Інформація про новину
  • Переглядів: 99
  • Дата: 15-03-2021, 19:37
15-03-2021, 19:37

5-6. Церковні та релігійні проблеми в Україні XVI столітті

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  4. Соціально-економічне становище укра...
Наступна сторінка:   7. Берестейська церковна унія 1596 року і...

Пригадайте, що таке Реформація. Коли і з яких причин вона розпочалася в Європі? Які зміни вона спричинила в політичному та культурному житті європейських країн?

1. КРИЗА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в XVI ст.

У XVI ст. в становищі православної церкви наростали кризові явища. Після падіння Константинополя в 1453 р. всі православні патріархи опинилися на території Османської імперії, що поставило їх у політичну залежність від мусульманської держави. Віддалені від Константинополя землі України майже не відчували духовного впливу й підтримки центру світового православ’я. У 1589 р. московського митрополита проголошують Патріархом Московським. І хоч ці дії були самочинними і деякий час не визнавалися православним світом, але на боці московської церкви стояла сильна держава.

Опрацюйте схему. Пригадайте/дізнайтеся, які історичні події призвели до виникнення названих у схемі причин кризи української православної церкви. Спробуйте доповнити її, використавши знання з курсу всесвітньої історії.

Православна церква в Речі Посполитій попри проголошені в державі приципи віротерпимості, відчувала жорсткий тиск з боку дедалі сильнішого католицизму. В останній третині XVI ст. католицька церква активно реформується. Це виявилося з підвищенням освітнього рівня духовенства, відкриттям спеціальних освітніх закладів, впровадженням суворої дисципліни і нових вимог до вірян. Католицькі проповідники посилили конкуренцію з протестантами за душі вірних. У цей час в їхнє поле зору потрапили і православні. Певна напруга в релігійних відносинах дала про себе знати із впровадження в 1582 р.

Римським Папою Григорієм XIII нового календаря, що дістав назву григоріанського. Але православна церква його не визнала та продовжувала здійснювати релігійні відправи за старим юліанським календарем.

Питання врешті було полагоджене. Король Стефан Ба-торій у 1584 р. видав універсал, яким залишав православним старий календар у сфері богослужіння.

Привілей Сигізмунда Августа, 1572 р.

Хочемо та постановляємо, щоб українці нарівні з іншими міщанами та перед міщанами поляками римської віри вживали всіх прав, привілеїв, вільностей... наданих місту Львову... і користувались ними без всяких винятків. Священники їхні, церкви грецького обряду, які тепер живуть і будуть жити у майбутньому, повинні бути вільні та звільнені від будь-яких податків.

Скарга Львівського Успенського братства 1593 р.

Насамперед змушувала рада Львова великим насильством нас, осілих міщан, наших дітей і нашу челядь до послуху папському костьолу, до свят нового календаря, мордуючи в’язницями і караючи штрафами. А такого навіть у поганській державі не терпить християнський народ.

У чому, за свідченням документів, полягає відмінність між правовим статусом і реальним становищем православних у Речі Посполитій?

У православних Речі Посполитої посилювалося відчуття меншовартості своєї церкви. І справа була не тільки в тиску католицтва — православна церква мала значні внутрішні проблеми. Першою з них було право патронату світських володарів. Представники шляхетського стану за власний кошт утримували церкву, надаючи їй землі та грошові кошти. Отже, вони впливали на всі церковні справи аж до призначення священників і єпископів. А це породжувало негативні явища, коли духовними особами ставали геть невідповідні особи, використовуючи гроші та протекцію. Інша проблема полягала в низькому освітньому рівні православного духівництва: частина священників були неписьменними, адже не було спеціальних закладів для навчання духовних осіб. Вони не могли скласти конкуренцію освіченим католицьким богословам. Не ліпшим був і моральний стан духівництва — порушення біблійних настанов і моральних норм, торгівля церковними посадами і жага до наживи стали повсякденним явищем.

Сергій Плохій, український і американський історик

Низький освітній рівень духівництва, порушення моральних стандартів і церковних канонів, поширеність симонії (купівлі і продажу церковних посад) і цілковитий контроль над церквою з боку світських патронів були проявами загальної кризи українського православ’я наприкінці XVI ст.

Як історик оцінює стан православної церкви? У чому, на вашу думку, він вбачає причини її кризи?

Перебуваючи у такому стані, православна церква дедалі більше програвала змагання за статус в державі та вплив на вірян більш динамічному і гнучкому католицтву.

Церковне життя на українських землях у складі Речі Посполитої в XVI — першій половині XVII ст.

1. Укажіть межі утворення Київської православної митрополії. Встановіть, які території (єпархії) прийняли унію.

2. Які землі та держави сповідували іслам, православ’я, католицтво.

3. Назвіть осередки діяльності єзуїтів в українських землях.

2. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ В УКРАЇНІ

Пригадайте, які верстви населення і з яких міркувань підтримали Реформацію в країнах Західної Європи.

У 30-40-х роках XVI ст. Реформація досягла теренів Речі Посполитої. Протестантами ставали переважно представники шляхти і магнатських родів. Саме ці верстви приваблювали кальвіністські ідеї — послаблення влади церковних ієрархів, ліквідація церковного землеволодіння, обмеження втручання держави та короля в церковні справи і контроль мирян над духівництвом.

Серед української шляхти протестантів було небагато, проте траплялися прибічники кальвінізму. Народна мова в богослужінні, спрощення обрядовості, ліквідація церковної ієрархії, моральне самовдосконалення — ці ідеї падали на сприятливий ґрунт. Хоч Реформація виникла в лоні католицької Церкви, відколовши від неї значну частину вірних, вона послужила водночас добрим поштовхом для оновлення православної церкви.

Сергій Плохій, український і американський історик

Протягом XVI ст. в Західній і Центральній Європі релігія невпинно перетворювалася на потужну зброю боротьби аристократів проти наступу королівської влади на їхні права... в тандемі з реформаційними рухами, насамперед кальвінізмом. У руських землях польського королівства та Великого князівства Литовського магнатська опозиція збиралася, здебільшого, під стягом православ’я.

Поміркуйте, чим зумовлена відмінність у виборі релігії опозицією в Західній Європі та руських землях.

Проявом оновлення православної церкви був перший переклад Святого Письма народною староукраїнською мовою, здійснений в 1556-1561 рр. та відомий як «Пересопницьке Євангеліє».

Пригадайте ознаки Реформації. Поясніть, чому переклад «Пересопницького Євангелія» можна вважати проявом впливу Реформації на українські землі.

Слідом за Реформацією на землі Речі Посполитої поширилася Контрреформація — реакція католицької церкви на загрозу, яка виникла. Головними засобами боротьби з протестантизмом католики обрали освіту, церковну проповідь, поширення книжок. Створений у 1540 р. орден єзуїтів після 1569 р. почав відкривати в Речі Посполитій єзуїтські колегіуми. Ці навчальні заклади давали найкращу на той час освіту, поєднуючи її з католицьким вихованням учнів. На українських землях були створені 13 таких колегіумів: зокрема у Львові, Луцьку, Перемишлі та Кам’янці.

Подумайте, чи можна вважати поширення єзуїтських колегіумів складовою розвитку культури й освіти на українських землях. З якою метою їх створювали і яким був вплив єзуїтських шкіл на українське суспільство?

3. ПРАВОСЛАВНІ БРАТСТВА. КНИГОВИДАННЯ. ВАСИПЬ-КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИЙ

Пригадайте, як була організована освіта в європейських школах й університетах. Що таке «сім вільних мистецтв»? Коли і ким було започатковано книгодрукування?

Вплив Реформації призвів до того, що православні міщани за зразком протестантських самоврядних громад почали створювати братства.

Яке значення відігравали братства у житті українського суспільства?

Перше братство було створене в 1542 р. у Львові. Невдовзі братства з’явилися і в інших містах. Братства підтримували православних ремісників і торговців, займалися доброчинністю, утримували православні храми. Особливим напрямом їхньої діяльності була освіта. Братства виступали

захисниками православ’я. Конкурувати з єзуїтськими колегіумами було складно, але необхідно. У 1585 р. була створена братська школа у Львові, при ній заснована друкарня. Освіта в братських школах була побудована за європейським зразком і спиралася на вивчення «семи вільних мистецтв», до яких зазвичай додавалися грецька і церковнослов’янська мови.

Печатка Львівського Успенського братства

Церковні братства — національно-релігійні об’єднання українських православних міщан у XVI-XVII ст.

Грамота патріарха Іоакима від 15.01.1585 р.

Хочуть... панове міщани львівські школу заснувати для навчання дітям християнським усіх станів, які би мали вчитися Письма Святого грецького і слов’янського, щоб не був їхній християнський рід неначе безсловесним через свою невченість. І також купити друкарню, потрібну для тієї школи.

1. Як пояснює патріарх мету створення школи?

2. Навіщо було засновувати при школі друкарню?

При братствах засновували друкарні, найбільші з яких — у Львові та Києві. До Львова був запрошений друкар Іван Федорович, змушений тікати з Москви, де на той час книгодрукування сприймалося як єресь. У 1574 р. коштом Львівського братства було видано книгу «Апостол» накладом близько тисячі примірників і «Азбуку» для братських шкіл. У 1591 р. — підручник грецької та церковнослов’янської мов «Адельфотес».

Як ви розумієте вислів історика Сергія Плохія: «Застосування друкарського верстата поглибило релігійну боротьбу в українських і білоруських землях»?

На гроші Львівського братства було збудовано Успенську церкву, до комплексу якої входили також каплиця Трьох святителів і вежа Корнякта.

Самоврядні братства набули великої ваги, найбільші з них домоглися права ставропігії — прямого підпорядкування константинопольському патріарху. Так вони стали не просто незалежними від місцевих єпископів і духівництва, а намагалися встановити свій контроль над церковними справами. Це спричинило загострення відносин між братствами та православними ієрархами.

1. Поміркуйте, про які цілі та можливості Львівського братства свідчило спорудження Успенської церкви.

2. Скориставшись додатковими джерелами, дізнайтесь, які ще церкви були зведені на українських землях коштом православних братств.

Захисниками православної церкви були не тільки міщани, а й шляхта, яка на Волині та Київщині була переважно православною. До них долучилися деякі представники аристократичних магнатських родів. Найяскравішою постаттю серед оборонців православ’я був князь Василь-Костянтин Острозький.

Портрет князя В.-К. Острозького (невідомий художник XVII ст.)

Які особисті якості князя, на вашу думку, хотів підкреслити художник?

Князь Василь-Костянтин Костянтинович Острозький (1526/ 1527-1608 рр.) наприкінці XVI ст. був найбільшим після короля землевласником Речі Посполитої,... володів містечками та більш як двома тисячами сіл, отримуючи з цих земель величезні прибутки. Самотужки міг виставити військо чисельністю 15-20 тис. осіб. З 1559 р. був воєводою київським, а в 1573 р. одним з можливих кандидатів на королівський престол. Зробив свою резиденцію в Острозі

культурним осередком, заснував монастирі та церкви, підтримував Львівське братство. Освітня і меценатська діяльність князя сприяла поєднанню українських традицій із західноєвропейськими ідеями Відродження.

У 1578 р. в Острозі князем була заснована академія, яка створила противагу єзуїтським колегіумам і протестантським школам. Тут вивчали «сім вільних мистецтв», латинську, грецьку і церковнослов’янську мови. Так було започатковано новий тип навчального закладу — слов’яно-греко-латинську школу.

Опишіть навчальний процес у слов’яно-греко-латинській школі. Чим цей заклад відрізнявся від інших типів шкіл, які існували?

Наталя Яковенко, українська історикиня

Створення школи слов’яно-греко-латинського типу було справжньою революцією в освітній православній традиції, вперше поєднавши на порубіжжі греко-слов’янського культурного ареалу і католицької Європи візантійський Схід з латинським Заходом.

Чим відрізнялася Острозька академія від європейських університетів? Чим були зумовлені ці відмінності? Чому, на вашу думку, дослідниця вважає її створення революцією?

Того ж 1578 р. на запрошення князя Острозького до Острога переїздить Іван Федорович. У 1581 р. він видав «Острозьку Біблію» — перше у світі друковане Святе Письмо слов’янською мовою.

Князь Острозький навіть просував ідею переведення центру патріархату з османського Константинополя до православного Острога. План не був реалізований, але він свідчив про великі амбіції українських магнатів.

Віртуальна екскурсія Музеєм книги і друкарства м. Острога в Рівненській області

Поміркуйте, у чому полягало значення видання друкованої Біблії слов’янською мовою для православного населення українських земель.

Аргументовано доведіть або спростуйте думку Сергія Плохія: «Як Кальвін обернув Женеву на протестантський Рим, Острозький намагався зробити з Острога православну Женеву».

4. ВИНИКНЕННЯ ІДЕЇ ЦЕРКОВНОЇ УНії. ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА

Пригадайте, коли та з яких причин відбувся розкол єдиної християнської церкви на католицьку й православну.

Незважаючи на те, що розкол у християнській церкві тривав з ХІ ст., в обох церквах завжди були прихильники відновлення єдності християнства. Рух за церковну унію активізувався наприкінці XV ст., коли над Візантією нависла османська загроза. Православна церква сподівалася на підтримку католицького Заходу в боротьбі проти мусульман. Висловлювала згоду перейти під владу Папи Римського за умови збереження православних обрядів і порядку богослужіння. Зацікавлені були в об’єднанні і католики. У 1439 р. у Флоренції відбувся об’єднавчий церковний собор, який проголосив Флорентійську унію — відновлення єдності християнських церков під владою Папи Римського.

Але проголошена унія насправді не відбулася. Протиріччя між церквами були глибші, ніж здавалося її авторам. Унію не визнало Московське царство. А невдовзі ситуація погіршилася через захоплення Константинополя османами.

Наприкінці XVI ст. ідея унії християнських церков знову ожила — тепер її просували не так православні, як католики, які прагнули єдності перед загрозою поширення протестантизму. У 1581-1582 рр. папський посол Антоніо Поссевіно відвідав спочатку Москву, а потім Острог, намагаючись схилити православних володарів до єдності.

У 1577 р. побачив світ трактат єзуїта Петра Скарги «Про єдність Божої Церкви під одним пастирем». У трактаті Скарга вказує на необхідність унії православної та католицької церков у Речі Посполитій. Скарга вважав, що тільки унія дасть змогу зняти суперечності між православними й католиками, зміцнити єдність держави та викоренити єресь протестантизму. Трактат Скарги сприяв появі полемічної літератури — жанру богословських творів, присвячених захисту або спростуванню ідеї унії церков. У 1587 р. ректор Острозької академії Герасим Смотрицький

відповів твором «Ключ Царства небесного», у якому заперечував підкорення православної церкви Риму. Його син Мелетій (Максим) Смотрицький написав поетичний «Тре-нос» — символічний плач Східної Церкви за своєю волею. Нищівній критиці піддав церковних ієрархів богослов Іван Вишенський в «Посланні до єпископів». Від прибічників унії переконати православних намагався священник Іпатій Потій у трактаті «Унія». Тільки до нашого часу збереглося близько 200 творів цього жанру.

Полемічна література — жанр богословської літератури, у якій обговорювалися дискусійні питання щодо унії католицької і православної церков.

З твору «Тренос» Мелетія Смотрицького

...Біда в містах і селах, біда в полях і дібровах, біда в горах і земних безоднях. Немає жодного місця спокійного ані житла безпечного. День у болістях і ранах, ніч у стогнанні і зітханні. Влітку спека до млості, взимку мороз до смерті: бо ж гола-голісінька і аж на смерть гнана буваю. Колись гарна і багата, тепер споганіла і убога. Колись королева, всьому світові люба, тепер усіма зневажена і спечалена. Приступіть до мене, усі живі, всі народи, всі жителі землі! Послухайте голосіння мого і дізнайтесь, якою я була колись, і подивуйтеся.

Якою автор зображає у своєму творі православну церкву? До чого закликає вірян?

Опрацюйте схему. За допомогою додаткових джерел інформації складіть коротку біографічну довідку одного з авторів-полемістів.

Петро Скарга

... і бджоли, і лелеки, і звіри одного мають вожака,... одне сонце в небі освітлює всі зорі, один суддя в одному місті, один король в одному королівстві. і церква ангельська здіймається до одного глави. має відкинути помилки греків та об’єднатися з осердям істинної віри.

Герасим Смотрицький

Учителі костьолу римського. звертаються до вас, народи руські, різними методами, засобами підносячи честь, святобливість, багатство і над всіма під небом зверхність своїх католиків римських і від них встановлені закони і віри також, а ваших патріархів грецьких. явно топчуть ногами і закликають вас до єдності.

Мелетій Смотрицький

Ви, архієреї і ієреї, пастирі і учителі овець розумного стада Христового! Стійте і не хитайтесь в дарованій вам од Бога вірі, дбайте. про довірених вам овечок.

Іван Вишенський

Хай прокляті будуть владики, архімандрити і ігумени, котрі монастирі привели в запустіння і починили собі із святих місць фільварки, а самі. у них перебувають тільки тілесно і по-скотському. гроші збирають з тих прибутків, що подані для Христових богомольців. синів одягають, жінок прикрашають, слуг множать. заживають розкіш поганську.

Іпатій Потій

Знай же тоді, християнський брате, що найголовніших артикулів, які перешкоджають тій згоді є п’ять: перший — про походження Духа Святого; другий — про чистилище; третій — про зверхність. найстаршого пастора; четвертий — про календар; а п’ятий. — про антихриста. Вся служба Божа, святі тайни і всі інші. обряди нашої святої Східної Церкви залишаються цілими і ні в чому не порушеними.

За допомогою наведених цитат і додаткових джерел інформації виконайте творчий проект. Об’єднайтеся в дискусійні групи, підсумуйте аргументи прибічників і противників церковної унії. За підготовленими тезами проведіть у класі дискусію щодо можливості й необхідності об’єднання православної і католицької церков.

Отже, наприкінці XVI ст. у православній церкві України наростали кризові явища. Пошуки виходу із цієї кризи своєю чергою загострили протиріччя всередині православних громад.

Онлайн-вправа «Полемічна література»

http://surl.li/ldvm

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. У чому полягала криза православної церкви в Україні у XVI ст.?

2. Як впливало на розвиток православної церкви право патронату?

3. Коли було видано Пересопницьке Євангеліє?

4. Що таке братство? Схарактеризуйте діяльність православних братств.

Обговорюємо в групі

1. Як вплинуло на релігійну ситуацію в Україні поширення реформаційних і контрреформаційних впливів?

2. Який вплив на церковну ситуацію в Україні мала Острозька академія?

3. Як ставилася українська знать до ідеї об’єднання православної і католицької церков?

4. Як впливав на релігійну ситуацію в Україні розвиток полемічної літератури?

5. Роздивіться сучасну пам’ятну монету, випущену Національним банком України. Складіть її опис. Яку інформацію про православні братства ви отримали?

Мислю творчо

1. Підготуйте розповідь про сучасну історію Острозької академії. Чи хотіли б ви навчатися у цьому вищому навчальному закладі?

2. За допомогою вчителя і додаткової літератури зіставте становище православної церкви у Речі Посполитій і Московському царстві в XVI ст.

3. Підготуйте тези доповіді на науковій учнівській конференції на тему: «Реформація і контрреформація: український вимір».

 

 

Це матеріал з підручника Історія України 8 клас Щупак, Бурлака

 Попередня сторінка:  4. Соціально-економічне становище укра...
Наступна сторінка:   7. Берестейська церковна унія 1596 року і...^