Інформація про новину
  • Переглядів: 111
  • Дата: 25-02-2021, 20:17
25-02-2021, 20:17

25. Геолого-геоморфологічні дослідження території України та їх наукове значення

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  24. Тектонічна та геологічна карти Укра...
Наступна сторінка:   26. Вплив зовнішніх та внутрішніх проце...

Пригадайте, як впливає вулканічна та сейсмічна діяльність у літосфері на життєдіяльність людини, на прикладі окремих країн і територій нашої планети.

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ П. ТУТКОВСЬКОГО ТА В. БОНДАРЧУКА. Одним із фундаторів української географічної науки є Павло Тутковський (мал. 1). Його наукові праці присвячені петрографії, мінералогії, гідрогеології, палеонтології, регіональній геології. Він вивчав підземні води України з метою розробки проекту водопостачання Києва артезіанськими водами; ініціював проведення заходів щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів; досліджував ландшафти та розробив природно-географічне районування України, відкрив та досліджував карстові явища на Поліссі. Вчений випередив свій час, віднісши до природних комплексів і сільське господарство. Дослідження П. Тут-ковського й зараз не втратили актуальності

Павло Тутковський — професор Київського університету Святого Володимира (нині Київський Національний університет імені Тараса Шевченка), академік. У 1918 р. він був одним із засновників Академії наук України, де очолював фізико-математичне відділення. У 1926 р. П. Тутковський керував інститутом геології, а в 1927—1930 рр. очолював Національний геологічний музей України.

Сферою інтересів академіка Володимира Бондарчука були геотектоніка, геоморфологія, загальна і регіональна геологія, палео

географія, геологія корисних копалин тощо (мал. 2). Він брав участь у вивченні процесів горотворення по всій планеті й відомий як засновник нового теоретичного напряму в геології — вчення про тектоносферу.

Багато уваги В. Бондарчук приділяв дослідженню геології і геоморфології України, вивчав різні райони країни, зокрема Українські Карпати, Донецьку височину, Наддніпрянщину, Причорномор’я і Полісся.

Праці В. Бондарчука про корисні копалини нашої країни, крім наукового, мають прикладне значення і не втратили своєї актуальності. Крім того, він є автором першого підручника загальної геології, що був надрукований українською мовою

2НЕОТЕКТОНІЧНІ РУХИ. Неотектонічні рухи — це рухи земної кори впродовж останніх 25—30 млн років, які тривають і нині (неогенові та антропогенові). Вони проявляються у вигляді вертикальних і горизонтальних переміщень гірських порід, сумарні амплітуди яких на території України змінюються на платформних ділянках від +450 до -600 м (вертикальні) до 25 км і більше (горизонтальні), а в гірських районах — +1500 і +2000 м. Швидкість сучасних вертикальних рухів обчислюють у міліметрах на рік. Неотектонічні рухи, які сформували сучасне «обличчя» нашої планети, вивчає наука сейсмологія. Результати неотектоніч-них досліджень мають велике значення під час пошуків корисних копалин, для інженерних та геологічних робіт

1. Пригадайте, що таке вивітрювання. Як

процеси вивітрювання впливають на формування рельєфу?

2. За мал. 3 укажіть території, де земна кора змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх сил. Поясніть, що таке денудація, акумуляція та абразія. Наведіть приклади територій України, де відбуваються ці процеси.

Земна кора постійно змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх сил. Внутрішні сили виникають у глибині Землі й зумовлені фізичними та хімічними процесами, які постійно відбуваються у внутрішніх шарах планети. Дія внутрішніх сил проявляється у вертикальних і горизонтальних рухах земної кори, землетрусах і виверженнях вулканів.

Під впливом внутрішніх процесів Землі земна кора, яку ми вважаємо нерухомою, повільно піднімається та опускається. Знахідки міст на дні Середземного моря або забиті в скелі далеко від берега металічні кільця для прив’язування човнів на західному узбережжі Скандинавського півострова переконували людей у цьому.

Унаслідок неотектонічних рухів утворилися відповідні геологічні структури, по-різному відображені в рельєфі України. У межах гірських споруд це брилові, склад-часто-брилові, склепінчасто-брилові структури та підняття Сумарні амплітуди неоген-четвертинних рухів у Карпатах перевищують 2000 м, у Гірському Криму — 1500 м, на платформній частині території сумарні амплітуди піднять сягають 300—350 м. У південній частині Причорноморської западини, Північному Криму, Добруджинському та Передкарпатському прогинах переважають опускання. Вони сягають 300 м в Індольській западині, 250 м — у Сиваській западині, 3000 м — у Передкарпатському прогині. В окремих випадках для неотектонічних рухів характерна успадкованість рухів. Наприклад, новітнє опускання Прикаспійської низовини можна розглядати як продовження опускань, які почалися ще в часи палеозою, тому такі опускання називають успадкованими. Давню успадкованість мають і новітні підняття Донбасу. Швидкість новітніх коливальних рухів у горах становить 2—5 мм/рік і більше, а на рівнинах не перевищує 0,5 мм/рік.

Тип морських берегів, наприклад Чорного моря, також указує на характер нео-тектонічних рухів Затоплення гирл річок Дніпра, Південного Бугу та утворення естуаріїв свідчить про опускання узбережжя. У результаті цих опускань утворилися всі

бухти Севастополя. Про опускання узбереж свідчать і руїни давніх грецьких міст на дні Керченської протоки

Стійкі сучасні підняття (за даними нівелювань, проведених у різні роки) зі швидкостями 2—4 мм/рік спостерігаються в південній частині Подільської височини, центральній та південно-східній частинах Донецького кряжу та на Приазовській височині. Опускання зі швидкістю до 5 мм/рік характерні для рівнин Полісся та долини річки Прип’ять, південних частин Причорноморської низовини й півночі Кримського півострова. Це свідчить про те, що в геологічному майбутньому Кримський півострів може стати островом Опускання зі швидкістю до 4,2 мм/рік спостерігається на територіях, де розташований Київ. Українські Карпати і Кримські гори зазнають помірно активних піднять зі швидкостями 2—4 мм за рік. Швидкі сучасні тектонічні рухи зумовлені впливом сейсмічно активних зон: Закарпатської, Кримсько-Чорноморської, Південно-Азовської і зони Вранча, які характеризуються проявом землетрусів з інтенсивністю від 2—5 до 8—9 балів. Українські Карпати пересуваються в північно-східному напрямку зі швидкістю до 2—3 мм/рік, а в межах Закарпатського прогину фіксуються процеси розтягування зі швидкістю 3—9 мм/рік.

В Україні немає діючих вулканів, але чимало згаслих У Закарпатті існує цілий вулканічний хребет, який саме із цих вулканів і складається, — Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо. Існують такі вулкани і в Криму. Мабуть, найвідоміший серед них — гірський

масив Карадаг — давній згаслий вулкан, музей мінералів просто неба (мал. 4).

Землетруси в Україні трапляються рідко. Ми відчуваємо переважно відгомін потужних землетрусів у зоні Вранча (Румунія). Однак не варто заспокоюватися. Сильні землетруси вже були й, напевно, трапляться знову. Вони можливі в Криму та Українських Карпатах як молодих складчастих спорудах, де тривають процеси горотворення.

Порівняйте умови для життя та господарської діяльності людини в Україні без землетрусів і в Японії — із землетрусами.

Сучасну геодинаміку неотектонічних процесів дозволяють вивчати космічні знімки, для визначення кількісних показників не-отектонічних рухів земної кори залучаються методи комп’ютерної обробки емпіричних даних на основі ГІС-технологій.

molodyvcheny.m.ua/files/joumal/2015/5/123. pdf — стаття Саранчук Г. М. Неотектонічні і сучасні рухи земної кори.

З ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТА ТЕКТОНІКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. Геологія і тектоніка планети постійно впливають на життя й господарську діяльність людини. В Україні землетруси бувають рідко, що сприяє будівництву й експлуатації різних споруд і транспортних магістралей. А наприклад, у Японії протягом року відбувається декілька тисяч підземних поштовхів, найсильніші з яких руйнують міста й села, забирають життя людей. Раптові опускання або підняття земної кори в океані призводять до виникнення руйнівних цунамі

Складіть картосхему можливого впливу землетрусів у зоні Вранча на найважливіші господарські об'єкти України.

Із геологічною будовою території пов’язані запаси корисних копалин. Розвиток світового господарства супроводжується все більшими обсягами видобутку із земних надр мінералів і гірських порід, які використовуються для виплавки металів, виробництва будівельних і хімічних матеріалів, опалювання приміщень. Україна належить до країн із великими запасами корисних копалин (світового та європейського значення). Їх видобуток змінює земну поверхню до невпізнання. В Україні передусім це стосується велетенських кар’єрів, де видобувають залізну і марганцеві руди. Найглибший залізорудний кар’єр уже має глибину понад 500 м, а найглибша шахта — понад 1,5 км.

Кар'єр Полтавського гірничо-збагачувального комбінату — один із найбільших у світі. Він має глибину близько 300, а ширину 8000 м. У чаші кар'єру проходить 420 км автомобільних (майже відстань від Києва до Тернополя) і 215 км залізничних (майже відстань від Харкова до Дніпра) шляхів для доставки руди на поверхню.

ВИСНОВКИ

Значний внесок у розвиток вітчизняної та світової географічної науки зробили українські вчені П. Тутковський і В. Бондарчук.

Неотектонічні рухи — рухи земної кори, які тривають протягом останніх 30 млн років. Відповідно до дії неотектонічних рухів південна частина України зараз повільно опускається, а Карпати і Кримські гори зазнають помірно активних підняттів.

З особливостями геологічної будови території пов'язані не тільки основні форми рельєфу, а й родовища корисних копалин.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що опускання однієї частини платформи призводить до підняття її протилежного краю.

2. Поясніть виникнення розломів у земній корі.

3. Спрогнозуйте можливість землетрусів у різних частинах України.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 Попередня сторінка:  24. Тектонічна та геологічна карти Укра...
Наступна сторінка:   26. Вплив зовнішніх та внутрішніх проце...^