Інформація про новину
  • Переглядів: 912
  • Дата: 4-05-2021, 18:36
4-05-2021, 18:36

1.5. Охорона праці та техніка безпеки

Категорія: Продаж непродовольчих товарів

Попередня сторінка:  1.4. Правила обміну непродовольчих това...
Наступна сторінка:   1.6. Меблі непродовольчого магазину

Витяг із Закону України «Про охорону праці»

«Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя та здоров’я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні й здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища й установлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, або фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник — особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Дія цього закону поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю, і на всіх працівників».

Законодавство про охорону праці складається з Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату».

Відповідно до законодавства, заборонено застосування праці жінок на важких роботах і роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізич-

них робіт або робіт, пов’язаних із санітарним і побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок для піднімання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими й небезпечними умовами праці, граничних норм піднімання та переміщення важких речей, які затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.

Під час прийому на роботу та в процесі роботи усі працівники, відповідно до Закону України «Про охорону праці», мають пройти інструктаж щодо заходів з охорони праці.

Умови праці на робочому місці та санітарно-побутові умови мають відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Адміністрація магазину має вживати заходи щодо покращення умов праці працівників, застосовуючи позитивний досвід з охорони праці, знижуючи запиленість у приміщеннях та інтенсивність шуму, вібрації, випромінювань тощо.

Разом з тим працівники також мають певні обов’язки, зокрема вони повинні: знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці; дотримуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; проходити в установленому порядку періодичні медичні огляди; співпрацювати з адміністрацією магазину щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці; проходити інструктаж перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Інструктажі з охорони праці за видами поділяють на вступні, первинні, повторні, позапланові й цільові.

Вступний інструктаж з охорони праці проводять з усіма працівниками під час прийому на роботу незалежно від освіти та стажу роботи, а також із працівниками, які перебувають у відрядженні.

Первинний інструктаж проводять на робочому місці до початку роботи з працівником, щойно прийнятим на підприємство, і з працівником, якого переводять з одного відділу в інший.

Повторний інструктаж проводять з усіма працівниками один раз на півріччя та з працівниками, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою, — один раз на квартал. Повторний інструктаж проводять за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводять у разі порушення працівником правил техніки безпеки, наслідком чого можуть бути травми, аварії чи отруєння. Крім того, цей інструктаж проводять на вимогу працівника державного нагляду за охороною праці вищої господарської організації або державної виконавчої влади. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначають залежно від причин, які вплинули на необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводять із працівниками під час організації походів, виїздів, спортивних заходів тощо.

Результати інструктажу записують до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У журналі після проходження інструктажу мають бути підписи особи, яка інструктує, і продавця.

Прийнявши нового працівника, роботодавець, згідно зі ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпПУ), зобов’язаний проінформувати його під розписку про умови праці, наявні на його робочому місці, а також повідомити про всі небезпечні чи шкідливі виробничі фактори, які ще не усунуто, про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я працівника, можливі пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

На підприємстві роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, задіяних на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі. Також він повинен організовувати щорічний обов’язковий медогляд особам віком до 21 року (ст. 169 КЗпПУ). Результати профмедогляду працівників щодо можливості допуску їх до роботи лікарі записують у їхні медичні книжки, які зберігаються в роботодавця.

У магазинах обов’язково мають бути встановлені стенди з охорони праці.

Законом України «Про пожежну безпеку» визначено правове, економічне та соціальне підґрунтя забезпечення пожежної безпеки в країні. Пожежна безпека спрямована на охорону життя та здоров’я людей, національного багатства й навколишнього середовища.

Пожежна безпека є одним із заходів з охорони праці. Організаційна робота щодо цього на підприємстві охоплює широкий спектр заходів, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15. 08. 2016 № 810 «Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні» (зареєстровано в Мін’юсті України від 31. 07. 2017 № 657), а саме: створення умов для безпечної праці; мінімізація ризику виникнення пожеж; своєчасне та повноцінне забезпечення технічними засобами для запобігання займанню, для усунення пожеж та їхніх наслідків; контроль щодо дотримання протипожежних вимог і норм законодавства; розробка та впровадження регламентів щодо гасіння пожеж, евакуації та порятунку з місць пожежі й задимлення людей та майна (матеріальних цінностей), внутрішнє і зовнішнє навчання працівників.

Відповідальними за гарантування безпеки підприємства Закон визначає керівників підприємств, які розробляють комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки підприємства, дотримання протипожежних вимог, розпоряджень і постанов Державного пожежного нагляду, організовують навчання та інструктажі з працівниками щодо правил пожежної безпеки.

Усі будівлі та приміщення закладів, де перебуває багато людей, мають бути забезпечені первинними засобами по

жежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовують для локалізації та ліквідації пожеж на початковій стадії розвитку (рис. 2).

Кількість вогнегасників визначають для кожного поверху та приміщення закладу, але не менше двох переносних вогнегасників на поверсі. Вогнегасники мають бути сертифіковані в Україні з наявним паспортом заводу-виробника.

Вогнегасники встановлюють у легкодоступних і помітних місцях, забезпечуючи захист від потрапляння прямих сонячних променів і безпосередньої дії опалювальних і нагрівальних пристроїв. Пожежні щити, інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

На торговельних підприємствах мають бути встановлені стенди протипожежної безпеки та плани евакуації працівників (рис. 3).

У кожному магазині керівники повинні розробити інструкції з техніки безпеки, які є обов’язковими для дотримання всіма працівниками. За невиконання інструкції з техніки безпеки продавець несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Продавці повинні працювати у форменому одязі. Робоче місце має бути освітленим, відповідати вимогам санітарії та гігієни.

Інвентар має бути справним, цілим, не пошкодженим, зручним.

Ножиці після закінчення роботи зберігають із правого боку стола або в тумбі. Поверхня обладнання має бути рівною, без заглиблень, зазорів і гострих кутів; рухоме обладнання — легко переміщуватися.

Адміністрація магазину повинна застрахувати продавця від нещасних випадків і професійних захворювань.

Якщо під час виконання робіт здоров’я працівника зазнає ушкодження з вини адміністрації, працівник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

Для самостійної роботи продавцем допускаються особи, не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, прослухали вступний інструктаж з охорони праці й інструктаж на робочому місці.

Продавці повинні:

• утримувати робоче місце в належному стані, не загороджувати проходи й підходи до нього;

• користуватися справним обладнанням;

Рис. 3. План евакуації працівників

• уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

• уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Заборонено зберігати разом з іншими товарами ті, що мають підвищену пожежну небезпеку (одеколон, духи, сірники тощо). їх необхідно зберігати в спеціальних приміщеннях.

У торговельних магазинах усі входи, виходи та сходи мають бути окремими для покупців та обслуговуючого персоналу. Службові сходи мають бути огороджені поручнями з решітками для запобігання падінню, заввишки не менше 0,9 м.

Заборонено заставляти проходи й площу підлоги біля робочих місць. Ширина проходів у торгових залах між одиницями обладнання, а також між обладнанням і стінами приміщень має становити: між стелажами для інвентарних кошиків і стіною (прохід для покупців у торговий зал) — 1,7-1,5 м; між прилавками й обладнанням за прилавками — 0,9 м; між кабінами контролерів-касирів — 0,6 м; між лініями касових кабін розрахункового вузла та стелажами для інвентарних кошиків або столами для покупців — 2,0-1,6 м.

За наявності в торгових залах вітрин необхідно забезпечити зручний доступ до виставлених зразків товарів, можливість протирати шибки та прибирати між ними.

На робочих місцях продавця між прилавком і пристінним обладнанням має бути справний дерев’яний настил заввишки 50 см від підлоги для запобігання переохолодженню ніг; установлені зручні стільці для відпочинку (через кожні 2—3 год роботи стоячи). Не дозволяється використовувати для цього ящики й інші випадкові предмети.

Продавці, які працюють на технологічному обладнанні, повинні пройти навчання щодо правил його безпечної експлуатації та мати відповідне посвідчення.

Дзеркала, розміщені в торговому залі й примірочних кабінах, а також штанги, з яких вони складаються, мають бути надійно закріплені. Підставки для прасок повинні знаходитися на одному рівні зі столами й мати з трьох боків бортики, щоб запобігти їхньому падінню, а столи для прасування швейних виробів — оббиті сукном чи повстю.

Граничні норми піднімання та переміщення важких речей жінками: піднімання і переміщення вантажів у разі чергування з іншою роботою (до 2 разів на 1 год) — 10 кг; піднімання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни — 7 кг.

Сумарна маса вантажу, який переміщують протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг, з підлоги — 175 кг.

До маси вантажу, який переміщують, також включають масу тари й упакування. Рівнем робочої поверхні вважають робочий рівень стола, прилавка тощо.

Під час переміщення вантажу на візках або в контейнерах докладене зусилля не повинне перевищувати 10 кг.

Робочі місця продавців мають бути оснащені необхідним обладнанням та інвентарем, відповідно до норм технічного оснащення торговельних об’єктів, і розміщені з урахуванням найбільш зручного з’єднання з підсобними приміщеннями.

Робочий запас товару розміщують на прилавку та за продавцем у середній частині пристінного обладнання в радіусі зони максимальної досяжності (на рівні від 0,5 м — від підлоги й від 1,5 м — по ширині).

Якщо місцем постійної роботи продавця є неопалювальне приміщення, працівнику безкоштовно видають теплий спецодяг і спецвзуття: куртку бавовняну на утепленій підкладці, валянки й калоші на валянки.

Вимоги до техніки безпеки перед початком роботи

1. Одягти формений або спеціальний одяг. Волосся прибрати під головний убір.

2. Звільнити робоче місце від тари й інших непотрібних предметів, які не використовують під час роботи.

3. Перевірити достатність освітлення робочої зони.

4. Перевірити наявність, справність і стійкість дерев’яної решітки, підлогу та повітря робочої зони.

5. Розмістити товар та інвентар так, щоб забезпечити зручність під час роботи, без зайвих переміщень і рухів.

6. Перевірити, щоб обладнання, яке живиться від електромережі, мало справне захисне заземлення.

7. До початку роботи продавець повинен перевірити своє робоче місце, справність торговельно-технологічного обладнання, інвентаря та пристроїв, за наявності пошкоджень або несправності повідомити керівника робіт.

8. Робоче місце треба утримувати чистим, захаращення робочих місць і проходів заборонено.

Вимоги до техніки безпеки під час виконання роботи

1. Робоче місце необхідно утримувати в чистоті й порядку, не захаращувати його сторонніми предметами чи тарою.

2. Під час перебування в місцях навантаження і розвантаження товарів не можна знаходитися на лінії руху транспорту або вантажу.

3. Нижні кінці тятив переносних драбин і драбин-стрем’янок повинні мати окуття з гострими наконечниками, а в разі користування ними на асфальтових, бетонних і подібних підлогах — «башмаки» з гуми або іншого матеріалу, який не ковзає. За потреби верхні кінці драбини повинні мати спеціальні гачки. Зламані драбини застосовувати заборонено.

4. Переносні дерев’яні драбини та розсувні драбини-стрем’янки повинні мати не менше двох металевих стяжних болтів, установлених під сходинками. Розсувні драбини-стрем’янки мають бути обладнані пристроями, що унеможливлюють їхнє самовільне зрушення.

5. Розміри приставної драбини повинні забезпечувати продавцю можливість виконувати роботу в положенні стоячи на сходинках.

6. Застосування драбин, збитих цвяхами, без урізання щаблів у тятиви, не допускається. Заборонено працювати стоячи на ящиках та інших сторонніх предметах.

7. Під час перенесення товарів у жорсткій тарі потрібно користуватися рукавичками.

8. Розкривати ящики треба тільки з торцевого боку відповідним інструментом (цвяходерами, кліщами), при цьому цвяхи, що стирчать, потрібно ви

ривати, а металеву оббивку загинати всередину ящика. Заборонено залишати в порожній тарі бите скло.

9. Гострі інструменти й ті, якими можна порізатися або вколотися, треба переносити в чохлах і зберігати в пеналах.

10. Під час перевірки електро- й радіотоварів, використовуючи електровимірювальні або випробувальні пристрої, необхідно стежити за тим, щоб дріт був ізольований. Заборонено залишати електроприлади під напругою. Продавці повинні вивчити правила безпечного користування електроприладами.

11. Для відрізання тканин необхідно користуватися ножицями з ізольованими ручками.

12. Кравецькі ножиці для відрізання сукняних тканин повинні бути легкими, добре наточеними, завдовжки до 180 мм.

13. У робочий час завантаження товарів і вивантаження тари здійснюють шляхами, не сполученими з евакуаційними виходами для покупців з торгових залів. Для зняття товару з верхніх полиць необхідно користуватися приставними драбинами, які мають пристосування проти ковзання.

14. Заборонено прасувати одяг електропрасками безпосередньо в торгових залах і на складах (для цього має бути спеціально обладнане приміщення).

15. У холодний період температура повітря на робочому місці не повинна бути нижчою за + 18 °С.

16. Під час експлуатації контрольно-касової машини потрібно дотримуватися вимог безпеки, що зазначені в типових інструкціях з охорони праці.

17. Для безпечної роботи необхідно застосовувати справне обладнання, інструменти й пристосування, використовуючи їх тільки за призначенням.

18. Візки, пересувні стелажі та контейнери треба пересувати в напрямку «від себе».

У магазинах заборонено

1. Проводити електрозварювальні роботи під час перебування людей у торгових залах.

2. Розміщувати відділи та секції для продажу парфумерних товарів поблизу виходів і біля шляхів евакуації.

3. Зберігати одночасно в магазині понад 15 тис. аерозольних упакувань.

4. Викладати целулоїдні й інші пожежонебезпечні вироби у вітринах.

5. Складувати та зберігати товари в торгових залах магазинів із прилавками.

6. Розміщувати на шляхах евакуації та сходових майданчиках пункти з ремонту годинників, гравірувальні й інші майстерні.

7. Розміщувати торгові автомати й торгувати товарами на сходових майданчиках, у тамбурах та на інших шляхах евакуації.

У магазинах з великою кількістю покупців доставлення товарів на робочі місця здійснюють до відкриття магазину.

Вимоги до техніки безпеки після закінчення роботи

1. Після закінчення роботи все обладнання має бути вимкнено.

2. Необхідно прибрати сміття та відходи за межі магазину, упорядкувати робоче місце.

3. Зняти формений або спеціальний одяг, покласти його у відповідне місце.

4. Доповісти керівникові про всі недоліки, які були виявлені під час виконання робіт.

Вимоги до техніки безпеки в аварійній ситуації

У разі виникнення аварійної ситуації або ситуації, що може призвести до аварії чи нещасного випадку (вихід з ладу обладнання, ураження електричним струмом, виявлення напруги на металевих частинах обладнання, пошкодження заземлювального проводу тощо), необхідно:

1. Вимкнути обладнання з електромережі.

2. Обгородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб.

3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; за потреби викликати швидку медичну допомогу.

Запитання та завдання

1. Які інструктажі проводять у торговельному підприємстві?

2. З ким проводять позаплановий інструктаж?

3. Кого допускають до роботи з механізмами?

4. Які є загальні правила техніки безпеки?

5. Яких правил техніки безпеки необхідно дотримуватися на робочому місці?

 

Це матеріал з підручника "Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів" Жарікова 2020


Попередня сторінка:  1.4. Правила обміну непродовольчих това...
Наступна сторінка:   1.6. Меблі непродовольчого магазину^