Інформація про новину
  • Переглядів: 132
  • Дата: 1-03-2021, 19:17
1-03-2021, 19:17

1. Кодування та декодування повідомлень

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  17. Алгоритми і програми у моїй професі...
Наступна сторінка:   2. Двійкове кодування

РОЗДІЛ 1

КОДУВАННЯ ДАНИХ ТА АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПОВТОРЮЄМО

З уроків інформатики ви знаєте, що відомості про навколишній світ і процеси, які в ньому відбуваються, називають інформацією. Людина отримує інформацію за допомогою повідомлень, які сприймає органами чуття. За способом сприйняття повідомлення поділяють на зорові (візуальні), смакові, нюхові, слухові (аудіальні) та дотикові (тактильні), за способом подання — на текстові, графічні, звукові, мультимедійні. Пристрої теж можуть сприймати повідомлення за допомогою датчиків або сенсорів

Вам відомо, що інформаційними процесами називають дії, які можна виконувати з інформацією: пошук, опрацювання, передавання, зберігання тощо.

Основними складовими стаціонарного комп’ютера є системний блок, монітор, миша та клавіатура. Усі складові комп’ютера поділяються на пристрої введення, виведення, опрацювання, зберігання.

 

 

Впродовж життя людина сприймає безліч повідомлень, опрацьовує інформацію, зберігає або передає отримані знання. Як це відбувається?

Опрацювання даних як інформаційний процес

З давніх-давен люди намагалися зберігати отриману з навколишнього світу інформацію, зокрема у вигляді наскельних малюнків (рис. 1.1). Зрозуміло, що передавати збережену таким чином інформацію від однієї людини до іншої було непросто. Проте до нас все ж дійшли відомості про життя наших предків.

В Україні поблизу Мелітополя є унікальне місце — Кам’яна Могила (рис. 1.2). На її каменях із прадавніх часів залишилося понад 3 тис. наскельних зображень. На них зображено людей, диких і свійських тварин, а також різноманітні знаки — пет-рогліфи

Зібрану інформацію можна опрацьовувати. Під опрацюванням ми розуміємо такі дії з інформацією, унаслідок яких отримується нова інформація або змінюється форма її подання.

Кодування та декодування

Повідомлення передаються від джерела до приймача каналами зв’язку. Під час розмови по телефону звукові сигнали (голос) перетворюються на електричні (кодуються), які по мережі передаються до співрозмовника і знову перетворюються на звукові (декодуються) (рис. 1.3).

Щоб передати повідомлення за допомогою технічних засобів, його необхідно закодувати відповідно до типу каналу зв’язку. Після передавання повідомлення набуває вигляду, зрозумілого для приймача.

Кодування — це перетворення повідомлення в зручну для передавання, опрацювання та зберігання форму.

Код — це набір символів або сигналів і правил їх використання для кодування повідомлень.

Декодування — це перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача

Після винайдення писемності як способу кодування природної мови найпоширенішим став спосіб подання повідомлень за допомогою символів, наприклад ієрогліфів, літер тощо.

Окремими ієрогліфами позначаються певні об’єкти або поняття (рис. 1. 4), літерами — окремі звуки усного мовлення, із яких складаються слова, речення тощо

Ті самі повідомлення можна кодувати в різний спосіб. Для цього використовують цифри, знаки, жести, світлові, звукові та електричні сигнали тощо

Звук [а] можна закодувати і літерою А, і певним жестом, і у вигляді сигналів — короткого та довгого звукових, які на папері позначають крапкою і тире (рис. 1.5).

Можна вигадати також власний код для передавання текстових повідомлень, наприклад, замінюючи літери іншими символами, малюнками або цифрами. Для декодування повідомлення потрібно знати, як воно закодоване, це дозволить відновити його зміст

Зверніть увагу на те, що те саме позначення може мати різні значення залежно від галузі його використання

Велика латинська літера V може позначати об’єм тіла та римську цифру 5, літера Р — звук, периметр, вагу тіла.

Приймати, декодувати й опрацьовувати повідомлення може людина, створений нею прилад, тварина.

На рис. 1.6. навчений службовий собака вправно виконує команди, які закодовані людиною у вигляді жестів.

Способи кодування безперервно удосконалюються, адже вдало закодовані дані сприяють більш ефективному їх використанню у всіх галузях людської діяльності.

Питання для самоперевірки

1. Як у давнину люди зберігали інформацію?

2. Що таке кодування; код; декодування?

3. Як повідомлення передається від джерела до приймача?

4. Як кодуються звуки природної мови?

5. Чи можна закодувати поняття? Наведіть приклад.

6. Опишіть кілька способів кодування звука [а].

Вправа 1

1. Розгляньте наскельний малюнок (див. рис. 1.1). Яка інформа

ція, на вашу думку, в ньому міститься?

2. Знайдіть в інтернеті азбуку Морзе і закодуйте слово «інфор

матика».

3. Знайдіть в інтернеті відомості про шрифт Брайля і підготуйте

повідомлення про абетку Брайля.

4. Вигадайте власну систему кодування. Закодуйте будь-яке по

відомлення та запишіть Обміняйтеся зошитами з однокласником (однокласницею) і кодом (ключем) декодуйте написане

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 1 із автоматичною

перевіркою результату

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 Попередня сторінка:  17. Алгоритми і програми у моїй професі...
Наступна сторінка:   2. Двійкове кодування^