Інформація про новину
  • Переглядів: 92
  • Дата: 3-05-2021, 12:37
3-05-2021, 12:37

3.7. Програмування лінійних переміщень, GO, G1

Категорія: Обробка та програмування на верстатах з ЧПК

Попередня сторінка:  3.6. Допоміжні функції М
Наступна сторінка:   3.8. Обробка фасок і галтелей

Виконується як в абсолютній системі (G90), так і у відносній (G91) за адресами X і Z. Крім того, в абсолютній системі з командою G90 можливе програмування за приростами координат з використанням адрес U і W. Поперечне переміщення з U, на відміну від X, програмується тільки на радіус. По команді G91 пристрій ЧПК X і Z зчитує у відносній системі, a U і W не зчитує.

GO-позиціонування забезпечує, на відміну від ОЦ із пристроєм ЧПК 2С-42, лінійну інтерполяцію, тобто виконавчий орган рухається в точку призначення по прямій на максимально можливій для даного верстата швидкості.

Формат кадру функції: GO{X/U} {Z/W};

Параметри:

X, U — координата точки призначення прискореного руху по осі X або приріст U по осі X від попередньої до наступної точки;

Z, W — координата точки призначення прискореного руху по осі Z або приріст W по осі Z від попередньої до наступної точки;

Лінійна інтерполяція G1 у токарній обробці застосовується для програмування оброблення поверхонь з лінійною твірною: циліндричних, конічних, торцевих.

Формат кадру функції: G1{X/U} {Z/W} F(E);

Параметри:

X, U — координата наступної точки переміщення по осі X або приріст U по осі X від попередньої до наступної точки;

Z, W — координата наступної точки переміщення по осі Z або приріст W по осі Z від попередньої до наступної точки.

Траєкторія руху по команді G1 показана на рис. 3.9, може бути відпрацьована кадром:

Якщо одна з координат у кадрі відсутня, відбувається рух вздовж координати, вказаної у кадрі: X — поперечний напрям, Z — поздовжній. Відсутність у кадрі команди подачі призводить до відпрацювання руху з останньою, вказаною в тексті програми раніше, подачею F як модаль-

ною. Програмується подача F у мм/об. (обертна подача, обов’язкова при різенарізанні) або в мм/хв (хвилинна подача). За замовчуванням у програмі після коду F автоматично спрацьовує обертна подача (команда G95) у дискре-тах (ціна дискрети 0,01 мм) або міліметрах. У сучасних ПЧПК подача задається лише в міліметрах (F0,3). Якщо доцільніше вказати хвилинну подачу, її вводять командою G94 (G94 F18 мм/хв). При нарізанні різьби подача може бути тільки обертною і дорівнювати кроку різьби. Вирізняють контурну і осьову подачі, між якими існує таке співвідношення (див. рис. 3.9):

Як правило, використовують контурну подачу, а осьову — в спеціальних випадках, наприклад нарізання різьби на конічних поверхнях із кроком, заданим паралельно осі. Подача, позначена командою Е, діє тільки в тому кадрі, де вона задана.

На рис. 3.10 наведено приклад чорнової обробки прямолінійних поверхонь східчастої деталі з використанням лінійної інтерполяції без розрахунку руху осі вершини різця по еквідистанті. Корекція введена «прив’язкою» різця під час налагоджування операції. Програму обробки подано в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Кадр

Програмовані дії

 

Виведення в робочу позицію різця ТІ

Призначення режимів обробки

Підведення різця до оброблюваної поверхні прискореним рухом

Підведення різця в точку початку обробки на збільшеній подачі

Підрізання торця

Відвід різця по Z

Відвід різця по X

Закінчення табл. 3.4

Кадр

Програмовані дії

Обробка контуру деталі багатопрохідним чорновим поздовжнім циклом G61 (детальніше — див. параграф 3.13.6)

Опис оброблюваного контуру

Відвід різця по X, відміна подачі ЗОР

Вихід в позицію заміни інструмента

Зупинка шпінделя

Кінець програми

Початок координат — у правому торці. Для обробки застосовано універсальний прохідний різець з твердосплавною непереточуваною пластиною.

В сучасних пристроях ЧПК («FANUK», «Sienumeric») координати точок перетину нахилених до осі твірних (Б і В на рис. 3.10) розраховуються автоматично, якщо задати кут нахилу твірної до додатного напряму осі Z. Тоді кадри програми обробки N230 і N260 будуть такими:

N230 Z-30 А150;

N260 Х60 А120;

А150 і А120 — кути між додатним напрямом осі Z і твірною оброблюваних поверхонь.

Така можливість програмування звільняє технолога-про-граміста чи наладчика, оператора від додаткових обчислень координат перетину поверхонь (точки Б і В на рис. 3.10: 034 і довжина 48).

Розглянемо приклад програмування через лінійну інтерполяцію чистової обробки деталі (рис. 3.11).

Заготовка — деталь після чорнової обробки з припуском 1 мм.

Для обробки виберемо прохідний різець з неперето-чуваною пластиною CNMG120410PM, геометрія якої дозволяє виконати обробку зовнішнього діаметра і підрізку торця, радіус на вершині 1,0 мм. Початок координат вибираємо в центрі правого торця обробленої деталі. Щоб на точність поздовжніх розмірів не вплинули коливання довжини деталі, обробку починаємо з підрізки правого торця в розмір згідно з кресленням. Програму обробки наведено в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Кадр

Програмовані дії

 

Виведення в робочу позицію інструмента ТІ

Призначення режимів. Абсолютна система відліку, 800 обертів шпінделя за стрілкою годинника

Підведення інструмента у вихідну точку обробки (В.т.)

Підведення інструмента в точку початку обробки (П.о.), подача ЗОР

Підрізання торця

Відвід різця по Z

Підведення різця в точку початку обробки зовнішнього діаметра

Точіння 048-0,1

Точіння конуса з врахуванням в переміщенні по Z радіуса вершини різця 1 мм

Точіння заниження 040 (відрізок 3—4), хід різця 22 мм, довжина еквідистанти скорочена на 2 радіуси вершини різця (праворуч і ліворуч по 1 мм)

Підрізання торця (відрізок 4—5)

Відвід різця у вихідну точку. Відміна подачі ЗОР. Зупинка шпінделя

Кінець програми

 

 

 

 

Це матеріал з підручника "Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням" Онофрейчук 2019

 Попередня сторінка:  3.6. Допоміжні функції М
Наступна сторінка:   3.8. Обробка фасок і галтелей^