Інформація про новину
  • Переглядів: 1232
  • Дата: 22-10-2021, 15:38
22-10-2021, 15:38

2.2 Виховна робота з курсу «Я досліджую світ» у структурі позаурочної діяльності

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.1 Формування етичної культури учнів з...
Наступна сторінка:   2.3. Застосування фольклору та художніх...

Нам здається недостатнім залишити тіло і душу дітей в такому стані, у якому їх дано природою, -ми піклуємося про їхнє виховання і навчання, щоб хороше стало набагато кращим, а погане змінилося і стало хорошим.

Лукіан

Виховувати людину - означає визначати долю нації.

Архимандрит Іоанн

Усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства є головною метою освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти. Досягти цієї мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. Відповідно до 15-ї статті Закону України «Про освіту» виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина. Принципи, визначені законом, спрямовані на формування:

• відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

• поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

• патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

• усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до порушення їх, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

• громадянської культури та культури демократії;

• культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

• прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

• культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. Втілюючи основні ідеї виховання, учителю необхідно використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховного процесу, але більшою мірою виявляти ініціативу і будувати навчання й виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності.

Метою навчальної програми інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності і соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів виконувати практичні завдання. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступного завдання - виховання активної позиції громадянської і соціально-культурної належності себе і своєї сім’ї до України, інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; поваги до символів держави, ініціативної поведінки в громадських акціях, у святкуванні пам’ятних дат і подій.

Метою природничої освітньої галузі для загальної середньої освіти є формування наукового мислення та культури дослідження; розвиток системних уявлень про цілісність та розмаїття природи, утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і природоохоронної поведінки в довкіллі.

Реалізація природничої освітньої галузі забезпечує виховання любові та шанобливого ставлення до природи рідного краю, України, планети Земля, формує екологічно й етично обґрунтовану поведінку у природі, залучає здобувачів освіти до участі у природоохоронних акціях. Автори підручника «Я досліджую світ» (Т. Гільберг, С. Тарнав-ська, Л. Грубіян, Н. Павич) пропонують учителю спрямовувати навчально-виховний процес на формування дослідницьких умінь школярів через підтримання допитливості та інтересу до спостережень, експериментів і моделювання для пошуку відповідей на запитання про навколишній світ; на формування загальних уявлень про світ, який створила людина, понять про взаємозв’язки людини і природи, що слугує джерелом натхнення для пошуку та втілення дитячих винахідницьких ідей та проектів. Важлива виховна та провідна роль у вивченні природничої освітньої галузі належить дослідженням (спостереженням, експериментам), екскурсіям, природоохоронній та проектній діяльності школярів.

Цьому сприяють: завдання-проєкт «Ми родичі»; досліди «Де міститься вода?», «Із чого складається ґрунт», «Перехід води з одного стану в інший», «Колообіг води у природі»; дослідження «Традиції моєї сім’ї», експеримент «Чи рухається повітря?»; спостереження за ростом рослин, за домашніми і свійськими тваринами та багато інших.

Метою технологічної освітньої галузі є формування в учнів культури праці та побуту, навичок раціонального ведення домашнього господарства; вмінь задовольняти власні потреби та потреби інших; відповідальності за результати власної діяльності; умінь ефективно використовувати природні матеріали з турботою про навколишнє середовище; створення умов для практичного і творчого застосування традицій і сучасних ремесел. Реалізація цієї мети створює умови для виховання та формування в молодших школярів стійкого ставлення до творів декоративно-ужиткового мистецтва та ремесел як культурної спадщини українського народу, відповідальності за власну діяльність та діяльність групи під час створення та оздоблювання виробів за зразком чи власним задумом із застосуванням традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва; формування практичних навичок організації власної життєдіяльності, розв’язання практичних завдань у власному побуті. Проведення екскурсій на підприємства, перегляд та обговорення відеофільмів про виробництво виховують учнів, допомагають їм освоїтися та адаптуватися в сучасному світі. У них з’являються нові інтереси і захоплення, які, до речі, можуть вплинути навіть на вибір майбутньої професії. Крім того, такі екскурсії допомагають виробити шанобливе ставлення до праці.

Інформатична освітня галузь забезпечує виховання відповідальної позиції цифрового громадянина, формування навичок безпечного та етичного користування цифровими пристроями та мережами; налагодження комунікації за допомогою цифрових пристроїв і мереж для спільної творчості, співпраці, навчання, гри; формування вмінь презентувати себе, власну творчість, ідеї та інші результати індивідуальної та групової діяльності за допомогою цифрових пристроїв.

В основі змістової лінії «Комунікація та співпраця» - ознайомлення із доступними для дитини засобами цифрової та безпосередньої комунікації для гри, спілкування, навчання, отримання нової інформації; використання безпечного онлайнового чи офлайнового середовища для цього. В умовах роботи у групі учні навчаються окреслювати цілі індивідуальної та групової діяльності, розподіляти ролі в межах групи, оцінювати здобутий результат, аналізувати помилки та усувати їх, доброзичливо взаємодіяти безпосередньо та в мережах. Змістову лінію «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві» спрямовано на створення безпечних умов для молодших школярів під час роботи з цифровими пристроями і в мережах, що передбачає захист особистої інформації, формування принципів етичного, доброзичливого та відповідального спілкування через мережі, навички і можливості захисту власного інформаційного простору, фізичного та психологічного здоров’я. У рамках цієї змістової лінії в учнів виховується відповідальне та шанобливе ставлення до власної та чужої інформаційної діяльності.

Відповідно до окресленої мети головними завданнями соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в початковій школі є:

• формування у школярів стійких переконань щодо цінності життя, здоров’я і безпеки для себе і тих, хто їх оточує;

• виховання дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я і безпеки;

• формування в учнів сталої мотивації до здорового способу життя;

• формування свідомого прагнення дотримуватися безпечної, здорової та етичної поведінки для поліпшення добробуту;

• формування вміння вчитися без шкоди для здоров’я.

Зміст соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі струк-туровано за трьома змістовими лініями: «Безпека», «Здоров’я», «Добробут». Змістові лінії передбачають виховання в учнів шанобливого ставлення та дотримання правил дорожнього руху (автори підручників «Я досліджую світ»: Т. Гільберг, С. Тарнавська, Л. Грубіян, Н. Павич, Н. Будна, Т. Гладюк, С. Заброцька, Н. Шост та ін.), безпечної поведінки вдома, у школі та у природному й техногенному середовищі; формування здоров’язбережувальної компетентності і поведінки через набуття навичок здорового способу життя, розвиток позитивної самооцінки, критичного мислення, умінь ухвалювати зважені рішення, відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я тих, хто поряд, і протидіяти негативним соціальним чинникам; виховання етичної поведінки в соціумі.

Важливу роль у вихованні, створенні умов для формування в учнів початкової школи власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям; плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами відіграє громадянська та історична освітня галузь. У процесі її опанування в молодших школярів виховується стійке ставлення до сучасності й минулого своєї родини, місцевої громади, Батьківщини, людства; має велике значення сприяння початковому усвідомленню власної гідності, цінності свободи і прав людини, своєї належності до родини, місцевої та шкільної громад, українського народу, вироблення відповідального ставлення до власної діяльності та діяльності інших; виховується та розвивається здатність обстоювати власну думку та сприймати думку інших, вирізняти вияви нерівності, несправедливості та дискримінації. Реалізація змістової лінії «Ми - громадяни України» забезпечує виховання в учнів патріотизму, активної громадянської позиції, самоповаги. У підручниках авторських колективів (О. Іващенко, О. Ващенко, Л. Романенко, К. Романенко, Л. Козак, О. Кліщ; Т. Гільберг, С. Тарнавська, Л. Грубіян, Н. Павич та ін.) вміщено завдання, які спонукають учнів після уроків продовжувати досліджувати родовід, історію своєї Батьківщини та свого краю тощо.

Сильні риси характеру та чесноти виховуються через наскрізний досвід. Усе життя Нової української школи має організовуватись за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримання добрих ідей. У формуванні виховного середовища має брати участь увесь колектив школи. У закладах доцільно створювати атмосферу довіри, доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки, якщо виникають труднощі у навчанні та повсякденному житті. Ключовим виховним елементом має бути приклад учителя, який покликаний зацікавити дитину.

Варто виявляти індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації. Стосунки між учнями, батьками, учителями, керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу мають будуватися на взаємній повазі та діалозі. У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни. У здійсненні виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні орієнтири:

• виховання не зводиться до окремих виховних занять;

• до створення виховного середовища залучається весь колектив школи;

• учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину;

• у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, створюються належні умови для їхньої реалізації;

• співробітництво з позашкільними закладами освіти;

• активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів;

• налагодження постійного діалогу з батьківською спільнотою.

Нова школа має плекати українську ідентичність, виховувати відповідальність не лише за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства.

Перевіримо себе

1. Назвіть форми роботи, які сприяють вихованню у молодших школярів шанобливого ставлення до праці.

2. Назвіть основні цінності, які виховуються в учнів під час вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

3. Розробіть проект екскурсії, проведення якої сприяло б вихованню в учнів початкових класів шанобливого ставлення до вашого рідного краю.

4. Обґрунтуйте дидактичну доцільність використання дослідницьких екскурсій з вивчення навколишнього світу.

5. Оберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання»: А неперервний процес самоосвіти, спрямований на формування

ціннісних орієнтацій стосовно природи Б цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її життя за допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті формування екологічної культури В неперервний процес навчання, спрямований на формування знань щодо збереження навколишнього природного середовища Г неперервний процес навчання, самоосвіти, спрямований на формування спеціальних знань щодо збереження навколишнього середовища і природокористування, реалізованих в екологічно грамотній діяльності

 Це матеріал з посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах" Гільберг, Тарнавська

 
Попередня сторінка:  2.1 Формування етичної культури учнів з...
Наступна сторінка:   2.3. Застосування фольклору та художніх...^