Інформація про новину
  • Переглядів: 367
  • Дата: 3-08-2021, 15:54
3-08-2021, 15:54

59. Дослідження ландшафтів

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  58. Районування природних ландшафтів
Наступна сторінка:   60. Рівнинні ландшафти, їхня різноманіт...

ПРИГАДАЙТЕ

Які є одиниці фізико-географічного районування? З якою метою людина вивчає ландшафти?

Дослідження ландшафтів. Наукове вивчення ландшафтів на території України розпочалося ще наприкінці XIX ст., і це було пов’язано з експедиціями відомого вченого В. Докучаєва в Полтавську губернію. Завдяки цим експедиціям уперше було складено комплексний опис природи степів нашої держави, а також запропоновано ідею про єдність і взаємозв’язок природних компонентів і чинників, що є основою формування природних ландшафтів. Ідеї Докучаєва були розвинені в працях його учнів, зокрема таких відомих українських учених, як В. Вернадський, Г. Висоцький, П. Тутковський, С. Рудницький та ін.

УКРАЇНА Й УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Володимир Вернадський. Видатний учений із широким колом інтересів. Засновник багатьох наукових напрямів й установ. Академік Української (співзаснов-ник і Президент 1918-1921) академії наук. Глибоке вивчення фізичних і біологічних процесів привело вченого до розробки нових напрямів (геохімія, біогеохімія, радіоекологія, генетична мінералогія тощо) і дало змогу сформувати поняття про біосферу (геологічні процеси за участю організмів). А дослідження з філософії й наукознавства дозволили створити теорію еволюції природного середовища й суспільства - теорію ноосфери (оболонки Землі, перебудованої колективним розумом людства). Ці праці стали однією з головних засад науки про довкілля.

На думку В. Вернадського, людство - це сила, що здатна перетворити біосферу - одну із сфер Землі, на ноосферу - вищу стадію розвитку біосфери, визначальним фактором розвитку якої є цілеспрямована, розумна й науково обгрунтована діяльність суспільства. Саме цей підхід був покладений в основу вчення про культурний ландшафт.

Видатний український учений, що створив теоретичні основи вирощування лісу в степу - Г. Висоцький, самостійно розвивав уявлення про ландшафт, який вважав за краще називати терміном «природний округ» або «місцевість». Він вважав, що різні місцевості повинні відрізнятися характером внутрішньої строкатості або одноманітності умов місця розповсюдження лісу й відповідних цим умовам рослинних співтовариств.

Становлення ландшафтознавства в Україні як самостійного наукового напрямку відбулось удругій половині XX ст. Так, у 1950-1960-х рр. розпочалися комплексні наукові ландшафтознавчі дослідження українських учених, пов’язані з вивченням ландшафтів, складанням ландшафтних карт, написанням перших посібників з теорії ландшафтознавства, у тому числі й за авторства Каленика Геренчука. Щоб дізнатися більше про К. Геренчука, дивіться QR-код.

У другій половині XX ст. в Україні формується своєрідний «ландшафтний рух». Відомі вчені утворюють власні ландшафтознавчі школи: К. Геренчук і Г. Міллер - у Львові, а О. Маринич і П. Шищенко - у Києві.

Сучасний стан ландшафтознавства в Україні. Вагомий внесок у вивчення ландшафтів здійснили відомі українські вчені: В. Давидчук,

І. Волошин, Д. Гродзінський, О. Маринич, П. Шищенко та ін. Завдяки їм розробляються основи геоекологічних (ландшафтно-екологічних) досліджень, створюються схеми районування на ландшафтній основі та ін. Сформувалася самостійна наука - ландшафтна екологія.

Останнім часом значна увага приділяється дослідженню просторової структури ландшафтів - ландшафтного різноманіття. Ширшого застосування набули сучасні комп’ютерні технології та дистанційне зондування Землі. Продовжуються дослідження антропогенних ландшафтів України.

Щоб дізнатися перелік перспективних завдань ландшафтознавства як наукового дослідження, дивіться QR-код.

Сьогодні розвиваються як традиційні напрями ландшафтознавства (агропромислове, лісогосподарське, меліоративне), такі нові: містобудівне, рекреаційне, інженерне тощо.

Отже, сучасне ландшафтознавство характеризується багатовекторністю інтересів, проте виділяється головний напрям досліджень - екологічний.

ВАША ДУМКА

Класичними науками, що належать до природничих, є фізика, біологія, географія, хімія, астрономія. Проте сучасне природознавство характеризується різким, лавиноподібним накопиченням нового фактичного матеріалу й виникненням нових дисциплін на межах традиційних. Що це за науки? Яке місце серед природничих наук належить ландшафтознавству?

ПІДСУМУЄМО!

Термін «ландшафт» походить з німецької мови й дослівно означає: «краєвид», «край», «країна» або «провінція».

Наукове вивчення ландшафтів на території України розпочалося ще наприкінці XIX століття. Вагомий внесок здійснили В. Вернадський, Г. Висоцький, П. Тут-ковський, С. Рудницький та ін.

Фундатором українського ландшафтознавства вважають відомого українського географа - професора К. Геренчука.

Сучасне ландшафтознавство характеризується багатовекторністю інтересів, проте виділяється головний напрям досліджень - екологічний.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Ландшафтознавство, культурний ландшафт, біосфера, експедиційні дослідження, ландшафтна екологія.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Як перекладається слово «ландшафт»?

2. Чи зрозуміли? У чому відмінність між поняттям «пейзаж» і географічним терміном «ландшафт»?

3. Чи можете застосувати? Використавши інформацію з довідника «Видатні українські вчені у світовій науці», створіть презентацію: «Українські вчені - дослідники природного середовища»

http://man.gov.ua/files/49/Dovidnyk_

Shenderovskiy.pdf.

4. Чи можете проаналізувати? Які перспективні напрями ландшафтознавчих досліджень?

5. Чи можете оцінити? Який внесок здійснили українські вчені у розвиток ландшафтознавства?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  58. Районування природних ландшафтів
Наступна сторінка:   60. Рівнинні ландшафти, їхня різноманіт...^