Інформація про новину
  • Переглядів: 1781
  • Дата: 4-05-2021, 18:54
4-05-2021, 18:54

4.5. Порядок проведення інвентаризації

Категорія: Продаж непродовольчих товарів

Попередня сторінка:  4.4. Складання звітності в магазинах
Наступна сторінка:   5.1. Правила використання та основні ви...

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (від 17. 06. 2020 № 720-ІХ) та Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, усі торговельні підприємства зобов’язані періодично проводити інвентаризацію в магазинах, на базах і складах.

Інвентаризація — це перевірка фактичної наявності товарів, тари й грошових коштів на підприємстві та звірення з обліковими даними, тобто для приведення у відповідність до фактичної наявності товарів і тари.

Для підприємств роздрібної торгівлі встановлені такі терміни проведення інвентаризації: у магазинах, крім книжкових, та в інших торговельних роздрібних підприємствах — не менше, ніж двічі на рік; у книжкових магазинах — не менше одного разу на рік.

Розрізняють такі види інвентаризацій: за обсягом охоплення об’єктів — повна та часткова; за характером проведення — планові, необхідні й контрольні; за способом проведення — суцільні й несуцільні.

Повну інвентаризацію проводять за всіма товарами й тарою, що перебувають на балансі та які можна проінвентаризувати, у тому числі за об’єктами, що прийняті на відповідальне зберігання.

Часткова інвентаризація охоплює окремі види товарів і тари, які внесені до підзвіту конкретної матеріально відповідальної особи або бригади.

Планові інвентаризації здійснюють у чітко встановлені терміни відповідно до затвердженого плану проведення інвентаризацій у магазині.

Необхідну інвентаризацію проводять за ініціативою зовнішніх органів контролю в процесі проведення ревізії виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, аудиторської перевірки, судово-бухгалтерської експертизи за сигналами про зловживання матеріально відповідальних осіб, у разі зміни матеріально відповідальних осіб та в інших випадках, час настання яких неможливо передбачити, а саме: після стихійного лиха; під час сезонних переоцінок цінностей, товарів; за письмовою заявою будь-кого із членів бригади, а також у разі корпо-ратизації, приватизації, реорганізації чи ліквідації підприємства.

Суцільна інвентаризація передбачає перевірку всіх без винятку цінностей, що внесені до підзвіту тієї чи іншої матеріально відповідальної особи або однієї бригади. Несуцільна інвентаризація охоплює перевіркою лише деякі цінності в певної матеріально відповідальної особи. Таку інвентаризацію порівняно легко організувати в будь-який час без припинення роботи магазину.

Для проведення інвентаризації в магазині або на складі керівник торговельного підприємства видає наказ про проведення інвентаризації, відповідно до нього створюють постійну інвентаризаційну комісію, яку затверджують наказом. У наказі встановлюється строк початку та закінчення проведення інвентаризації. Якщо інвентаризацію проводять за ініціативою ревізора, то він формує склад комісії. До складу робочих комісій входять: представник керівництва підприємства, який призначає інвентаризацію (голова комісії), спеціалісти (товарознавці, технологи, економісти, бухгалтери). У випадках, коли інвентаризацію проводять без бригадира, а також після крадіжок і пограбувань до складу комісії залучають

представника відділу торгівлі, представника сторонньої організації, уповноваженого від місцевих виконавчих органів.

Інвентаризацію товарів і тари проводить робоча комісія раптово без попереджень за обов’язкової участі матеріально відповідальних осіб. Вона виконує свої функції наприкінці робочого дня без припинення роботи роздрібного торговельного підприємства.

Перед початком інвентаризації комісія опломбовує всі підсобні приміщення та визначає суму готівки, яка наявна в магазині перед початком інвентаризації. Матеріально відповідальна особа має скласти останній товарно-грошовий звіт із залученням усіх первинних документів і визначенням залишків товарів і тари на початок проведення інвентаризації, який візує голова інвентаризаційної комісії та передає до бухгалтерії. Матеріально відповідальна особа дає підписку про те, що всі первинні документи додані до звіту й у складському приміщенні немає неоприбуткованих цінностей і таких, що були раніше списані.

Після цього комісія розпочинає перевірку фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей на роздрібному торговельному підприємстві.

Інвентаризацію товарів і тари в магазині проводять за місцями їхнього зберігання. Усі товари в тарі мають бути розпаковані, окрім тих, звільнення яких від тари призведе до їхнього псування. Однакові товари, розміщені в різних місцях приміщення в однієї матеріально відповідальної особи, згруповують в одному місці. Для зручного перелічення штучних товарів їх треба розкласти. Під час підготовки товарів до інвентаризації потрібно їх перевірити та відкласти окремо браковані й непридатні товари.

Під час проведення інвентаризації складають інвентаризаційний опис у трьох примірниках. Один із примірників опису заповнює матеріально відповідальна особа, два інших під копіювальний папір — член комісії.

Перед «зняттям залишків» бажано тимчасово припинити операції з надходження та вибуття товарів. Якщо цього неможливо уникнути, ці операції здійснює комісія, щоб запобігти можливим спробам скоєння зловживань (приховування залишків або недостач).

Інвентаризацію товарів і тари проводять у порядку їхнього розміщення в торговому залі або на складі. Заборонено під час її проведення переносити товар і тару з одного місця на інше.

Перемірювання, переважування і переоблік товарно-матеріальних цінностей проводить інвентаризаційна комісія в присутності матеріально відповідальної особи (осіб), яка перевіряє правильність підрахунків.

Товари, які знаходяться в роздрібних торговельних підприємствах нерозпа-кованими, мають бути розкриті й перевірені за кількістю та якістю. У жодному разі не можна обмежуватися підрахунком тільки ящиків або бочок без перевірки вмісту.

На складах і базах за явної недоцільності переобліку тих чи інших товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в непошкодженій тарі з пломбами постачальників (у цілих пронумерованих кипах, ящиках, бочках), допускається внесення в опис цих цінностей за специфікацією або маркуванням, які є на цих товарах.

Для визначення фактичної наявності товарів у тарі застосовують такі органолептичні прийоми: перелічення та зважування для контролю маси, що зазна

чена на тарі; для незатарених товарів — зважування та перелічення; для товарів, що зберігаються насипом і вимірюються на вагу, — вимірювання з подальшим розрахунком маси; для товарів, що обліковуються в одиницях обсягу (тканини, пиломатеріали), — вимірювання.

Усі дії щодо визначення фактичної наявності товарів мають відбуватися за обов’язковою участю всіх членів інвентаризаційної комісії. Ці записи роблять під час перевірки. Після закінчення записів на сторінці інвентаризаційного опису обчислюють суми за кожною позицією, а також кількість порядкових номерів записів, кількість натуральних одиниць. Під час заповнення описів кожну сторінку звіряють за кількісними та грошовими показниками. Якщо під час звірки буде виявлено помилки, товари перевіряють знову.

В інвентаризаційних описах зазначають артикул товару, назву, ґатунок, кількість, ціну за одиницю і суму. Щодо вагових товарів, то в тарі зазначають кількість місць, масу брутто й масу нетто.

Якщо під час проведення інвентаризації надійшли товари, то матеріально відповідальна особа приймає їх у присутності інвентаризаційної комісії. Ці товари записують до окремого опису «Товари, що надійшли під час інвентаризації».

Товари, які були продані, оплачені покупцями й підготовлені до відправлення, але до початку інвентаризації покупцями не вивезені, записують до опису «Товари, продані до інвентаризації, але не вивезені покупцями».

У кінці інвентаризаційного опису проставляють прописом кількість порядкових номерів, кількість одиниць товару, фактичну вартість, загальну кількість одиниць і вартість за даними бухгалтерського обліку.

Усі цінності, зазначені в цьому інвентаризаційному описі з № ... до № ... , перелічено комісією за моєї присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. За цінності, перелічені в описі, я особисто відповідаю.

Після завершення інвентаризації інвентаризаційні описи передають до бухгалтерії для перевірки.

Якщо під час перевірки описів виявлені помилки, то призначають контрольну перевірку якості інвентаризації, яку проводить постійно діюча інвентаризаційна комісія за участю членів робочої інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальної особи обов’язково до відкриття магазину. Під час контрольної перевірки звіряють з описом найбільш вартісні матеріальні цінності та ті, що мають підвищений попит.

Якщо інвентаризацію проведено без матеріально відповідальних осіб (бригадира), а також після стихійного лиха, крадіжки чи пограбування, описи підписує представник місцевого самоуправління, якого в цих випадках вводять до складу інвентаризаційної комісії.

Для підвищення ефективності інвентаризації проводять контрольну перевірку. Якщо під час проведення перевірки інвентаризаційних описів не виявлені розбіжності з даними бухгалтерського обліку, то може бути проведена вибіркова контрольна перевірка. Якщо є розбіжності, то адміністрація ухвалює рішення про повторну перевірку.

Виявивши недостачі й залишки, інвентаризаційна комісія отримує письмові пояснення від працівників, які їх допустили.

Результати інвентаризації затверджує керівник підприємства та приймає рішення щодо недостачі або залишків.

Запитання та завдання

1. Що таке інвентаризація?

2. Які є основні види інвентаризації?

3. Який порядок призначення та проведення інвентаризації товарів і тари?

4. Як визначають наявність товарів у закритій та непошкодженій тарі?

5. Який порядок складання інвентаризаційного опису?

6. У які терміни бухгалтерія перевіряє інвентаризаційні описи?

7. Хто затверджує результати інвентаризації?

 

Це матеріал з підручника "Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів" Жарікова 2020


Попередня сторінка:  4.4. Складання звітності в магазинах
Наступна сторінка:   5.1. Правила використання та основні ви...^