Інформація про новину
  • Переглядів: 2996
  • Дата: 25-02-2021, 20:07
25-02-2021, 20:07

15. Розв'язання задач на карті за допомогою горизонталей

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  14. Зображення рельєфу на топографічни...
Наступна сторінка:   16. Читання та практичне використання т...

Пригадайте, які вимірювання можна проводити на топографічній карті.

ВИСОТИ ТОЧОК. ПЕРЕРІЗ ТА ЗАКЛАДАННЯ РЕЛЬЄФУ. Висотою точки є відстань від точки на поверхні Землі до основної рівне-вої поверхні. За основну рівневу поверхню в Україні прийнято середній рівень Балтійського моря, який визначається за нулем футштоку в Кронштадті (Росія). Від нуля Кронштадтського футштоку проводяться вимірювання глибин і висот, а також орбіт космічних апаратів. Цими даними користуються багато країн

Кронштадтський футшток — металева рейка з поділками для вимірювання висоти рівня Балтійського моря. У 1840 р. за пропозицією гідрографа Михайла Рейнеке на кам'яній засаді Синього моста через кронштадтський Обвідний канал було нанесено межу, що відповідала середньому рівню

води Фінської затоки за спостереженнями 1825—1839 рр. Із цією межею суміщений нуль Кронштадтського футштока, від якого обчислюються абсолютні висоти поверхні Землі, усі глибини морів на навігаційних і топографічних картах, космічні висоти (для країн, які використовують цю систему висот).

Висоти є абсолютні й відносні. На мал. 1

НА і НВ є абсолютними висотами точок A і B. Висота точки B, обчислена від точки A, є відносною (hAB) та обчислюється за формулою hAB = НВ - НА. Позначки абсолютних і відносних висот проставляють на карті для характерних точок та елементів рельєфу. Горизонталі та умовні знаки окремих форм рельєфу також доповнюються цифровими позначеннями

Горизонталі проводять через певний проміжок по висоті, який називається висотою перерізу рельєфу (мал. 2). Значення висоти перерізу позначається під південною рамкою карти словами: суцільні горизонталі проведені через 10 м.

Абсолютна висота — висота точок місцевості, що відраховується від рівня моря (Світового океану). Absolute altitude — the height of the points of the terrain, calculated from sea level (World Ocean). Відносна висота — висота будь-якої точки щодо висоти іншої точки, що дорівнює різниці абсолютних висот цих точок.

На вітчизняних картах території з кутами нахилу до 6° передаються горизонталями з такими висотами перерізу: 2,5 м (на картах масштабу 1 : 10 000), 5 м (1 : 25 000), 10 м (1 : 50 000), 20 м (1 : 100 000). Як бачимо, чим більше масштаб карти, тим висота перерізу менша. Таким чином, на картах великого масштабу рельєф місцевості показується детальніше, ніж на картах середніх та дрібних масштабів

Розгляньте топографічну карту в атласі та визначте її висоту перерізу рельєфу.

2 ВИЗНАЧЕННЯ КРУТИЗНИ СХИЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІКА ЗАКЛАДАНЬ. На топографічних картах масштабів 1 : 100 000 і більше подають графік закладань під південною рамкою карти (мал. 3). За шкалою закладання цього графіка можна визначити крутизну схилу за деяким напрямком

На шкалі графіка закладань вказано цифри, які позначають крутизну схилів у градусах На перпендикулярах до основи відкладено відповідні величини закладання в масштабі карти. У лівій частині графіка шкала закладань побудована для основної висоти перерізу, у правій — за п’ятикратної висоти перерізу

Для визначення крутизни схилу треба виміряти циркулем відстань між горизонталями та відкласти цю відстань на шкалі закладання й визначити крутизну. Якщо ж потрібно визначати крутизну схилу між щільно розташованими горизонталями, то цю відстань треба відкласти на шкалі в правій частині графіка

Знайдіть на топографічній карті в атласі позначки висот для характерних точок рельєфу. За горизонталями визначте напрямок і крутизну схилів.

Поясніть, яке практичне значення мають знання про визначення крутизни схилів за допомогою графіка закладань для вашої туристичної подорожі, наприклад Подільською височиною або Карпатами.

З ВИМІРЮВАННЯ АБСОЛЮТНИХ І ВІДНОСНИХ ВИСОТ НА ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ.

Існують чотири способи визначення абсолютної висоти точки. Якщо: 1) висота точки вказана на карті; 2) точка розташована на підписаній горизонталі; 3) точка розташована на не підписаній горизонталі;

4) точка між горизонталями.

У першому випадку ми фіксуємо вказану на карті висоту точки. У другому, якщо позначка висоти стоїть на підписаній горизонталі, то визначаємо висоту цієї горизонталі. Наприклад, необхідно визначити висоти точок A, C (НА, Не) (мал. 4). Оскільки точки A і C розташовані на горизонталі, їх значення висот збігається зі значенням висот цих горизонталей. НА = 180 м, НС = 170 м.

У випадку, коли позначка розміщена на горизонталі, яка не підписана, необхідно встановити висоту цієї горизонталі. Для цього спочатку необхідно визначити напрямок схилу, щоб бачити, у якому напрямку значення горизонталей знижується. Потім від горизонталі треба вирахувати кількість проміжок до підписаної горизонталі (n)

і помножити на висоту перерізу рельєфу (h). Вона вказана на аркуші карти під південною рамкою (суцільні горизонталі проведені через... м). Отриманий результат додати до значення висоти підписаної горизонталі. Висота точки B дорівнюватиме:

Якщо точка C розташована між горизонталями, її висоту визначають у такий спосіб. Через точку C проводять найкорот-шу лінію до найближчих горизонталей HH2 (мал. 5, а). Висота точки C (НС) складається з висоти горизонталі H1 та перевищення точки над цією горизонталлю Ah. Перевищення Ah — це різниця висоти точки C (НС) і горизонталі H1. Для його обчислення вимірюють відстань на карті в міліметрах: між двома горизонталями по лінії схилу (закладення d) через задану точку; а також відстань m між горизонталлю з позначкою H1 і обумовленою точкою Складають пропорцію Ah : m = h : d, звідки Ah = h : d · m, де h — висота перерізу рельєфу (мал. 5, б). Висоту точки обчислюють за формулою: НС = H + Ah.

Визначення відносної висоти точки зводиться до вирахування різниці між висотами двох заданих точок:

Поясніть, чому існують різні способи вимірювання висоти точки на топографічній карті.

ВИСНОВКИ

За основну рівневу поверхню в Україні взято середній рівень Балтійського моря.

За топографічною картою можна визначити абсолютну, відносну висоти точок, оцінити крутизну схилу.

За графіком закладань встановлюється крутизна схилів у градусній сітці.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому відповідає нуль Кронштадтського футштока?

2. Яка різниця між абсолютною і відносною висотою точки?

3. Що таке висота перерізу рельєфу?

4. Що відображає графік закладань?

Практична робота 3. Визначення азимутів і дирекційних кутів, румбів, географічних і прямокутних координат, крутизни схилів, абсолютних та відносних висот точок за топографічною картою

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: читати топографічну карту та практично користуватися нею; визначати за топографічною картою азимути і дирекційні кути, румби, географічні і прямокутні координати, крутизну схилів, абсолютні та відносні висоти точок; оцінювати практичне значення топографічних карт для життєдіяльності людини.

Обладнання: олівець, лінійка, циркуль-ви-мірювач, топографічна карта

Завдання

1. За даними таблиці визначте магнітний азимут умовного напрямку CD за формулою Ам = A - d. Результат запишіть за зразком

2. За даними таблиці обчисліть азимути географічний і магнітний за формулами

3. За даними таблиці визначте дирекційні румби, користуючись залежністю між румбами і дирекційними кутами (табл. на с. 50). Результат запишіть за зразком.

4. Знайдіть на топографічній карті найви

щу позначену на ній точку, назвемо її A. Визначте її географічні та прямокутні координати.

5. Знайдіть на топографічній карті най

нижчу позначену на ній точку, назвемо її B. З’єднайте цю точку з найвищою точкою A прямою лінією. Визначте істинний азимут і дирекцій-ний кут напрямку AB за допомогою транспортира.

6. Обчисліть відносну висоту точки A щодо

точки B

7. Знайдіть на топографічній карті джере

ло (за допомогою умовного знака) та визначте його абсолютну висоту.

8. Визначити крутизну схилу лінії між дво

ма будь-якими потовщеними горизонталями, використовуючи графік закладань.

9. Зробіть висновки про інформативність

топографічних карт (можливість давати різнобічну, точну й детальну характеристику місцевості: оцінювати рельєф, крутизну схилів, абсолютні й відносні висоти точок, визначати кути орієнтування, координати точок)

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  14. Зображення рельєфу на топографічни...
Наступна сторінка:   16. Читання та практичне використання т...^