Інформація про новину
  • Переглядів: 1047
  • Дата: 3-08-2021, 15:18
3-08-2021, 15:18

51. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  50. Умови ґрунтоутворення, структура та...
Наступна сторінка:   52. Різноманітність рослинності та рос...

ПРИГАДАЙТЕ

Який найродючіший ґрунт в Україні?

Які ґрунти переважають у вашій місцевості?

Карта ґрунтів України. Сукупність ґрунтів на певній території називають грунтовим покривом. У поширенні ґрунтів України чітко простежується широтна зональність на рівнинах і висотна поясність у горах, що добре видно на карті ґрунтів (мал. 78).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За картою (мал. 78) визначте: а) які типи ґрунтів поширені на території України; б) які з них займають найбільшу площу; в) які ґрунти поділяються на підтипи.

У північних районах переважають дерново-підзолисті (мал. 79) грунти, які бідні на гумус та інші поживні речовини, оскільки вони формуються в умовах перезволоження. Внаслідок інтенсивного промивання ці грунти мають низький вміст поживних речовин, погані фізичні й водні властивості. Вимитий горизонт вирізняється характерним білястим кольором, схожим на золу. Звідси й назва грунту - підзолистий.

Низинні ділянки Поліської низовини охоплені лучними та лучно-болотними грунтами. Лугові грунти формуються в заплавах річок на піщаних та водно-льодовикових відкладах під трав’яною рослинністю. Вони мають відносно високий вміст гумусу (3-5 %). А лучно-болотні грунти вирізняються потужним торфовим шаром (інколи понад 50 см), містять багато азоту, фосфору та інших хімічних елементів.

Південніше Поліської низовини поширені сірі лісові грунти, сформовані переважно на лесах і лесоподібних суглинках. За ступенем опідзоленості та інтенсивності утворення гумусу їх поділяють на світло-сірі, сірі та темно-сірі грунти. Найпоширенішими є сірі лісові грунти, які не мають суцільного підзолистого шару. Тут він замаскований гумусом і має бурувато-сіре забарвлення. Вміст гумусу збільшується й становить 6-8 %. Такі грунти належать до високородючих.

Найбільші площі на території України охоплюють чорноземи (мал. 79), які названі так за свій колір. їх населяє значна кількість бактерій (до 3,5 млрд особин на 1 г грунту), які відкладають велику кількість органічних речовин і формують потужний гумусний горизонт. За умовами формування, вмістом гумусу та іншими властивостями українські чорноземи поділяють на декілька підтипів: чорноземи типові, чорноземи опідзолені, чорноземи вилугувані, чорноземи звичайні та південні.

Суцільні масиви чорноземів залягають у степах, зокрема, на Причорноморській, Приазовській низовинах, Приазовській височині та на Донецькому

кряжу. Ці грунти мають добре розвинений гумусний горизонт, потужність якого коливається від 45 до 120 см. Вони вирізняються високою родючістю, але недостатня кількість вологи обмежує повне їхнє використання.

Південні чорноземи вирізняються наявністю солі та гіпсу, які залягають на глибині 2-4 м. Це призводить до часткового засолення грунтів при підвищенні рівня грунтових вод.

Темно-каштанові, каштанові й лучно-каштанові грунти характерні для приморських південних районів та північної частини Криму. Вони також належать до родючих грунтів, оскільки містять достатню кількість гумусу (4-5 %). Його потужність коливається від 25 до 55 см. До негативних властивостей цих грунтів належить наявність у них легкорозчинних солей та гіпсу, що веде до засолення грунтів. Засолення може бути первинним і вторинним. Первинне пов’язане з природними процесами вивітрювання, а вторинне засолення відбувається через штучне надмірне зрошення та осушення грунтів.

Характер грунтового покриву в Карпатах і Кримських горах залежить від висоти місцевості. У Прикарпатті поширені підзолисто-буроземні й буро-підзолисті оглеєні грунти, у гірському лісовому поясі - бурі лісові, на полонинах -буроземні гірсько-лугові. Південні схили Кримських гір укриті сірими гірсько-лісовими грунтами та буроземами, а вершинні ділянки - гірсько-луговими чорноземовидними грунтами.

Ґрунтові ресурси. До грунтових ресурсів належать усі компоненти, властивості й функції грунтів, які використовуються або можуть бути використані в різних видах діяльності людини. Від грунтів залежить отримання населенням продуктів харчування та деяких видів промислової сировини. Через грунти проходять екологічні зв’язки живих організмів і людини з літосферою, атмосферою і гідросферою, фільтрування забруднювальних речовин, здійснення важливих функцій у кругообігу води та азоту.

Дуже цінними грунтові ресурси є для сільського та лісового господарства України. Стан грунтових ресурсів визначається насамперед характером їхньої експлуатації - застосуванням агротехніки, меліорацією, сівозміною та ін. Для поліпшення ситуації з грунтовими ресурсами в Україні необхідно не допускати їхнього забруднення, дбати про підвищення родючості, застосовувати екологічно чисті технології виробництва сільськогосподарської продукції.

В Україні втілюється політика дбайливого та раціонального використання грунтових ресурсів. Однак трапляються випадки, коли значні їхні площі втрачаються назавжди. Причиною цього є насамперед забруднення грунтів різними шкідливими викидами численних підприємств. Завдають шкоди й надмірне розорювання, непродумані меліоративні роботи, коли в грунти вносять надлишкову кількість хімічних речовин, перезволожують чи, навпаки, пересушують сільськогосподарські землі. Це призводить до деградації ґрунтів - погіршення корисних властивостей та родючості грунту внаслідок впливу природних чи антропогенних чинників (див. QR-код).

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

За даними експертів із земельних питань, у 2019 р. близько 6,5 млн га українських ґрунтів були непридатні для сільськогосподарських робіт, оскільки використання ґрунтових ресурсів не відповідало вимогам раціонального природокористування. Запропонуйте шляхи покращення властивостей і родючості ґрунтів, використавши дані таблиці (див. QR-код) й додаткові джерела інформації.

Ґрунтові ресурси впливають і на здоров’я людини. Як середовище життя багатьох хвороботворних мікроорганізмів і вірусів вони є збудниками різних тяжких захворювань, як-от: холера, сказ, дизентерія тощо. На здоров’я людей значно впливає й хімічний склад грунту. Дуже небезпечними для людини є солі важких металів, що часто потрапляють у грунтовий покрив разом із добривами. Усе це свідчить про необхідність санітарної охорони грунтів.

ПІДСУМУЄМО!

У поширенні ґрунтів України простежується широтна зональність на рівнинах і висотна поясність у горах.

Основні типи ґрунтів в Україні - це дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи та каштанові ґрунти.

Ґрунтові ресурси найбільше використовуються в сільському та лісовому господарствах.

Ґрунтові ресурси потребують дбайливого використання та санітарної охорони.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Які основні закономірності поширення ґрунтів на території України?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються дерново-підзолисті ґрунти й чорноземи?

3. Чи можете застосувати? Позначте на контурній карті райони поширення най-родючіших ґрунтів України, використавши карту ґрунтів.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте зміст прислів'їв: «Немає поганої землі, є погані господарі», «Добре ґрунт угноїш - урожай потроїш».

5. Чи можете оцінити? Оцініть вплив людини на ґрунт і ґрунту на людину.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Ґрунти та ґрунтові ресурси

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 

 
Попередня сторінка:  50. Умови ґрунтоутворення, структура та...
Наступна сторінка:   52. Різноманітність рослинності та рос...^