Інформація про новину
  • Переглядів: 936
  • Дата: 12-10-2021, 12:15
12-10-2021, 12:15

17. Структура документа

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  58. Додавання зображень в програму на Pyt...
Наступна сторінка:   18. Гіперпосилання в текстових докумен...

Навіщо структурувати текстові документи?

Навчаючись у школі, усі мають змогу випробувати себе у ролі науковців і написати свої перші наукові роботи.

Наукова робота — це дослідження з метою одержання наукового результату.

Науковий результат — це нове знання, одержане у процесі наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді тощо.

(Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»)

А чи ти знаєш, що до написання наукових робіт є технічні вимоги? Чи вмієш правильно оформлювати багатосторінкові текстові документи?

Завдання № 1

Ознайомся з наведеною нижче інформацією і дай відповіді на запитання:

• Як ти розумієш, що таке структура документа? Опиши структуру наукової прації.

• Як нумерувати сторінки документа? Розділи? Підрозділи?

• Як правильно вказати посилання на джерело інформації?

• Що таке ключові слова?

Вимоги до оформлення наукових робіт

Оформлення наукових праць регламентується державним стандартом ДСТУ 3008-95 Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкуються великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами (без знака №) у правому верхньому куті сторінки.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до нумерації, але номер сторінки на ньому не ставлять. Наступною розміщується анотація, у якій наводиться коротка характеристика основного змісту роботи та одержаних результатів.

Анотація завершується списком ключових слів, які повинні відображати основний зміст наукового дослідження. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через кому, їх загальна кількість має бути в межах п'яти-восьми слів. Анотація подається українською та перекладається англійською мовою. Обсяг анотації — до однієї сторінки через одинарний інтервал.

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом зазначається номер початкової сторінки кожної складової роботи.

Текст основної частини наукової роботи поділяють на розділи, підрозділи (можливо, пункти). Кожний розділ починають із нової сторінки.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.»

Посилання на джерела інформації надають у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки (крім газетних статей і посилання на джерело в цілому). Перше число у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друге — номеру сторінки. Наприклад: [32, с. 85].

У кінці наукової роботи розміщується список використаних джерел. При складанні цього списку необхідно дотримуватися державного стандарту щодо бібліографічного опису творів друку (ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007).

Основними елементами бібліографічного опису є інформація про: автора (-ів); назву твору; видавництво; рік видання та обсяг публікації.

Список розташовують в алфавітному порядку за прізвищами авторів або першими літерами назв творів. Літературу, що видана різними мовами, розміщують спочатку кирилицею, а потім латиницею.

У списку можуть бути посилання на публікації у мережі Інтернет. Відповідно до стандарту ISO 690-2 бібліографічний опис таких джерел передбачає зазначення назви та URL-адреси ресурсу.

Завдання №2

Об'єднайтесь у пари, виконайте дії та обговоріть результати.

1. Відкрийте два документи Новітні технології Ісіосхта Новітні технології 2.docx. Порівняйте їх вигляд.

Для зручного ознайомлення із виглядом багатосторінкового документа оберіть на вкладці «Подання» режим «Кілька сторінок», відрегулюйте зручне відображення документа за допомогою інструмента «Масштаб», наприклад у нижньому правому куті програмного вікна.

2. В обох документах задайте розмір сторінки А5. Порівняйте вигляд документів.

3. В обох документах змініть поля (ліве — 3 см, праве, верхнє та нижнє — по 2 см). Порівняйте вигляд двох документів.

4. В обох документах установіть курсор на шосту сторінку (заголовок тексту «Розумні будинки») та задайте альбомну орієнтацію. Порівняйте вигляд двох документів.

5. У документі Новітні технології 2.docx установіть курсор на сьому сторінку та задайте альбомну орієнтацію (заголовок тексту «Ігри у віртуальній реальності»). Порівняйте результат виконання цієї дії з попередньою.

6. У документі Новітні технології 2.docx установіть курсор на будь-який заголовок тексту і змініть налаштування:

а) теми Ь) кольорів с) шрифтів

Перегляньте весь документ, обговоріть, які зміни в ньому відбулися. Виконайте такі самі дії з документом Новітні технології l.docx. Порівняйте результати змін в обох документах.

7. На стрічці Подання увімкніть режим Структура. Порівняйте логічну структуру кожного документа (відомості про логічну структуру документа наведено в рубриці «Запитання-відповіді»).

8. Зробіть висновки.

Завдання №3

1. Розглянь кілька сторінок pdf-документа Новітні технології 3.pdf. Укажи, які відомості повторюються на кожній сторінці.

PDF(aнгл. Portable Document Format — формат переміщуваного документа) — формат файлів документів, головною властивістю якого е незмінність вигляду документа, у якій програмі чи на якому пристрої його б не відкривали. Іншою властивістю pdf-файлів є те, що їх важко редагувати: за допомогою спеціальних програм до них можна додавати коментарі, зображення чи блоки тексту, однак ці можливості не становлять і десятої частки того, що можна робити з документом у текстовому процесорі. Тому PDF— це формат фінального документа. Як правило, документи створюють в інших форматах, а коли їх потрібно комусь переслати чи завантажити на сайт, зберігають у форматі PDF.

2. Візьми декілька підручників і порівняй, як оформлюється нумерація сторінок. Чи можна знайти назву розділу на кожній сторінці?

3. Дізнайся з рубрики «Запитання-відповіді», що таке колонтитули, та поясни, яка інформація має міститися у верхньому та нижньому колонтитулах нашого документа.

Завдання №4

Користуючись порадами з рубрики «Запитання-відповіді», відредагуй та відформатуй файл Новітні технології i.docx відповідно до зразка {Новітні технології3.pdf), зокрема створи в текстовому документі такі самі колонтитули, які ти бачиш у pdf-файлі.

Щоб відображати номери сторінок на тлі зображення

чи автофігури, потрібно виконати такі дії.

• Відкрити колонтитул і вставити в нього зображення чи автофігуру. Зауваж, що в нашому завданні верхній колонтитул містить прямокутник із градієнтною заливкою.

• У контекстному меню автофігури вибрати команду Редагувати текст;

• Вставити в потрібному місці номер сторінки, натиснувши на стрічці Верхній і нижній колонтитул кнопку Номер сторінки та вибравши пункт Поточне положення.

Відформатувати параметри шрифту номера сторінки.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що таке структура документа?

Логічна структура документа — це спосіб його поділу на частини, розділи, підрозділи, параграфи та інші структурні одиниці, без яких орієнтуватися у великих документах дуже важко. Створення структури дає змогу орієнтуватися у великому документі: наприклад, можна будь-коли «перескочити» на початок того чи іншого розділу. Це називається навігація структурою.

З технічної точки зору важливо, що різні частини документа можуть мати різні колонтитули (див. про колонтитули відповідь на запитання нижче), різний спосіб нумерації сторінок, розміри полів, орієнтацію чи навіть розміри сторінки. Усі ці параметри можна визначити окремо для різних розділів документа.

Таким чином, слід розрізняти два значення терміна «розділ»: це може бути як логічний розділ (частина документа), так і технічний розділ, тобто набір сторінок із певними параметрами.

Вигляд документа у режимі «Структура»:

Як створювати розділи?

Розділ — це структурна частина документа, що завершується не-друкованим символом кінця розділу. Будь-який документ містить щонайменше один розділ. У розділі може бути одна чи більше сторінок, а також розділ може займати лише частину якоїсь сторінки. Простий приклад односторінкового розділу — титульна сторінка. До цієї частини документа завжди застосовуються особливі стилі форматування, які зазвичай не поширюються на іншу частину документа. Саме тому без виділення титульної сторінки в окремий розділ просто не обійтися.

Схема вставлення титульної сторінки в документ:

Увага!

Незалежно від того, де встановлено курсор, титульну сторінку буде вставлено на початок документа.

Також часто окремі розділи створюють для фрагментів документа, які мають іншу орієнтацію сторінок. Наприклад, якщо твій документ має книжкову орієнтацію сторінок і в ньому є таблиця, яка не вміщується на сторінку по горизонталі, можна створити для неї окремий розділ, задавши для нього альбомну орієнтацію сторінок.

Як створити логічну структуру документа?

Часто при створенні великого документа робота над ним починається з побудови загального плану документа. Як правило, пункти плану і визначають логічну структуру документа.

Найпростіший спосіб створити логічну структуру документа у текстовому процесорі — позначити назви його розділів спеціальними стилями заголовків. Так, заголовок усього документа можна позначити стилем Заголовок 1, назви його головних частин — стилем Заголовок 2, їх підрозділів — Заголовок 3 тощо. Для цього:

1. Установіть курсор на тексті, який потрібно перетворити на заголовок (цей текст має займати окремий абзац).

2. На вкладці «Основне» в колекції «Стилі» оберіть потрібний рівень заголовка.

Для кожного рівня заголовка можна встановити власні параметри форматування (див. рубрику «Запитання-відповіді» попереднього параграфа).

Як побачити логічну структуру вже створеного документа?

Щоб дізнатися про логічну структуру вже створеного документа, потрібно на вкладці «Подання» увімкнути режим «Структура».

У режимі структури ліворуч від кожного заголовка вказується відповідний символ структури:

® Заголовки з підпорядкованим текстом.

© Заголовки без підпорядкованого тексту, о Основний текст.

Користуючись кнопками «+»та «-», можна розкривати й закривати списки підзаголовків.

Також можна приховувати та відображати основний текст кожної структурної частини та його форматування, встановлюючи чи знімаючи такі прапорці:

Можна переглядати окремо заголовки кожного рівня або всі одразу.

Режим структури в текстовому процесорі використовується для опрацювання багатосторінкових документів, які складаються зі змісту, розділів і підрозділів різних рівнів. Прикладами таких документів можуть бути різноманітні наукові роботи, зокрема курсові та дипломні роботи студентів.

У режимі структури можна легко переглядати структуру всього документа, змінювати рівень вкладеності заголовків, копіювати і переміщувати великі фрагменти тексту, переміщуючи відповідні заголовки.

Крім того, у цьому режимі простіше створювати і змінювати загальну структуру головного документа через додавання, перестановку і видалення вкладених документів. Для створення головного документа необхідно створити структуру, а потім у цій структурі зробити заголовки вкладеними документами.

Що таке колонтитули, як редагувати та форматувати їх?

Колонтитул — це текст або графічне зображення, яке друкується знизу або вгорі кожної сторінки документа. У ньому можна відобразити: заголовок, номер сторінки, дату тощо.

Головна властивість колонтитулу — якщо в нього записати якусь інформацію, вона відобразиться відразу на всіх сторінках документа чи розділу документа.

Існує спеціальний колонтитул для першої сторінки, який може бути порожнім або відрізнятися від інших. Також можна створювати різні колонтитули для парних і непарних сторінок.

У текстовому процесорі є шаблони вже готових колонтитулів, які можна додати на сторінки. Також можна змінити наявні або створити нові верхні і нижні колонтитули.

Додавання готового колонтитула

1. На стрічці Вставлення у групі Колонтитули вкажи, який колонтитул ти хочеш додати — верхній чи нижній.

2. У розгорнутому меню обери готовий (шаблонний) колонтитул відповідного типу.

3. Введи текст колонтитула.

або

Додавання номерів сторінок

Щоб відобразити на всіх сторінках документа їх номери, потрібно в режимі редагування колонтитулів скористатися спеціальною кнопкою «Номер сторінки», у меню якої можна вибрати положення та формат номера.

Редагування наявного колонтитула

У колонтитулі можна не лише ввести текст чи номери сторінок, а й відформатувати їх. Це можна зробити точно так само, як і з будь-яким іншим текстом, а відмінність лише в тому, що активним має бути не основний вміст документа, а область колонтитулів.

Щоб активізувати область верхнього чи нижнього колонтитула, потрібно двічі клацнути її мишею. Після виконання цих дій, окрім того, що область колонтитула стає активною, відкривається додаткова стрічка «Конструктор», яка надає список інструментів для внесення змін у колонтитули.

До колонтитулів можна додавати також автофігури та зображення з файлів — вони теж автоматично відображатимуться на всіх сторінках.

Колонтитули першої і парних/непарних сторінок

На стрічці «Конструктор» прапорець

дає

змогу на першій сторінці розділу встановити колонтитул, який буде відрізнятися від усіх інших сторінок розділу, а прапорець

дасть змогу встановити різні колонтитули на парних та непарних сторінках. Також до колонтитула можна автоматично додати дату та інші відомості про документ.

Як автоматично створити список усіх схем, таблиць, зображень у документі?

1. Для автоматичного створення списку ілюстрацій та інших об'єктів насамперед потрібно додати автоматичний підпис до першого об'єкта: виділити об'єкт (1), відкрити стрічку «Посилання» (2) і натиснути кнопку «Вставити назву» (3).

2, Відобразиться діалогове вікно «Назва», у якому потрібно ввести загальну назву для об'єктів: малюнок, схема, додаток тощо і встановити формат номера.

3. За допомогою кнопки «Назва» треба додати автоматичний підпис до кожного об'єкта.

4. Коли всі об'єкти матимуть такий підпис, можна створювати їх список:

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. На які структурні частини поділяється документ із технічної точки зору? Які параметри можна задати для кожної частини?

2. Поясни, чим відрізняється логічна структура документа від технічної.

3. Розглянь малюнок і назви частини структури документа, які на ньому відображені. Наведи приклади дій, які можна виконувати з поданими елементами структури.

4. Обери будь-яку тему, що тебе цікавить, і створи на цю тему реферат.

Що таке реферат?

Слово «реферат» походить від латинського referre — «доповідати», «повідомляти». У Словнику методичних термінів реферат визначається як вид письмового повідомлення, виклад основних думок повідомлення, об'єднаних однією темою, їх систематизація, узагальнення та оцінка.

У рефераті не повинні копіюватися слово в слово книги і статті, адже він не є конспектом, у рефераті важлива систематизація інформації.

Структура реферату

Обсяг реферату зазвичай становить 7-20 сторінок. Стандартний реферат складається з таких частин:

• титульна сторінка;

• зміст або план;

• вступ;

• основна частина;

• висновок;

• список використаної літератури.

Приклади оформлення списку використаної літератури Книги:

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах. Київ, 2006.111 с.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко та ін. // Бібл. вісн. 2003 № 4. С. 43. Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

(дата звернення: 03.10.2017).

Технічні вимоги до роботи:

• Розмір аркуша — А4.

• Поля: ліве — 3 см, решта — по 1,5 см.

• Полуторний міжрядковий інтервал, шрифт Times New Roman, 14 пт.

• Нумерація сторінок — справа внизу.

• У верхньому колонтитулі непарних сторінок вкажи власне прізвище та ім'я, у верхньому колонтитулі парних сторінок — назву кожного розділу.

Додатково:

• Створи в автоматичному режимі список ілюстрацій і додай його останнім розділом до документа.

5. Які переваги, на твою думку, дає структурування документів?

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Коршунова (2021)

 
Попередня сторінка:  58. Додавання зображень в програму на Pyt...
Наступна сторінка:   18. Гіперпосилання в текстових докумен...^