Інформація про новину
  • Переглядів: 347
  • Дата: 3-08-2021, 15:16
3-08-2021, 15:16

50. Умови ґрунтоутворення, структура та родючість ґрунтів

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  49. Водні ресурси України, їхнє раціона...
Наступна сторінка:   51. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів....

Ґрунти та ґрунтові ресурси

З давніх часів діяльність людини була пов’язана з ґрунтами. Щойно вона почала займатися землеробством, то стала звертати увагу на властивості й родючість ґрунту. Сьогодні беззаперечним фактом є те, що ґрунти - наслідок життя й одночасно умова його існування. Утворення ґрунтів - це складний і тривалий процес, у якому беруть участь багато компонентів природи. Тому раціональне використання ґрунтів, збереження та підвищення їхньої родючості, охорона від ерозії та забруднення є основними завданнями сучасного суспільства.

Під час вивчення цієї теми ви поглибите свої знання про чинники ґрунтоутворення, засвоїте закономірності поширення ґрунтів на території України, переконаєтеся, що ґрунтові ресурси - це одне з найцінніших природних багатств нашої держави.

 

ПРИГАДАЙТЕ

Чим ґрунти відрізняються від гірських порід? Від чого залежить родючість ґрунту?

Чинники утворення ґрунтів. Ґрунт - це природне тіло, яке виникло внаслідок дії живих організмів і природних вод на поверхневий шар гірських порід під впливом клімату та рельєфу. Нині на формування грунтів значно впливає і господарська діяльність людини.

Основними грунтоутворювальними породами, які називають материнськими, в Україні є продукти вивітрювання таких гірських порід, як леси та лесоподібні суглинки, льодовикові відклади (морени), що залягають невеликими острівцями на підвищених ділянках рельєфу Українського Полісся, водно-льодовикові відклади, піщані й супіщані, поширені переважно в заплавах річок, глини різного походження. До материнських порід належать також продукти вивітрювання твердих карбонатних порід (Південний берег Криму), пухкі продукти вивітрювання магматичних порід (Приазовська й Придніпровська височини), пісковиків та глинистих сланців (Донбас, Крим, Карпати).

Від механічного складу грунтоутворювальної породи залежить і механічний склад грунту та його родючість - основна його властивість. Так, грунти, сформовані на глинистих породах, багаті на гумус й елементи живлення. Піщані й супіщані грунти відрізняються низьким вмістом гумусу, оскільки легко пропускають воду, і тому поживні речовини з них вимиваються.

Часто грунт порівнюють з діючою фабрикою, де працюють живі організми: бактерії, рослини, тварини. Організми здійснюють найважливіші процеси трун-

тоутворення: накопичення та розкладання органічної речовини, яка за участі мікроорганізмів перетворюється на перегній.

В утворенні грунтів бере участь і клімат. Від кліматичних умов залежать теплові властивості грунту, його температура впродовж року, ступінь зволоження. Кліматичні умови визначають закономірності поширення грунтів. Не випадково В. Докучаєв - відомий грунтознавець, досліджуючи у свій час грунти на півдні України, назвав їх дзеркалом клімату.

На грунтоутворення впливає також швидкість вітру й вітровий режим даної території. Вітер здатен видувати (здійснювати дефляцію) дрібні частки з грунту, знижуючи його родючість. Тому вплив вітру оцінюється як негативний.

Особливості рельєфу перерозподіляють тепло й вологу, впливаючи на водний, тепловий, поживний, сольовий режими грунту. Окрім того, рельєф визначає структуру грунтового покриву та є основою нанесення грунтів на карту.

Діяльність людини також впливає на процеси грунтоутворення. Обробляючи грунт, людина здійснює меліорацію - систему заходів, спрямованих на поліпшення земель, підвищення їхньої родючості. За допомогою осушення, зрошення, снігозатримання та лісонасадження регулюють водний режим грунту. З метою підвищення родючості - вносять добрива. Отже, з початком обробки грунту він переходить з природного до культурного етапу свого розвитку.

Ґрунтоутворення, як і будь-який природний процес, має свій початок, етапи розвитку, певну швидкість і час завершення. Тому час також вважають важливим чинником формування грунту.

ДЛЯ допитливих

Сучасні ґрунти різновікові. За спостереженнями багатьох учених, 1 см гумусу в умовах помірного клімату формується за 100-200 років, а повний профіль сучасного ґрунту - від кількох сотень до кількох тисяч років. У літературі наведено багато фактів про час, потрібний для утворення зрілого ґрунту. Зауважмо, що на стінах Кам’янець-Подільської фортеці сформувався ґрунт потужністю ЗО см всього за 230 років, з 1700 по 1930 р. При добуванні вугілля на Донбасі виявлено ґрунти, вік яких понад 300 млн років, але вони мають ознаки й властивості сучасних ґрунтів.

Структура та родючість ґрунту. Окремі частини в грунті, склеєні гумусом і глиною в окремі агрегати (грудочки), формують його структуру. Агрегати бувають різної форми, розмірів і формуються під впливом цілої низки чинників: періодичного намокання й висихання, замерзання та відтаювання, злипання часток, надходження гумусу тощо. Від ступеня зціплення (острукту-реності) часток грунту в агрегаті залежать його фізичні властивості та родючість. Здатність грунту розпадатися на окремі частини називають структурністю.

Ґрунти можуть мати зернисту, грудкувату, горохувату, пилову, стовбчасту, призматичну або пластинчасту структуру (мал. 76). Найбільш сприятливими для землеробства є грунти, які мають грудочки від 0,5 до 10 мм. При цьому грунт є пухким і втрачає найменше вологи, а також наділений достатньою водопроникністю, добре затримує вологу та є більш стійким до дії вітру. Тому найкращими вважають зернисту й дрібногрудкувату структури, що характерні, наприклад, для чорноземів.

ВАША ДУМКА

Щоб запобігти руйнуванню структури ґрунту, треба постійно дбати про його збагачення органічною речовиною, що сприяє збільшенню вмісту гумусу в ґрунтах. Нині для оструктурювання ґрунтів, створення міцних структурних агрегатів радять використовувати різні полімерні речовини, які здатні утримувати вологу в ґрунті, особливо навесні. Яка ваша думка із цього приводу?

Структура грунту мінлива. Вона руйнується та відновлюється під впливом різних чинників: механічних, фізико-хімічних, біологічних. Механічне руйнування структури відбувається внаслідок обробки грунту, пересування по його поверхні машин, людей, тварин. Фізико-хімічні причини втрати структури пов’язані з тими процесами, що відбуваються в грунті під дією органічних і неорганічних речовин, води, повітря. Біологічні процеси руйнування структури спричинені мінералізацією грунтового гумусу.

Унаслідок сукупної дії всіх грунтоутворювальних чинників формуються грунтові горизонти. Вони відрізняються за вмістом гумусу, кольором, структурою. Потужність і набір горизонтів у різних грунтів неоднаковий. Проте у вертикальному розрізі грунту - ґрунтовому профілі - завжди виділяється гумусний горизонт, перехідний та материнська порода. Кожний з них відрізняється своєю будовою і властивостями (мал. 77). Потужність грунтового профілю може змінюватися від десятків сантиметрів до кількох метрів.

Гумус, або перегній, - це горизонт грунтового профілю, утворений рештками органічних речовин: рослин, тварин, а також продуктами їхньої життєдіяльності. Він має велике значення. Гумусові речовини поступово мінералізуються та збагачують грунт елементами мінерального живлення. Таким чином, гумусові речовини є джерелом для утворення мінеральних сполук, які є необхідною умовою родючості грунту. Завдяки їм покращуються фізичні, хімічні й біологічні властивості грунтів, що підвищує їхню родючість. Гумус є також важливим чинником утворення структури грунту.

Найбільший вміст гумусу в чорноземах (від 4 до 85 %), тому вони найро-дючіші. Ґрунти, у яких вміст гумусу менший за 1 %, вважаються неродючими.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Проаналізуйте ґрунтовий профіль (мал. 77) і визначте потужність кожного з горизонтів. Яка потужність гумусового горизонту? Чи можна ґрунт, профіль якого зображений на малюнку, вважати родючим?

ПІДСУМУЄМО!

Основними чинниками ґрунтоутворення є гірські породи, живі організми, клімат, рельєф, час і людина.

Структура ґрунту - це сукупність агрегатів різної величини й форми, які характерні для кожного ґрунту.

У ґрунтовому профілі виділяється гумусний горизонт, перехідний та материнська порода.

Гумусний горизонт утворюється з решток органічних речовин: рослин, тварин, а також продуктів їхньої життєдіяльності.

Гумус покращує фізичні, хімічні й біологічні властивості ґрунтів і тим самим підвищує родючість.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Ґрунт, чинники ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтовий профіль, ґрунтовий горизонт, гумус.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що необхідно для утворення ґрунту?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняється структура різних ґрунтів?

3. Чи можете застосувати? Користуючись текстом параграфа й додатковими джерелами інформації, заповніть таблицю «Чинники ґрунтоутворення» (у зошиті).

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте чинники руйнування та відновлення структури ґрунту. Наведіть приклади методів відновлення структури ґрунту.

5. Чи можете оцінити? Розкрийте значення гумусного горизонту для родючості ґрунтів.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  49. Водні ресурси України, їхнє раціона...
Наступна сторінка:   51. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів....^