Інформація про новину
  • Переглядів: 551
  • Дата: 3-08-2021, 15:49
3-08-2021, 15:49

55. Ландшафт як просторово-цілісна система

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  54. Тваринний світ України
Наступна сторінка:   56. Карта ландшафтів України

Ландшафти України

У природі все логічно взаємопов’язано. Розуміння взаємозв’язків і врахування їх у господарській діяльності визначає географічну культуру кожного, хто безпосередньо працює в природі.

Після вивчення цієї теми ви дізнаєтеся, які існують ландшафти та за якими ознаками їх виокремлюють. Ви навчитеся розрізняти різні типи ландшафтів на території нашої країни та будете розуміти закономірності їхнього поширення. Зможете вільно аналізувати карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості. Також зможете оцінювати природні ресурси зон, гірських областей, морів, наслідки впливу господарської діяльності людини на природу країни.

 

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке природно-територіальні комплекси (ПТК)?

Які складові компоненти природного середовища ви знаєте?

Ландшафти. Із 6-го класу ви вже знаєте, що різні природні компоненти, як-от: рельєф, клімат, води, грунти, рослинний і тваринний світ - перебувають у складних і тісних взаємозв’язках. Це сприяє виникненню на окремих територіях або акваторіях природних комплексів. Залежно від того, де вони утворилися - на суходолі чи у водному середовищі, виділяють природно-територіальні та природио-аквальні комплекси.

Земна поверхня складається з великої кількості різноманітних ПТК - від найбільших (географічна оболонка, окремі материки та океани) до найменших (яр, балка, долина малої річки). Усі вони розрізняються за походженням, будовою і властивостями окремих компонентів.

Щоб краще вивчати природно-територіальні комплекси, була розроблена їхня таксономічна система, або класифікація.

Основною одиницею таксономічного поділу та найменшим за розмірами природно-територіальним комплексом більшість учених вважає ландшафт (з німецької - краєвид). Це однорідна за походженням територія, яка має єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф, подібні кліматичні та водні умови й на якій закономірно поєднуються грунтово-рослинний покрив і тваринний світ.

Характерною рисою ландшафту є цілісність, що зумовлена поєднанням взаємозалежних компонентів природи на певній території суходолу чи водної поверхні.

Ландшафт є складним природним комплексом, який поділяється на типові для нього, але менші за розмірами ПТК. Складовими частинами ландшафту є місцевості, урочища та фації. Ці невеликі природні комплекси, які входять до

складу ландшафтів, називають морфологічними частинами ландшафту (мал. 86). Щоб дізнатися про фації, дивіться QR-код.

Ландшафт і регіональні ПТК вищого рангу, як-от: район, область, провінція, зона, країна - називають таксономічними одиницями природного районування (регіональні класифікаційні одиниці). Відповідно до об’єднання ознак ландшафтів за подібністю

виділяють типологічні класифікаційні одиниці -види (підвиди), типи (підтипи), класи (підкласи) ландшафтів.

Класи виділяють за переважаючою формою рельєфу. Тож в Україні існує два класи ландшафтів -рівнинні й гірські (мал. 87). Рівнинні ландшафти поділяють на підкласи низовинних і височинних ландшафтів, гірські - на підкласи передгірних, низькогірних, середньогірних та ін. ландшафтів.

Типи та підтипи виділяють на основі зонального розподілу, насамперед кліматичних компонентів. Клас рівнинних ландшафтів об’єднує таю

типи: ландшафти мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепові й степові. А клас ландшафтів Українських Карпат і Кримських гір складається з гірських лучно-лісових комплексів з різноманітними підтипами, які утворюються залежно від особливостей рельєфу та клімату в конкретній частині гір - від підніжжя до вершини. За особливостями природних процесів, складом гірських порід виділяють види й підвиди ландшафтів.

У навколишньому середовищі розрізняють природні й антропогенні ландшафти.

Природний ландшафт складається з взаємодіючих та взаємозалежних природних компонентів, що формуються під впливом природних процесів упродовж тривалого часу. Основними природними компонентами ландшафтів є гірські породи, повітря, вода, грунти, рослинність, тваринний світ.

Антропогенний ландшафт - це місцевість, змінена людиною в процесі господарської діяльності та використання певних технологій природокористування.

ВАША ДУМКА

Наявність річкових ландшафтів у структурі ландшафтної сфери Землі вже давно не викликає ні в кого з науковців сумнівів. Наявність водного потоку, різноманіття водних урочищ і фацій, особливості річкових ландшафтів, їхня контрастність нині привертають увагу не лише гідрологів, а й ландшафтознавців. Описуючи ландшафтну структуру тієї чи іншої річки, використовують поняття «річковий ландшафт». Проте чітко визначити межі річкового ландшафту досить проблематично. Як ви думаєте, чому?

ПІДСУМУЄМО!

Характерними рисами природно-територіальних комплексів є цілісність, подібність внутрішньої будови, зовнішнього вигляду й спільність історичного розвитку. Основною одиницею таксономічного поділу та найменшим за розмірами природно-територіальним комплексом більшість учених уважають ландшафт.

Складовими частинами ландшафту є місцевості, урочища та фації.

Відповідно до об’єднання ознак ландшафтів за подібністю виділяють види, типи й класи ландшафтів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природно-територіальний комплекс, природно-аквальний комплекс, таксономічна система, класифікація, ландшафт, фація, урочище, місцевість.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що таке ландшафт?

2. Чи зрозуміли? Які основні компоненти ландшафтів?

3. Чи можете застосувати? Складіть схему взаємозв’язків окремих компонентів природного ландшафту.

4. Чи можете проаналізувати? У чому полягає відмінність між різними типами ландшафтів?

5. Чи можете оцінити? Яку роль відіграє ландшафтознавство у вивченні природного середовища?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  54. Тваринний світ України
Наступна сторінка:   56. Карта ландшафтів України^