцію: обмежує картографічне зображення й дозволяє визначати координати точок на карті. Рамка складається з трьох елементів: внутрішньої, мінутної і зовнішньої рамки. На всіх аркушах топографічних карт вона має вигляд трапеції (мал. 1).

Внутрішня рамка, яка безпосередньо обмежує картографічне зображення, має вигляд тонкої одинарної лінії. Північна та південна її сторони — це відрізки паралелей, західна та східна — відрізки меридіанів. На верши -нах кутів рамки наведено значення цих паралелей і меридіанів (широта і довгота) На відстані від внутрішньої рамки проведена

мінутна рамка, яку поділено на зафарбовані та незафарбовані відрізки, що відповідають довжині 1' меридіана або паралелі. Кожен із таких відрізків поділено на межі по 10", які відмічені крапками.

Мал. 1. Елементи рамки топографічної карти.

2ПОЗАРАМКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ. УМОВНІ ЗНАКИ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ. Зовнішня рамка має вигляд потовщеної лінії та обмежує аркуш. Картографічний зміст карти обмежено внутрішньою рамкою, яка належить до математичної основи карти. Усе, що розташовано за її межами, є позарамковим оформленням і належить до допоміжного оснащення й додаткових даних (мал. 2). Позарамкове оформлення складається з номенклатури аркуша (над північною стороною рамки). Поряд із номенклатурою вказується назва найбільшого населеного пункту, зображеного на цьому аркуші: М-35-14-Б-а (ЧЕРВОНЕ).

Під південною рамкою розміщені відомості про магнітне схилення для території, що зображена на карті, середнє зближення меридіанів (для середини аркуша), поправка до дирекційного кута при обчисленні магнітного азимута, схема взаємного розміщення географічного (істинного), магнітного меридіанів і вертикальної лінії сітки (паралельної осьовому меридіану зони). Тут також подаються числовий, іменований та лінійний масштаби карти, кількість метрів, через яку проведені суцільні горизонталі, графік закладень, відомості про час створення карти та її видання, інші довідкові дані

Умовні позначення топографічних карт усього масштабного ряду стандартні. Це забезпечує однаковість їхнього оформлення й полегшує читання Загальною властивістю умовних позначень топографічних карт є те, що однорідні групи об’єктів відображуються однотипними умовними позначеннями. Умовні знаки для топографічних карт поділяються на лінійні, площинні (масштабні), позамасштабні та пояснювальні (мал. 3).

Лінійні знаки — це символи, за допомогою яких зображуються лінійно витягнуті об’єкти: річки, шляхи сполучення, лінії зв’язку, межі, кордони. Їх довжина виражається в масштабі карти, а ширина може бути збільшена. Положення об’єктів, зображених такими знаками, визначається за осьовою лінією знака на карті

Площинні (масштабні) знаки використовують для заповнення контурів, що окреслюють площу об’єктів, виражених у масштабі карти: луки, ліс, сади, озера. Для заповнення контура використовують колір, штрихування або рисунок

Позамасштабні знаки — це символи, що зображують предмети, площа яких не може бути виражена в масштабі карти: дерева, колодязі, пам’ятники, окремі будинки, кілометрові стовпи. Для накреслення таких знаків використовують різні геометричні фігури визначеного розміру. Положенню об’єкта на місцевості відповідає певна точка знака

За допомогою масштабу топографічної карти в атласі виміряйте відстань між двома об'єктами, позначеними за допомогою по-замасштабних умовних знаків. Усно опишіть алгоритм виконання роботи.

За допомогою пояснювальних знаків передають додаткові якісні та кількісні характеристики об’єктів. Ними можуть бути цифрові й буквені позначення. На окрему увагу заслуговує зображення рельєфу на топографічних картах. Основним способом зображення є спосіб ізоліній. На топографічних картах ізолінії мають назву горизонталей. Для окремих точок рельєфу використовують цифрові позначення

Порівняйте умовні знаки топографічної і тематичної карти в атласі для 8 класу. Чим вони відрізняються?

З МАСШТАБ КАРТИ, МАСШТАБНИЙ РЯД ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ І КАРТ. На топографічних картах застосовують різні форми позначення масштабу. Числовий масштаб — це дріб, чисельник якого одиниця, а знаменник — число, яке вказує на показник зменшення об’єкта при зоб

раженні на карті або плані. Наприклад, масштаб 1 : 10 000 означає зменшення об’єкта в 10 000 разів, тобто в 1 см 10 000 см. Іменований масштаб вказує довжину лінії на місцевості, яка відповідає одиниці довжини на карті, наприклад, «в 1 см 5 м» або «1 см — 1000 м». Лінійний масштаб є графічною побудовою, яка спрощує визначення розмірів об’єктів та відстаней між ними (мал. 4).

Топографічні карти залежно від масштабу розрізняються за точністю, повнотою й детальністю відображення об’єктів. Чим більший масштаб, тим більші розміри об’єктів, що на ній відображено, тим достовірнішим є їх зображення Топографічні карти практично зберігають постійний масштаб зображення на всій своїй площі

Загальнодержавне топографічне картографування здійснюється в масштабах 1:10000, 1 : 25000, 1 : 50000, 1:100000, 1 : 250 000, 1 : 500 000 і 1 : 1 000 000. Топографічні карти таких масштабів є державними.

Основними державними топографічними картами є топографічні карти масштабів 1 : 10 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 і 1 : 250 000.

Державною базовою топографічною картою є топографічна карта масштабу 1 : 10 000. Топографічні плани створюються в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500 (відповідно Постанови Кабінету Міністрів № 661 від 4 вересня 2013 р. «Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»).

ВИСНОВКИ

Топографічні карти дають загальну й детальну характеристику місцевості з високою точністю.

Топографічні карти мають особливість в оформленні рамки карти та позарамкових даних.

Умовні позначення топографічних карт усього масштабного ряду стандартні. Їх поділяють на лінійні, заповнювальні, поза-масштабні та пояснювальні знаки.

Топографічні карти створюються в єдиному стандартному масштабному ряду.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чим відрізняються топографічні карти від тематичних?

2. Поясніть функції, які виконує рамка топографічної карти.

3. Яку інформацію виносять у поза-рамкове оформлення карти?

4. Які масштаби відповідають топографічним планам?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  9. Фігура та розміри Землі. Поняття про ...
Наступна сторінка:   11. Системи координат на топографічних ...^