Інформація про новину
  • Переглядів: 2763
  • Дата: 6-10-2018, 02:45
6-10-2018, 02:45

Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Типологічні підходи до вивчення країн...
Наступна сторінка:   Статево-вікова, етнічна, релігійна стр...

Пригадайте визначення понять «світова релігія», «національна релігія».

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ КРАЇН І РЕГІОНІВ. Термін «цивілізація» не є однозначним. Його застосовують принаймні до визначення трьох понять: 1) рівня суспільного розвитку, матеріальної та духовної культури; 2) сучасної світової культури, наприклад досягнень цивілізації; 3) сукупності живих істот із певною духовною і матеріальною культурою.

Проаналізуйте схему (мал. 1). Наведіть приклади національних елементів цивілізації України та будь-якої іншої країни.

Рівень суспільного розвитку, досягнень матеріальної і духовної культури має яскраво виражену просторову диференціацію та існує у двох вимірах — просторі й часі. Зрозуміти сучасний світ без усвідомлення особливостей його територіальної організації неможливо. Тому цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів досить продуктивний. Крім того, і сама концепція «центр—периферія» має ци-вілізаційну складову. Сучасна цивілізаційна карта світу дуже відрізняється від давніх карт.

Археологи знайшли на нашій планеті залишки могутніх високорозвинених цивілізацій минулого, які дивують нас рівнем розвитку власної матеріальної і духовної культури.

Назвіть відомі вам з історії цивілізації минулого та проаналізуйте рівень їхнього розвитку. Оцініть їхній внесок у сучасний розвиток.

Зараз від багатьох давніх цивілізацій залишилися лише руїни, але й вони вражають своєю грандіозністю. Одна з найдавніших цивілізацій світу — трипільська цивілізація-культура — виникла 7,5 тис. років тому на Правобережній Україні. Археологи відшукали велику кількість предметів побуту, що свідчать про високий рівень розвитку трипільців.

Цивілізаційний підхід має низку переваг:

1) Універсальність методології щодо вивчення будь-якої країни або групи країн з урахуванням їхньої специфіки.

2) Орієнтація на врахування специфіки передбачає уявлення про історію як багатолінійний, багатоваріантний процес розвитку.

3) Передбачення єдності людської історії, використання порівняльно-історичного методу дослідження, коли історія країни, народу або регіону розглядається не сама по собі, а порівняно з історією інших країн, народів, регіонів, цивілізацій.

4) Можливість оцінити рівень досягнень тих чи інших країн і народів та їхній внесок у розвиток світової цивілізації.

5) Відведення значної ролі людському, духовно-моральному й інтелектуальному чинникам для характеристики та оцінки цивілізації через релігію, культуру й менталітет.

ЦИВІЛІЗАЦІЯ. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА РЕЛІГІЇ. Термін «цивілізація» виник у XVIII ст. в тісному зв’язку з поняттям «культура» як система, протягом тривалого існування якої певні її цінності матеріалізувалися в усіх сферах суспільного життя (економіка, політика, свідомість людей, мистецтво, побут). Цивілізація являє собою культурну спільність високого рівня й визначається комплексом загальних рис об’єктивного характеру: мова, історія, релігія, організація суспільства, у тому числі територіальна, а також суб’єктивна самоідентифікація людей.

Цивілізація може охоплювати декілька національних держав (європейська цивілізація) або лише одну (Японія). Західна цивілізація має два основні варіанти — європейський та північноамериканський, в ісламі є арабський, турецький, малайський тощо. Англійський історик, один із розробників цивілізаційної теорії А. Тойнбі виділяє 21 велику цивілізацію в історії людства. До наших днів збереглися лише шість.

Американський політолог і соціолог С. Ган-тінгтон розрізняє десять цивілізацій (мал. 2). Важливі відмінності між ними існують у сфері релігії, а також історичні, мовні, культурні тощо.

Знайдіть у мережі Інтернет статтю С. Гантінгто-на «Зіткнення цивілізацій». Подискутуйте щодо її змісту на одному з уроків географії.

СУЧАСНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЇХНІ ГЕОГРАФІЧНІ МЕЖІ.

С. Гантінгтон вважав, що зіткнення цивілізацій стане домінуючим чинником світової політики у XXI ст. Лінії розлому між територіями, які займають певні цивілізації, — це і є лінії майбутніх фронтів. У XVII—XVIII ст. у Західному світі конфлікти розгорталися переважно між абсолютними й конституційними монархіями, які прагнули приєднати до своїх володінь нові землі. Починаючи від Французької революції (1789 р.) основні лінії конфліктів пролягали не стільки між правителями, скільки між націями.

Ця модель зберігалася до початку Першої світової війни. У результаті Жовтневого перевороту в Росії 1917 р. конфлікт націй поступився конфлікту ідеологій. Сторонами цього конфлікту спочатку були комунізм, нацизм і ліберальна демократія, а потім — комунізм і ліберальна демократія. Поразка комунізму, на думку С. Гантінгтона, стала завершенням конфлікту ідеологій.

Сьогодні на основі інформаційних технологій формується загальнолюдська цивілізація — суспільство соціальної справедливості. Це громадянське суспільство, що визначає становище індивіда залежно від кількості та якості його праці.

висновки

• Термін «цивілізація» використовується до визначення кількох понять: рівень суспільного розвитку, матеріальної і духовної культури; сучасна світова культура; сукупність живих істот із певною духовною і матеріальною культурою.

• Цивілізаційний підхід до вивчення країн та регіонів має низку переваг: універсальність методології, орієнтація на врахування специфіки, передбачення єдності людської історії, оцінювання цивілізації через релігію, культуру й менталітет.

• Відмінності між цивілізаціями та поглиблення суперечностей між ними вестимуть до конфлікту цивілізацій.

• На основі інформаційної технології формується загальнолюдська цивілізація — громадянське суспільство соціальної справедливості.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть зміст понять «цивілізація», «культура», назвіть сучасні цивілізації.

2. За допомогою карти атласу покажіть ареали поширення основних світових релігій та сучасних цивілізацій.

3. Поясніть сутність зв'язків між релігією, культурою та цивілізацією на прикладі конкретного регіону.

4. Охарактеризуйте риси однієї із сучасних цивілізацій.

5. Поясніть важливість цивілізаційного підходу до вивчення країн та регіонів.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Типологічні підходи до вивчення країн...
Наступна сторінка:   Статево-вікова, етнічна, релігійна стр...^