Інформація про новину
  • Переглядів: 2365
  • Дата: 17-09-2018, 19:26
17-09-2018, 19:26

Репродукція організмів

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Клітинні технології в біології та мед...
Наступна сторінка:   Нестатеве розмноження

Поміркуйте

Складіть перелік з 5-7 видів живих організмів вашого регіону, для яких є властивим і нестатеве, і статеве розмноження.

Репродукція живих організмів

Репродукція — це здатність живих організмів до самовідтворення, утворення ними нащадків, які є засобом збереження виду і забезпечують безперервність їхнього існування. Здатність до самовідтворення — це одна з ключових ознак живого, яка відрізняє живі організми від неживих систем.

Репродукція живих організмів відбувається у формі розмноження, яке здійснюється у різні способи. Слід відзначити, що здатність до репродукції мають не тільки клітинні організми, але й такі неклітинні форми життя, як віруси.

Форми розмноження живих організмів

Основних форм розмноження живих організмів існує кілька. У першу чергу розрізняють статеве (під час якого утворюються статеві клітини) і нестатеве (під час якого статеві клітини не утворюються) розмноження.

Як окрему форму розмноження можуть розглядати вегетативне розмноження, виокремлюючи його з нестатевого. У такому випадку нестатевим вважають розмноження, під час якого утворюються спеціалізовані структури (спори, гемули тощо). А вегетативним вважають розмноження, під час якого такі структури не утворюються, а для розмноження використовуються звичайні соматичні органи (у планарії або гідри — частини тіла, у морських зірок — промені тощо).

Нестатеве розмноження

Нестатеве розмноження — утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, в ході якого не утворюються статеві клітини і не відбувається статевий процес. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам (мал. 87.1).

Цей спосіб розмноження поширений в усіх групах живих організмів і є вихідним способом розмноження для клітинних форм. Суттєвою перевагою нестатевого розмноження є те, що в цьому варіанті продукувати нових нащадків можуть усі особини, тоді як у випадку статевого розмноження на це здатні тільки особини жіночої статі.

Статеве розмноження

Статеве розмноження — тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини і відбувається статевий процес. Статеве розмноження спостерігається у представників більшості систематичних груп рослинного і тваринного світу (мал. 87.2).

За статевого розмноження утворення нового організму зазвичай відбувається за участю двох батьківських організмів, але у випадку гермафродитизму статевим шляхом може розмножуватися й одна особина. Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин — гамет. Таким чином, новий організм отримує спадкову інформацію від обох батьків або перекомбіновану інформацію лише одного батьківського організму.

Біологічне значення різних способів розмноження живих організмів

Біологічне значення різних способів розмноження живих організмів має як схожі, так і відмінні аспекти. Безумовно, будь-яке розмноження є засобом передачі спадкової інформації наступним поколінням. Воно дозволяє зберігати генетичну інформацію виду тривалий час (для деяких видів — навіть десятки мільйонів років). Крім того, розмноження є засобом збільшення кількості особин виду, що дозволяє йому зберігати сталу зону існування, а за можливості, розширювати свій ареал.

Відмінні риси різних форм розмноження пов’язані з особливостями цих процесів. Якщо статеве розмноження забезпечує високий рівень мінливості нащадків (за рахунок комбінативної мінливості), то нестатеве розмноження вимагає набагато менших витрат ресурсів організму.

Часто процес репродукції може бути способом реагування організму на зміну умов середовища. Так, дерева, які були уражені захворюваннями і перебувають на межі загибелі, починають інтенсивно формувати плоди, направляючи всі залишки ресурсів на розмноження. А от у ситуації, коли організм має значні шанси на виживання (наприклад, в умовах посухи для тих самих дерев), він, навпаки, може гальмувати репродукцію (дерева скидають квітки і плоди, на які їм не вистачає вологи).

Практична робота

Типи та способи розмноження організмів

1. Розгляньте малюнки із зображенням різних типів (статеве чи нестатеве) та способів (брунькування, поліембріонія тощо) розмноження або скористайтеся тими, що подано в електронному додатку.

2. Складіть порівняльну характеристику цих типів і способів розмноження та представте її у вигляді таблиці.

3. Сформулюйте висновок.

Ключова ідея

Здатність до репродукції — це одна з головних властивостей живих організмів. Репродукція відбувається шляхом розмноження різними способами — статевим, нестатевим або вегетативним.

Запитання та завдання

1. Що таке репродукція? 2. Які існують форми розмноження? 3. Зробіть порівняльний аналіз різних форм розмноження живих організмів.

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 
Попередня сторінка:  Клітинні технології в біології та мед...
Наступна сторінка:   Нестатеве розмноження^