Інформація про новину
  • Переглядів: 412
  • Дата: 3-08-2021, 16:27
3-08-2021, 16:27

92. Зайнятість населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  91. Вплив релігій на культуру
Наступна сторінка:   93. Сфери економічної діяльності. Пробл...

Зайнятість населення

Зайнята людина - словосполучення, яке в українців здавна викликало повагу. Людина при справі, отже, її не можна турбувати. Нині зайнятістю нікого не здивуєш. У наш час, особливо у великих містах, практично всі - від маленької дитини до людини похилого віку - кудись поспішають. Від такого безперервного руху складається враження повсякденності, яку й годі обговорювати.

І даремно. Питаннями зайнятості серйозно займаються в кожній цивілізованій державі. Феномен зайнятості давно вивчає наука. Адже зайнятість буває різна - вільно обрана, повна та неповна, добровільна й вимушена, за місцем проживання та далеко від власної оселі, офіційна й заборонена тощо. До того ж власне зайнятість, тобто доступ до оплачуваної роботи, далеко не завжди є гарантією гідного прибутку, а отже, і життя. Проте у різних країнах та регіонах світу зайнятість не однакова. Про все це й піде мова в наступній темі.

 

ПРИГАДАЙТЕ

Назвіть працездатний вік в Україні.

З кого складається економічно неактивне населення?

Зайнятість населення. Зайнятість - це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою одержання доходу (заробітної плати). За українським законодавством, зайнятим населенням вважаються особи віком 15 років і доросліші, які впродовж тижня працювали хоча б 1 годину з метою отримання оплати чи доходу або були тимчасово відсутні на роботі.

В Україні до зайнятого населення належать не лише особи, які працюють або забезпечують себе роботою самостійно. Зайнятість населення - це також проходження військової або альтернативної служби, праця на законних підставах за кордоном. До зайнятого населення також належать особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти й поєднують навчання з роботою.

Окрім того, до зайнятого населення належать непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю або за особою похилого віку. Зайнятими вважаються батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Рівень зайнятості визначають як відношення кількості зайнятого населення віком 15 років і доросліше до постійного населення зазначеного віку чи відповідної соціально-демографічної групи.

Зайнятість може бути повною і неповною. Повна зайнятість - зайнятість

працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором. Неповна зайнятість - зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

У 2019 р. зайнятість населення планети складала 3,3 млрд (57 % від загальної чисельності). Однак рівень зайнятості неоднаковий у країнах з різними доходами. Залежить зайнятість і від статі та віку (табл. 6).

Таблиця 6

Зайнятість за групами країн, статтю та віком, %, 2019 р.

В Україні на кінець 2019 р. кількість зайнятих складала 16,5 млн осіб. При цьому близько 60 % від цієї кількості було зайнято в невиробничій сфері, передусім у сфері надання послуг і в торгівлі. Загалом рівень зайнятості в Україні становить 58 %.

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 р., у порівнянні з 2018, зросла на 217 тис. осіб та становила 16,6 млн. Рівень зайнятості зріс із 57,1 % до 58,2 % населення відповідного віку.

Зростання рівня зайнятості відбулося в усіх регіонах. Найвищий рівень спостерігався в м. Києві (63,1 %), Харківській (62,1 %), Сумській (59,8 %) та Дніпропетровській (59,5 %) областях, а найнижчий - у Волинській та Донецькій (відповідно, по 50,9 %) областях.

Зростання рівня зайнятості відбулося серед громадян усіх вікових груп, за винятком осіб віком 40-49 років, серед яких цей показник скоротився із 79,4 % до 78,7 %. Найвищий рівень зайнятості спостерігається серед осіб віком від 35 до 50 років (майже 80 %), а найнижчий - серед осіб у віці 60-70 років (14 %) та у віці 15-24 роки (31 %). Низький рівень зайнятості молоді обумовлений тим, що значна кількість осіб у цьому віці навчається та не входить до складу робочої сили.

Зростання обсягів та рівня зайнятості відбулося як у міських поселеннях, так і в сільській місцевості. У міських поселеннях кількість зайнятого населення у віці 15-70 років збільшилася на 143 тис. осіб (до 11,4 млн осіб), а рівень зайнятості зріс з 58,1 % до 59,1 %. У сільській місцевості кількість зайнятого населення збільшилася на 74 тис. осіб (до 5,2 млн осіб), рівень зайнятості зріс з 55,0 % до 56,2 %.

На ринку праці України спостерігаються суттєві тендерні особливості. Якщо серед чоловіків чисельність зайнятого населення віком 15-70 років

збільшилася на 205 тис. осіб, то серед жінок цей показник зріс лише на 12 тис. осіб. При цьому якщо серед чоловіків рівень зайнятості становить 64,0 %, то серед жінок - лише 52,9 %.

Трудові ресурси - це частина населення, яка бере чи може брати участь у корисній трудовій діяльності. У міжнародній статистиці працездатним вважається населення від 15 до 65 років. Але національні законодавства країн, зважаючи на місцеві особливості (традиції, демографічну та економічну ситуацію), встановлюють свої межі працездатного віку.

В Україні до осіб працездатного віку належать жінки та чоловіки віком 15-59 років.

У більшості країн нижньою межею працездатного віку визнається вік у 14-16 років. Верхня межа визначається середньою тривалістю життя й для більшості країн світу встановлена в 60-65 років. Проте в низці країн Африки й Азії вік виходу на пенсію визначений у 50 років. Водночас у розвинених країнах з високими показниками тривалості життя (Данія, Швеція, Норвегія) пенсійний вік установлюється від 67 до 70 років. У багатьох країнах вік виходу на пенсію чоловіків і жінок є однаковим, в інших - пенсійний вік чоловіків на 3-5 років вищий, ніж жінок (США, Швеція та ін.).

Загальна чисельність населення працездатного віку у світі за станом на 2019 р. складає 5,7 млрд (зокрема було зайнято 74 % чоловіків і 47 % жінок). З них зайнято 3,3 млрд осіб (57 %), а 2,3 млрд (39 %) з різних причин не працюють. Кількість осіб з неповною зайнятістю складає 165 млн, 188 млн є безробітними.

Кількість населення молодого працездатного віку (15-24 роки) у світі становить 1,2 млрд. Серед них зайняті лише 36 % (429 млн). Близько 42 % (509 млн) навчається й не працює. А 22 % (267 млн) не працює і не навчається.

В Україні частка працездатного населення складає близько 73 % (17 млн осіб). Серед нього переважали чоловіки (9 млн). При цьому чисельність працездатного населення в міських поселеннях ледь не у два рази перевищує працездатне населення в сільській місцевості.

Робоча сила. Це визначення відносно нове. До 2019 р. замість нього використовувався термін економічно активне населення. Нині вживається поняття робоча сила. Але в обох випадках ідеться про населення обох статей віком 15 років і доросліше, яке впродовж тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці.

Решту становить населення поза робочою силою - люди, які перебувають на утриманні держави або окремих осіб. До таких належать незайняті пенсіонери, студенти (учні) денної форми навчання, особи, які виконують домашні (сімейні) обов’язки тощо.

Чисельність робочої сили певною мірою залежить від загальної чисельності населення країни. Так, Китай має найбільшу за чисельністю у світі робочу силу - понад 800 млн осіб. Друге місце посідає Індія, де чисельність робочої сили перевищує 520 млн осіб. Третіми в списку світових лідерів є США -близько 160 млн осіб. До провідної п’ятірки країн з найбільшою робочою силою належать також Індонезія (130 млн) і Бразилія (86 млн).

В Україні чисельність робочої сили складає близько 18 млн. Кількість чоловічої робочої сили перевищує кількість жіночої - 9,5 млн проти 8,6 млн. Робоча

сила в Україні зосереджена здебільшого в міській місцевості, де вона налічує 12,4 млн осіб. Загалом чисельність робочої сили зменшується, що пояснюється загальним зниженням кількості населення, старінням нації та зовнішніми міграціями українців.

Рівень участі населення в робочій силі (до 2019 р. - рівень економічної активності) визначають як відношення (у відсотках) кількості робочої сили віком 15 років і старше до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.

Рівень участі населення в робочій силі у віці від 15 років і старше дуже різниться. У країнах, де економіка слабо розвинута й де мала частка літніх людей, ця участь вища. І навпаки, у країнах з вищим рівнем розвитку економіки та значною часткою літніх людей участь населення в робочій силі нижча.

Рівень участі населення України в робочій силі становить приблизно 62 %. При цьому він помітно вищий у чоловіків (69 %), ніж у жінок (57 %). У міських поселеннях рівень участі населення в робочій силі (63 %) не набагато перевищує такий рівень у сільській місцевості (61 %).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними сайту Державної служби статистики України визначте поточні дані щодо економічно активного населення.

Найвищий рівень участі населення в робочій силі України спостерігається у віці 40-49 років (86 %), найменший - у віці від 60 до 70 років (13 %). При цьому пік участі не збігається в чоловіків і жінок. У перших найвищий рівень участі припадає на відрізок 30-34 роки, а у жінок - на період 40-49 років.

ПІДСУМУЄМО!

Зайнятість - це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою одержання доходу.

Рівень зайнятості - відношення кількості зайнятого населення віком 15 років і старше до постійного населення зазначеного віку.

Зайнятість населення планети неоднакова в країнах з різним рівнем доходу. Трудові ресурси - частина населення, яка бере чи може брати участь у корисній трудовій діяльності.

Працездатне населення в Україні - чоловіки й жінки віком 15-59 років.

Робоча сила в Україні - населення обох статей віком 15 років і старше, яке забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Зайнятість, рівень зайнятості, трудові ресурси, працездатне населення, робоча сила.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

1. Чи запам’ятали? Що таке зайнятість?

2. Чи зрозуміли? Як визначається рівень зайнятості?

3. Чи можете застосувати? Використовуючи дані щодо природного приросту населення України, спрогнозуйте зміни в зайнятості населення.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте табл. 6 і поясніть, як зайнятість населення залежить від різних рівнів доходу та статі.

5. Чи можете оцінити? Чи належите ви до робочої сили й трудових ресурсів? Відповідь обґрунтуйте.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Пестушко, Довгань, Уварова 2021 (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  91. Вплив релігій на культуру
Наступна сторінка:   93. Сфери економічної діяльності. Пробл...^