Інформація про новину
  • Переглядів: 730
  • Дата: 15-10-2021, 10:33
15-10-2021, 10:33

10.1. Дані, змінні, константи. Прості типи даних

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  9.4. Поняття об'єкта, властивості, події...
Наступна сторінка:   10.2. Арифметичні операції і вирази. Ста...

10. Лінійні алгоритми

 

Пригадайте, які типи даних ви використовували в попередніх класах.

Комп’ютер може опрацьовувати цифрові, текстові, графічні, звукові дані тощо.

Спочатку всі дані перетворюються у двійковий код, а потім зберігаються й опрацьовуються. Для відображення або відтворення даних вони, навпаки, перетворюються із двійкового коду в текст, звук тощо.

Дані в інформатиці — це відомості, подані у формі, придатній для їх збереження й опрацювання в комп'ютері.

Дані мають тип, який визначає множину значень і операцій, що можуть виконуватися над ними. Тип визначає також структуру даних і обсяг пам’яті, необхідний для їх зберігання. Розглянемо, як поділяють типи даних (рис. 10.1).

У Python існують базові об'єктні типи (вбудовані в саму мову) і типи, які розробляє програміст.

Ідентифікатором не можуть бути ключові слова, наприклад, print, input, in, for, import та інші, а також назви функцій (sqrt, sum та ін.).

У мові Python використовується динамічна типізація даних. Це означає, що не потрібно оголошувати тип даних, він визначається за значенням самих даних. Усі типи даних у Python подаються у формі об’єкта певного класу. Наприклад, цілі числа визначаються класом int.

Під час виконання програми дані можуть змінюватися або бути незмінними, тобто в програмуванні існують змінні й константи.

Приклад 1.

Правильні ідентифікатори: mas_1, V, beta.

Неправильні ідентифікатори: 23аЬ, 45, a-m, cd?a.

Змінна в програмуванні — це певна ділянка пам'яті (комірка пам'яті), яка позначається іменем (ідентифікатором) і у якій зберігається значення певного типу, наприклад число, слово тощо.

Ідентифікатор змінної складається з латинських букв, цифр і знаків підкреслення.

Першим символом в імені не може бути цифра (приклад 1). Однакові імена на різних регістрах сприймаються як різні ідентифікатори. Так, Masa і masa є різними ідентифікаторами.

Недоцільно користуватися дуже довгими та дуже короткими іменами. Бажано вибирати осмислені імена, наприклад швидкість руху можна позначити змінною V, значення суми — змінною Suma.

Простими вбудованими типами даних у мові Python є цілі числа (int), дійсні числа (float), логічні дані (bool) (приклад 2). Інколи до простих відносять і рядки символів (тип str), хоча в дійсності це складний тип даних (приклад 3).

Для присвоювання значень змінним використовується оператор присвоювання, який у мові Python позначається знаком дорівнює (=).

Структура команди присвоювання:

Приклад 2.

Прості типи даних:

Команда виконується у такому порядку: обчислюється значення виразу, яке потім присвоюється змінній (приклад 4). Найпростішим виразом може бути константа.

Приклад 3.

Рядки: "Україна", "система".

Зазначимо, що після виконання оператора присвоювання у змінній зберігається не сам об’єкт (значення), а лише посилання на нього, тобто адреса комірки пам’яті, у якій зберігається об’єкт.

День програміста святкують у 256-й день року (у високосний рік це 12 вересня, а в невисокосний —

13 вересня). Як ви думаєте, чому обрано саме цей день? Вибір пояснюється тим, що це число символічне, воно тісно пов'язане з комп'ютерами, але не асоціюється з конкретними особами чи кодами спеціальностей. Число 256 відповідає кількості символів, які можна подати за допомогою одного байта.

У прикладі 5 обидві змінні мають одну й ту саму адресу пам’яті. Тому реально створюється один об’єкт, значення якого виводяться двічі. Щоб переконатися в цьому, змінимо одне зі значень об’єкта а_2 (нумерація елементів у мові починається з нуля) і перевіримо значення об’єктів:

Алан Кертіс Кей — американський інформатик, відомий своїми працями в галузі ООП, президент дослідного інституту В'юпоїнта, ад'юнкт-професор інформатики в Каліфорнійському університеті (СІІІА). Кей уважав, що найкращий спосіб спрогнозувати майбутнє — винайти його.

Як бачимо, значення а_1 не змінювалося, а об’єкти також мають однакові значення, тому що вони мають однакову адресу. Для того щоб об’єкти мали різні значення, необхідно присвоювати значення окремо кожному з них.

Для перевірки того, чи посилаються змінні на один і тої самий об’єкт, слугує оператор is. Цей оператор повертає значення True, якщо змінні посилаються на один об’єкт, і значення False, якщо інакше (приклад 6).

Одним оператором присвоювання можна присвоїти значення декільком змінним. У такому разі змінні й значення відокремлюються комою одне від одного (приклад 7).

Кількість значень в операторі присвоювання може бути більшою за кількість змінних. У такому разі в переліку змінних використовується символ зірочка (*). Змінна, перед якою розташований цей символ, буде містити усі зайві значення (приклад 8).

Американська розробниця ПЗ Радія Джой Перлман стала першою, хто почав навчати програмуванню дітей молодшого віку. Вона розробила дитячу версію навчальної робототехнічної мови LOGO (названу TORTIS^

Тип даних, що зберігаються у змінних, можна перевірити за допомогою (функції їуре(ім'я змінної) (приклад 9).

Для кожного конкретного типу даних існує строго визначений набір операцій, які можуть виконуватися над ним. Наприклад, для даних типів int і float можна виконувати арифметичні операції.

Спроба виконати, наприклад, операцію додавання цілого числа й рядка:

»> 43+"25"

призведе до виведення повідомлення про синтаксичну помилку.

Для перетворення одного типу даних в інший у мові Python застосовуються спеціальні функції. Далі розглянемо основні з них.

функція

Опис

Приклад

Ьооі([об'єкт])

Перетворює об'єкт в логічний тип. 3 прикладу видно: якщо об'єкт дорівнює нулю або порожній, генерується значення False, інакше — значення True

іпЩоб'єкт [, <система числення>]])

Перетворює об'єкт у ціле число. Система числення, у яку буде перетворюватися об'єкт, може бути десятковою, вісімковою, шістнадцятковою. За замовчуванням — десяткова система

ПоаЦціле число або рядок)

Перетворює ціле число або рядок у число дійсного типу

Str(06'€KT)

Перетворює об'єкт у рядок

Запитання для перевірки знань

Поясніть сутність динамічної типізації даних.

Назвіть прості типи вбудованих даних мови Python.

За допомогою якого оператора змінним присвоюються значення?

Що називають даними в програмуванні?

За якими ознаками класифікують дані?

Які обмеження існують на ідентифікатори змінних?

Що називають змінною в програмуванні?

Завдання для самостійного виконання

Присвойте двом змінним значення 67.34 і 31. Ідентифікатори змінних виберіть самостійно.

Трьом змінним присвойте одним оператором присвоювання значення 76, 3216, 563.

Доведіть, що після виконання оператора »> а_1 = а_2 = а_3 = [23, 5, 101] змінні будуть посилатися на один об'єкт.

Спробуйте виконати оператор »> а_1, а_2, а_3 = (65, 24).

Проаналізуйте повідомлення, яке ви отримаєте. Знайдіть і видаліть помилку в цьому операторі.

Виконайте оператор

»> а_1, *а_2, а_3 = (9, 14, 23, 18, 213).

Доведіть, що результат, який ви отримали, правильним.

Запишіть оператор присвоювання так, щоб змінна а_1 набула значення 43, змінна а_2 — значення 231 і змінна а_3 — значення 8 і 83.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  9.4. Поняття об'єкта, властивості, події...
Наступна сторінка:   10.2. Арифметичні операції і вирази. Ста...^