Інформація про новину
  • Переглядів: 798
  • Дата: 22-10-2021, 15:39
22-10-2021, 15:39

2.3. Застосування фольклору та художніх засобів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.2 Виховна робота з курсу «Я досліджую ...
Наступна сторінка:   3.1. Формування громадянськості та патр...

Коли забув ти рідну мову, Яка б та мова не була, -Ти втратив корінь і основу, Ти обчухрав себе дотла.

Дмитро Білоус

Народознавчий підхід в освітньому процесі сприяє вихованню активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності себе і своєї родини до України; інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної патріотичної поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам’ятних дат і подій; забезпечує розвиток ціннісного ставлення до природи та її пізнання. Розкриття навчального матеріалу інтегрованого курсу «Я досліджую світ» в народознавчому аспекті створює сприятливі умови для виховання гармонійної особистості, для самовираження учнів у різних видах діяльності, становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості.

Загадки, прислів’я і приказки

Використання на уроках «Я досліджую світ» загадок, приказок і прислів’їв, а також влучних фразеологізмів дає можливість не тільки знайомити учнів з різними об’єктами навколишнього світу, а й наближує школярів до витоків рідної мови, морально-етичних цінностей українського народу. Народознавчий матеріал має бути спрямований на формування загальнолюдських цінностей (гуманності, працелюбності, чесності, правдивості тощо), серед яких толерантне ставлення до кожної людини, незалежно від її статі, етнічної, релігійної, культурної належності чи інших ознак. Використання загадок, прислів’їв та приказок на уроках, що присвячені природі, людині та людському суспільству, збагачує мовлення дитини, робить його влучним, образним, яскравим та барвистим.

Загадка - де короткий образний опис якогось предмета чи явища, який треба чи впізнати, чи відгадати. Загадки часто складено в ігровій формі, хоча стисло, адже вони завжди невеликі за обсягом. Дітям подобається, коли вчитель на уроці загадує їм цікаві загадки. У загадках часто називають не сам об’єкт, а інший подібний за істотними ознаками, при цьому нагадують найхарактерніші, найяскравіші особливості, які їх об’єднують. Це спонукає учнів здійснювати такі розумові операції, як аналіз предметів і явищ, виділення головної або істотних ознак, порівняння, яке складається із зіставлення й протиставлення. Загадки дають учням змогу здійснювати на уроці ігрові дії, тобто змагатися між собою у кмітливості, швидкості пошуку відгадки і, насамкінець, доводити правильність свого міркування. Загадки відкривають дитині світ з нового, раніше невідомого боку.

Як зазначає О. А. Біда, відгадати загадку - означає на основі згаданих у загадці ознак визначити предмет, тобто розв’язати логічне завдання. Основне призначення загадок - перевірити кмітливість людини, оцінити її знання, спостережливість та допитливість [1].

Прислів’я - короткі повчальні вислови, афоризми, жартівливі примовки, приповідки.

Золота клітка соловейка не тішить.

Як листя жовтіє, то поле смутніє.

Всяка пташка свої пісні має.

Літо дає коріння, а осінь насіння.

Приказка - це поширений у мові влучний, часто римований вислів, близький до прислів’я, але без властивого прислів’ю повчального змісту.

Залучаючи до вивчення природних об’єктів фольклорні матеріали, учитель повинен дотримуватися таких методичних порад (за І. В. Гру-щинською):

• добирати тільки відповідні до теми уроку влучні, виразні й доречні фольклорні матеріали;

• досягати повного розуміння учнями прямого і переносного змісту загадок, приказок і прислів’їв через пояснення окремих рідковживаних слів, висловів або життєвих ситуацій;

• виробляти вміння зіставляти зміст загадок, приказок і прислів’їв зі змістом навчального тексту в підручнику та власним життєвим досвідом;

• обговорювати зміст загадок, приказок і прислів’їв під час фронтальних бесід;

• за потреби проводити на дошці словникову роботу з незрозумілими учням словами;

• добирати необхідні наочні матеріали: зображення природних об’єктів, картини, світлини і в деяких випадках - натуральні зразки, коли це стосується відгадок назв овочів, фруктів або інших об’єктів;

• чітко формулювати учням узагальнену думку, яка міститься у змісті кожної приказки та прислів’я.

Слід наголосити, що не можна зводити роботу над загадками тільки до відгадування, а роботу над прислів’ями й приказками - тільки до озвучення їх на уроці. Відгадки загадок повинні звучати розгорнуто й починатися переважно так: «Я гадаю, що це ..., тому що: ...». Учень

називає істотні ознаки природних або рукотворних об’єктів і природних явищ, хід його міркування під час пошуку відповіді. Зміст приказок і прислів’їв учні повинні коментувати й висловлювати власні судження. Наприклад:

• Підготуй добірку загадок, прислів’їв та інших мудрих висловлювань про рослини. Дізнайся більше про свята, присвячені рослинам (наприклад, День кульбаб-ки - 13 травня). Склади їх календар.

• Прочитай загадки, поясни відгадки.

По землі стрибає, а у воді плаває.

Хто у воді водиться, з хвостом родиться, а як виростає, то «хвіст» відпадає, про своїх малят забуває.

• Поміркуй, яку користь природі й людям приносять земноводні.

• Поясни народну мудрість.

Рибам - вода, птахам - повітря, а людині - вся Земля.

• Поміняйте місцями склади та літери у словах та розшифруйте прислів’я.

• Розкодуйте (розшифруйте) ребуси.

Поезії на уроках «Я досліджую світ»

Великий навчальний, розвивальний і виховний потенціал має використання поезії на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Коли навчальний матеріал викладають за допомогою поетичного слова, він набуває повноти нових граней пізнавального, розумового й емоційного сприймання. А коли додати ще й інші художні засоби відображення змісту (про що йтиметься далі), зокрема твори живопису і музики, тоді складається цілісний образ об’єктів і явищ світу й загалом природи. Супутниками дитини під час дослідження світу повинні стати радість спостереження за його красою, поезія й веселий гумор.

На уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» варто пропонувати такі поетичні твори, які містять яскраві описи природи і влучні спостереження за її явищами, розвитком рослин, поведінкою тварин, життям нашого народу. Добираючи вірші, слід віддавати перевагу тим, з якими діти вже ознайомилися або будуть невдовзі ознайомлюватися на уроках літературного читання з метою здійснення літературного аналізу. На уроках «Я досліджую світ» ці вірші розглядають під іншим кутом, зокрема з природничої точки зору. Вони допомагають учителю розв’язувати природознавчі завдання: встановлювати взаємозв’язки між неживою й живою природою, з’ясовувати вплив діяльності людини на стан природи й окремі її об’єкти, розкривати значення охорони природи та роль спостережливості у процесі дослідження світу. Під час такої роботи:

• глибше аналізуються об’єкти та явища навколишнього світу, які зображено поетичними засобами;

• складається цілісна розповідь, залучається не тільки природничий зміст, а й виразні художньо-естетичні прийоми, зокрема цитування напам’ять окремих яскравих і доречних строф віршів;

• учні навчаються ставити до тексту запитання й відповідати на них.

Добираючи поезію для уроків «Я досліджую світ», учитель має

звернути увагу на відсутність фактичних помилок, випадків помилкового формулювання або перекручування термінів, інформації ненаукового характеру. Так відбувається аналіз фактичного та образного змісту віршів. Щоправда, учитель може ненавмисне звертати увагу учнів на деякі неточності або помилки у віршах, яких припустилися автори. Наприклад: «Пригадайте вірш «Деркач» Лідії Компанієць. Послухайте довідку про деркача - птаха, який швидко бігає в густій траві, часто змінюючи напрямок. Побачити деркача важко, бо він вкрай рідко злітає. Це перелітний птах. Однак у теплі краї він летить і так само повертається у рідний край, а не йде пішки. Роздивіться зображення деркача, опишіть його зовнішню будову... Знайдіть рядочок у вірші, де автор припустилася помилки (...Пішки дибав я додому...)».

Отже, використовуючи вірші на уроках «Я досліджую світ», учитель спонукає учнів проводити всебічний аналіз не тільки фактичного, а й образного змісту навчального матеріалу - «будить у серці почуття».

• Роздивіться світлини й прочитайте вірш. Обговоріть. Що таке характер? Коли він виявляється? Які риси характеру найважливіші?

НАЙКРАЩА РИСА

Промовив гордий Кипарис:

- Із людських рис для мене прямота - найкраща!

А липа: - Лишенько! Це глупота.

Людина - хай велика чи мала - пропаща без щедрості й сердечного тепла. Озвався Дуб: - Послухайте мене: твердий характер - ось що головне.

- А гнучкість розуму -то риса неважлива? -докинула Ліщина пустотлива. Троянда мовила: - Забули про красу, а я в собі віки її несу!

Людина мудрі речі наслухала і тужно так замріяно зітхала:

- Мені б тих рис найбільше осягти -змогла б я гідно шлях увесь пройти!

• Прочитайте уривок вірша Оксани Сенатович та обговоріть його у групах. Що це значить - не дружити, жити так - одинаком?

Не дружити - це ходити не дверима, а вікном. ...

В школі вчитись й не дружити -це, повірте, все одно, що, заплющившись, сидіти і дивитися кіно.

• Використовуючи різноманітні джерела інформації, знайдіть вірші або пісні, в яких описується ваш рідний край. До чого закликають автори цих віршів? Доповніть своїми поясненнями, за що ви любите рідний край.

• Продовжте рядок.

Красивий, щедрий рідний край і мова наша - солов’їна.

Люби, шануй, оберігай усе, що зветься ....

• Як ви розумієте зміст прислів'їв?

Та земля мила, де мати родила.

Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.

Живопис і музика як засоби виховання гармонійно розвинутої особистості

Здійснюючи міжпредметні зв’язки, учитель повинен приділяти значну увагу вихованню інтересу не тільки до поезії, а й до інших галузей мистецтва: музики, живопису, зокрема пейзажного. З метою розвитку творчої уяви і підсилення емоційного сприйняття природного довкілля на уроках пропонуємо застосовувати «Хвилинки милування природою», під час яких рекомендуємо залучати музичний супровід. Після прослуховування вірша доречно запропонувати розглянути репродукції картин видатних художників, особливо тих, які присвятили свою творчість зображенню неповторних краєвидів України. Поставити запитання: як художник зобразив осінь (та інші пори року)? Які почуття викликали в тебе мальовничі краєвиди, кольори, звуки? Які відчуття принесла із собою осінь (зима, весна, літо)? Як вплинула на твій настрій природа, зображена на полотнах видатних майстрів живопису? Як впливає музика на твоє сприйняття різних пір року?

Доречним є також прийом, який полягає у створенні проблемної ситуації. Наприклад, якими б побачили певні природні об’єкти (річку, ліс, луку, рослини, тварин) або природні явища (дощ, сніг, хмари, веселку) різні фахівці: учений-природознавець, поет, художник, музикант? Учням пропонують прочитати вірш, розглянути репродукції картин, прослухати фрагменти музичного твору й проаналізувати їх від імені людей, які мають різні професії. Що розповів учений, поет, художник, музикант? Наприкінці уроку учні під керівництвом учите

ля підбивають підсумок, складаючи різнобічну характеристику досліджуваних об’єктів. Наприклад:

• Роздивіться картини Олега Шупляка. Обговоріть, які риси характеру необхідні митцям для створення картин, скульптур, архітектурних споруд, музичних і художніх творів.

Застосування на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» фольклорних матеріалів, поезії та інших художніх засобів сприяє екологічному, естетичному та морально-етичному вихованню молодших школярів, а також поглибленню почуття поваги до природи рідного краю, народу України та його культури.

Перевіримо себе

1. У чому полягає значення народознавчого підходу у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»?

2. У чому полягає виховний потенціал використання поезії на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»?

3. Доберіть серію загадок, приказок і прислів’їв про об’єкти та явища природи в різні пори року.

4. Складіть фрагмент уроку (за вибором) із використанням засобів образотворчого мистецтва.

 

 Це матеріал з посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах" Гільберг, Тарнавська

 

 
Попередня сторінка:  2.2 Виховна робота з курсу «Я досліджую ...
Наступна сторінка:   3.1. Формування громадянськості та патр...^