Інформація про новину
  • Переглядів: 245
  • Дата: 10-04-2021, 00:29
10-04-2021, 00:29

Вступ до курсу "Всесвітня історія" за 8 клас

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  19. Узагальнення з розділу 3 «Держави За...
Наступна сторінка:   1. Морські експедиції португальців та ...

Який епізод з історії Середніх віків ви запам'ятали найкраще?

1. Середні віки в історії Європи та України. Епоха середньовіччя тривала понад тисячу років - з V по XV ст. Вона увібрала в себе Велике переселення народів, традиції сільського життя і бурхливий розквіт міст. Це був час мирної праці та кривавих війн, великих святих і вогнищ інквізиції, видатних винаходів і переслідування вільнодумців.

Варварські нашестя знищили античний світ, його господарство та культура поринули в безодню. Проте коріння європейської цивілізації збереглося і змогло пробити шлях до нового піднесення. За десять століть склалося нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи й Азії, зародилася нова цивілізація. Саме в добу середньовіччя виникли народи й країни, які продовжують існувати й сьогодні. Навіть звичний для наших сучасників поділ Європи на Західну та Східну відбувся теж тоді.

Які країни Західної та Східної Європи виникли в період середньовіччя, а які - занепали?

У середні віки виникли й зросли міста з їхніми ремеслами, торгівлею, соборами, університетами й особливим способом життя. Вони стали центрами формування нового гуманістичного світогляду та нової ренесансної культури. Середньовіччя виявило здатність постійно вдосконалюватися, знаходити нові форми розвитку.

Які події середньовіччя зображено на стрічці часу?

Виникла більшість сучасних держав і переважно визначилися їхні кордони, було закладено основи майбутніх націй і національних мов. Головним підсумком Столітньої війни, що завершилася 1453 р., стало об’єднання Франції, яка перетворювалася на сильну централізовану державу. В історії Англії також почався новий етап - на зміну станово-представницькій монархії приходила необмежена, абсолютна, влада короля. Німеччина та Італія на схилку середньовіччя залишалися роздробленими. Абсолютизм складався і в Іспанії, об’єднаній

Розгляньте мініатюру. На її основі розкажіть, які обладунки та зброю використовували в ті часи.

завдяки шлюбу арагонського принца Фердинанда та кастильської принцеси Ізабелли в 1479 р. 1492 р. сталася історична подія - падінням Гранадського емірату завершилася Реконкіста. Арабської Іспанії більше не існувало. Натомість спроба відвоювати Єрусалим у мусульман під час хрестових походів завершилася невдачею. Після того як турки в 1453 р. захопили Константинополь, перестала існувати Візантія. У Центрально-Східній Європі потужною силою стало Польське королівство. За правління Івана ІІІ Московська держава після років монгольського панування перетворилася на сильну централізовану державу.

В історії України доба середньовіччя є однією з найяскравіших, повною злетів і поразок. Цей період пов’язано з розселенням слов’ян та утворенням давньоукраїнської держави - Київської Русі-України.

Історичне значення князівської доби в історії України

Набуття ваги на міжнародній арені - розвиток зв’язків із країнами Західної Європи та Візантією, зокрема династичні шлюби

Розвиток міжнародних торговельних зв’язків. Київ став потужним центром міжнародної торгівлі

Збагачення матеріальної та духовної культури українського народу

Прийняття християнства як офіційної релігії

Започаткування традицій державності та незалежності України

Після монгольського завоювання спадкоємицею Київської Русі стало Галицько-Волинське князівство. Але наприкінці доби середньовіччя українські землі втратили самостійність, увійшовши до складу Великого князівства Литовського.

Коли та за яких обставин відбулося хрещення Русі-України?

2. Поняття та періодизація Нового часу (Модерної доби). Наприкінці XV ст. з’явилася людина нового типу. Вона усвідомлювала докорінні зміни у світі, що її оточує, - у побуті, економіці, політичному та культурному житті. Люди стали по-іншому мислити та сприймати себе в новому світі. Так, серед мислителів епохи Відродження народилося поняття про історичну добу, що йшла після періодів античності та середніх віків - Новий (Модерний) час.

Він приніс із собою розуміння цінності людини та її життя, усвідомлення, що потрібно розбудовувати нові стосунки між людьми, нові порядки в державах. Кордони людських знань суттєво розширилися, а поширенню їх значно сприяло винайдення книгодрукування. Поява вогнепальної зброї у ХІІІ ст. змінила всю військову справу, зменшивши вплив і могутність середньовічного лицарства. Стрімко розвивалося товарно-грошове господарство та торгівля. Якісно новий етап розвитку переживало мистецтво - поряд із шедеврами на релігійні теми розповсюдження набували пейзажі та портрети. Дедалі більше обурення викликали свавілля священників і заможність католицької церкви. Навіть прості люди піддавали сумнівам її вчення. Неминучими ставали релігійні конфлікти та війни, які забрали тисячі життів.

Які форми мала боротьба проти свавілля католицької церкви в середньовіччі?

Серед учених усього світу не вщухають суперечки про хронологічні межі Нового часу та періоди, на які його варто ділити. Адже серед безлічі доленосних подій важко визначити ті, що проводять чіткі межі між етапами в історії людства.

Наведемо найпоширеніший підхід, за яким Новий час почався наприкінці XV ст. Великими географічними відкриттями, а закінчився напередодні Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р. Цей відрізок часу прийнято розподіляти на два етапи. Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) тривав з кінця XV до середини XVII ст. Подією, яка знаменувала перехід від Раннього Нового часу до власне Нового часу, вважають Англійську революцію 1640-1660 рр. Її результатом стало перетворення Англії на справжній взірець для Європи й світу. Саме в Англії виникла політична система, заснована на владі парламенту, і сформувався економічний устрій, побудований на ринкових принципах.

Два періоди Нового часу

Слід пам’ятати, що подібна періодизація склалася відповідно до історії країн Європи й не завжди є прийнятною для різноманітних країн Сходу, кожна з яких проходила власний історичний шлях.

3. Ранній Новий час (Ранньомодерна доба): початок культурної та політичної переваги християнського Заходу. Від найдавніших часів цивілізації Сходу та Заходу розвивалися власними несхожими шляхами. На противагу східній деспотії в Європі поставали демократичні держави, закладалися основи парламентаризму. Наприкінці середньовіччя гуманісти Західної Європи закликали до сприйняття людини як найвищої цінності.

У середні віки на зміну язичництву прийшло християнство - сила, яка об’єднувала Європу. Водночас виник і перетворився на світову релігію іслам. На відміну від християнства, він не став єдиною вірою Сходу, а існував поряд з буддизмом, індуїзмом та іншими релігіями. Тому східні народи помітніше відрізнялися один від одного, ніж європейські. До кінця XV ст. країни Сходу -Арабський халіфат, Китай та Індія - тримали пальму першості в розвитку культури, науки й техніки. Але характерною рисою для них залишалося дотримання традицій, складовою яких була міцна державна, відверто деспотична влада та перевага суспільних інтересів над особистими. Тому Новий час не став для східних спільнот докорінним переломом усіх сфер життя.

Ранній Новий час можна вважати епохою великого прориву саме для християнського Заходу. Зростали темпи торгівлі, якою займалися підприємливі люди, часто - вихідці з простого народу. Винайдення книгодрукування сприяло поширенню знань. Людина нового типу критично сприймала догмати церкви, залишаючись до того ж щирим вірянином.

Як звали винахідника книгодрукування?

Усе це на початку Нового часу дозволило саме християнському Заходу посісти провідні позиції у світі. Європа прагнула відкривати світ і завойовувати його.

4. Особливості Ранньомодерної доби в історії України. Для України період Раннього Нового часу - це один з найдраматичніших періодів, коли сталося поневолення і розчленування українських земель іноземними державами. Це період зародження козацтва - сили, що протистояла завойовникам і вела героїчну боротьбу за утвердження української державності. Тому Ранньо-модерна доба в історії України дістала назву «козацька доба». Українське козацтво в той час відігравало визначальну роль у суспільному розвитку. Виникнення Запорозької Січі, а також Української козацької держави, або Гетьманщини, що утворилася внаслідок національно-визвольної боротьби нашого народу в середині XVII ст., стали одним з основних досягнень цього історичного періоду.

Ранньомодерна доба в історії України

Тогочасні процеси в Україні стали наслідком економічних і соціальних процесів у всесвітній історії Нового часу та розвивалися в загальноєвропейському контексті.

Робота у групах. Історична реконструкція. Ознайомтеся з матеріалом «Славетна історія в іграшках» і пригадайте, які твори українського музичного та образотворчого мистецтва присвячені добі козацтва. У групах подискутуйте щодо ролі мистецтва у становленні української національної свідомості.

https://cutt.ly/jgNXZ4o

1. У чому полягає цивілізаційна спадщина середньовіччя?

2. Чому, на вашу думку, історична епоха отримала назву «Новий час»? Якими були принципово нові явища, що відмежовують її від доби середніх віків?

3. Які події зумовили зміни на політичній карті Європи наприкінці середньовіччя? Чи паралельний був історичний розвиток країн Заходу та Сходу в Новий час?

4. У яких хронологічних межах тривав Новий час? З якими подіями пов’язують його початок і закінчення? На які етапи його поділяють?

5. Чому період Раннього Нового часу вважають початком переваги християнського Заходу над Сходом?

6. У чому полягали особливості Ранньомодерної доби в історії України?

1. Складіть розповідь про одну з визначних жінок середньовіччя, імена яких зазначено у хмаринці.

2. Виконайте онлайн-вправу «Вступ у Нову історію»:

https://cutt.ly/igNL3hj

Робота у групах. Уявіть, що машина часу перенесла вас у Париж (1-ша група), Лондон (2-га група), Київ (3-тя група) кінця ХУ ст. Що кожна група побачить у «своєму» місті? Складіть розповідь і презентуйте її на загал.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 8 клас Ладиченко (2021)

 Попередня сторінка:  19. Узагальнення з розділу 3 «Держави За...
Наступна сторінка:   1. Морські експедиції португальців та ...^