Інформація про новину
  • Переглядів: 1292
  • Дата: 6-10-2018, 02:43
6-10-2018, 02:43

Суверенна держава як цілісна територіально-політична й господарська система

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Країни, держави, території та акваторі...
Наступна сторінка:   Територія і кордони держави

Пригадайте визначення понять «географічне середовище», «природні умови», «природні ресурси». Як усі вони впливають на становлення та розвиток держав?

СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА. У сучасному світі простежується чітка тенденція до зростання кількості незалежних держав. Кожна нація для реалізації природно-ресурсного, духовного, інтелектуального, економічного потенціалу прагне створити власну державу.

Ви вже знаєте, що держава тільки тоді буде життєздатною, коли існуватиме як цілісна, згуртована територіальна й господарська система. Тому для країни надзвичайно важливим є збереження та зміцнення внутрішньої державної й національної єдності.

Назвіть умови повноцінного існування будь-якої держави.

ГЕОПРОСТІР І ТЕРИТОРІЯ, ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. Геопростір — це двовимірний простір, який визначається в системі географічних координат. Він є відносним поняттям, оскільки подолання геопростору пов’язане не лише з відстанню між географічними об’єктами, а також із часом та витратами на переміщення з одного пункту в інший.

Територія — це частина земної поверхні у визначених межах, яка є середовищем проживання й діяльності людей, економічним ресурсом, невіддільною частиною екологічної системи з природними процесами, які на ній відбуваються. Територія виступає як конкретний геопростір для розміщених на ній об’єктів і визначає просторові відносини між ними й людьми, що її населяють. З урахуванням специфіки території регулюється розміщення об’єктів шляхом обмеження їхньої кількості, а також лімітується кількість населення. Із цієї точки зору територія є самостійним специфічним ресурсом.

За допомогою політичної карти світу назвіть країни, які мають значні, недостатні та надлишкові території. Поясніть, як ви їх визначили.

Територія має певну місткість, тобто в господарському відношенні її освоєння має межі. Вони визначаються не лише площею, але й рівнем екологічної напруженості, оцінюються як функція при двох змінних: сили

антропогенного навантаження та стійкості природного середовища до нього. Місткість території також залежить від форми господарської організації простору. Вид використання території пов’язаний із концепцією функції міст. Останню розуміють як задоволення певних потреб суспільства.

Пригадайте відомі вам функції міст, наведіть конкретні приклади.

Географічне середовище є частиною географічної оболонки, де живуть і займаються господарською діяльністю люди. Воно є необхідною умовою їхнього існування. Руйнування географічного середовища з тієї чи іншої причини означатиме й загибель людства.

Природними ресурсами виступають природні об’єкти і явища, які використовуються або можуть бути використані для споживання людиною.

Назвіть види природних ресурсів та наведіть приклади.

СОЦІОСФЕРА (НАСЕЛЕННЯ І РОЗСЕЛЕННЯ), КУЛЬТУРОСФЕРА, ЕКОНОСФЕРА ТА ТЕХНО-СФЕРА ДЕРЖАВИ. Соціосфера (антропосфера) — це сфера, пов’язана із життям і відносинами між людьми в процесі їхньої діяльності; це людство в географічному середовищі. При цьому головна увага зосереджується саме на людині в процесі її життєдіяльності.

Культура є специфічним способом організації та розвитку людської діяльності, що відрізняє людську діяльність від діяльності інших біологічних істот. Культура не лише створює продукти матеріальної і духовної праці в со-ціосфері, але існує і як окрема сфера людської діяльності, що проявляється в особливостях поведінки, свідомості й діяльності людей у конкретних сферах суспільного життя. Звідси виділяють культуру політичну, людського спілкування, праці, побуту тощо.

Поясніть, що таке об'єкти світової культурної спадщини. Наведіть приклади. Які світові культури їх створили?

Еконосфера також є складовою частиною соціосфери. Це світове господарство або господарство певного регіону чи держави, які є сукупністю відносин, пов’язаних із виробництвом, розподілом та споживанням товарів і послуг в умовах конкретної економічної системи й конкретної держави.

Техносфера є сукупністю штучних об’єктів у межах географічної оболонки Землі (будинки, споруди, механізми тощо), створених людиною з речовин навколишнього середовища.

За допомогою схеми (мал. 1) охарактеризуйте середовище, яке оточує людину.

ПОЛІТОСФЕРА ДЕРЖАВИ. Політосфера — це сфера діяльності, пов’язана з відносинами між націями, класами, різними соціальними групами. Її метою є завоювання, утримання й використання державної влади. Зміст політики зрештою визначається інтересами певної групи людей, а економічні інтереси визначають інтереси політичні. Вони виступають соціальною причиною, чинником політичних

дій. Загалом політосфера держави поділяється на внутрішню й зовнішню, які міцно пов’язані між собою. Головне завдання політосфери держави — забезпечити збереження й зміцнення системи суспільних відносин.

ВИСНОВКИ

• У сучасному світі спостерігається тенденція до зростання кількості незалежних держав.

• Територія держави (геопростір) є самостійним специфічним ресурсом, який володіє природними ресурсами.

• Соціосфера (антропосфера) — це людство в географічному середовищі. Культура не лише створює продукти матеріальної і духовної праці в соціосфері, але й виділяється як окрема сфера людської діяльності, у межах якої виокремлюється еконосфера.

• Техносфера — сукупність штучних об'єктів у межах географічної оболонки Землі, створених людиною.

• Політосфера — сфера діяльності, пов'язана з відносинами між націями, класами.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, чому в сучасному світі простежується чітка тенденція до зростання кількості незалежних держав.

2. Як географічне середовище й природні ресурси впливають на формування та розвиток держав?

3. Поясніть зміст понять «соціосфера», «культуросфера», «еконосфера» і «техносфера держави». Як вони формуються, змінюються й впливають на розвиток держав?

4. Охарактеризуйте політосферу держави.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Країни, держави, території та акваторі...
Наступна сторінка:   Територія і кордони держави^