Інформація про новину
  • Переглядів: 947
  • Дата: 22-10-2021, 16:00
22-10-2021, 16:00

7.1. Освітня програма закладу загальної середньої освіти: алгоритм та методика розроблення

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  6.3. Домашнє завдання як форма самостій...
Наступна сторінка:   7.2. Як скласти авторську програму

РОЗДІЛ 7

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Без прагнення до наукової роботи учитель неминуче потрапляє під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності.

Адольф Дістервег, видатний німецький педагог-демократ, послідовник Песталоцці.

Одним з видів професійної діяльності вчителя є складання освітньої програми в рамках попередньої підготовки до здійснення освітнього процесу в тій чи іншій предметній галузі. Мета такої діяльності - представити навчальний предмет у цілісному вигляді: його цілі, зміст, тематичне планування, матеріальні засоби, необхідні для його реалізації тощо.

Підготовка та планування є найважливішою складовою ефективного викладання (навчання). Викладання потребує логічного поєднання знань змісту, навчальних стратегій, тактики управління в класі. Підготовка до уроку та планування навчальної діяльності відіграють важливу та вирішальну роль у розвитку цих речей. Підготовку слід розглядати як інвестицію, що окупиться в довгостроковій перспективі.

Освітня програма закладу освіти є також основою для конструктивного діалогу школи та місцевого співтовариства, насамперед батьків, з питань змісту та якості загальної освіти. Така норма викликана необхідністю розвитку форм державно-суспільного управління освітою. Тобто у виборі змісту освіти, за винятком тієї його частини, що визначена предметами базового навчального плану, можуть брати участь самі учні та їхні батьки (законні представники).

Освітня програма є основою освітньої діяльності в закладі загальної середньої освіти як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Створення освітньої програми в закладах загальної середньої освіти передбачено Законом України «Про освіту» (розділ IV стандарти освіти, освітні програми, кваліфікації та документи про освіту. Стаття 33).

Спільна діяльність педагогічного колективу та місцевого співтовариства в роботі над освітньою програмою доцільна на етапах:

• формулювання призначення та місії школи;

• розроблення «моделі» випускника школи;

• формування навчального плану;

• розроблення критеріїв реалізації освітньої програми.

Освітні програми розробляють заклади освіти, наукові установи, інші суб’єкти освітньої діяльності та затверджують відповідно до нор-мотворчих вимог.

Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти:

• заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляють та затверджують в установленому порядку;

• освітні програми, які розробляють на базі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти;

• заклади спеціалізованої освіти, освітні об’єднання та заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівнях освіти, можуть використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до цього Закону та спеціальних законів;

• освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма);

• освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Під час розроблення освітньої програми слід брати до уваги результати навчання (компетентності) учнів, визначені Державним стандартом початкової освіти.

Заклади загальної середньої освіти можуть розробляти власну освітню програму на один навчальний рік. Її схвалює педагогічна рада закладу та затверджує його керівник.

Освітню програму слід будувати (створювати) з урахуванням таких принципів:

• дитиноцентрованості й природовідповідності;

• узгодження цілей, змісту й очікуваних результатів навчання;

• науковості, доступності та практичної спрямованості змісту;

• наступності й перспективності навчання;

• взаємопов’язаного формування ключових і предметних компе-тентностей;

• логічної послідовності й достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

• можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

• творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

• адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма має містити:

• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

• перелік освітніх компонентів (перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо) та їхню логічну послідовність;

• загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

• форми організації освітнього процесу;

• опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

• інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти) [1].

Орієнтовне оформлення освітньої програми:

1) титульний аркуш (назва закладу за Статутом; термін дії програми; дата і номер протоколу педради, на якій схвалено освітню програму; дата та номер наказу, яким освітню програму затверджено та введено в дію; прізвища, імена, по батькові розробників освітньої програми;

2) пояснювальна записка до освітньої програми (мета, завдання, очікувані результати);

3) загальна характеристика програми (робочі навчальні плани закладу, що передбачають наступність у викладанні навчальних дисциплін з пояснювальною запискою до них (на кілька років);

4) форми організації освітнього процесу (Освітні технології. Методи і прийоми. Стиль та методика навчання (лекції, практичні заняття, проекти, практично орієнтоване навчання тощо);

5) системи внутрішнього забезпечення якості освіти (Система оцінювання, моніторинг. Програмні компетентності. Ресурси для організації освітньої програми (забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення публічності інформації про освітню програму));

6) перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма.

Освітня програма є одним з компонентів (вимог), що визначають внутрішню систему забезпечення якості освіти кожного закладу освіти [5].

Освітня програма має передбачати наступну систему внутрішнього забезпечення якості освіти:

1. Складові системи:

• кадрове забезпечення освітньої діяльності;

• навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

• матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

• якість проведення навчальних занять/уроків;

• моніторинг досягнення учнями очікуваних результатів навчання (компетентностей).

2. Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

• здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

• оновлення методичної бази освітньої діяльності;

• контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розроблення рекомендацій щодо їхнього поліпшення;

• моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

• встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів освіти, вчительського колективу, співробітників закладу освіти);

• створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників

• сприяння підвищенню педагогічної майстерності вчителів та співробітників закладу освіти за допомогою організації різноманітних семінарів, читань, конференцій, круглих столів тощо;

• проведення заходів з виявлення та запобігання академічному плагіату.

Отже, освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених Державним стандартом початкової освіти очікуваних результатів навчання.

На базі освітніх програм розроблюють навчальні програми, які містять зміст предмету або курсу відповідно до конкретних очікуваних результатів, визначених цим Державним стандартом, викладений у логічній послідовності; підходи до інтегрування предмета або курсу за темами, проблемами, проектами, блоками тощо; навчальну діяльність та умови її виконання; відповідні навчальні ресурси; засоби оцінювання навчальних досягнень учнів [4].

Навчальна програма - документ, що визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження, та затверджується педагогічною радою закладу освіти [2].

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт початкової освіти. Інструментом для реалізації Державного стандарту початкової освіти в освітніх установах є типові освітні програми закладів загальної середньої освіти, затверджені наказами МОН України, та такі, що відображають провідні світоглядні ідеї розвитку суспільства, визначають основні напрямки реалізації змісту освіти та вимоги до організації освітнього процесу, до базових знань, умінь

і навичок з урахуванням специфіки конкретного навчального предмета. Розраховані такі програми на кількість годин, які відводять на вивчення кожної освітньої галузі (інтегрованого курсу).

Типова освітня програма - документ, що містить комплекс освітніх компонентів, які забезпечують досягнення учнями результатів навчання, визначених державним стандартом (стандартом спеціалізованої освіти) для відповідного рівня повної загальної середньої освіти, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (для закладів спеціалізованої освіти - центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади спеціалізованої освіти).

Типова освітня програма має містити:

• вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;

• загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

• перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм;

• рекомендовані форми організації освітнього процесу;

• опис інструментарію оцінювання [...]

Модельна навчальна програма - документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством [...].

Освітні програми, розроблені на основі типових освітніх програм, мають:

• відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;

• визначати (обсягом, не меншим ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

• містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;

• містити перелік модельних навчальних програм, які заклад освіти використовує в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі, не меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;

• опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

Освітня програма, розроблена не на основі типової освітньої програми, підлягає затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Не підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти (Державна служба якості освіти):

• типові освітні програми;

• освітні програми закладів освіти, розроблені на основі типових освітніх програм;

• освітні програми, затверджені закладами освіти після проходження інституційного аудиту, що засвідчив високий рівень їхньої освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Не можуть бути затверджені та використовуватися освітні програми, що не передбачають досягнення учнями результатів навчання, визначених державними стандартами [2]. На базі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу [1].

На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

Типовий навчальний план - складник типової освітньої програми, що визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в навчальних годинах), його рекомендований розподіл за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення, послідовність їх вивчення, а також кількість годин на вивчення вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів.

Державні та комунальні заклади освіти реалізують освітні програми за кошти державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не можуть реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.

Освітні програми приватних і корпоративних закладів освіти можуть містити (за рахунок власних надходжень) збільшену кількість навчальних предметів (інтегрованих курсів) та/або навчальних годин порівняно з відповідними типовими освітніми програмами, за умови дотримання вимог санітарного законодавства [2].

На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу педагоги складають календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу.

Календарний (календарно-тематичний) план є основним робочим документом, який визначає педагогічну діяльність учителя та допомагає

досягти очікуваних результатів навчання. Календарне планування учитель розробляє самостійно або спільно з іншими педагогами в структурі методичного об’єднання (комісії) закладу освіти.

Розроблюючи календарно-тематичні плани, потрібно орієнтуватися на:

• Державний стандарт початкової освіти;

• навчальні програми предметів (курсів);

• модельні навчальні програми (якщо вони передбачені типовою освітньою програмою);

• освітню програму закладу освіти.

Календарно-тематичний план, навчальна програма мають бути синхронізовані з освітньою програмою закладу освіти. Обсяг запланованих годин за планом не повинен перевищувати або бути менший за обсяг годин робочого навчального плану освітньої програми закладу освіти [б].

Взаємозв’язки похідних документів

Календарно-тематичний план, крім тем уроків та дат їхнього проведення, може містити опис наскрізних змістових ліній, визначення ключових компетентностей, які розвиваються на даному занятті, домашні завдання, інші компоненти на розсуд вчителя. І може розроблятися не тільки для класно-урочної, але й для інших організаційних форм освітнього процесу. Вони можуть розроблятись на семестр або на весь навчальний рік. Розглядаються і погоджуються на засіданнях методичних об’єднань (комісій) закладу освіти та заступником директора з навчальної роботи [5].

Календарно-тематичне планування - це результат творчої роботи вчителя, його бачення способів і напрямів отримання очікуваних результатів навчання.

Оформлення календарно-тематичного та поурочного планування має відбуватися в довільній формі з використанням будь-яких засобів - друкованих, електронних тощо. Насамперед планування має

бути зручним для використання самим учителем. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних і поурочних планів (кон-спектів/сценаріїв) - індивідуальна справа вчителя. Неприпустимо адміністрацією закладів та методичних служб (методкабінетів, управлінь тощо) встановлювати для педагогів універсальні стандарти таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області. За ними залишається право надавати методичну допомогу педагогам, щоб поліпшити освітній процес. Виважене планування, як не дивно, зводить нанівець навіть питання дисципліни в класі. Нудьга на уроці - це причина номер один у дезорганізації навчального процесу. Учителі, які щодня розробляють та реалізують цікаві уроки, майже не мають проблем з дисципліною в класі. Такі уроки створюють завдяки ретельному плануванню та підготовці до них.

Обов’язкові елементи навчальної програми (курсу) [6]

Під час складання календарно-тематичного планування слід враховувати, що «варіативність змісту початкової освіти забезпечується також шляхом запровадження резервного часу в освітній програмі закладу загальної середньої освіти,

що сприяє, зокрема, задоволенню освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку наскрізних умінь» [4].

Учитель може розподіляти резервний час на власний розсуд, наприклад, для вдосконалення вмінь, дослідження місцевого середовища (довкілля), у якому мешкають діти, краєзнавчих розвідок, дослідницько-пізнавальних проектів та екскурсій, зокрема з ініціативи дітей.

Для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів наприкінці завершального етапу (вивчення теми, розділу, модуля тощо) доцільним є проведення рефлексійного тижня.

Перевіримо себе

1. Назвіть, що має бути обов’язково враховано та відображено у календарно-тематичному плануванні. Що вільно можуть обирати вчителі? Як мають розподілятися навчальні та резервні години?

2. Наскільки учасники освітнього процесу залучені до вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти?

3. Заповніть на вибір одну з таблиць Орієнтовної навчальної програми (відповідно до якої підготовлено підручник) для одного з розділів обраного вами підручника для 3-4 класу закладів загальної середньої освіти.

Примітка. Орієнтовна навчальна програма - документ, розроблений на базі однієї з типових освітніх програм та у повній відповідності до неї, у якому представлено авторське бачення інтеграції та послідовного розгортання змісту освітніх галузей/послідовного розгортання програмового змісту предмета вивчення, що забезпечує досягнення очікуваних результатів. Орієнтовна навчальна програма містить опис змісту предмета, що структурують за тема-ми/проблемами/проєктами/блоками тощо; види навчальної діяльності; очікувані результати, на досягнення яких спрямовані запропонований зміст і види навчальної діяльності; орієнтовна кількість годин на кожну тему.

 

 

 Це матеріал з посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах" Гільберг, Тарнавська

 

 
Попередня сторінка:  6.3. Домашнє завдання як форма самостій...
Наступна сторінка:   7.2. Як скласти авторську програму^