Інформація про новину
  • Переглядів: 295
  • Дата: 3-08-2021, 16:05
3-08-2021, 16:05

75. Природокористування в умовах збалансованого розвитку. Моніторинг навколишнього середовища

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  74. Національна екологічна мережа
Наступна сторінка:   76. Українське товариство охорони прир...

ПРИГАДАЙТЕ

З якою метою проводиться спостереження за станом навколишнього середовища?

Що таке екосистема?

Забезпечення екологічно збалансованого природокористування. У 2019 р. в Україні затверджений Закон «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Спираючись на резолюцію ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року», метою державної екологічної політики є впровадження збалансованого природокористування й збереження та відновлення природних екосистем.

Досягнення цілей збалансованого природокористування здійснюватиметься двома етапами. До 2025 р. передбачається стабілізація екологічної ситуації, упровадження змін у системі державного екологічного управління, підвищення екологічної свідомості суспільства, інформатизація сфери охорони навколишнього природного середовища та природокористування всіх рівнів. До 2030 р. передбачається досягнення істотних зрушень щодо покращення природокористування й екологічної ситуації шляхом збалансованості між потребами в ресурсах і завданнями у сфері збереження навколишнього природного середовища.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними мал. 99 визначте частку деградованих та забруднених земель в Україні. Назвіть області, у яких частка таких земель дуже висока й найнижча. Проаналізуйте дані своєї області.

З метою охорони та відтворення земельних ресурсів передбачено зменшення ступеня їхньої розораності; удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та збагачення природними компонентами; упровадження грунтозахисної системи землеробства; здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже деградованими грунтами.

Для охорони та відтворення водних ресурсів намічено екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, поліпшення стану басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного та Західного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю. Нині інтенсивно впроваджуються заходи щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського й Чорного морів, створення мережі морських об’єктів природно-заповідного фонду.

Важливим напрямком є протидія незаконному обігу та торгівлі об’єктами дикої флори та фауни, у тому числі введення заборони використання диких тварин у цирках, а також у будь-якій іншій комерційній діяльності публічного характеру, крім стаціонарних зоопарків.

Для збереження природних ландшафтів (гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотних, лісових) і біологічного різноманіття найактуальнішим завданням є зміцнення та відновлення ключових екосистем та середовищ існування видів рослин і тварин.

Важливе завдання екологічної політики держави - це підвищення рівня екологічної освіти та культури населення, активізація його участі у виконанні намічених заходів.

Моніторинг навколишнього середовища - це система спостере жень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля. Спостереження за довкіллям необхідні й для того, аби скласти прогноз його змін і розробити рекомендації щодо запобігання негативним змінам.

Моніторингові спостереження проводяться регулярно. Це дає можливість інформувати суспільство про стан довкілля, умови функціонування екосистем, особливості природокористування.

Екологічний моніторинг в Україні здійснюється за довгостроковою державною програмою. В останні роки впроваджуються сучасні методи оперативного отримання інформації з використанням мобільних засобів спостережень, авіаційних і космічних спостережень за об’єктами довкілля.

За призначенням виділяють фоновий, базовий та оперативний моніторинги. Основними завданнями фонового моніторингу є спостереження за станом еталонних природних комплексів і прогнозування тих змін, які в них відбуваються під дією як природних, так й антропогенних чинників. Завданням базового моніторингу є постійний контроль за станом навколишнього середовища та здоров’ям людей у зонах найбільш небезпечного виробництва. Оперативний моніторинг здійснює спостереження за довкіллям у разі виникнення кризової ситуації підчас техногенних аварій тощо.

В Україні найбільш розвинені моніторингові спостереження за окремими компонентами природи, які грунтуються на картографічних та географічних інформаційних системах. Так, повноцінно працюють станції спостережень за хімічним складом повітря, за забрудненням снігового покриву, за загальною кількістю озону, станції, що фіксують перенесення забруднювальних речовин в атмосфері. Комплекс фонового спостереження здійснюється на території біосферних заповідників та в Карадазькому заповіднику в Криму.

ПІДСУМУЄМО!

Природокористування в умовах збалансованого (сталого) розвитку здійснюється на основі Закону «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

В Україні розроблені та реалізуються конкретні заходи щодо збалансованого (сталого) природокористування й охорони навколишнього середовища. Екологічний моніторинг - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля.

Моніторинг в Україні здійснюється за довгостроковою Державною програмою.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Збалансоване природокористування, моніторинг навколишнього природного середовища.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що таке екологічний моніторинг?

2. Чи зрозуміли? Чому виникла необхідність упроваджувати в Україні збалансоване

(стале) природокористування й охорону навколишнього природного середовища?

3. Чи можете застосувати? Позначте на контурній карті райони моніторингових досліджень в Україні.

4. Чи можете проаналізувати? Користуючись Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

, проаналізуйте показники оцінки реалізації державної екологічної політики. Чи реально їх виконати до 2030 року?

5. Чи можете оцінити? Користуючись текстом параграфа, дайте оцінку конкретним заходам з охорони біологічного різноманіття. Чи здійснюються такі заходи у вашій місцевості?

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  74. Національна екологічна мережа
Наступна сторінка:   76. Українське товариство охорони прир...^