Інформація про новину
  • Переглядів: 409
  • Дата: 3-08-2021, 16:06
3-08-2021, 16:06

77. Кількість населення. Природний рух населення світу та України

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  76. Українське товариство охорони прир...
Наступна сторінка:   78. Статево-віковий склад населення. Тр...

Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

Наша планета унікальна тим, що з-поміж інших відомих космічних тіл вона єдина заселена людьми. Проте чисельність населення в різні періоди цивілізації була не однаковою, як у світі, так і в окремих країнах. Адже на народжуваність і смертність впливали різноманітні численні чинники. До того ж люди часто переміщувались на інші території, тим самим впливаючи на чисельність населення.

Саме тому й виникла окрема наука - демографія, яка досліджує населення. Демографія вивчає не лише населення як таке, а саме процес його відтворення. Звідси й поняття про демографічні процеси - сукупність демографічних подій, що відбуваються з населенням у цілому (народжуваність, смертність, природний рух, міграційний рух населення тощо).

Кожний з нас є маленькою часткою населення всього світу та України зокрема. Тому нам не байдуже, як відбуваються та відбуватимуться в майбутньому демографічні процеси.

 

ПРИГАДАЙТЕ

Що становить населення території?

Які можливі причини зміни кількості населення?

Кількість населення у світі. Сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населення. Головним джерелом інформації про його зміни є переписи, що здійснюють регулярно в більшості країн, зазвичай кожні 5-10 років.

Загалом кількість населення продовжує зростати. У 1950 р. чисельність населення світу становила близько 2,6 млрд осіб. У 1987 р. вона досягла 5 млрд, а в 1999 р. - 6 млрд осіб, а у 2011 році - 7 млрд людей. За станом на початок 2020 р. чисельність населення світу становила 7 млрд 795 мли осіб. За прогно

зами, населення досягне кількості 8,5 млрд осіб до 2030 р., 9,7 млрд до 2050 р. та 10,9 млрд до 2100 р.

Найбільший за чисельністю населення регіон світу - це Азія. Тут живе близько 60 % населення Землі - понад 4,641 млрд осіб. Особливо густо заселені Східна та Південно-Східна Азія, де мешкає 2,3 млрд осіб (30 % населення світу). Ще 2 млрд осіб живе в Центральній та Південній Азії (26 %).

Приблизно 17 % населення планети є жителями Африки - 1,340 млрд осіб. В Америці живе 1,022 млрд, або 13 %. Близько 9,5 % населення мешкає в Європі - 748 млн осіб. Інші - мешканці Океанії.

Найчисельнішими країнами світу є Китай та Індія: загалом на ці дві країни припадає понад третину всього населення Землі (табл. 5). А загальна кількість населення лише перших семи країн світу перевищує половину всього населення планети.

Таблиця 5

Найчисельніші країни світу (за даними ООН) (2020 р.)

Кількість населення в Україні. Перший національний Всеукраїнський перепис населення відбувся в Україні 5 грудня 2001 р. (попередній було здійснено в 1989 р.). Згідно з даними цього перепису, населення України складало 48 млн 420 тис. осіб постійного населення. Цей показник виявився істотно меншим порівняно з 1989 р. - 51 млн 452 тис.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними інтернет-сайтів, на яких у реальному часі відображаються демографічні показники, з’ясуйте поточну кількість населення Землі та України.

За даними Державної служби статистики, на 1 вересня 2020 р. чисельність наявного населення України становила 41 млн 724 тис. осіб (див. Додаток 1 за QR-кодом). За кількістю населення наша країна посідає 33-тє місце у світі й 6-те місце в Європі, де є однією з найчисельніших країн, поступаючись лише Німеччині (84 млн), Великій Британії (68 млн),

Франції (65 млн), Італії (60 млн) та Іспанії (46 млн), а також Росії -146 млн (євразійська країна).

Найчисельнішими регіонами України є Донецька область (4,1 млн осіб наявного населення), Дніпропетровська область (3,1 млн) і місто Київ (2,9млн). Понад 2 млн жителів мають також Харківська (2,6 млн), Львівська (2,5 млн), Одеська (2,3 млн) та Луганська (2,1 млн) області. Найменш заселеними регіонами в Україні є Чернівецька (901 тис.), Кіровоградська (933 тис.) і Чернігівська (991 тис.) області. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Чинники, що впливають на кількість природного руху (відтворення) населення. Кількість населення світу й окремої країни передусім залежить від співвідношення кількості людей, які народжуються та вмирають. Зміна кількості народжених живими й кількості померлих за певний період визначається як природний рух населення.

На чисельність населення держав, його склад та інші характеристики впливає також і механічний рух населення. Такий рух, тобто переміщення людей по території, зумовлений зміною постійного місця проживання та пошуку роботи, його ще називають міграцією (лат. migratio - переходжу, переселяюсь).

Отже, основними чинниками, що впливають на кількість населення світу й будь-якої окремої країни, є природний і механічний рух населення.

Природний рух населення. Чисельність населення світу зростає завдяки тому, що на Землі кількість народжених живими перевищує кількість померлих. Різниця між кількістю народжених живими та померлими називається природним приростом. Природний приріст населення є найбільш загальною характеристикою інтенсивності зростання населення та зазвичай обчислюється у відсотках (%) або з розрахунку на 1 тис. наявного населення на рік.

Природний приріст буває додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю й від’ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення.

За даними ООН, упродовж 2019-2020 рр. найвищий показник природного приросту населення серед регіонів світу в Африці, де він складає 2,6 %. Друге місце посідає Океанія - 1,6 %. Лідерам поступаються Латинська Америка й Карибський басейн - 1,1 %, а також Азія - 1 %. Помітно менші темпи природного приросту в Північній Америці - 0,8 %. Європа в прирості населення світу бере досить скромну участь, оскільки тут він близький до нуля - 0,2 %.

У багатьох країнах Африки, Латинської Америки та Азії порівняно високі показники народжуваності, стабільні показники смертності та високий природний приріст, що перевищує 12 осіб на 1 тис. жителів. Найбільший природний приріст спостерігається в африканських країнах. Так, наприклад, в Анголі природний приріст становить 35 осіб на 1 тис. жителів, в Малі - 34, в Малаві - 33, в Уганді - 32 особи на 1 тис. жителів.

Від’ємний приріст характерний для більшості країн Європи та деяких інших регіонів світу. їм притаманні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту, що становить менш як 2 особи на 1 тис. жителів. Подекуди рівень народжуваності нижчий за той, який необхідний для простого відтворення населення. Як наслідок, населення країни скорочується. Саме така ситуація склалась у Болгарії, де природний приріст складає -6 осіб на 1 тис. жителів. У Латвії він дорівнює -5,1, в Угорщині -4,0, у Литві -3,8, в Румунії -3,4, у Португалії -3,3 особи на 1 тис. жителів тощо.

Україна має один із найнижчих у світі показників народжуваності. У 2019 р. народжуваність у країні впала до найнижчого рівня в історії: 7,4 новонародженого на 1 тис. осіб населення. Низькі показники народжуваності в Україні супроводжуються високим рівнем смертності - 13,8 особи на 1 тис. населення. Загалом в Україні кількість померлих суттєво перевищує кількість народжених - на 100 померлих припадає лише 51 народжений.

Отже, природний приріст у країні від’ємний. За даними ООН, він становить -5,6 на 1 тис. жителів (без урахування тимчасовано окупованих територій у Донецькій і Луганській областях). В абсолютному значенні кількість населення України в 2019 р. зменшилася майже на 272,3 тис. осіб. Загалом, в Україні вже понад чверть століття народжуваність менша за смертність. Як наслідок, кількість населення України скоротилася на кілька мільйонів осіб. А це є безперечною ознакою демографічної кризи, тобто порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню.

Процес зниження народжуваності в Україні, як й у світі в цілому, зумовлений соціально-економічними чинниками - поганим добробутом людей, скрутним матеріальним становищем більшості молодих сімей, великою кількістю розлучень, зниженням рівня медичного обслуговування, невпевненістю в майбутньому тощо. Через низьку народжуваність збільшується частка людей похилого віку. А серед них закономірно вища смертність.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14

Побудова та аналіз графіка зміни кількості населення в Україні та світі за певний період.

Хід виконання практичної роботи дивіться за QR-кодом.

ПІДСУМУЄМО!

Чисельність населення світу становить 7,7 млрд осіб, більшість населення Землі мешкає в Азії.

Чисельність населення України становить 41 млн 724 тис. осіб і продовжує неухильно зменшуватися.

Кількість населення залежить від природного руху (зміни кількості народжених живими й померлих) і механічного руху (зовнішньої і внутрішньої міграції). Додатний приріст властивий більшості країн Азії, Африки та Латинської Америки, від’ємний - характерний для більшості країн Європи, зокрема й для України.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Демографія, демографічні процеси, перепис населення, природний рух населення, природний приріст населення, механічний рух населення.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Яка є чисельність населення світу та України?

2. Чи зрозуміли? Чим відрізняється природний рух від механічного руху населення?

3. Чи можете застосувати? Покажіть на карті й назвіть регіони світу та України з найбільшою і найменшою кількістю населення.

4. Чи можете проаналізувати? За даними Державної служби статистики визначте, як змінювалася кількість населення України за роки незалежності (Додаток 2).

5. Чи можете оцінити? За даними Державної служби статистики визначте роль свого регіону в зниженні кількості населення країни (Додаток 3).

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  76. Українське товариство охорони прир...
Наступна сторінка:   78. Статево-віковий склад населення. Тр...^