Інформація про новину
  • Переглядів: 3137
  • Дата: 23-10-2021, 09:47
23-10-2021, 09:47

Посібник "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах" Гільберг, Тарнавська

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Методика навчан...
Наступна сторінка:   Використання ІКТ в освітньому середов...

 Рік видання: 2020

 Видавництво: "Генеза"

 Автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Зоя Хитра, Ніна Павич


 

Зміст

1.1. Цілісна картина світу молодшого школяра

1.2. Формування цілісної картини світу у молодших школярів на уро ...

1.3. Формування екологічних понять у молодших школярів у процесі ...

2.1 Формування етичної культури учнів засобами курсу «Я досліджую ...

2.2 Виховна робота з курсу «Я досліджую світ» у структурі позауро ...

2.3. Застосування фольклору та художніх засобів на уроках інтегро ...

3.1. Формування громадянськості та патріотизму в контексті громад ...

3.2. Реалізація історичного підходу у вивченні інтегрованого курс ...

4.1. Формування установки на здоровий спосіб життя при вивченні к ...

4.2. Методика навчання школярів правил дорожнього руху

4.3. Формування правил безпечної поведінки в природному і соціаль ...

4.4. Формування підприємницької компетентності в курсі «Я дослідж ...

5.1. Дидактична суть методів навчання

5.2. Характеристика словесних методів навчання

5.3. Характеристика наочних методів навчання

5.4. Характеристика практичних методів навчання

5.5. Інтерактивне навчання в інтегрованому курсі

5.6. Сучасний підручник як засіб побудови процесу навчання

6.1. Реалізація права вчителя початкових класів на академічну сво ...

6.2. Загальні питання оцінювання освітніх результатів молодших шк ...

6.3. Домашнє завдання як форма самостійної роботи учнів

7.1. Освітня програма закладу загальної середньої освіти: алгорит ...

7.2. Як скласти авторську програму

Додатки до посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я д ...

 

Цікавий світ уже не поза мною. Тепер він у мені. Існую не для того, щоб мене кохали і захоплювалися, а для того, щоб я діяв і кохав. Не оточення повинне допомагати мені, а я маю обов’язок піклуватися про світ, про людину.

Януш Корчак

XXI століття внесло серйозні корективи у діяльність освітньої галузі, а надто початкової школи. Істотно змінюється зміст середньої освіти. До нього входять не тільки знання й уміння, а й такі компоненти, як компетентності, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до світу.

Нині заклади освіти та професійні заклади педагогічної освіти реалізують нові освітні стандарти. Тому з’явилася потреба по-новому поглянути на методичну підготовку вчителя. У посібнику представлено модель методичної підготовки вчителів початкових класів, що покладається на компетентнісний і діяльнісний підходи. Метою вивчення КУРСУ> а також його складових є формування відповідних методичних компетентностей, а засобом формування стає діяльнісний метод.

У сучасних умовах змінюється статус учителя: він перестає бути передавачем інформації, його завдання - так організовувати діяльність учнів, щоб вони самі відкривали для себе знання і щоб ця діяльність стала джерелом й основою їхнього інтелектуального саморозвитку. Отже, виникає потреба внести серйозні корективи в методичну підготовку вчителів початкових класів.

Провідні положення концепції, покладені в основу цього посібника, полягають у тому, що:

• під час викладу матеріалу враховуються істотні зміни у змісті початкової освіти, а також нові методи навчання, які ґрунтуються на пізнавальній і дослідницькій діяльності учнів;

• значне місце посідають питання методики формування екологічної освіти та підприємницької діяльності;

• питання екологічної освіти і фінансової грамотності молодших школярів висвітлені з урахуванням специфіки інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;

• значну увагу приділено формуванню здорового і безпечного способу життя.

Важливу роль у розвитку пізнавального ставлення до природи молодших школярів відіграє інтегрований курс «Я досліджую світ», який вивчає природу як єдине матеріальне ціле, розглядає її в розвитку, в часі та просторі. Природознавчі знання молодших школярів є підґрунтям для вивчення природничих дисциплін у середній школі (фізики, хімії, географії, біології, екології).

Методика викладання інтегрованого курсу відповідає на запитання: навіщо вивчати навколишній світ? Як навчати? Як виховувати засобами предмета? Які методи, прийоми найефективніше використовувати для навчання та виховання молодших школярів через інтегро

ваний зміст? Яке значення має організація виховної та позакласної роботи в школі?

Зміст навчального посібника побудовано з урахуванням сучасних вимог до організації освітнього процесу. У зв’язку із цим висвітлюються не тільки усталені методичні прийоми, а й нові питання, які мають проблемний і дискусійний характер.

Посібник складається із семи розділів.

У розділі 1 розкриваються питання формування цілісного уявлення про навколишній світ і основ екологічної грамотності. Подано рекомендації щодо екологічної освіти молодших школярів у процесі вивчення предмета «Я досліджую світ».

Розділ 2 присвячено питанням формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Методику формування громадянської та історичної компетентнос-тей учнів початкової школи розкрито у розділі 3.

Розділ 4 містить методичні рекомендації з формування установки на безпечний і здоровий спосіб життя та розвитку підприємницької компетентності молодших школярів.

Нині увагу багатьох педагогів привертають питання організації умов, за яких навчання відбувалося б найбільш успішно, а так само питання, пов’язані з формуванням стійкої позитивної мотивації учнів до навчання, створення умов для особистісного зростання і розвитку пізнавальних інтересів школярів. Цьому питанню присвячений розділ 5.

У розділі 6 розкрито питання реалізації прав учителя початкових класів на академічну свободу. Надано методичні рекомендації щодо здійснення контролю за освітніми результатами навчання молодших школярів.

Зміст розділу 7 спрямований на підготовку вчителя до планування освітньої діяльності. Розкрито алгоритм і методику складання освітньої програми закладу загальної середньої освіти та авторської програми з інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Кожен розділ завершується запитаннями й завданнями, що допомагають контролювати самостійне засвоєння знань з курсу.

У підручнику вміщено також комплекс тестових завдань для самостійної роботи та самоконтролю. Ці завдання студенти можуть виконувати за вільним вибором. Посібник містить додатки.

Методичний посібник створює умови для повного розуміння всього спектру діяльності вчителя та учня в освітньому процесі та їхнього органічного зв’язку. Зміст посібника допоможе студентам і молодим учителям набути професійних умінь, а досвідченим педагогам - усвідомити свої методичні прийоми і підвищити професійні якості.
Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Методика навчан...
Наступна сторінка:   Використання ІКТ в освітньому середов...^