Інформація про новину
  • Переглядів: 2248
  • Дата: 4-10-2021, 08:28
4-10-2021, 08:28

31. Величини. Числові типи даних в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  30. Функції користувача в Python
Наступна сторінка:   32. Математичні функції в Python

Будь-яка комп’ютерна програма оперує певними величинами. Так, у програмі обчислення шляху, подоланого автомобілем за певний час, будуть використані такі величини, як швидкість руху, час, шлях.

Характеристики величини

Величина — це окремий інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо), який характеризується типом і значенням, розміром пам’яті, потрібної для зберігання, назвою (ідентифікатором).

Правила вибору назв величин такі самі, як і для інших об’єктів. Кожна величина належить до певного типу даних.

Тип даних визначає множину допустимих значень величини й операції, які можна виконувати над цими значеннями.

Ви вже знайомі з такими типами даних, як int (цілі числа), float (дробові числа), bool (логічні значення), str (рядки), list (списки).

Python визначає тип даних змінної за значенням, яке їй присвоєно. У разі присвоєння цілого числа автоматично створюється змінна типу int. Щоб визначити змінну як об’єкт float, їй присвоюється дробове число, в якому роздільником цілої і дробової частини є крапка.

Визначити тип величини, тобто до якого класу вона належить, можна за допомогою функції type (рис. 31.1).

Об'єкти та змінні

У Python усі величини є об’єктами певного класу. Для доступу до об’єктів створюються змінні.

Змінна в Python зберігає посилання на об’єкт (іноді кажуть, змінна вказує на об’єкт).

Значення змінної — це характеристика, яка може багаторазово змінюватися в процесі опрацювання інформації. Щоб створити змінну в Python, необхідно дати їй назву й присвоїти певне значення (рис. 31.2).

Синтаксис команди присвоєння:

Змінну іноді порівнюють зі скринькою, в якій зберігається значення величини. Проте в Python змінні більше схожі на ярлики, що прикріплюються до об’єктів.

Створимо змінну а: а = 7.

Змінна а — це посилання на об’єкт, який містить значення 7.

Можна створити декілька змінних, що посилаються на один і той самий об’єкт (рис. 31.3):

Під час присвоювання одній зі змінних іншого значен

ня створюється новий об’єкт, на який вона після цього

буде посилатися: b = 23.

Опрацювання даних числових типів

Цілі числа належать до класу int. У Python вони можуть бути як завгодно великими і обмежуються лише доступною пам’яттю.

Дробове число — величина типу float — може мати до 18 значущих цифр. Дізнатися діапазон можливих значень для конкретного комп’ютера допоможе команда sys.floatjnfo з модуля sys.

Запишемо дробові числа у вигляді, який нагадує стандартний вигляд числа:

Так для числа задають показник степеня 10, на який воно множиться:

Під час розробки програми може виникнути необхідність перетворення значення одного типу даних на значення іншого типу. Наведемо відомі нам функції для перетворення типів:

• float() — створює дробове число з рядка або цілого числа;

• int() — створює ціле число з рядка або дробового числа; при перетворенні дробового числа лише відкидається дробова частина;

• str() — створює рядок із числа.

Згадаємо математичні оператори Python. Розглянемо таблицю:

Всі вирази записують в один рядок, а порядок дій, зокрема для дробів, позначають за допомогою дужок.

Присвоєння змінній а значення виразу

записують так:

Виведення дробових чисел

Для більшого унаочнення даних, які виводяться програмою, за допомогою методу format() можна задавати кількість знаків після десяткової крапки:

Проаналізуємо синтаксис форматування значення:

• у лапках між фігурними дужками стоїть двокрапка, після якої записуються два цілих числа, розділені крапкою, — загальна кількість знаків і кількість знаків у дробовій частині числа;

• літера f вказує на тип значення (float), що виводиться;

• після лапок ставиться крапка і записується виклик методу format, якому передається вираз, значення якого слід відформатувати.

Проаналізуємо вигляд числа, що виводиться, за різних значень параметра <кількість десяткових знаків>. Загальну кількість знаків можна не вказувати, але тоді одразу після двокрапки слід поставити крапку:

Питання для самоперевірки

1. Обговоріть характеристики величин, що відповідають змінним:

2. Обчисліть значення виразів:

3. Запишіть наведені вирази за правилами Python:

4. Запишіть оператори присвоєння, які реалізують такі дії:

а) змінній с присвоїти суму значень змінних а і Ь;

б) подвоїти значення змінної а;

в) значення змінної а збільшити на 10.

5. Як виконується така команда:

6. Напишіть програму Калькулятор відстаней, яка за заданим значенням відстані в метрах виводить значення відстані у дюймах, футах, милях, ярдах тощо з двома десятковими знаками.

Напишіть програму Конвертер миль для переведення значення відстані, заданої в кілометрах, у милі.

Миля (від лат. mille passuum — тисяча подвійних кроків) — одиниця відстані, введена в Стародавньому Римі. Розрізняють сухопутну (1,609 км) і морську (1,852 км) милі. В Україні до метричної системи були відомі такі милі: коротка, або турецька (1,67 км), та довга, або козацька (8,35 км).

1) Завантажте PyCharm. Створіть Python file із назвою Вправа 31. Створіть вікно програми із заголовком Конвертер миль.

2) Створіть написи (об’єкти класу Label) (рис. 31.4). Віджети розмістіть за допомогою методу grid().

3) Створіть об’єкт entry класу Entry для введення значення відстані в кілометрах:

4) Створіть кнопку класу Button із заголовком Конвертувати і функ-цією-обробником btn_dick.

5) Опишіть функцію btn_click(), у тілі якої з віджета entry зчитується значення відстані в кілометрах і зберігається у змінній km. Значення відстані у милях виводиться з трьома десятковими знаками до віджета entryl:

Виведіть до віджетів entry2-entry4 відповідні значення.

6) Додайте навколо віджетів вільне місце (5-10 пікселів). Випробуйте програму, переконайтесь у правильності обчислень.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 31 із автоматичною

перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко (2021)

 
Попередня сторінка:  30. Функції користувача в Python
Наступна сторінка:   32. Математичні функції в Python^