Інформація про новину
  • Переглядів: 1609
  • Дата: 6-10-2018, 02:46
6-10-2018, 02:46

Статево-вікова, етнічна, релігійна структура населення світу

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Цивілізаційний підхід у вивченні краї...
Наступна сторінка:   Глобалізація як суспільно-географічн...

1. Пригадайте визначення понять «народність», «нація», «етнографія». 2. Що ви знаєте про дослідження відомого українського етнографа М. Миклухо-Маклая?

СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Населення світу є складною системою, яка характеризується за різними показниками, одним із яких є вікова і статева структура. Швидкі темпи зростання кількості населення нашої планети, а також значні територіальні відмінності в його відтворенні позначаються на статево-віковій структурі населення. В одних частинах світу переважають молоді люди, а в інших населення інтенсивно старіє. В одних країнах більше чоловіків, в інших — жінок.

Важливе значення має статева структура населення. І зараз у світі існують умовно «чоловічі» й «жіночі» професії. Такий поділ особливо поширений у країнах, що розвиваються. Рівноправність статей характерна для невеликої кількості найрозвиненіших країн світу, але питома вага їхнього населення у світі постійно зменшується.

Суспільство зацікавлене в особах працездатного віку, що можуть створювати матеріальні й духовні цінності. Тому найпоширенішим є поділ населення на три вікові групи (категорії): молодшу (0—14 років), середню (15—59 років) і старшу (60 років і більше).

Проаналізуйте піраміди статево-вікової структури населення світу (мал. 1) та зробіть відповідні висновки.

Вікову структуру населення різних країн і регіонів визначають кілька чинників. Головними серед них є рівень народжуваності та смертності, на які суттєво впливають економічні кризи, війни, міграції населення, рівень розвитку медицини тощо. Від особливостей вікової структури населення залежить розвиток країни або регіону. Важливо мати достатню кількість людей працездатного віку та молоді, яка найшвидше сприймає позитивні зміни в суспільстві й опановує нові знання.

Які застарілі ідеї заважають сучасному розвитку України та суспільства?

У регіональному відношенні найбільша кількість дітей переважає в населенні країн Африки, Азії та Південної Америки. Іноді вона тут перевищує 40 %. А ось людей похилого віку лише 2—9 %о. Зовсім іншою є ситуація в розвинених країнах. Тут частка дітей становить менше ніж 20 %о, а частка літніх людей перевищує 15 %о.

Різною є й тривалість життя чоловіків і жінок. Якщо в європейських та економічно розвинених країнах жінки живуть довше за чоловіків (іноді на 10—12 років), то в країнах Африки тривалість життя жінок менша за відповідний показник у чоловіків і визначена національними та релігійними традиціями, місцем жінки в родині й суспільстві.

Суттєво різниться статева структура населення в сільській місцевості та містах. В економічно розвинених країнах чоловіків у сільській місцевості більше, ніж жінок. Це пов’язано з рівнем механізації сільськогосподарських робіт, які виконують в основному чоловіки. Значна

частина жінок, переселившись до міст, працює у сфері послуг. Протилежна ситуація характерна для країн, що розвиваються. Тут міста притягують значну кількість мігрантів-чоловіків, а жінки залишаються в селах виконувати важку, переважно ручну роботу.

ЕТНІЧНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ. У наш

час поняття «нація» є ширшим, ніж поняття «раса». Наприклад, американська нація США складається з усіх рас світу. Етнічний (національний) склад населення світу, його окремих регіонів досить строкатий. Сьогодні на Землі проживає близько 5 тис. народів і племен. Є народи, які складаються із сотень і навіть десятків людей, а є багатомільйонні нації, наприклад китайці (хань). До великих націй світу належать і українці. Разом із діаспорою у світі їх близько 70 млн осіб. Характерною тенденцією є постійне зменшення кількості націй через асиміляцію малих народів.

Більшість держав світу є однонаціональни-ми, тобто частка нації, яка утворила цю державу, становить понад 90 %о. Це Японія, Швеція, Польща, Данія, Єгипет, Лівія, Південна й Північна Корея тощо. Однак є й двонаціональ-ні — Бельгія, Канада. Крім того, є багатонаціональні країни зі складним і різнорідним в етнічному відношенні складом — Індія, Росія, Швейцарія, Індонезія, Філіппіни та держави зі складним національним складом, але відносно однорідні в етнічному відношенні — Іран, Афганістан, Пакистан, Малайзія, Лаос.

Знайдіть на карті світу одно-, дво- та багатонаціональні країни.

Існують два підходи до розуміння поняття «нація». Згідно з першим, це політична спільність громадян певної держави, згідно з другим, — етнічна спільність, для якої характерні єдині самосвідомість і мова. Етнос — група людей зі спільними ознаками, до яких можна віднести походження, культуру, мову, самосвідомість, територію проживання тощо.

Нація, на відміну від етносу, більш широке й складне утворення, яке виникло пізніше. Це вища форма етносу, яка змінила народність. Нація включає кілька етносів, об’єднаних спільною історичною долею. Наприклад, французька й швейцарська нації є поліетнічними, американці ж зовсім не мають яскраво вираженої етнічної належності.

РЕЛІГІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ. Великий вплив на життя багатьох країн і народів має релігія. Загалом у світі кількість віруючих зростає, але в найрозвиненіших країнах Європи й Північної Америки, навпаки, зростає питома вага атеїстів. Це свідчить про те, що релігійність населення значною мірою визначається рівнем соціально-економічного розвитку. Найпоширенішими у світі є три релігії: християнство, іслам і буддизм. До національних релігій світу належать індуїзм, конфуціанство, синтоїзм, іудаїзм. Також існують місцеві традиційні релігії.

Назвіть та знайдіть на карті атласу країни, де сповідують світові, національні та традиційні релігії.

Релігія є важливою складовою людської цивілізації, явищем сучасної культури. Без неї не можна уявити моральний та етичний розвиток сучасної людини, її світогляд, способи й форми спілкування між людьми тощо. Водночас релігійний екстремізм, тероризм, нетерпимість, створюють одну з найбільших проблем інтеграції та подальшого розвитку сучасного світу.

Пригадайте, як світові релігії набули поширення в різних регіонах світу.

ВИСНОВКИ

• Найважливішими показниками, які характеризують населення світу, є віковий і статевий склад, національна та релігійна структура.

• Статевий та віковий склад формується під впливом процесів народжуваності, смертності, рівня розвитку медицини, національних і релігійних традицій. На розподіл населення за віковими групами впливають економічні кризи, війни, міграції, рівень розвитку медицини.

• В основу поділу людства на окремі країни покладені національні критерії. Більшість держав світу є однонаціональними.

• Релігія є важливою складовою людської цивілізації, явищем сучасної культури. Кількість віруючих зростає, але в найрозвиненіших країнах світу під впливом високого соціально-економічного розвитку, навпаки, збільшується частка атеїстів.

• У світі поширюються релігійна нетерпимість, екстремізм, тероризм, які створюють проблеми інтеграції та подальшого розвитку світу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть чинники, які впливають на переважання в окремих регіонах світу жіночого та чоловічого населення.

2. Поясніть причини різної тривалості життя чоловіків і жінок у регіонах світу.

3. Чи існує зв'язок між адміністративно-територіальним устроєм держав та національним складом їхнього населення? Наведіть конкретні приклади.

4. Покажіть на карті ареали та поясніть поширення основних світових релігій.

5. Спробуйте пояснити сутність зв'язків між релігією, культурою і цивілізацією на прикладі одного з регіонів світу.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Цивілізаційний підхід у вивченні краї...
Наступна сторінка:   Глобалізація як суспільно-географічн...^