Інформація про новину
  • Переглядів: 1119
  • Дата: 22-10-2021, 15:50
22-10-2021, 15:50

5.5. Інтерактивне навчання в інтегрованому курсі

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  5.4. Характеристика практичних методів ...
Наступна сторінка:   5.6. Сучасний підручник як засіб побудо...

Великого значення набуває пошук нових або реконструкція старих, добре відомих педагогічній науці методів навчання, які б найбільшою мірою забезпечували активність учнів в освітньому процесі [3].

Процес навчання - не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання.

Лекція - 5 % засвоєння.

Читання - 10 % засвоєння.

Відео/аудіо матеріали - 20 % засвоєння.

Демонстрація - ЗО % засвоєння.

Дискусійні групи - 50 % засвоєння.

Практика через дію - 75 % засвоєння.

Навчання інших/застосування отриманих знань відразу - 90 % засвоєння [8].

Учіння у загально-психологічному розумінні - це цілеспрямоване засвоєння знань, а також умінь і навичок з метою наступного використання їх у подальшому житті, у практичній діяльності [4]. Учіння виступає у формі інтелектуальних або фізичних дій і є притаманною для школяра діяльністю.

Уміння і бажання навчатися - це той фундамент, який має закласти вчитель. Тому під час підготовки до уроку вчитель має відповісти на запитання: як побудувати навчальну роботу, щоб вона сприяла емоційному піднесенню в учнів, а також позитивно впливала на їхні почуття та мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків і роздумів.

Актуальним способом роботи вчителя у класі, тренера в групі та педагога в будь-якому освітньому закладі є інтерактивні методи навчання. Класифікацією інтерактивних методів навчання за формами навчання залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів об’єднано у групи (за О.І. Пометун):

Інтерактивні методи навчання, на відміну від традиційних, базуються на активній взаємодії учасників освітнього процесу. При цьому основна перевага надається взаємодії учнів між собою. Такий підхід дає змогу активізувати освітній процес, зробити його цікавішим. Важливо викликати інтерес до навчальної теми, перетворювати аудиторію пасивних спостерігачів на активних учасників навчального процесу.

Активні форми навчання будують на інтерактивних методах, коли існує взаємозв’язок не лише між учителем та учнем, а й між учнями у навчанні. Слово «інтерактив» (у перекладі з англійської inter - «взаємний», act - діяти) означає взаємодіяти. «Інтерактивний» - означає сприяти, взаємодіяти чи перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (комп’ютером) чи з будь-ким (людиною).

Інтерактивне навчання - це насамперед діалогове навчання, у процесі якого здійснюється взаємодія вчителя та учня з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особис-тісних якостей учнів. Інтерактивне навчання передбачає фронтальну роботу учнів. Найефективніші результати можна отримати під час організації роботи учнів малими групами.

Інтерактивне навчання має на меті створення умов для залучення всіх слухачів до процесу пізнання; надання можливості кожному слухачеві розуміти і рефлексувати з приводу того, що він знає і думає; вироблення життєвих цінностей; створення атмосфери співпраці, взаємодії; розвиток комунікативних якостей і здібностей; створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного учня відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, неповторності, значущості.

Правила організації інтерактивного навчання:

1. У роботу мають бути залучені (тією чи іншою мірою) всі учні.

2. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися.

3. Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах.

4. Загальна кількість учнів під час інтерактивного навчання не повинна перевищувати ЗО осіб. Тільки тоді можлива продуктивна робота у малих групах.

5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих і малих групах.

Практика показує, що при використанні інтерактивного навчання учні запам’ятовують 80 % того, що висловлювали самі; 90 % того, що робили самі. Водночас поліпшується не тільки запам’ятовування інформації, але й здатність використання її в повсякденному житті. Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей, як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси тощо.

Активні методики поділяють на:

• вступні, які додають змогу створювати атмосферу доброзичливості, довір’я;

• основні (ключові), під час яких розв’язується основна проблема (обговорення, інтерактивні лекції, мозковий штурм (брейнстормінг), рольові ігри, «кейс стаді», карусель, акваріум, мікрофон тощо);

• завершальні підсумкові (сенкан, вернісаж, групова дискусія);

• допоміжні (енерджайзери) - включають тоді, коли необхідно зняти напруження, змінити вид діяльності, перейти від одного етапу до іншого.

Інтерактивні методи створюють атмосферу уваги та зацікавленості, захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес, дають мотивацію, навчають самостійного мислення та дій.

Використання інтерактивної стратегії змінює роль і функції вчителя - він перестає бути центральною фігурою і лише регулює освітній процес, забезпечує його загальну організацію, визначає загальний напрям (готує до уроку необхідні завдання, формулює запитання для обговорення у групах, контролює час і порядок виконання наміченого завдання, дає консультації, допомагає за потреби).

Структура етапу уроку з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» із застосуванням інтерактивних методів має чотири етапи.

1. Підготовка - передбачає організаційні моменти, такі як: роздат-ковий матеріал, вирішення питань місця проведення та необхідних технічних засобів.

2. Вступ - важливі пояснення правил, мети, технічно сформоване завдання, об’єднання у групи, розподіл ролей та нагадування учням про кількість відведеного на «гру» часу.

3. Проведення - обов’язковим є обговорення заданих викладачем ситуацій, самостійний або груповий пошук рішень, формування відповідей.

4. Рефлексія та результати - обговорення результатів «гри», оцінювання, зворотний зв’язок.

Інтерактивне навчання поліпшує загальну ефективність навчального процесу. У результаті оптимального використання різних методів навчання змінюються позиції вчителя й учнів у навчально-виховному процесі. З носія готових знань учитель перетворюється на організатора пізнавальної діяльності учнів, а школярі стають рівноправними суб’єктами в навчанні.

Перевіримо себе

1 Дайте визначення поняттю «інтерактивний урок».

2. Назвіть етапи виконання творчого проекту.

З Працюючи в малих групах, визначте основні вимоги до методики застосування трьох інтерактивних методів навчання в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» та придумайте приклади застосування їх на уроках у 3-4 класах.

4. Оберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття «інтерактивне навчання».

А моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, урахування психологічних вікових особливостей учнів та педагогічних прийомів і методів Б взаємодія передбачає домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою В прийом використовують під час обговорення дискусійних питань і проведення вправ, у яких потрібно зайняти та чітко обґрунтувати визначену позицію з обговорюваної проблеми

Г групове навчання, що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективне для розвитку навичок спілкування в малих групах, удосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку

 

 

 Це матеріал з посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах" Гільберг, Тарнавська

 

 
Попередня сторінка:  5.4. Характеристика практичних методів ...
Наступна сторінка:   5.6. Сучасний підручник як засіб побудо...^