Інформація про новину
  • Переглядів: 2160
  • Дата: 6-10-2018, 02:42
6-10-2018, 02:42

Країни, держави, території та акваторії як геопросторові реалії життєдіяльності людства. Нація. Національні інтереси держави

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Електронні карти та глобуси. Картогра...
Наступна сторінка:   Суверенна держава як цілісна територі...

Пригадайте визначення понять «територія», «країна», «держава». Поясніть відмінності між ними.

1 КРАЇНИ, ДЕРЖАВИ, ТЕРИТОРІЇ ТА АКВАТОРІЇ ЯК ГЕОПРОСТОРОВІ РЕАЛІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА. Держава є політичною формою організації суспільства, що утворюється як результат виникнення й діяльності публічної влади — особливої системи, яка керує основними сферами життя суспільства (мал. 1).

Держава постійно виконує певні внутрішні та зовнішні функції. До внутрішніх належать забезпечення функціонування суспільного організму як єдиної системи, збереження й розвиток у ньому ефективних зв’язків між окремими сферами, задоволення інтересів різних верств населення й соціальних груп, боротьба із внутрішніми деструктивними силами та стихійними лихами. Зовнішніми функціями держави є захист державних кордонів, цілісності своєї території, суверенітету, сприяння розвитку взаємовигідних, справедливих форм співробітництва та взаємодії з іншими державами світу.

На прикладі України проаналізуйте рівень виконання цих функцій.

Держава має виступати на міжнародній арені як єдина географічна, релігійна, мовна, культурна, правова, господарська і геострате-гічна система. Лише за такої умови вона може знайти й утримати певне становище.

Країна — це політичне, національне, соціальне, культурне, господарське співтовариство, організоване на певній території. При цьому увага акцентується на його просторовому (географічному) положенні (розміщенні) у світі чи певному регіоні або материку. Хоча поняття «країна» в багатьох випадках вживається як синонім поняття «держава», проте воно має переважно культурно-історичний та соціально-економічний зміст (країни, що розвиваються, країни «третього світу» тощо). Відповідним є поняття «країна» і під час характеристики особливостей населення, його побуту й звичаїв, специфічних ознак суспільства (далекі країни, екзотичні країни тощо). Натомість для поняття «держава» більш характерний політичний зміст.

Наведіть приклади держав та країн у правильному розумінні цих понять.

Держави, країни й території та акваторії, які їм належать, є геопросторовими реаліями життєдіяльності людства. Для реалізації державних функцій кожній державі потрібні значні не лише природні та людські ресурси, але й територія і акваторія. Велика, але не надлишкова територія є значним потенціалом для розвитку й зміцнення будь-якої держави. Малі або карликові держави, маючи всі переваги компактності їх управління, ніколи не зможуть відігравати провідну роль у сучасному світі.

1) Розгляньте схему (мал. 2) та поясніть її складові.

2) Поясніть, чому державі важливо мати значну, але не надлишкову територію.

СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ.

Суверенна (незалежна) держава — це країна, яка реалізує власну внутрішню й зовнішню політику на основі суверенної волі своїх громадян або правителя (монарха, уряду) і здатна проводити свою національну політику та відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.

Поясніть, як ви розумієте поняття «міжнародна арена». Чи можна назвати міжнародною ареною залу засідань Генеральної Асамблеї ООН? Чому?

Із метою реалізації власної суверенної влади на певній території держава створює органи управління. До них належать законодавча, виконавча й судова влада, інформаційна, при

кордонна й митна служби, національна (республіканська) гвардія та збройні сили, валютно-грошова система тощо. Усі ці органи діють на чітко визначеній території, яка обмежена з усіх боків сухопутними й морськими кордонами. У межах цієї території держава володіє суходолом, внутрішніми водами, надрами, повітряним простором. Якщо держава має безпосередній вихід до морів та океанів, їй належать і територіальні води.

За допомогою мал. 3 визначте межі територіальних вод та виключної морської економічної зони.

У межах економічних зон державам належить виняткове право на розвідування й розробку будь-яких природних ресурсів.

Отже, суверенітетом держави є її незалежність від інших держав світу в зовнішній та внутрішній політиці.

УНІТАРНІ ТА СКЛАДНІ (ФЕДЕРАТИВНІ) ДЕРЖАВИ. За формами адміністративно-територіального устрою всі країни світу поділяються на унітарні та складні (федеративні). Унітарна держава — єдине цілісне утворення, що складається з адміністративно-територіальних одиниць (областей, провінцій, районів тощо), які чітко підпорядковані центральним органам влади. Унітарні держави мають єдину конституцію та ієрархічну систему державної влади. Області, провінції, райони, тобто адміністративно-територіальні одиниці, мають лише органи виконавчої влади. Вони не наділені жодними законодавчими

функціями. У наш час, коли ефективність державного управління стає одним із головних чинників ефективності функціонування самої держави, більшість країн світу є унітарними. Така форма адміністративно-територіального устрою вважається найбільш ефективною.

Федеративні держави мають у своєму складі самоврядні території (республіки, штати, землі, краї, кантони тощо). Ці території входять до складу єдиної союзної держави, але мають автономію. Їм притаманні деякі ознаки незалежних держав — власна конституція, парламент тощо. До федеративних переважно належать великі багатонаціональні держави — Бразилія, Індія, Росія, США, Нігерія, Канада тощо.

Знайдіть на політичній карті світу федеративні та унітарні держави.

Мал. 3. Територіальні води та виключна морська економічна зона.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ. Нація — це історична спільність людей, об’єднаних спільним походженням, мовою, територією, культурою, ментальністю (характером, звичками), побутом тощо. Часто це поняття ототожнюють із термінами «держава», «країна».

Життя кожної людини підпорядковане інтересам, які вона вважає пріоритетними для свого існування. Так само й кожна держава, яка створюється переважно як держава певної нації, керується у своїй діяльності та взаємодії з іншими державами власними національними інтересами. Ці інтереси визначаються її потребами у виживанні, розвитку й поширенні на світовій або регіональній політичній та економічній арені.

Поясніть на прикладі України, що таке національні інтереси. Чи відрізняються вони від національних інтересів інших країн?

ВИСНОВКИ

• Держава — політична форма організації суспільства, яка керує основними сферами його життя, виконує певні внутрішні й зовнішні функції та виступає на міжнародній арені як єдина система.

• Із метою реалізації суверенної влади над певною територією і населенням, що живе на ній, держава створює органи управління. Суверенітетом держави є її незалежність від інших держав світу в зовнішній та внутрішній політиці.

• Унітарна держава — єдине цілісне утворення із центральними органами влади. Федеративна держава має у своєму складі самоврядні території.

• Кожна держава, що створюється переважно як держава певної нації, керується власними національними інтересами. Вони визначаються її потребами у виживанні, розвитку й поширенні на світовій або регіональній політичній та економічній арені.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть зміст понять «акваторія», «суверенітет», «суверенна держава», «залежна територія», «територія держави», «державний кордон».

2. Поясніть, які функції виконують кордони держави. Чи є вони між країнами ЄС?

3. Поясніть різницю між унітарними й складними (федеративними) державами.

4. Наведіть приклади та покажіть на карті складові території окремих держав.

5. Охарактеризуйте національні інтереси держави.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Електронні карти та глобуси. Картогра...
Наступна сторінка:   Суверенна держава як цілісна територі...^