Інформація про новину
  • Переглядів: 641
  • Дата: 25-02-2021, 20:21
25-02-2021, 20:21

28. Мінеральні ресурси України

Категорія: Географія





Попередня сторінка:  27. Дослідження рельєфу України. Вплив ...
Наступна сторінка:   29. Географія паливних ресурсів Україн...

Поясніть, чому люди не можуть обійтися без видобутку корисних копалин.

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ. Україна — одна з найбагатших на мінеральні ресурси країн світу. Вона не лише вирізняється запасами світового та європейського рівня деяких видів корисних копалин, але й характеризується їх великою різноманітністю та зосередженням багатьох із них у безпосередній територіальній близькості. Це створює передумови для найбільш

раціонального господарського використання корисних копалин (мал. 1).

Ви вже знаєте, що наявність тих чи інших корисних копалин тісно пов’язана з особливостями геологічної будови земних надр певної території. Надра України характеризуються великим різноманіттям тектонічних структур і складною геологічною будовою. Це зумовлює різноманіття мінеральних ресурсів

Корисні копалини можна класифікувати за різними ознаками, наприклад, за походженням. Для нас важливим є їх об’єднання в певні групи за способом використання в господарстві (мал. 2).

1. За допомогою схеми на мал. 2 поясніть, як утворилися окремі види корисних копалин, що класифіковано за способом їх господарського використання.

2. Які види мінеральних ресурсів, що вказано у правій частині схеми, є у вашій місцевості? Як їх використовують?

2 ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Вам уже відомо, що геологи шукають поклади корисних копалин, знаючи певні закономірності їх поширення в земній корі. Для того щоб зрозуміти ці закономірності, треба багато знати про природу їх утворення. Наприклад, яка різниця між мінералами та гірськими породами. Перші є природними утвореннями (тілами), які складаються з однієї речовини. Це золото у вигляді самородка, вода, кам’яна сіль, кварц, слюда, алмази

Найчастіше мінерали поєднуються в різні сполуки, утворюючи гірські породи. До них відносять і великі скупчення в земній корі одного мінералу. Наприклад, усім відомий вапняк є величезною масою мінералу кальциту. А граніт, що використовується як будівельне та облицювальне каміння, є поєднанням трьох мінералів — слюди, кварцу й польового шпату

Кожна гірська порода утворювалася в певних природних умовах, які протягом усієї геологічної історії Землі були дуже різними. Тому й гірські породи залежно від способу їх утворення (магматичні, осадові й метаморфічні) дуже відрізняються.

Ви вже знаєте, що корисні копалини тісно пов’язані з геологічною будовою території. Наприклад, Український щит — одна з найдавніших тектонічних структур Землі, що складається з гірських порід магматичного походження, багатий на родовища руд різних металів. Ця тектонічна структура, що займає майже третину території України, раніше була вкрита діючими вулканами. У їхніх давніх жерлах тепер розміщені кімберлітові трубки з алмазонос-ною породою. Кожна десята кімберлітова трубка має їх промислові запаси. Ця закономірність дозволяє шукати в надрах щита алмази. Майже скрізь у межах щита залягають і радіоактивні гірські породи, наприклад уранові руди

Поширені руди металів і в районах Альпійсько-Гімалайської складчастості, тобто в Карпатських і Кримських горах, де також зустрічаються гірські породи магматичного походження

Зовсім не випадково запаси нафти та природного газу зосереджені в товщах осадових гірських порід Передкарпаття, Дніпровсько-Донецької западини та на півдні країни. Наприклад, геологічна будова мілководдя Чорного та Азовського морів аналогічна геологічній будові дна Перської затоки й Каспійського моря. Імовірно, що в Україні на шельфі Чорного моря зосереджені запаси нафти й природного газу світового значення.

Закономірним результатом було відкриття родовищ бурштину майже на всій північній території України, де в минулі геологічні періоди росли густі хвойні ліси Вони виділяли живицю, яка, потрапивши в товщі гірських порід, за тривалий час метаморфізува-лася й перетворилася на коштовний камінь Знаючи закономірності поширення рудних корисних копалин у гірських породах магматичного походження, у майбутньому можливо відкрити в Сумській області родовища залізної руди як продовження родовищ Курської магнітної аномалії в тілі Воронезького кристалічного масиву

Доберіть із додаткових джерел інформацію про корисні копалини вашого регіону та закономірності їх поширення. Зробіть повідомлення на одному з уроків географії.

З СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Сучасні геологічні дослідження України вказують на те, що майже скрізь на території нашої держави розташовані родовища корисних копалин. Окремі з них уже давно розвідані, але ще не почали розроблятися

Як ви вважаєте, чи треба добувати мінеральні ресурси на всій території країни, розробляти всі розвідані родовища? Поясніть, чому саме.

В умовах збільшення кількості населення у світі постійно зростає потреба в мінеральних ресурсах. Вона загострюється через їх обмеженість. Крім того, мінеральні ресурси розподілені територією нашої планети дуже нерівномірно

Хоча Україна й належить до найбільш забезпечених мінеральними ресурсами країн світу, існують проблеми їх раціонального, екологічно безпечного використання.

Раціональне використання мінеральних ресурсів полягає у створенні оптимальної моделі розвитку держави та ефективної структури господарства, де переважають не добувні, а переробні високотехнологічні виробництва.

Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів ілюструє основну економічну суперечність: попит людини збільшується, а наявні природні ресурси обмежені. Тож існує небезпека часткового, а то й повного вичерпання відомих і доступних для використання ресурсів Землі. До них у першу чергу належать залізні й мідні руди, руди алюмінію, нікелю, хрому, марганцю, не кажучи вже про нафту і природний газ. Це змушує освоювати бідніші родовища, які часто розміщені у важкодоступних районах. Їх експлуатація стає дорожчою, доводиться використовувати мінеральну сировину комплексно, впроваджувати ресурсо-та енергозберігаючі технології, розширювати використання вторинних ресурсів, замінювати вуглеводневі джерела енергії на невичерпну енергію Сонця та вітру.

Оскільки розвиток виробництва нерозривно пов’язаний з експлуатацією природних ресурсів, неодмінно виникають гострі екологічні проблеми Особливо гострою на цьому тлі є проблема раціонального та екологічно ефективного розвитку енергетики

1. geo.gov.ua/ — офіційний сайт Державної служби геології та надр України.

2. geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodo-vyshch-korysnykh-kopalyn.htm — інтерактивна карта родовищ корисних копалин України.

США законсервували значні родовища мінеральної сировини на своїй території і купують дешеву сировину в інших країнах. Натомість вони пропонують сировинним країнам виготовлену з їх мінеральних ресурсів дорогу готову продукцію. При цьому США зберігають для майбутніх поколінь важливу промислову сировину та не загострюють екологічні проблеми в межах власної території

Складіть перелік екологічних проблем України, пов'язаних з експлуатацією родовищ корисних копалин.

ВИСНОВКИ

Мінеральні ресурси України — це вся сукупність запасів корисних копалин, що містяться в її надрах.

Корисні копалини можна класифікувати за різними ознаками — способом утворення та способом використання.

Існує тісний зв'язок між геологічною будовою території та закономірностями поширення в її надрах мінеральних ресурсів.

Переважаючий сировинний розвиток країни у XXI ст. вже не є ні раціональним, ні ефективним.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що експлуатація мінеральних ресурсів супроводжується екологічними проблемами.

2. Обґрунтуйте перспективи пошуку в Україні руд металів або паливних ресурсів.

3. Спрогнозуйте подальшу економічну долю країн із сировинною орієнтацією економіки.

Практична робота б. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв'язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: використовувати тектонічну, геологічну й фізичну карти, визначати вік гірських порід за геологічною картою; пояснювати значення понять «корисні копалини», «платформа», «щит», «плита», «область складчастості»; встанов

лювати зв’язки рельєфу з тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою

Обладнання: географічні атласи, настінні карти (тектонічна, геологічна, фізична), лінійка, простий і кольорові олівці, тектонічна контурна карта України.

Завдання

1. Розгляньте зміст та умовні знаки тектонічної, геологічної та фізичної карт в атласі. Виберіть п’ять-сім тектонічних структур у межах України та за допомогою цих карт заповніть таблицю.

2. Відповідно до складеної таблиці позначте на контурній карті тектонічні структури, підпишіть форми рельєфу, які їм відповідають, нанесіть родовища розвіданих там корисних копалин

3. Зробіть висновок про зв’язки, що існують між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Масляк, Даценко, Капіруліна (2021, поглиблений рівень)

 




Попередня сторінка:  27. Дослідження рельєфу України. Вплив ...
Наступна сторінка:   29. Географія паливних ресурсів Україн...



^