Інформація про новину
  • Переглядів: 7294
  • Дата: 17-03-2021, 18:49
17-03-2021, 18:49

1. Вступ. Ранній Новий час в історії людства

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  13. Річ Посполита: шляхетська демократі...
Наступна сторінка:   2. Великі географічні відкриття європе...

Пригадайте, які періоди історії людства ви вивчали в попередніх класах. Кого з видатних діячів попередніх епох ви пам’ятаєте?

1. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СПАДЩИНА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЇ СВІТУ І УКРАЇНИ

Історію доби Середньовіччя (від середини V до кінця XV ст.) ви вивчали у 7 класі. Цей відрізок історії людства охоплює час від падіння античної цивілізації під ударами варварів до зародження гуманізму. Середньовіччя було добою романтизованого рицарства, хрестових походів і панування релігійного світогляду. У цей період основою для життя людини була земля, за володіння якою розгорталися феодальні війни.

Тривалий час середні віки називали « темними віками».

1. Пригадайте, коли з’явилася характеристика Середньовіччя як «темних віків». Чим була зумовлена така оцінка цієї доби? Які факти з історії Середньовіччя дають змогу спростувати цю думку? Для виконання завдання скористайтеся історичним колажем.

2. Визначте, які досягнення доби Середньовіччя ілюструє колаж; які ілюстрації «нагадують» нам історію українських земель доби Середньовіччя.

Саме від доби Середньовіччя до нас дійшли важливі традиції політичного, господарського, культурного життя і повсякдення.

На теренах середньовічних просторів постали сильні держави, великі міста, які й сьогодні приваблюють туристів перлинами середньовічної культури. У станово-представницьких монархіях Європи внаслідок гострих суспільних дискусій ствердилися основи сучасної демократії. Саме в європейських містах постала ідеологія гуманізму, що утверджувала повагу до людини і її гідності.

Онлайн-гра «Пам’ятки Середньовіччя в сучасному світі»

https://cutt.ly/qoSDgyv

1. Поясніть, яку роль у житті суспільства відігравали запропоновані в історичній хмаринці «винаходи» доби Середньовіччя.

2. Якими із цих винаходів ми користуємося й сьогодні?

На перетині історичних шляхів середньовічного світу творило свою історію населення теренів Русі-України. Закладалися основи світогляду українського народу, формувалися культурні традиції нашої країни.

Пригадайте й поясніть, яку роль в історії українських земель за доби Середньовіччя відіграли герої історичної хмаринки.

Пригадайте, які пам’ятки культури середньовічної Русі-України дійшли до нашого часу: виконайте онлайн-вправу:

https://cutt.ly/ChVTwFG

2. НОВИЙ ЧАС. ПЕРІОДИЗАЦІЯ МОДЕРНОЇ ДОБИ

Протягом XIV-XV ст. у середовищі середньовічного суспільства почали з’являтися ознаки переходу людства на наступний щабель цивілізаційного розвитку. А вже наприкінці XVI ст. мислителі Відродження констатували початок Нового часу — часу прогресу, істотних зрушень у всіх сферах життя європейського суспільства.

Новий час (або Модерна доба) — період в історії людства (кінець XV — початок ХХ ст.), протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства; період становлення сучасної європейської цивілізації.

Зазначимо, що становлення нового суспільства відбувалося різними темпами, мало свої особливості в різних країнах. Модерне суспільство поставало в жорсткому протистоянні із залишками середньовічних традицій. Тому в історії Нового часу виокремлюють два періоди: Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) та власне Новий час (Модерна доба).

Розгляньте портрети людей доби Раннього Нового часу. Дізнайтеся про їхню діяльність або про діяльність авторів полотен. На основі здобутої інформації схарактеризуйте образ людини Ранньомодерної доби.

Розкриваючи зміст Модерної доби, ми звертаємо увагу на якісні зміни в житті саме європейського суспільства. Це зумовлено тим, що саме за Нового часу цивілізаційні центри пішли власними шляхами розвитку: Західна Європа — шляхом модернізації усіх сфер суспільного життя, а більшість неєвпропейських країн йшла власним традиційним шляхом розвитку аграрно-ремісничого суспільства. Тому суспільства східних країн учені часто називають традиційними.

Поміркуйте, як складатимуться відносини між західною модерною цивілізацією і традиційними східними цивілізаціями. Вплив якої цивілізації буде сильнішим у світі за доби Нового часу? Чому?

3. РАННЬОМОДЕРНА ДОБА В ІСТОРІЇ ЄВРОПИ Й УКРАЇНИ

Працюючи з наступним фрагментом параграфа, заповніть у зошиті схему «Характерні риси Ранньомодерної доби» в Європі й Україні.

Які ж зміни відбувалися у світі за доби Раннього Нового часу? Чим жили в цей час жителі українських земель?

Починаючи з кінця XV ст. внаслідок Великих географічних відкриттів світ людини значно розширився. Сміливі мореплавці відкрили нові континенти й морські шляхи. Європейська цивілізація поширила свій вплив на так званий Новий світ — Америку й Австралію, а також на менш доступні раніше азійські землі.

Розширення контактів, доступ до нових земель і ресурсів сприяли розвиткові ремесел і торгівлі. На перші ролі в суспільстві виходили підприємливі люди з капіталом, який витрачали не на розкіш і розваги, а на розвиток власної справи — мануфактури, крамниці, банківської справи.

Поряд з фізичною працею в суспільстві зростала потреба в людях розумової праці.

З розвитком науки й техніки, розширенням знань про навколишній світ поступово втрачала свої позиції в суспільстві католицька церква. У Європі поширювався

рух за оновлення релігійного вчення, можливість долучатися до читання Біблії зрозумілою народною мовою. Так розпочався рух за реформування церкви. Боротьба між традиційною церквою і прихильниками Реформації була тривалою і жорстокою. Її результатом було виникнення нової течії у християнстві — протестантизму.

Важливі зміни відбувалися і в політичному устрої: на європейських теренах постали централізовані держави з абсолютною владою монархів.

На зміну середньовічному поділу на стани в суспільствах поступово зростало усвідомлення належності до певної національної спільноти — розпочався процес формування сучасних європейських націй.

Водночас поступово визрівало переконання, що справжнім завданням держави є служіння громадянам. Ці ідеї спричинили початок боротьби за встановлення громадянського суспільства.

За Ранньомодерної доби особливим шляхом розвивалися українські землі, які перебували на межі між західноєвропейським і східним світами.

Протягом усього періоду Раннього Нового часу за панування на українських теренах боролися три великі сили: Королівство Польське (згодом

— Річ Посполита), Велике князівство Московське (згодом

— Московське царство, Російська імперія) та Османська імперія.

Висловіть припущення, як образи, зображені на картинах, ілюструють Ранньомодерну добу?

З початком формування українського народу оборонцем його інтересів, православної віри було козацтво. Саме козацтву історією було визначено роль продовжувача державотворчих традицій. У результаті Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького середини

XVII ст. в Україні постала унікальна козацька держава — Військо Запорозьке.

Тривала боротьба за власну державу завершилася для українських земель драматично — наприкінці XVIII ст. українські землі втратили державність, більшість земель були розподілені між Російською та Австрійською імперіями.

Відомий американський і український історик Сергій Плохій запропонував образ України як «Брами Європи». На перетині західної та східної цивілізації перебувала Україна й за Ранньомодерної доби.

Книжка Сергія Плохія «Брама Європи»

1. Висловіть свою думку щодо запропонованого істориком образа України.

2. Які особливості та події Ранньомодерної доби в Україні, описані в тексті параграфа, підтверджують думку історика?

Водночас Ранньомодерна доба в Україні позначилася поширенням передових європейських ідей. У 1574 р. в українських землях було започатковано книгодрукування.

Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. постали навчальні заклади європейського зразка: Острозька академія і Києво-Могилянський колегіум.

На хвилі боротьби між посиленням впливу католицизму та збереженням православ’я постала Українська греко-католицька церква, яка згодом стала духовним лідером у боротьбі за українське національне відродження.

У XVIII ст. з Європи в Україну прийшли ідеї Просвітництва та мистецький стиль бароко. До сьогодні окрасами українських міст є архітектурні пам’ятки, збудовані у стилі козацького бароко.

Ранньомодерна доба завершилася для українців втратою власної державності. Історія висунула перед українцями важливе завдання на наступний період — відстояти право на національну окремішність і виграти боротьбу за створення незалежної держави.

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Розташуйте в хронологічній послідовності історичні епохи. Назвіть хронологічні межі історичних періодів.

2. Розгадайте анаграми й утворіть логічні пари.

3. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

https://cutt.ly/tkJraXZ

1. Поясніть, як змінилося життя людства західної і східної цивілізацій протягом Ранньомодерної доби. Чим це було зумовлено?

2. На основі укладеної схеми (с. 9) назвіть спільні й відмінні риси в розвитку Європи й українських земель за Раннього Нового часу.

Мислю творчо

1. Уявіть себе мислителем/мислителькою епохи Відродження і напишіть есе «Чому наступний після Середньовіччя період історії називають Новим часом».

2. Скористайтеся додатковими джерелами інформації і виконайте ілюстрований творчий проєкт «Цивілізаційна спадщина Ранньомодерної доби в сучасному світі», «Історія Раннього Нового часу в кінематографі / комп’ютерних іграх» (на вибір).

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака (2021)

 
Попередня сторінка:  13. Річ Посполита: шляхетська демократі...
Наступна сторінка:   2. Великі географічні відкриття європе...^